VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF  

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Dato:

14.01.2009

Tid:

09:00-13:15

Til stede:

9 representanter.
Repr. Anita Karlsen ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet (deltok ikke på befaringa).
Til stede 8 representanter.

 

Etter at sakene var ferdig behandlet var det orientering/befaring ved Stekke.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Leder

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:
Ingen

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

001/09 

Godkjenning av møteprotokoll


002/09 

Orientering av Eldrerådet
Saksframlegg
  (PDF)


003/09  
  

Forebyggende satsing for barn og unge i Verdal kommune - orientering
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg:  (PDF)


004/09

Orientering - Prosjektet Kult å kunne v/virksomhetsleder Håvard Holmen  
Saksframlegg
  (PDF)  


005/09 

Drift av Kinokjelleren, åpningstid
Saksframlegg
  (PDF)


006/09 

Plan for legetjeneste. Oppfølging  
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg:   (PDF)


007/09 

Årsplan 2009 for Driftskomiteen  
Saksframlegg
  (PDF)


008/09  
  

Andre saker
 


 


 

PS 1/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra Driftskomiteens møte 3. desember 2008 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 

 

VEDTAK:
 

Møteprotokoll fra Driftskomiteens møte 3. desember 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 2/09 Orientering av Eldrerådet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:

 
Eldrerådets leder, Elisabet Voll, var i møtet og orienterte om Eldrerådets arbeid og hvilke saker de i det siste har hatt fokus på.
Stikkord:

 • Avlastning for eldre.
 • Bostøtteordningen.
 • Vegplanene for Stiklestad. Parkering for besøkende ved kirkegården.
 • Tannpleie for eldre.
 • Ligningskontorets åpningstider i Verdal.
 • Informasjon om søknad om hjelpestønad.

 

Driftskomiteens medlemmer stilte spørsmål til Eldrerådets leder etter at hun hadde orientert.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 3/09 Forebyggende satsing for barn og unge i Verdal kommune - orientering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Lars Einar Karlsen orienterte og svarte på spørsmål.
Se presentasjon her : "Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne"

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 4/09 Orientering - Prosjektet Kult å kunne v/virksomhetsleder Håvard Holmen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Leder for skoledelen i prosjektet, Håvard Holmen, og leder for barnehagedelen i prosjektet, Vivi-Ann Svendsen Rotmo, orienterte om prosjektet og svarte på spørsmål.
Se presentasjon her : "Kult å kunne, fra lappea til vitnemål"

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 5/09 Drift av Kinokjelleren, åpningstid

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Håvard Holmen svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Virksomhetsområdene for oppvekstsektoren, inkludert Ressurssenter oppvekst, går sammen om å finne økonomiske midler til å opprettholde åpningstiden i Kinokjelleren med tre dager pr. uke.

 

 

 

-

 

PS 6/09 Plan for legetjeneste. Oppfølging

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Utdelt i møtet:

 • Brev fra sanitetslagene i kommunen datert 12.01.09 med klage på forslag om nedleggelse av Vuku legesenter.
 • E-post datert 13.01.09 fra virksomhetsleder Turid Krizak til ordfører Bjørn Iversen med momenter i saken.

 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, var i møtet og svarte på spørsmål.

 

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag:

1.      For å sikre stabil dekning av fastlege flyttes fastlegehjemlene i Vuku til Stekke og Verdal legesenter.

2.      Vuku legesenter legges ned.

3.      Driftskomiteen er svært opptatt av å sikre et langsiktig og kvalitetsmessig godt helsetjenestetilbud for innbyggerne også i de øvre deler av kommunen.

Administrasjonen bes legge fram sak om etablering av helsestasjon i Vuku til politisk behandling innen utgangen av februar 2009.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:

1.         Vuku Legesenter opprettholdes som før.

2.         Fastlegehjemlene tilbakeføres til Vuku Legesenter.

3.         Den ledige fastlegehjemmelen i Vuku tilsettes snarest.

 

Det ble først votert over forslaget fra SV v/Anita Karlsen som falt med 7 stemmer.

2 stemmer ble avgitt for forslaget.

 

Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling som falt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for innstillinga.

 

Det ble til slutt votert punktvis over AP v/Anita Steinkjer sitt forslag med følgende resultat: 

 

1.         Vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot forslaget.

2.         Vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot forslaget.

3.         Enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. For å sikre stabil dekning av fastlege flyttes fastlegehjemlene i Vuku til Stekke og Verdal legesenter.

 2. Vuku legesenter legges ned.

 3. Driftskomiteen er svært opptatt av å sikre et langsiktig og kvalitetsmessig godt helsetjenestetilbud for innbyggerne også i de øvre deler av kommunen.
  Administrasjonen bes legge fram sak om etablering av helsestasjon i Vuku til politisk behandling innen utgangen av februar 2009.

 

 

 

 

PS 7/09 Årsplan 2009 for Driftskomiteen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Forslag til Årsplan 2009 for Driftskomiteen vedtas.

 2. Administrasjonen får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer/endringer.

 

 

 

 

PS 8/09 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.01.2009

BEHANDLING:
 

Ingen.