VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF  

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet i 3. etasje, Herredshuset

Dato:

14.10.2008

Tid:

09:00-12:30

Til stede:

8 representanter.
Repr. Knut Fortun møtte til sak 78/08.
Til stede 9 representanter.
Repr. Lars Gunnar Marken ble innvilget permisjon etter at sak 80/08 var behandlet.
Til stede 8 representanter.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV/V

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lars Gunnar Marken

Varamedlem

SV/V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
076/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

077/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

078/08 
  
Kommunedelplan kultur. Status og videre framdrift
Saksframlegg   (PDF) 

079/08
 
Piksteinmyra, Stamnmyra,1721/253/7 og 8 i Tromsdalen - planprogram - deponi
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Piksteinmyra – planprogram, datert 04.08.08
Eiendommene 1721/253/7 og 8 – planprogram, datert 04.08.08
Stamnmyra – planprogram, datert 04.08.08
Innkomne synspunkter til planprogram, datert 08.04.08

080/08
 
Rovmyra i Tromsdalen - planprogram - mellomlagring av kalkstein
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Revidert forslag til planprogram for Rovmyra, 04.08.08.
Innkomne synspunkter, datert 08.04.08.

081/08
 
Ny adkomstveg til Granvegen 36 A og Sagstuvegen 16
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Søknad fra Oddlaug Irene Rennemo, mottatt 17.09.2008

082/08
 
Reguleringsplan gang-/sykkelveg langs fv. 167/166,  Holte - Minsås - Lein
Saksframlegg
   (PDF)

083/08
 
Reguleringsplan Tindvegen nedre 63 og Tindvegen 70
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : (PDF)
Bestemmelser, datert 18.01.08
Beskrivelse, datert 18.01.08.
Plankart, sist rev. 16.05.08

084/08
 
1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Mottatt nabovarsel - klage på planlagt omfattende utbygging hos nabo - 1721/16/12 - Kalv Arnesonsgt 12.
Tegninger
Situasjonskart
1721/16/92 - Erik Holmvik - Tilbygg bolig og frittstående garasje - Kalv Arnesons gate 12
Møtereferat fra forhåndskonferanse + Brev fra Bakkan Bygg AS

085/08
 
Kommuneplan 2008-2020 Levanger og Verdal kommuner
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Utfordringsdokumentet, dat. 26.06.08.
Kommuneplan 2008-2020  samfunnsdelen Levanger og Verdal kommuner, høringsdokument etter møtet 24. september 2008
Kommuneplan 2008-2020 Levanger og Verdal kommuner, Kommunalt plansystem forslag

086/08
 
Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020. Strategisk del Levanger og Verdal kommuner
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Plandokumentet - Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 15.9.08.

087/08
 
B-SAK: Verdal Bolystpris 2008
 

088/08
  

Andre saker
 


 


 

 

PS 76/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 09.09.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 09.09.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 77/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 


 

PS 78/08 Kommunedelplan kultur. Status og videre framdrift

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde.
 
 
 

VEDTAK:
 

Plan- og utviklingskomiteen tar saken til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 79/08 Piksteinmyra, Stamnmyra,1721/253/7 og 8 i Tromsdalen - planprogram - deponi

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Utdelt i møtet:

3 stk. e-poster datert 13.10.08 fra Nils Leirset til Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

 

Åge Isaksen redegjorde for saken.

 

V v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til etter kommunedelplan for området er utarbeidet og folkemøte avholdt.

Utsettelsesforslaget falt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.

 
 

VEDTAK:
 

Med hjemmel i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2005-04-01, nr. 276) fastsettes følgende planprogrammer datert 04.08.08:

·        Piksteinmyra

·        Eiendommene 1721/253/7 og 8

·        Stamnmyra

 

I tillegg skal deponi i ”Levringgruva” konsekvensutredes.

 

 

 

 

 

 

PS 80/08 Rovmyra i Tromsdalen - planprogram - mellomlagring av kalkstein

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.

 
 

VEDTAK:
 

Med hjemmel i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2005-04-01, nr. 276) fastsettes planprogram for Rovmyra, datert 04.08.08.

 

 

 

 

 

PS 81/08 Ny adkomstveg til Granvegen 36 A og Sagstuvegen 16

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Åge Isaksen redegjorde for saken.

Repr. Lars Gunnar Marken ble innvilget permisjon.
Til stede 8 representanter.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunen gjennomfører reguleringsendring for å få vurdert mulige løsninger for adkomstforholdene i tilknytning til Granvegen 36 A og Sagstuvegen 16.

 

 

 

 

 

PS 82/08 Reguleringsplan gang-/sykkelveg langs fv. 167/166,  Holte - Minsås - Lein

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Åge Isaksen redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 83/08 Reguleringsplan Tindvegen nedre 63 og Tindvegen 70

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

Forslag til plankart sist revidert 16.05.08 endres på følgende punkt:

·        Det avsettes fortau 2,25 m bredt fra eksisterende vegkant, langs nordvestsiden av Tindvegen.

·        De smale partiene av friområdet inn fra nedre Tindveg og Tindvegen avsettes til offentlig gang- og sykkelveg.

