VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

16.12.2008

Tid:

09:00-12:15

Til stede:

8 representanter.
Repr. Knut Fortun ble erklært inhabil under behandlinga av sak 107/08.
Til stede 7 representanter.

 
Sak 102/08 ble behandlet før sak 101/08. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Etter møtets slutt var det julelunch ved Brød og Cirkus.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Ove Morten Haugan

Medlem

AP/SP

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

Modulf Slapgård

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Elin Tuseth

AP/SP

Sverre Sundfær

Anne Grete Valbekmo

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
099/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

100/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

101/08 
  
Universell utforming - sluttrapport pr. 24.11.2008
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)

102/08
 
Prioritering av spillemiddelsøknader 2009
Saksframlegg
   (PDF)

103/08
 
Grusuttak Ravlo, 269/1
Saksframlegg
   (PDF)

104/08
 
Reguleringsplan Kvartalet Minsaas Plass/Sørgata
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)

105/08
 
1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag
Saksframlegg
   (PDF)

106/08
  

1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2
Saksframlegg
   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)


107/08
 
1721/234/7/72 - Svein I Larsen - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til hytte
Saksframlegg
   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)

108/08
 
Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009
 Saksframlegg   (PDF) 

109/08
 
Kollektivtransport i distriktene - bestillingstransport
 Saksframlegg   (PDF) 

110/08
 
Andre saker
  

 


 

PS 99/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra PUK sitt møte 11.11.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra PUK sitt møte 11.11.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 100/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 101/08 Universell utforming - sluttrapport pr. 24.11.2008

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Prosjektleder Kari Gregersen Næss redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Sluttrapport; Pilotkommune innen universell utforming 2005-2008, tas til orientering.

 2. Verdal kommune vil stille seg positivt til en eventuell forespørsel om å bli ressurskommune.

 3. Verdal kommune vil implementere universell utforming på plan og systemnivå. Kunnskap tilføres i alle ledd i hele verdikjeden for å oppnå ønsket resultat.

 4. Forestående skoleutbygging i Verdal brukes bevisst som et pilotprosjekt for å øke kompetansen innen universell utforming. Dette både i egen organisasjon og hos eksterne aktører.

 5. Verdal kommune opptrer som en god ”bestiller” og legger inn tydelige krav om universell utforming.

 

 

 

 

 

PS 102/08 Prioritering av spillemiddelsøknader 2009

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Ingvild Aasen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Søknader til ordinære anlegg prioriteres som følgende:

 1. Stiklestad&Vuku skytterlag/Verdal Søndre skytterlag: Trollmyra, skytebane

 2. Stiklestad golfklubb: Trones golfbane 10-18 hull + vanningsanlegg

 3. Stiklestad idrettslag: Lyng stadion, rehabilitering gressbane

 4. Verdal kommune: Vinne skole, kunstgressbane

 5. Kvernmo Motor: Bilcrossbane

 6. Verdal kommune: Stiklestad skole, kunstgressbane

 7. Helgådal il: Bjartan skistadion, lager tråkkemaskin

 8. Aker bedriftsidrettslag: Havfruparken, kunstgressbane

 9. Kvernmo Motor: Motorcrossbane

 10. Helgådal il: Rehabilitering lysløype

 11. Kvernmo Motor: Snøscooterbane

Søknader til nærmiljøanlegg prioriteres som følgende:

 1. Leksdal skole: Kunstgressbane

 2. Garnes skole: Kunstgressbane

 3. Vinne skilag: Rehabilitering lysløype

 4. Volden skole: Ballbinge

 5. Inndal il: Rehabilitering lysløype

 

 

 

 

PS 103/08 Grusuttak Ravlo, 269/1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Det bes om at grunneier/tiltakshaver får utarbeidet og behandlet privat forslag til regulerings- og driftsplan, som avklarer videre drift og avslutning av masseuttak på Ravlo.

 

 


 

 

PS 104/08 Reguleringsplan Kvartalet Minsaas Plass/Sørgata

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:

 
Virksomhetsleder Øivind Holand redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 sendes Reguleringsplan Kvartalet Minsaas Plass/Sørgata datert 3.12.08 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Reguleringsbestemmelsene gis følgende tilføyelser:

§ 2.1.1 Rekkefølgebestemmelser

Støyberegninger må foreligge før rammetillatelse for utbygging gis.

