VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF  

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Dato:

18.03.2009

Tid:

09:00 – 12:35

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Leder

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Woll Sigurdsen

NESTL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Kjell Woll Sigurdsen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

Kommunalsjef oppvekst

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

020/09

Godkjenning av møteprotokoll


021/09

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


022/09
  

Energiforbruk store kommunale bygg 2008
Saksframlegg
  (PDF)

 
Vedlegg:   (PDF)


023/09 

Sikringstiltak mot Verdalselva ved Kvelstad og sikringstiltak mot Verdalselva ved Slapgård-Balgård - Kommunevedtak 
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg:   (PDF)


024/09 

Veiledende skoleområder i Verdal kommune - høring 
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg:   (PDF)


025/09  
  

Andre saker
 


 


 

 

PS 20/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.03.2009

BEHANDLING:
 

Leder foreslo følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 18.02.09 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Protokoll fra møte 18.02.09 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 21/09 Orienteringer.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.03.2009

BEHANDLING:

 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

 

·        Hjemmetjenesten i Vinne distrikt v/Margit Nøstvik.
Hjemmetjenesten i Øra distrikt v/Rannveig Rotmo.
Hjemmetjenesten i Vuku distrikt v/Tony Gregg.
 

·        Prosjektet uønsket deltid. Status og utfordringer v/Une Lyngsaunet Hallem, Unni Haugan Sellæg og Kari Hynne.
Presentasjon "Ufrivillig deltid"

·        Undervisningssykehjem v/Une Lyngsaunet Hallem.
Prosjektoversikt undervisningssykehjem pr. mars 2009

 

  • Basisteam - forebyggende arbeid på ungdomstrinnet i kommunen v/leder Silje Skreden.

     

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 22/09 Energiforbruk store kommunale bygg 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.03.2009

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, var til stede og svarte på spørsmål.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 

Saken tas til orientering

 

 

 

 

 

PS 23/09 Sikringstiltak mot Verdalselava ved Kvelstad og sikringstiltak mot Verdalselva ved Slapgård-Balgård - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.03.2009

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, var til stede og orienterte og besvarte på spørsmål.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr. 18.400,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Verdalselva ved Kvelstad etter flommen januar/februar 2006.

  2. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr. 28.600,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Verdalselva ved Slapgaard-Balgaard etter flommen januar/februar 2006.

  3. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger

 

 

 

 

PS 24/09 Veiledende skoleområder i Verdal kommune - høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.03.2009

BEHANDLING:

 

Kommunalsjef oppvekst Randi Segtnan og trainee Jon M. V. Iversen gjennomgikk saken og forskjellige forslag til løsning.

Presentasjon : Elevtallsgrunnlag Verdal kommune

 

Rådmann endret i møtet sitt forslag til vedtak slik:

”Administrasjonens forslag til endret forskrift om veiledende skoleområder i Verdal sendes ut på høring.

 

Forslag barnetrinn:

Ny veiledende grense gjennom sentrum: Stiklestad allé – Nordgata – Gamle Storgate.

 

Forslag ungdomstrinn:

Ness oppvekstsenter endrer ungdomsskolekrets til Verdalsøra ungdomsskole.

 

Øvrige alternativer og gjeldende forskrifter legges ved saken.”

 

Ved votering ble rådmannens endrede forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Administrasjonens forslag til endret forskrift om veiledende skoleområder i Verdal sendes ut på høring.

 

Forslag barnetrinn:

Ny veiledende grense gjennom sentrum: Stiklestad allé – Nordgata – Gamle Storgate.

 

Forslag ungdomstrinn:

Ness oppvekstsenter endrer ungdomsskolekrets til Verdalsøra ungdomsskole.

 

Øvrige alternativer og gjeldende forskrifter legges ved saken.

 

 

 

 

 

PS 25/09 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.03.2009

BEHANDLING:

 

Leder orienterte om:

  • Leder har prioritert mye av frikjøpt tid til å bli kjent med organisasjonen gjennom å besøke virksomhetsområdene. Inviterer med bakgrunn i dette spesielle områder til å orientere driftskomiteen. Blir med dette godt orientert om drifta i Verdal kommune. Driftskomiteens medlemmer bes også komme med tilbakemelding på områder de ønsker orientering om.