VERDAL KOMMUNE

 
 Møteprotokoll

 
 Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

05.02.2009

Tid:

09:00 – 12:40

Til stede:

9 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet under orienteringer fra Verdal Næringsforum. Til stede 8 representanter. Jan Arne Solvang tiltrådte møtet f.o.m. sak nr. 17/09. Til stede 9 representanter.

 

Dokumenter utdelt:

  1. Oppdatert sakliste.

  2. Spørsmål fra KS’ debatthefte.

  3. Reportasje Kommunalteknikk nr. 1-2009.

  4. Reportasje Fagbladet nr. 1-2009

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ingen 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ingen 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Det var i starten av møtet orientering av Torolf Kvello, leder i Verdal Næringsforum, og Ola Sagbakken, leder Nav Verdal med tema: Næringslivet og finanskrisen. Status og framtidsutsikter.

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
012/09
 
Godkjenning av møteprotokoll
 

013/09
 
Disponering av utviklingsmidler 2009 - Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Saksframlegg
   (PDF)

014/09
 
Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Volden skole og Garnes oppvekstsenter
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : (PDF)


015/09
 
Innføring av "Åpen spørretime" i Verdal kommunestyre
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : (PDF)


016/09
 
KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2009 - forslag til uttalelse til del 2
Saksframlegg
   (PDF)

017/09
  

Orientering
  


018/09
  

Kontorlokaler
Saksframlegg
   (PDF)  


 


 

PS 12/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 8 representanter.

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 15.01.09 og den 21.01.09 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte den 15.01.09 og den 21.01.09 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 13/09 Disponering av utviklingsmidler 2009 - Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Formannskapet vedtar følgende disponering av de avsatte midlene for 2009:

Områdeutvikling fase 1                               kr 350.000,-

Informasjon og belysning                            kr 150.000,-

 

 

 

 

 

PS 14/09 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Volden skole og Garnes oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av ballbinge ved Volden skole og kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter.

  2. De totale utgiftene for anleggene er beregnet til kr. 1.559.000. Av dette finansieres kr. 471.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anlegget.

  3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 15/09 Innføring av "Åpen spørretime" i Verdal kommunestyre

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Kommunestyre vedtar at det innføres åpen spørretime i Verdal kommunestyre.

  2. Retningslinjer for åpen spørretime i Verdal kommune vedtas.

 

 

 

 

PS 16/09 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2009 - forslag til uttalelse til del 2

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 19:

– Sikre ytterligere ressurser for etterutdanningsprogram for lærere.

 

Det ble først votert over tilleggsforslag fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.

 

Ved videre votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt

 
 

VEDTAK:
 

Formannskapet vedtar utvalgets forslag til uttalelse med vedtatt tilleggsforslag (nedenstående).

 

Spørsmål 14:

Ja. Frie inntekter bør være hovedprinsippet.

Den hovedsaklige begrunnelsen er lokaldemokratiet og et større handlingsrom for å vurdere lokale behov.

 

Spørsmål 15.

Nei.

Understreker behovet for langsiktighet og forutsigbarhet i kommunesektoren.

 

Spørsmål 16:

Nei.

Hensynet til likhet i velferdsstaten.

 

Spørsmål 17:

Det er et absolutt krav at alle statlige reformer fullfinansieres. Finansieringsordningene må samtidig stimulere.

Kompetansemessige sider/krav.

Infrastruktur generelt i form av bl.a. bygninger.

Gode insentiver til å få opp interkommunalt samarbeid.

 

Spørsmål 18:

Både ja og nei.

Åpner for å ha et element av innsatsstyrt finansiering for å stimulere til bedre arbeids- og utgiftsfordeling mellom helseforetak og primærkommuner.

Det må eksistere positive insentiver som stimulerer kommunesektoren til å handle samfunnsmessig fornuftig.

 

Andre forslag til finansieringsformer:

Jfr. svar på spørsmål 14. Går på at det må være en inntektsbase i kommunene som gir lokalt handlingsrom.

 

Spørsmål 19:

Ø     Solid og forutsigbar kommuneøkonomi.

Ø     Staten må være tydelig på læreplansiden.

Ø     Læringsutbyttet må jevnlig måles opp mot nasjonale standarder.

Ø     Tydelige skoleeiere og tydelige skoleledere.

Ø     Økt fokus og økt profesjonalitet på skoleeierrollen.

Ø     Tidlig forebyggende innsats.

Ø     Økt vekt på faglighet i lærerutdanningen.

Ø     Sikre ytterligere ressurser for etterutdanningsprogram for lærere

 

Spørsmål 20:

Fokusskifte hvor vi vekter opp barnehager og småskoletrinn gjennom ulike prosjekter.

 

Spørsmål 21:

Ja.

Tror ikke øremerking er svaret.

 

 

 

 

 

PS 17/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Jan Arne Solvang tiltrådte møtet.
Til stede 9 representanter.

 

Ordfører orienterte om:

-         Innherred samkommune – veien videre. Departementet mer positiv til samkommunemodellen. Det som er aktuelt er et nytt forsøk eller en forlengelse av eksisterende forsøk fram til evt. lovfesting. Departementet ønsker å få utprøvd arbeidsgiveransvar i samkommunen.

-         Vegomlegging Stiklestad. Viste til årsmøteuttalelse fra Verdal SV. Det er Statens vegvesen som bygger veg på Stiklestad – det er ikke kommunal vegeiendom. Statens vegvesen bygger veger etter nasjonale normer og driver trafikksikring etter nasjonale normer, som bl.a. gir opphøyet gangfelt og belysning.

-         Verdal videregående skole – videregående kurs II kokk og servitør beholdes ved Verdal videregående skole (i første omgang for 1 år) og flyttes ikke til Levanger. Dette er et resultat etter samhandling med næringslivet.

-         Møte med den nye ledelsen i verftsavdelingen i Aker-gruppen.

 

Rådmann orienterte om:

-         Møte med Inderøy kommune om gangveg E6 Bjørga.

-         Formannskapets møte 19.2 kolliderer med KS-konferanse på Steinkjer. Ordfører og rådmann har konkludert med at formannskapsmøte går som planlagt, men med start kl. 08.00 denne dagen. Formannskapet enig i dette

-         Formannskapets møte 5.3 foreslås flyttet til onsdag 4.3 pga. landsomfattende kommunekonferanse. Formannskapet enig i dette.

-         Mandag 9.2 kl. 14.00 blir det orienteringsmøte på Kommunestyresalen for entreprenørstanden ad. de store utbyggingene som er vedtatt i tillegg til Verdal kommunes forslag til bruk av tiltakspakke.

 

Knut Snorre Sandnes fremmet følgende spørsmål:

Økonomisituasjon ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Status ved årsskiftet.
 

Ordføreren svarte følgende:

Årsresultat ikke klart ennå, men i hovedsak er bildet slik som det ble orientert for formannskapet i forbindelse med sak om garanti. Styret har tro på de tiltak som er satt i gang.

 

 

 

 

PS 18/09 Kontorlokaler

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.02.2009

BEHANDLING:
 

Saksframlegg utdelt i møtet.

Ordfører fremmet forslag om at møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3 pga. forretningsmessige forhold (jfr. offentleglova § 23). Ved votering ble møtet enstemmig vedtatt lukket. 

 

Rådmann orienterte om bakgrunn for saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet forslag om at saksframlegget blir offentlig.

 

Ved votering ble forslaget fra SP v/Hallem enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å fortsette drøftingene med partene.

 

Saksframlegget er offentlig etter møtet.