Svar på prøver for evt. påvisning av forurensning i byggegrunnen og evt. plan for utbedringstiltak skal foreligge før rammetillatelse gis.

Det skal foreligge en beskrivelse eller plan for hvilke ”universell utformingstiltak” som er planlagt gjennomført i/for forretningslokalene før rammetillatelse for utbygging gis.

Vedtatt utbyggingsavtale må foreligge før rammetillatelse for utbygging gis.

 

§ 2.1.3

Tilføyelse: Tiltak for universell utforming skal vises i utomhusplan og beskrivelse.

 

§ 3.4.4

Nye fasader mot Sørgata utformes slik at bygningene blir oppbrutt i volum og fasade.

 

 

 

 

 

PS 105/08 1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Robert Skaland om fradeling av parsell på ca 250 m2 fra eiendommen Sagtsuvegen 16 B med gnr/bnr 18/891 i Verdal kommune. Det godkjennes at parsellen sammen med eiendommen gnr/bnr 18/1214 blir en ny boligtomt.

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Saga borettslag dispensasjon fra reguleringsplanen ”Ørmelen nordre del” med plan-id 1972001 til fradeling av areal som er regulert til gangsti som skal benyttes til boligformål. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegg.

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Saga Borettslag om fradeling av parsell på ca 200 m2 fra eiendommen Valberg Vestre med gnr/bnr 18/672 i Verdal kommune. Ny eiendomsgrense mot Saga borettslag blir formålsgrense mot fortau i ny reguleringsplan under forutsetning av at planen blir godkjent. Fradelte parsell skal benyttes som tilleggsareal til gnr/bnr 18/1214 og benyttes til boligformål.

 

Det forutsettes at de to fradelte parsellene sammenføyes med gnr/bnr 18/1214, jfr Plan- og bygningslovens § 95-5.

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 31 (Virkninger av reguleringsplan) gis Harry Skaland avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen ”Ørmelen nord, Skogvegen” med plan-id 1974002 til å benytte gangveg/fortau til som adkomst til ny boligtomt.

 

Vedtaket kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

 

 

 

 

 

PS 106/08 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Rådmannen endret 2. avsnitt i forslag til vedtak som følger:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 avslås søknaden.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak – med foreslåtte endring av 2. avsnitt - enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg og i sak 70/08, opprettholdes avslag på søknad om oppføring av bolighus og carportanlegg.

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 avlås søknaden.

 

I henhold til Kommunedelplan Verdal byområde, reguleringsbestemmelser § 1.2 stilles det krav om bebyggelsesplan dersom tiltaket har 3 eller flere boenheter. Eiendommen har en grunneier og en tiltakshaver og søknaden har tiltak som berører totalt 7 boenheter.”

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

 

 

PS 107/08 1721/234/7/72 - Svein I Larsen - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til hytte

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:

 

Repr. Knut Fortun reiste spørsmål om sin habilitet da han er hyttenabo og er en av de 3 som har tomt som er bebygd med forholdsvis mye areal (nevnt i saken). Repr. Fortun fratrådte ved behandlinga av habilitetsspørsmålet.

Ved votering ble repr. Knut Fortun enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.

Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Sandvika vedtatt 29.09.2008 innvilges ikke.

 

Melding om tilbygg til hytte avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31 (virkning av reguleringsplan), jfr også vilkår for meldingspliktige tiltak etter forskrift om saksbehandling og kontroll § 8.

 

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15 og forvatningslovens § 28.

 

 

 

 

 

PS 108/08 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:
 

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 

Verdal kommune søker om tilskudd til følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak:

 1. Fridheimsgt./Lektor Musums gt, - justere kryss, opphøyd gangfelt;   tilskudd kr. 40.500

 2. Kristens veg – Vinne skole, fartsdempere;                                        tilskudd   kr. 30.000

 3. Lysthaugen, asfaltering gangvegtilknytning undergang;                        tilskudd   kr. 28.000

 

 

 

 

PS 109/08 Kollektivtransport i distriktene - bestillingstransport

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:

 

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


 

VEDTAK:

 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 110/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.12.2008

BEHANDLING:

 

·        Vegomlegging Stiklestad.

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde. Grunnen til redegjørelsen er at det er kommet innspill til kommunen fra en del foreldre til barn ved Stiklestad skole som bor i området vest for kirka (fra Haug-området). Foreldrene mener at barna får en mer utrygg skoleveg etter vegomlegginga i og med at det blir flere kryss å forholde seg til.