VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

09.09.2008

Tid:

09:00 – 14:25

Til stede:

9 representanter.
Da repr. Knut Fortun og Kristin Hildrum ble erklært inhabil under sak 69/08, tiltrådte Sverre Sundfær og Ketil Aarstad møtte under behandlinga av nevnte sak.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Elin Tuseth

AP/SP

Lars Gunnar Marken

Adrian K Wahlborg

SV/V

Kjetil Aarstad

Kristin Hildrum (sak 69/08)

AP/SP

Sverre Sundfær

Knut Fortun (sak 69/08)

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Line Therese Ertsås /
Inger Storstad

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
066/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

067/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

068/08 
  
Godkjenning av møteprotokoll
 

069/08
 
Reguleringsplan Sandvika
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Planbeskrivelse, datert 07.05.08
Plankart, datert 07.05.08

Bestemmelser, datert 07.05.08

070/08
 
1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2
Saksframlegg
   (PDF)

071/08
 
Utbyggingsavtale mellom TINE Midt-Norge Verdal og Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)

072/08
 
Reguleringsplan Tronsmoen - mindre vesentlig reguleringsendring
Saksframlegg
   (PDF)

073/08
 
Søknad om bruk av gangveg som adkomst til ny boligtomt ved Sagstuvegen 16 B
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : (PDF)
Kartutsnitt Sagstuvegen 16 B, ny avkjørsel, dat. 04.07.2008

074/08
 
Energi- og miljøplan for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008-2011).
Uttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal datert 28.03.2008

Uttalelse fra Levanger og Verdal Landbruksforum datert 28.04.2008
Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 28.07.2008

075/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)

 


 

PS 66/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag:

Saken utgår.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken utgår.

 

 

 

 

 

PS 67/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 68/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 19. august 2008 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 19. august 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 69/08 Reguleringsplan Sandvika

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Representantene Knut Fortun og Kristin Hildrum erklærte seg inhabil da de er hytteeiere i området.  PUK vedtok enstemmig (7 stemmer) å erklære repr. Knut Fortun og Kristin Hildrum inhabil, jfr. forvaltningslovens kapittel II, § 6, pkt. a). Det ble dessuten enstemmig vedtatt at repr. som ble erklært inhabil – men som valgte å bli med på befaringa - heller ikke kan uttale seg om saken under befaringa.

 

FRP v/Sverre Sundfær fremmet følgende alternative forslag til kulepunkt 2 under ”Plankart” og forslag til nytt kulepunkt 6 under ”Plankart”:

”Kulepunkt 2 – Plankart revideres i henhold til forslag datert 10.07.08.

Nytt kulepunkt 6 – BRA innvilges til 140 m².”

 

Det ble først votert samlet over 2 punkt under ”bestemmelser” som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert punktvis over kulepunkt under ”plankart” med alternativt og nytt forslag med følgende resultat:

 • Punkt 1 – enstemmig.

 • Punkt 2 – alternativt mellom forslag fra FRP og rådmannens forslag, der forslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

 • Punkt 3 – enstemmig vedtatt.

 • Punkt 4 – enstemmig vedtatt.

 • Punkt 5 – enstemmig vedtatt.

 • Forslag til nytt punkt 6 – falt med 1 mot 8 stemmer.

 

INNSTILLING:
 

Det gjøres følgende endringer i planforslaget:

Bestemmelser:

·     Bestemmelsen:”I Halla sør for Rv 756, skal samlet bruksareal (BRA) ikke overstige 100 m2.”tas ut.

·     Tillegg til bestemmelsene pkt. 3.1: ”Nødvendig parkeringsareal inngår ikke i BRA”

Plankart:

·     Utnyttingsgrad innenfor område avsatt til Forretning settes til ”%- BRA = 10” 

·     Plankartet revideres ihht. forslag datert 10.07.08.

·     Linje for eksisterende bebyggelse som inngår i planen og tomtegrense vises likt i tegnforklaring og på plankart.

·     Det vises symbol for hytte i tegnforklaringen, og det presiseres at det kun er en illustrasjon.

·     Sikttrekanter vises med skravur.

   

Deretter vedtas reguleringsplan Sandvika.

 

 

 

 

 

PS 70/08 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Øivind Holand orienterte om saken.

Rådmannen trekker sitt opprinnelige forslag og fremmet følgende nytt forslag til vedtak:

 

”Rådmannen foreslår som nytt vedtak:

Med hjemmel i Kommunedelplan Verdal byområde, reguleringsbestemmelser § 1.2 avslås søknaden.

