VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF  

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

11.11.2008

Tid:

09:00-14:10

Til stede:

8 representanter. Knut Fortun møtte fra og med sak 91/08. Til stede 9 representanter. Repr. Anne Eli Kjesbu og Knut Fortun ble innvilget permisjon under behandlingen av sak 96/08. Til stede 7 representanter. Repr. Anne Grete Valbekmo ble innvilget permisjon under behandlingen av sak 98/08. Til stede 6 representanter.

  

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV/V

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anne-Eli Kjesbu

Knut Henrik Tveita

AP/SP

Karl Bernhard Hoel

Elin Tuseth

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
089/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

090/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

091/08 
  
1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Mottatt nabovarsel - klage på planlagt omfattende utbygging hos nabo - 1721/16/12 - Kalv Arnesonsgt 12.
Tegninger
Situasjonskart
1721/16/92-Erik Holmvik-Tilbygg bolig og frittstående garasje-Kalv Arnesons gate 12
Møtereferat fra forhåndskonferanse + Brev fra Bakkan Bygg AS 

092/08
 
1721/31/1 - Olav Einar Hegstad - Deling av eiendommen Hegstad
Saksframlegg
   (PDF)

093/08
 
Utbyggingsavtale mellom Tine Midt-Norge og Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)

094/08
 
Kommuneplan 2008-2020 Levanger og Verdal kommuner
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Utfordringsdokumentet, dat. 26.06.08.
Kommuneplan 2008-2020  samfunnsdelen Levanger og Verdal kommuner, høringsdokument etter møtet 24. september 2008
Kommuneplan 2008-2020 Levanger og Verdal kommuner, Kommunalt plansystem forslag

095/08
 
Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020. Strategisk del Levanger og Verdal kommuner
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Plandokumentet - Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 15.9.08.

096/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF) 


097/08
 
TILLEGGSSAK : Rehabiliteringsplan 2009-2012  Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)
Rehabiliteringsplan 2008 - 2011

Kortversjon av tiltaksdelen i planen

Høringsuttalelser:  Eldrerådet, Resurssenter Oppvekst, Helse Nord-Trøndelag Rehabiliteringsklinikken, Resurssenter Helse, Omsorg og Velferd og Ergo- og fysioterapitjenesten, Stekke.
Oversikt over private og offentlige rehabiliteringstjenester i Verdal kommune.

098/08
 
TILLEGGSSAK : Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012
 Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2009-2012 og Budsjett 2009.      Word-versjon
Kommunale betalingssatser og gebyrer

Forslag til økonomireglement for 2009      Word-versjon
Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune

 

 

 

PS 89/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:

 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 14.10.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 14.10.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 90/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 91/08 1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

Det ble foretatt befaring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny bolig innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93.

 

Det forutsettes at alle arbeider er belagt med ansvar før byggearbeidene startes. Kommunen skal godkjenne alle ansvarsretter i samsvar med forskrift om saksbehandling og kontroll § 13.

 

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr forvaltningslovens § 28. Underretning om vedtaket sendes til partene i saken i samsvar med forvaltningslovens § 27.

 

 

 

 

 

 

PS 92/08 1721/31/1 - Olav Einar Hegstad - Deling av eiendommen Hegstad

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

Marit Voll Skrove opplyste at hun er kollega av Olaug Hegstad og reiste spørsmål om sin habilitet. Marit Voll Skrove fratrådte ved behandlinga av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble lederen enstemmig erklært habil, jfr. forvaltningsloven § 6, andre ledd. Til stede 8 representanter.

 

Det ble foretatt befaring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Olav Einar Hegstad dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone 2. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad om fradeling av parsell på ca 1000 m2 fra eiendommen Hegstad med gnr/bnr 31/1 i Verdal kommune som omsøkt.

 

Det forutsettes at det søkes om og innvilges tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 163, jfr Statens vegvesen Region midt sin uttalelse.

 

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst til offentlig veg gjennom tinglyst vegrett.

 

Det forutsettes at Nord-Trøndelag Fylkeskommunes forbehold og krav blir etterfulgt.

 

Søknad om utslippstillatelse blir behandlet sammen med søknaden om oppføring av eneboligen.

 

 

 

 

 

 

PS 93/08 Utbyggingsavtale mellom Tine Midt-Norge og Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 64c legges utbyggingsavtale mellom TINE Midt-Norge Verdal og Verdal kommune ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

 

 

 

PS 94/08 Kommuneplan 2008-2020 Levanger og Verdal kommuner

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt 3 under Satsningsområde

FYSISKE OMGIVELSER – VEGVALG (de andre punktene flyttes ned):

·        Sikre tilgang på boligtomter i alle skolekretser.

 

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunktet fra SP - som også ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:
 

Plan- og utviklingskomiteen mener at kommuneplanens samfunnsdel

  1. Angir visjon, overordnede mål og verdigrunnlag som er egnete utgangspunkt for å gi gode tjenester til kommunens innbyggere

  2. Viser 7 satsingsområder innen samfunn og tjenester som dekker de sentrale områdene i kommunen, og mål/vegvalg som i utgangspunktet er hensiktsmessige. PUK foreslår nytt kulepunkt 3 (de andre punktene flyttes ned) under satsingsområde FYSISKE OMGIVELSER – VEGVALG – som følger:

  • Sikre tilgang på boligtomter i alle skolekretser.

