Verdal kommune

Møteprotokoll

 

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Møterom i 3 etg Herredshuset, Verdal

Dato:

12.06.2008

Tid:

09:00-10.30

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Magnus Tiller

Medlem

AP/SP

Kjetil Aarstad

Leder

AP/SP

Bjarne Haugan

Nestleder

AP/SP

Anne-Eli Kjesbu

Medlem

AP/SP

Charlotte Fætten Aakerhus

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Rian

Skogbrukssjef

 

 

SaklisteTil behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
001/08
    
Tildeling av elg og hjort i 2008 til vald uten bestandsplan, Verdal
Saksframlegg   (pdf)

002/08
   
Søknad om 1 års forlengelse av bestandsplaner for elg
Saksframlegg   (pdf)

003/08
   
Forskrift om åpning av jakt på bever
Saksframlegg   (pdf)

004/08
  
Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal, 2008
Saksframlegg   (pdf)

005/08
  
Søknad om motorferdsel på barmark til Billingen
Saksframlegg   (pdf)

 


 

PS 1/08 Tildeling av elg og hjort i 2008 til vald uten bestandsplan, Verdal

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 12.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Hellan/Vangstad tildeles 3 elg derav  2 kalv, 1 valgfri samt 1 hjort valgfri.

 

Holmli/Volden tildeles 5 elg derav 3 kalver, 1 valgfri og 1 eldre okse (1 ½ år eller eldre) samt 1 hjort valgfri.

 

Verdal nord tildeles 4 hjort valgfrie.

 

Kverndal statsallmenning tildeles 2 hjort valgfrie

 

VNT tildeles 2 hjort valgfrie

 

De respektive vald kan påklage dette innen 3 uker iht forvaltningslovens regler.

 

 

 

PS 2/08 Søknad om 1 års forlengelse av bestandsplaner for elg

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 12.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Det gis ett års forlengelse av følgende bestandsplaner for elg :

 

Verdal fjellstyre (sør/nord)

Verdal nord

Vinne/Ness

 

Årlig tildelte dyr og oppsatte mål for kjønn/alders fordeling forutsettes da å gjelde for perioden 2005-08. Det forutsettes at de som har noe avvik fra målene benytter det siste året for innjustering av dette.

 

 

 

PS 3/08 Forskrift om åpning av jakt på bever

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 12.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Følgende forslag til forskrift sendes på høring:

 

1. Det blir med dette åpnet for jakt på bever i Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

2. Kommunen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.

3. Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

 

PS 4/08 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal, 2008

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 12.06.2008

Forslag i møte:

Magnus Tiller fremmet forslag om tillegget ”i samråd med leder i nemnda” knyttet til setningen flytting mellom poster.

 

Avstemning:

Rådmannens forslag med Tillers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode:

 

Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 12 000 kr

Bevertelling Øvre Verdal 5000 kr

Inntil 5000 kr til beiteundersøkelser elg (Vinne/Ness)

Rydding av vegkanter 15 000 kr

Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 10 000 kr

Fellingslag bjørn : kurs, leie av skytebane, materiell mv, 8000 kr

Vårtelling av hjort  5000 kr

Innkjøp av utstyr til ettersøkslag (skadet vilt) 5000 kr

Buffer til sparing og eller uforutsette utgifter (f.eks overforbruk ettersøk) 10 000 kr

Sum kr 75 000

 

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov etter samråd med leder i nemnda. Tildeling av midler utover 3000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Utgifter og inntekter til ettersøk/fallvilt forutsettes balansert.

 

Tilskudd (5000 kr) til vårtelling av hjort (Øvre Verdal planomr.) forutsettes avsluttet i 2008, slik at dette integreres i bestandsplanområdets ordinære forvaltning. (iht nemndvedtak i 2007).

 

 

 

PS 5/08 Søknad om motorferdsel på barmark til  Billingen

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 12.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

I henhold til § 6 i forskrift om bruk av moterkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis A/S Værdalsbruket tillatelse til inntil 4 turer med Terri i perioden juni – august i 2008 fra p-plass Breivatnet og til hytte ved nordenden av Stor Bellingen, trase iht kart innsendt i 2007.