VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

17.06.2009

Tid:

09:00 - 11:10

Til stede:

8 representanter

 

Sakene 47/09 og 43/09 ble behandlet etter sak 41/09. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Leder

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Tove Strand Trana

Nestleder

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

AP/SP

Einar Asbjørn Tromsdal

MEDL

AP/SP

Anita Karlsen

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

Lennart Johansson

AP/SP

Håkon Lyngsmo

Anita Karlsen

SV/V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

039/09

Godkjenning av møteprotokoll


040/09

Orientering - bygdeboknemnda
Saksframlegg
  (PDF)


041/09
  

Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009
Saksframlegg
  (PDF)

 
Vedlegg:   (PDF)


042/09 

Utbygging Vuku oppvekstsenter - Statusrapport
Saksframlegg
  (PDF)


043/09 

Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg:   (PDF)


044/09 

Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012
Saksframlegg
  (PDF)

Vedlegg:


045/09  
  

Andre saker
 


046/09  
  

TILLEGGSSAK :  
Årsregnskap og årsrapport 2008 – Verdal kommune

Saksframlegg   (PDF)

 
Vedlegg:   (PDF)


047/09  
  

TILLEGGSSAK :  
Avtale Verdal Idrettslag - Verdal kommune - dom fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saksframlegg   (PDF)


Vedlegg:   (PDF)


 


 

PS 39/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 19. mai 2009 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 19. mai 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 40/09 Orientering - bygdeboknemnda

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Bygdeboknemnda v/leder Øystein Walberg og Magne Årstadvold var i møtet og orienterte om bygdebokarbeidet. Bygdeboknemnda ble takket for sitt arbeid med blomster fra kommunen v/driftskomiteens leder.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 41/09 Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Enhetsleder økonomi, Meier Hallan, var i møtet og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Det ble så fremmet følgende forslag til vedtak fra Driftskomiteen:

Driftskomiteen ber om å få fremlagt månedsrapporter fra økonomienheten til hvert komitemøte.

Ved votering ble driftskomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 til etterretning.
   

 2. 2. Det foretas følgende budsjettendringer innenfor finansområdet for 2009:

 11851 - 1800 - 1800 Personforsikringer      1.800.000 kr   + 600.000 kr      2.400.000 kr

 15100 - 1800 - 8701 Avdragsutgifter        16.200.000 kr  + 2800.000 kr   19.000.000 kr

 15500 - 1410 - 3450 Fondsavsetn. vann                   0 kr  +  500.000 kr         500.000 kr   

 15500 - 1410 - 3530 Fondsavsetn. kloakk                0 kr  + 2761.055 kr     2.761.055 kr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17280 - 1800 - 2221 Momsrefusjon inv.    10.000.000 kr  + 4000.000 kr    14.000.000 kr 

 18000 - 1800 - 8400 Rammetilskudd       219.500.000 kr  +   800.000 kr  220.300.000 kr

 18750 - 1800 - 8001 Eiendomsskatt          11.500.000 kr  +   600.000 kr    12.100.000 kr

 19300 - 1800 - 8800 Bruk av overskudd                    0 kr + 1261.055 kr      1.261.055 kr       

 1. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på regnskapssituasjonen pr. 30.04.09 for flere av virksomhetsområdene innen helse- omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som bringer driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer.

 

VEDTAK:

Driftskomiteen ber om å få fremlagt månedsrapporter fra økonomienheten til hvert komitemøte.

 

 

 

 

 

 

PS 42/09 Utbygging Vuku oppvekstsenter - Statusrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 43/09 Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for status for saken.

Rådmannen trakk deretter saken.

 

 

 

 

 

PS 44/09 Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling i Levanger og Verdal kommuner 2009-2012. Målgruppe: Personalet i grunnskolen.

 

 

 

 

 

PS 45/09 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Skisse til arbeidsplan for 2009 for Frivillig Verdal.

 

 

 

 

 

PS 46/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2008 - VERDAL KOMMUNE

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Enhetsleder økonomi, Meier Hallan, var til stede og orienterte om saken.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 1.261.055,02.

 2. Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.

 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 6.397.251,65, dekkes inn ved økt låneopptak på 2,5 millioner kroner og bruk av kapitalfond.

 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.

 5. Verdal kommunes plasseringer i obligasjoner avsluttes. Obligasjonene innløses så snart rådmannen finner det økonomisk forsvarlig.

 

 

 

 

 

PS 47/09 Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.06.2009

BEHANDLING:

Kommuneadvokat Bjørn Petter Salberg og virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var i møtet og svarte på spørsmål.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar avgjørelsen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sak 2008/221, til etterretning.

 2. Avtalen med Verdal Idrettslag går ut avtaleperioden.

 3. Ved avtaleperiodens utløp foretas offentlig avskaffelse av driftingen av Sentralidrettsanlegget i henhold til regelverket.