VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

19.08.2008

Tid:

09:00-13:00

Til stede:

8 representanter.
Repr. Knut Fortun ble innvilget permisjon etter at sak 63/08 var behandlet.
Til stede 7 representanter.

 

Sak 64/08 ble behandlet før sak 63/08. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Utdelt i møtet: Barn og arealplanlegging – med vekt på regulerings- og bebyggelsesplaner. Veileder for barnerepresentanten.

 

Etter at sakene var behandlet var det politikeropplæring.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
061/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

062/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

063/08 
  
Reguleringsplan TINE med naboområder. 2. gangs behandling
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)   
Reguleringsplanforslag dat. 02.05.08
Reguleringsbestemmelser
Beskrivelse dat. 02.05.08
Illustrasjoner av utbygging TINE

064/08
 
Reguleringsplan Sandvika
Saksframlegg
   (PDF)

065/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

 

PS 61/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.08.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 17. juni 2008 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 17. juni 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 62/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.08.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 63/08 Reguleringsplan TINE med naboområder. 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.08.2008

BEHANDLING:

Det ble foretatt befaring hos TINE Midt-Norge Verdal.

Rådmannen la i møtet fram følgende endringsforslag til innstillinga:

4. kulepunkt endres til:

·        Ny bestemmelse § 4.1, 2. ledd: Bygninger tillates oppført med maksimumshøyde 42,0 m på møne eller gesims 40,0 m hvor det benyttes flatt tak. Mindre bygningskropper for tekniske anlegg kan plasseres inne på takene og kan oppføres i tillegg til vedtatte høydebegrensninger.

 

Nytt kulepunkt:

·        Bestemmelsene § 4.2: Administrasjonsbygg skal ved oppføring av nybygg eller ved større utbygginger/rehabiliteringer tilrettelegges i forhold til prinsippene om universell utforming.

 

Utdelt i møtet:

Utkast til Utbyggingsavtale for ”Utbygging TINE” .  Denne utbyggingsavtalen skal realitetsbehandles senere.

 

Det ble votert samlet over rådmannens innstilling med endringsforslag framlagt i møtet. Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 – 2 nr. 1 vedtas Reguleringsplan TINE med naboområder, datert 2.5.08, og med endringer som anført nedenfor:

     

Bestemmelsene:

 

·     Ny tekst for fellesbestemmelser, § 3.1, 1. ledd: Samtidig med byggesøknad skal det framlegges utomhusplan for den ubebygde tomta. Utomhusområdene skal i størst mulig grad være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen eller senest 1 år etter at tomta tas i bruk.

 

·     Ny tekst for fellesbestemmelser, § 3.1, 2. ledd: Av hensyn til nærmiljø og klima skal det etableres vegetasjonsbelter i tomtedeler. Bredden på vegetasjonsbeltet skal være min. 3,0 m på hver side av tomtedele eller min. 5 m hvor tomta ikke grenser mot annet byggeområde. For industri- og lagerarealer skal vegetasjonsskjermen få funksjon som innsynsskjerm. Vegetasjonsbeltet tillates ikke benyttet til lagring.

 

·     Ny tekst for fellesbestemmelser § 3.2: Bygninger og anlegg skal bygges slik at de ikke skades ved stormflo/200-årsflom. Laveste kotehøyde for overkant golv i 1.etasje, settes til kotehøyde 4,1 m for hele planområdet. Bygninger skal fortrinnsvis oppføres uten kjeller. Kjeller bygges bare når prosesstekniske grunner tilsier det.

 

·     Ny bestemmelse § 4.1, 2. ledd: Bygninger tillates oppført med maksimumshøyde 42,0 m på møne eller gesims 40,0 m hvor det benyttes flatt tak. Mindre bygningskropper for tekniske anlegg kan plasseres inne på takene og kan oppføres i tillegg til vedtatte høydebegrensninger.

 

·     Bestemmelsene i § 4.1, siste ledd, tas ut. 

 

·     Rekkefølgebestemmelse § 7: Gangvegen mot Fættaskogen skal på strekningen TINE – Aker barnehage anlegges i samme tidsrom som anlegget for TINE, og ferdigstilles senest 1 år etter igangsetting av mysefabrikken. Gangvegen skal tilsluttes trafikkarealet ved Aker barnehage.

 

·     Bestemmelsene § 4.2: Administrasjonsbygg skal ved oppføring av nybygg eller ved større utbygginger/rehabiliteringer tilrettelegges i forhold til prinsippene om universell utforming.

 

Plankartet:

·        Omriss av bygninger innføres som veiledende i tegnforklaringen.

 

 

 

 

 

 

PS 64/08 Reguleringsplan Sandvika

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.08.2008

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

E-post fra Planstyring AS datert 18.08.08.

Landskapsarkitekt Bernt Arne Helberg redegjorde for saken.

 

FRP v/Knut Fortun fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

 

 

 

PS 65/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.08.2008

BEHANDLING:

Repr. Knut Fortun ble innvilget permisjon.

Til stede 7 representanter.
 

Marit Voll Skrove:

 

 • Nordgt. 1 ( tidligere Pizzarestauranten Jerusalem)
  Administrasjonen bes ta kontakt med eier for å få høre om hva som tenkes gjort med bygget.


Informasjon fra administrasjonen:

 

 • Innkjøring til Verdal fra vest.
  Øivind Holand redegjorde.
   
 • Radmannbygget.
  Øivind Holand redegjorde. Administrasjonen har fått opplyst at eier vil selge bygget som det står.