 

Forslag til bestemmelser sist rev. 08.02.08 endres på følgende punkt:

·        Maks mønehøyde reduseres fra 9,5 til 8,5 meter.

·        Ny bestemmelse; ”Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40 % av boligene skal oppføres med livsløpsstandard. Før bygg i planområdet er ferdigstilt og tatt i bruk, skal utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk.”

·        Ny bestemmelse: ”Med hjemmel i kommunal vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 settes krav om utarbeidelse av utomhusplan. Utomhusplanen innleveres og godkjennes samtidig med byggesøknaden. Utomhusplanen skal vise terrengforming, kantavgrensninger, fast dekke, vegetasjon, belysning, avfallshåndtering, lekeutstyr og annen utemøblering.”

·        Ny bestemmelse: ”Eksisterende høyspentlinje må være lagt i kabel før området tas i bruk til boligformål”.

 

Deretter legges forslag til reguleringsplan for nedre Tindveg 63 og Tindvegen 70 ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

 

Det tas forbehold om godkjent utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Verdal kommune.

 

 

 

 

 

PS 84/08 1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes i påvente av befaring.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken utsettes i påvente av befaring.

 

 

 

 

 

PS 85/08 Kommuneplan 2008-2020 Levanger og Verdal kommuner - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Komiteen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

4. PUK vil komme med mer utfyllende kommentarer i møte 11.11.08.

 

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

5. PUK ber om kontinuerlige orienteringer vedr. planarbeidet i ISK.

 

Det ble votert i følgende rekkefølge -  med følgende resultat:

1.      Rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.      Komiteens forslag til nytt pkt. 4: Enstemmig vedtatt.

3.      AP v/Trine S. Hallem sitt forslag til nytt pkt. 5: Enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen mener at kommuneplanens samfunnsdel

1.      Angir visjon, overordnede mål og verdigrunnlag som er egnete utgangspunkt for å gi gode tjenester til kommunens innbyggere

2.      Viser 7 satsingsområder innen samfunn og tjenester som dekker de sentrale områdene i kommunen, og mål/vegvalg som i utgangspunktet er hensiktsmessige

3.      Viser 4 satsingsområder innen organisasjonsom med mål/vegvalg som i utgangspunktet er hensiktsmessige for å oppnå den ønskede utviklingen

4.      PUK Verdal vil komme med mer utfyllende kommentarer i møte 11.11.08.

5.      PUK ber om kontinuerlige orienteringer vedr. planarbeidet i ISK.

 

 

 

 

 

PS 86/08 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020. Strategisk del Levanger og Verdal kommuner - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

BEHANDLING:
 

Komiteen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

2. PUK Verdal vil komme med utfyllende kommentarer til planen i møtet den 11.11.08.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over komiteens forslag til nytt pkt. 2 som også ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

1.      Plan- og utviklingskomiteen mener de 6 forslagene til satsingsområder og mål/vegvalg som er foreslått i kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning er godt egnet som utgangspunkt for videre arbeid.

2.      PUK Verdal vil komme med utfyllende kommentarer til planen i møtet den 11.11.08.

 

 

 

 

PS 87/08 B-sak: Verdal Bolystpris 2008

 

 

 

 

PS 88/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.10.2008

Behandling: 

·        Ang. spørsmål fra Knut Fortun i tidligere møte om status for byggesaken av 3 boliger med adkomstveg Fridheimsgata.

Notat fra saksbehandler Oddvar Govasmark ble utdelt i møtet.

 

·        Kurs i regi av Norsk Narkotikapolitiforening på Stiklestad 7. – 8.10.08 – Kurs i Tegn & Symptomer .
Anne Grete Valbekmo deltok som kommunens repr. og orienterte fra kurset.

 

H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:
PUK ber om at eksisterende ruspolitisk handlingsplan evalueres innen januar 2009, og at det orienteres i PUK februar 2009. Det bør være en kort evaluering med fokus på hva som er oppnådd. Hva har fungert og hva har ikke fungert? Hva er grunnen til at det har fungert, evt. ikke fungert?

 

PUK forutsetter at ny ruspolitisk handlingsplan blir utarbeidet våren 2009. Ny plan bør bygge på den gamle, og det må legges til rette for brukermedvirkning. Den nye planen skal behandles i PUK innen juni 2009.

 

Ved votering ble oversendelsesforslaget fra H v/Anne Grete Valbekmo enstemmig vedtatt.

 

·        Knut Fortun: Masseuttak Hallbakkan.

Svar gis i neste møte.

 

VEDTAK:
 

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

PUK ber om at eksisterende ruspolitisk handlingsplan evalueres innen januar 2009, og at det orienteres i PUK februar 2009. Det bør være en kort evaluering med fokus på hva som er oppnådd. Hva har fungert og hva har ikke fungert? Hva er grunnen til at det har fungert, evt. ikke fungert?

 

PUK forutsetter at ny ruspolitisk handlingsplan blir utarbeidet våren 2009. Ny plan bør bygge på den gamle, og det må legges til rette for brukermedvirkning. Den nye planen skal behandles i PUK innen juni 2009.