 

Bestemmelsene stiller krav om bebyggelsesplan dersom tiltaket har 3 eller flere boenheter. Eiendommen har en grunneier og en tiltakshaver og søknaden har tiltak som berører totalt 7 boenheter.

 

Vedtaket kan påklages.”

 

PUK fremmet i fellesskap følgende tilleggsforslag:

”Midlertidig plassering av angjeldende hus må straks omsøkes til bygningsmyndighetene. Det forutsettes at tiltakshaver sikrer bygget tilfredsstillende.”

 

Det ble først votert over rådmannens nye forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over tilleggsforslaget som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Med hjemmel i Kommunedelplan Verdal byområde, reguleringsbestemmelser § 1.2 avslås søknaden.

 

Bestemmelsene stiller krav om bebyggelsesplan dersom tiltaket har 3 eller flere boenheter. Eiendommen har en grunneier og en tiltakshaver og søknaden har tiltak som berører totalt 7 boenheter.

 

Vedtaket kan påklages.

 

Midlertidig plassering av angjeldende hus må straks omsøkes til bygningsmyndighetene. Det forutsettes at tiltakshaver sikrer bygget tilfredsstillende.

 

 

 

 

 

PS 71/08 Utbyggingsavtale mellom TINE Midt-Norge Verdal og Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Saken trekkes.

 

 

 

 

 

PS 72/08 Reguleringsplan Tronsmoen - mindre vesentlig reguleringsendring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Forslag til endring datert 24.06.08 av reguleringsplan Tronsmoen, vedtas som en mindre vesentlig endring.

 

 

 

 

 

PS 73/08 Søknad om bruk av gangveg som adkomst til ny boligtomt ved Sagstuvegen 16 B

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Saksbehandler Jon Arthur Kristiansen orienterte om saken og presiserte en del saksopplysninger.

 

AP v/Knut Tveita fremmet følgende utsettelsesforslag:

1. Saken utsettes.

2. Før ny behandling legges saken fram for trafikksikkerhetsutvalget til ny behandling.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Saken utsettes.

 2. Før ny behandling legges saken fram for trafikksikkerhetsutvalget til ny behandling.

 

 

 

 

PS 74/08 Energi- og miljøplan for Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

 

Venstre v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende oversendelsesforslag (innspill) til administrasjonen til neste rullering av planen:

”Energi- og miljøplan utbedres på følgende områder før et 2. utkast:

- Nasjonale klimamål må følges opp lokalt, hvordan gjør vi det?

- Kommunens samlede utslipp på kartlegges, og det må vurderes tiltak for reduksjon.

- Planene må kunne tilfredsstille Enovas kommunesatsing.

- Samfunnssikkerhetsperspektivet må inn i planen.

- Konkretisering og prioritering av foreslåtte tiltak.

- Virkningene av planen må kunne måles mot et lokalt klimaregnskap i etterkant.”

 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag:

”Energi- og miljøplan endres til Energi- og klimaplan.”

 

AP/SP fremmet følgende forslag:

”PUK ønsker en orientering om energi- og klimasituasjonen årlig, i mai-møtet.”

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over fellesforslag fra AP/SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter enstemmig vedtatt å oversende forslaget fra Venstre til administrasjon.

Det ble til slutt votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Energi- og klimaplan for Verdal kommune datert oktober 2007 vedtas.

 2. Ved neste gangs rullering av planen utvides planen slik at det også blir lagt mer vekt på klimautfordringer.

 3. Rådmannen bes ved utarbeidelse av forslag til økonomiplan for perioden 2009-2012 innarbeide midler slik at prioriterte tiltak til enøk og utfasing av oljekjeler i kommunale bygg kan iverksettes.

 

VEDTAK:
 

PUK ønsker en orientering om energi- og klimasituasjonen årlig, i mai-møtet.

 
 

OVERSENDELSESFORSLAG TIL ADMINISTRASJONEN:
 

Energi- og miljøplan utbedres på følgende områder før et 2. utkast:

 • Nasjonale klimamål må følges opp lokalt, hvordan gjør vi det?

 • Kommunens samlede utslipp på kartlegges, og det må vurderes tiltak for reduksjon.

 • Planene må kunne tilfredsstille Enovas kommunesatsing.

 • Samfunnssikkerhetsperspektivet må inn i planen.

 • Konkretisering og prioritering av foreslåtte tiltak.

 • Virkningene av planen må kunne måles mot et lokalt klimaregnskap i etterkant.

 

 

 

PS 75/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 09.09.2008

BEHANDLING:
 

Ingen saker.