  1. Viser 4 satsingsområder innen organisasjonsom med mål/vegvalg som i utgangspunktet er hensiktsmessige for å oppnå den ønskede utviklingen

 

 

 

 

 

PS 95/08 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020. Strategisk del Levanger og Verdal kommuner

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende endringsforslag:

Side 2, INNLEDNING, til slutt under Fem faste arbeidsgrupper etableres for satsingsområdene 1-5 ..... tilføyes:

samt 1 politisk representant fra hver kommune.

 

Side 4: Satsningsområde: LANDBRUK OG MAT – VEGVALG –første kulepunkt endres til:

·        Bygge på og utvikle alle eksisterende produksjonsmiljø.

 

PUK fremmet følgende forslag til endring:

Side 4:  Satsingsområde: LANDBRUK OG MAT – VEGVALG - fjerde kulepunkt endres til :

·        Satse aktivt og positivt på rekrutteringsarbeid.

 

Det ble først votert samlet over forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove og forslaget fra PUK – som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag og vedtatte endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Plan- og utviklingskomiteen mener de 6 forslagene til satsingsområder og mål/vegvalg som er foreslått i kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning er godt egnet som utgangspunkt for videre arbeid - med følgende forslag til endringer:

 

Side 2, INNLEDNING:

Fem faste arbeidsgrupper etableres for satsingsområdene 1-5. Næringsansvarlige i kommunene og representanter for Markedsplassen AS og Verdal Næringsforum har et overordnet koordineringsansvar for alle satsingsområder, og deltar i alle fem arbeidsgruppene.  I tillegg deltar to representanter fra relevante næringer eller aktører i tilknytning til satsingsområdene samt 1 politisk representant fra hver kommune.

 

Side 4: Satsningsområde: LANDBRUK OG MAT – VEGVALG:
Første kulepunkt endres til:

·        Bygge på og utvikle alle eksisterende produksjonsmiljø.

Fjerde kulepunkt endres til:

·        Satse aktivt og positivt på rekrutteringsarbeid.

 

 

 

 

 

 

PS 96/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

·        Masseuttak Hallbakkan.
Repr. Lars Gunnar Marken erklærte seg inhabil under orienteringen/saken, da det er foreldrenes gård.  Ved votering ble repr. Lars Gunnar Marken enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, andre ledd. Til stede 8 representanter.
Enhetsleder Petter Bjartnes var i møtet og orienterte om saken og svarte på spørsmål.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK ber administrasjonen komme tilbake i neste møte med en sak angående grustak i Ravlo. I saken bes sett på presedens i tidligere saker og avveining mellom jordlov og plan- og bygningslov og det bes lagt fram forslag til videre saksgang. Inntil videre saksgang er avklart forutsetter PUK at entreprenøren leverer grus i henhold til tillatelse gitt av enhetsleder landbruk.

datert 22.02.08

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

PUK ber administrasjonen komme tilbake i neste møte med en sak angående grustak i Ravlo.  I saken bes sett på presedens i tidligere saker og avveining mellom jordlov og plan- og bygningslov og det bes lagt fram forslag til videre saksgang. Inntil videre saksgang er avklart forutsetter PUK at entreprenøren leverer grus i henhold til tillatelse, datert 22.02.08, gitt av enhetsleder landbruk.
 

Repr. Knut Fortun ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

 

·        Gjødsellager nært drikkevannskilden Leksdalsvatnet.
Repr. Karl B. Hoel og Anne Grete Valbekmo erklærte seg inhabil pga av henholdsvis samboerforhold med den som skal selge evt. tomt til gjødselkummen og vennskap til den som er tiltakshaver.
Ved votering ble repr. Karl B. Hoel og Anne Grete Valbekmo enstemmig erklært inhabil. Jfr. forvaltningslovens § 6, andre ledd. Til stede 6 representanter.

Byggesaksleder Torbjørn Sirum og Jon Arthur Kristiansen redegjorde for saken.

PUK fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK ber administrasjonen legge fram en sak om hvordan de tenker prosessen med å sikre vannkvaliteten samtidig som det fortsatt skal være mulig å drive landbruk rundt Leksdalsvatnet.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

PUK ber administrasjonen legge fram en sak om hvordan de tenker prosessen med å sikre vannkvaliteten samtidig som det fortsatt skal være mulig å drive landbruk rundt Leksdalsvatnet.

Repr. Anne Eli Kjesbu ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.


 

·        Energi- og klimaplan for Verdal kommune.
Eventuell igangsetting av forprosjekt for utfasing av oljefyrer.

Lederen redegjorde.
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK ber administrasjonen igangsette forprosjekt på utfasing av oljefyrer i kommunale bygg.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
PUK ber administrasjonen igangsette forprosjekt på utfasing av oljefyrer i kommunale bygg.

 

  • Levring grustak. Avdekking.
    Åge Isaksen redegjorde.

     

 

 

 

 

PS 97/08 Rehabiliteringsplan 2008-2011  Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, redegjorde for saken.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 98/08 Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 11.11.2008

BEHANDLING:

Repr. Anne Grete Valbekmo ble innvilget permisjon under behandlinga av saken.

Til stede 6 representanter.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.