VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF  

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

17.06.2008

Til stede:

9 representanter.
Repr. Trine S. Hallem ble innvilget permisjon etter at sak 52/08 var behandlet.
Til stede 8 representanter.
Repr. Adrian Wahlborg og Knut Fortun ble innvilget etter at sak 57/08 var behandlet.
Til stede 6 representanter.

Tid:

09:00-1510.

 

Møtet begynte med befaring i Tromsdalen.

 

Se Verdalskalk sin presentasjon her.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV/V

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Elin Tuseth

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
049/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

050/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

051/08 
  
Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)   
Rådmannens endelige forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal”
Høringsuttalelser
Retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune (vedtatt av Verdal kommunestyre 26.08.02)

052/08
 
Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Høringsutkast til saksframlegg pkt 1 Planlegging, utbygging, organisering av skolene, flerbrukshallen og svømmehallen
Høringsuttalelsene

053/08
 
Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orienteringer
Saksframlegg
   (PDF)

054/08
 
1721/37/232 - forespørsel om kjøp av friområde i Forbregd/Lein
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  
Søknad dat. 12.05.2008
Klage dat. 03.06.2008
Kartutsnitt, dat. 05.06.2008

055/08
 
1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål. Klage
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Klage fra Tor Risan, dat. 29.05.2008

056/08
 
Kollektivtransport i distriktene
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Uttalelse fra Verdal ungdomsråd, dat. 18.02.2008

057/08
 
Reguleringsplan TINE med naboområder
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Reguleringsplanforslag datert 2.5.08
Reguleringsbestemmelser
Beskrivelse datert 2.5.08
Forhåndsuttalelse fra fylkesmannen
Illustrasjoner utbygging TINE

058/08
 
Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer
Saksframlegg
   (PDF)

059/08
 
Leinsmoen Øst- Ny gate
Saksframlegg
   (PDF)

060/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 49/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:

 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 20. mai 2008 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Protokoll fra møte 20. mai 2008 godkjennes.

 

 

 

 

PS 50/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

PS 51/08 Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune”.

 

 

 

 

PS 52/08 Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende alternative forslag:

1.      Ved den videre utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole legges det vekt på en optimal bruk av felles lokaler for de to skolene.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å utrede videre spørsmålet om en felles skole 1-10.

3.      Organiseringen av skolene fremmes som en egen sak før 15. oktober 2008.

4.      Ved valg ev utbyggingsmodell for skoleutbyggingen er det ønskelig at design er en del av konkurransen. Aktuelle utbyggingsmodeller vil være ”Konkurransepreget dialog, samspillmetoden” eller prekvalifisering av komplett arkitekt/rådgivingsgruppe med påfølgende designkonkurranse. Det tas endelig stilling til dette når funksjonsprogram for utbyggingen er ferdigstilt.

 

Det ble først votert alternativt mellom rådmanns forslag til innstilling og forslaget fra AP v/Trine S. Hallem. AP v/Trine S. Hallem sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble så votert punktvis over AP v/Trine S. Hallem sitt forslag med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2: Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot forslaget.

 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 4: Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Ved den videre utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole legges det vekt på en optimal bruk av felles lokaler for de to skolene.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede videre spørsmålet om en felles skole 1-10.

 3. Organiseringen av skolene fremmes som en egen sak før 15. oktober 2008.

 4. Ved valg ev utbyggingsmodell for skoleutbyggingen er det ønskelig at design er en del av konkurransen. Aktuelle  utbyggingsmodeller vil være ”Konkurransepreget dialog, samspillmetoden” eller prekvalifisering av komplett arkitekt/rådgivingsgruppe med påfølgende designkonkurranse. Det tas endelig stilling til dette når funksjonsprogram for utbyggingen er ferdigstilt.

 

 

 

 

PS 53/08 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orienteringer

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Trine S. Hallem ble innvilget permisjon.
Til stede 8 representanter.

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 54/08 1721/37/232 - forespørsel om kjøp av friområde i Forbregd/Lein

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Det ble foretatt befaring.

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

 

PUK fremmet følgende forslag:

Saken sendes tilbake til administrasjonen som bes komme i dialog med søkeren om kjøp av mindre areal enn omsøkt.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen som bes komme i dialog med søkeren om kjøp av mindre areal enn omsøkt.

 

 

 

 

 

PS 55/08 1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål. Klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Rådmannen la fram følgende endrede innstilling i møtet:

Kommunen avviser klage fra Tor Risan, dat. 29.05.2008.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunen at det ikke fremmes plan for å regulere eiendommen 1721/23/25 til boligformål.

 

Ved votering ble rådmannens endrede innstilling vedtatt med 6 stemmer.

2 stemte mot.

 
 

INNSTILLING:
 

Kommunen avviser klage fra Tor Risan, dat. 29.05.2008.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunen at det ikke fremmes plan for å regulere eiendommen 1721/23/25 til boligformål.

 

 

 

 

 

PS 56/08 Kollektivtransport i distriktene

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt:

Fri benyttelse av alternativ kollektivtransport (buss, NSB) i forbindelse med skoleskyssordning til videregående skoler.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove til nytt kulepunkt som også ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Verdal kommune ønsker at følgende prosjekt utprøves i forbindelse med utvikling av kollektivtransport i distriktene:

 • Ungdomskortet gjøres gyldig for reiser med NSB innenfor fylket.

 • Busstilbud på kveldstid og helger tilpasset transportbehov for ungdom fra grendene.

 • Bedre busstilbud for grendene tilpasset arbeidstid, servicefunksjoners åpningstider og regionale rutetider.

 • Bedre utstyrte holdeplasser med informasjon om rutetider og leskur.

 • Fri benyttelse av alternativ kollektivtransport (buss, NSB) i forbindelse med skoleskyssordning til videregående skoler.

 

 

 

 

PS 57/08 Reguleringsplan TINE med naboområder

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Fagsjef miljø, Øivind Holand, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 nr 2 legges reguleringsplan TINE med naboområder ut til offentlig ettersyn og høring.

 

 

 

 

PS 58/08 Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Repr. Adrian Wahlborg og Knut Fortun ble innvilget permisjon.
Til stede 6 representanter.

Det ble først votert over pkt. 1 i forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Forslag:

Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:

Marit Voll Skrove, leder – varaperson Ole Gunnar Hallager

Trine Synnøve Hallem  – varaperson Anne Grete Valbekmo

Kari Woll

Grete Sildnes

Øivind Holand, fagansvarlig

Torolf Kvello, Verdal Næringsforum

Enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Punkt 3 i statuttene for Verdal bolystpris endres som foreslått i saksframlegget.

 2. Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:

Marit Voll Skrove, leder – varaperson Ole Gunnar Hallager

Trine Synnøve Hallem  – varaperson Anne Grete Valbekmo

Kari Woll

Grete Sildnes

Øivind Holand, fagansvarlig

Torolf Kvello, Verdal Næringsforum

 

 

 

 

 

PS 59/08 Leinsmoen Øst- Ny gate

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Gata sør for Grågåsvegen får tildelt navnet Kattuglevegen.

 

 

 

 

 

PS 60/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.06.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag:

Saker tenkt behandlet/redegjort for bes fremmet i neste møte i PUK (august).

Enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saker tenkt behandlet/redegjort for bes fremmet i neste møte i PUK (august).