VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

19.02.2009

Tid:

09:20 – 11:55

Til stede:

9 representanter

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

Tomas Iver Hallem

VARAORDF

AP/SP

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Tomas Iver Hallem

AP/SP

Elin Tuseth

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Sverre Sundfær

Jan Arne Solvang

FRP/H/KRF

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
019/09
 
Godkjenning av møteprotokoll
 

020/09
 
Skoleutbygging Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Flerbrukshall og renovering av svømmehall
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)  


021/09
 
Økonomisk tiltakspakke - Prioritering av aktuelle tiltak
Saksframlegg
   (PDF)

022/09
 
Kommunal forskuttering av tiltak RV757 Havnevegen - Vedtak i Nord-Trøndelag Fylkesting
Saksframlegg
   (PDF)

 
Vedlegg:   (PDF)


023/09
 
Rehabilitering Verdal bo- og helsetun - Tilsagn om investeringstilskudd
Saksframlegg
   (PDF)

024/09
 
Salg av kommunale eiendommer. Ørmelen grendehus. Ny behandling.
Saksframlegg
   (PDF)


Vedlegg:   (PDF)


025/09
 
Prost Brant veg 6 a. Salg.
Saksframlegg
   (PDF)

026/09
 
Rehabiliteringsplan 2008-2011  Verdal kommune. Ny behandling
Saksframlegg
   (PDF)

 
Vedlegg:   (PDF)


027/09
 
Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2008
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:   (PDF)

028/09
 
Stortingsvalget og sametingsvalget 2009. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret
Saksframlegg
   (PDF)

029/09
  

Orientering
  


 


 

PS 19/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 5. februar 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Protokoll fra møte 5. februar 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 20/09 Skoleutbygging Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Flerbrukshall og renovering av svømmehall

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Utdelt i møtet:

E-post datert 17.2.09 fra HT Utdanningsforbundet Verdal, Geir Sandholm, til Driftskomiteens leder.

Notat: Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole – samspillmodell – orientering.

Innstilling fra driftskomiteen..

 

Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, var til stede og svarte på spørsmål.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternative forslag til 1. setning pkt. 1 og alternativt punkt 5:

1.      Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller, men utformes slik at skolen kan takle et overbelegg i perioder. Verdalsøra ungdomsskole utbygges for fem paralleller, men utformes slik at skolen kan takle et overbelegg i perioder.
 

5. Fornybar energi benyttes som primærenergikilde.

 

AP v/Svein Svensson fremmet følgende alternativt forslag til punkt 4:

4. Den delen av ungdomsskolen som er nybygd, skal ikke rives. Bruken av arealene vurderes på
    et seinere tidspunkt.

 

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6:

6. Ventilasjon søkes tilrettelagt for kjøling.

 

Votering:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling og alternative forslag og forslag til nytt pkt. 6 med følgende resultat:

 • Pkt. 1 alternativt mot forslag fra Venstre – der driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Venstre.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 4 alternativt mot forslag fra AP – forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 5 alternativt mot forslag fra Venstre – forslaget fra Venstre ble enstemmig vedtatt.

 • Nytt pkt. 6 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller. Verdalsøra ungdomsskole utbygges for fem paralleller. Skolene utbygges med utgangspunkt i foreliggende rom og funksjonsprogram med flerbrukshall og svømmehall.

 2. Skolene utbygges etter samspillmodell i 4 faser – prekvalifisering, design- og priskonkurranse, utviklingsfase og detaljprosjektering/byggefase.

 3. Skolene videreføres som atskilte skoler, men i samme oppvekstområde. Virksomhetsleder tillegges ansvar for best mulig utnyttelse av felles arealer.

 4. Den delen av ungdomsskolen som er nybygd, skal ikke rives. Bruken av arealene vurderes på et seinere tidspunkt..

 5. Fornybar energi benyttes som primærenergikilde.

 6. Ventilasjon søkes tilrettelagt for kjøling.

 

 

 

 

 

PS 21/09 Økonomisk tiltakspakke - Prioritering av aktuelle tiltak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Ordfører fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

”Sysselsettingseffekten i utsatte bransjer er styrende for de prosjekter som velges ut administrativt. Den listen som ble vedtatt i driftskomiteen er kun opplisting av prosjekt som kan være aktuelle. Bruken av prosjektmidlene rapporteres til driftskomiteen.”

 

Det ble votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling og forslaget fra ordfører, der ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 

Sysselsettingseffekten i utsatte bransjer er styrende for de prosjekter som velges ut administrativt. Den listen som ble vedtatt i driftskomiteen er kun opplisting av prosjekt som kan være aktuelle. Bruken av prosjektmidlene rapporteres til driftskomiteen.

 

Liste fra driftskomiteen:

 • Ventilasjonsanlegg Stiklestad skole

 • Utskifting av eternittak Ørmelen skole

 • Ventilasjonsanlegg Ørmelen skole

 • Rehabilitering av bruer Sæter og Green

 • Ventilasjonsanlegg Vinne skole

 • Ventilasjonsanlegg Vinne barnehage    

 • Ventilasjonsanlegg Ringveien Nord                 

 • Malingsaktivitet i kommunale bygg             Anslått kostnad 0,5 mill. kr                 

 • Utskifting av vinduer Verdal Rådhus          Anslått kostnad 0,8 mill. kr                             

 

 

 

 

PS 22/09 Kommunal forskuttering av tiltak RV757 Havnevegen - Vedtak i Nord-Trøndelag Fylkesting

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 23/09 Rehabilitering Verdal bo- og helsetun - Tilsagn om investeringstilskudd

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.

 2. Ledige lånemidler på kr. 900.000,- vedrørende rehabilitering Verdal Bo og Helsetun avsettes på fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

 

 

PS 24/09 Salg av kommunale eiendommer. Ørmelen grendehus. Ny behandling.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Det inngås avtale med en forpliktende frivillig organisasjon om leie for helhetlig ansvar, drift og forvaltning av Ørmelen grendehus for perioden 01.04.09 – 31.03.10.

 2. I avtaletiden skal grunnlaget for en mulig framtidig drift av Ørmelen grendehus som grendehus for Ørmelen avklares.

 3. Driften skal være kostnadsfri for kommunen, og eventuelle bygningsmessige investeringer og vedlikehold bekostet av leietaker i perioden er å anse som husleie.

 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre avtalen.

 

 

 

 

 

PS 25/09 Prost Brants veg 6a. Salg.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Kommunens eiendom Prost Brandt veg 6 a, gnr. 18, bnr. 287 selges.

 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

 

PS 26/09 Rehabiliteringsplan 2008-2011  Verdal kommune. Ny behandling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til hovedtrekkene i rehabiliteringsplanen for perioden 2008 -2011.

 2. I 2009 legges hovedvekten på samhandling.

 3. Tiltaksdelen bearbeides videre og behandles årlig

 4. I økonomiplanperioden er det innlagt totalt 1.25 mill. kroner.

 5. For 2009 er det satt av kr. 250.000. Disse foreslås brukt slik:

 • 65.000,- oppretting av koordinerende enhet

 • 30.000,- faste samarbeidsmøter mellom private og kommunale fysioterapeuter

 • 50.000,- folkehelseprosjekt/tiltak

 • 75.000,- sikre overganger bedre mellom institusjon og hjem. Vurderingsbesøk ergo- og fysioterapitjenesten for de med rehabiliteringsbehov

 • 10.000,- fallforebygging

 • 20.000,- kommunal rehabiliteringskonferanse

 1. Evaluering og rullering skjer i samsvar med planen.

 

 

 

 

 

PS 27/09 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Årsrapporten for 2008 tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 28/09 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:
 

Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for resten av inneværende valgperiode (2007-2011).

 

--- slutt på saksprotokoll ---

 

PS 29/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.02.2009

BEHANDLING:

 

Brita K. Thorsvik hadde følgende spørsmål:

Utbygging av campingplass - Soria Moria – søknad til Verdal kommune om økonomisk bidrag. Hvor står denne saken?
 

Ordfører: Er til behandling hos kommunalsjef samfunnsutvikling før saken kommer til politisk behandling.

 

Ordføreren orienterte om:

 • Torskeoppdrett – to klagesaker er tatt til følge.

 • Samarbeid innherred.