VERDAL KOMMUNE

  Møteprotokoll  
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

22.04.2008

Tid:

09:00-14:00

Til stede:

9 representanter. 
Representanten Karl B. Hoel ble erklært inhabil under behandlinga av sak 36/08.
Til stede 8 representanter.

 

Etter at sakene 26/08 - 29/08 var behandlet var det befaring hos Ecopro og befaring i forbindelse med sak 32/08.

 

Utdelt i møtet:

Tilleggssak: Sak 36/08 - 1721/283/179 - Midt-Norsk Betong Verdal A/S - søknad om dispensasjon for oppføring av betongfabrikk.

 

Før møtet var slutt informerte Øivind Holand om planene for jernbaneundergangen.

 

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV/V

Anne Segtnan

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Knut Henrik Tveita

AP/SP

Karl Bernhard Hoel

Anne Segtnan

AP/SP

Lars Gunnar Marken

Adrian K Wahlborg

SV/V

Jon Olav Skrove

Elin Tuseth

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekretær/kons.

 

I tillegg møtte Rådmann Rudolf  Holmvik under behandlinga av sak 29/08.
 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
026/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

027/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

028/08 
  
Orientering om Trollmyra skytebane
Saksframlegg
   (PDF)

029/08
 
Orientering om Universell Utforming
Saksframlegg
   (PDF)

Prosjektleders presentasjon   (PDF)

030/08
 
  
  
  
Reguleringsplan Gartneriet - Håkon den VII alle - Verdal. 2. gangs behandling
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Reguleringsplan, sist rev. 7.4.08
Reguleringsbestemmelser, sist rev. 10.4.08
Illustrasjonsplan, sist rev. 7.4.08
Illustrasjonsskisse
Foreløpig utomhusplan
Saksframlegg, PUK 24.10.07.

Planbeskrivelse

031/08
 
Utbyggingsavtale Gartneriet, Haakon den VII Alle
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  
Saksframlegg for sak 23/08, PUK

032/08
 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydsekorsen - Leklemsåsen, klage
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Klage fra FAU v/Verdalsøra barneskole dat. 17.03.2008.
Kommentarer fra Statens vegvesen dat. 10.04.2008.

033/08
 
NVE - Søknad om forlenget drift av massetaket i Klinga ved RV. 759
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Driftsplan for steinbrudd i Klinga, datert 12.04.1999

034/08
 
Reklameskilting
Saksframlegg
   (PDF)

035/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


036/08
  

TILLEGGSSAK :
1721/283/179 - Midt-Norsk Betong Verdal A/S - søknad om dispensasjon for oppføring av betongfabrikk
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:   (PDF)
Søknad om dispensasjon
Beplantningsplan
Fasader
Plan 1. etasje
Plan 2. etasje

Støysonekart
Situasjonskart


 


 

 

PS 26/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 04.03.08 godkjennes.
 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Møteprotokoll fra møte 04.03.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 27/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.
 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


  

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 28/08 Orientering om Trollmyra skytebane

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Tore Kulsli, Stiklestad & Vuku skytterlag, redegjorde for historikken i ”skytebanesaken”.

Leiv Myklebust, Verdal Søndre skytterlag, var også til stede i møtet.

 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.


  

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 29/08 Orientering om Universell Utforming

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Prosjektleder Kari Gregersen Næss orienterte bl.a. fra pilotkommunesamling på Gardermoen (Ullensaker kommune).

 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 30/08 Reguleringsplan Gartneriet - Håkon den VII alle - Verdal. 2. gangs behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Utdelt i møtet: Planbeskrivelse.

Fagsjef miljø, Øivind Holand, svarte på spørsmål.
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


  

INNSTILLING:
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 - 2 vedtas reguleringsplan for Gartneriet med bestemmelser.

Vedtaket forutsetter følgende oppfølging:

Reguleringsplan: 

 • Heishuset reduseres slik at avstanden mellom bygget og gangvegen blir 3,5 m.
 • Frisiktsone endres til 6 x 45 m.
 • Parkering langs atkomsten på Gresseths eiendom.
 • Boligbygget flyttes 1 m sørover.

 

Endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Bestemmelsene endres i tråd med fylkesmannens kommentarer når det gjelder §§ 2.2 og 3.1 og 6.0. Ordlyden i § 2.6 endres slik at det ikke kan oppstå misforståelser.
 • Formuleringen om saltak som bebyggelsens hovedform inntas i bestemmelsene § 2.2
 • Teksten ” Åpen svalgang tillates med inntil 1,5 m høy lysåpning. Åpent rekkverk i svalgang tillates ikke....” tilføyes i § 2.2
 • Teksten ”Primærvegens kjørebane bør være synlig i hele sikttrekanten” innføres i bestemmelsene § 5.

 

Generelt:

 • Grunnundersøkelse ihht kommunelegens forslag med evt. tiltaksplan framlegges i forbindelse med byggesaksbehandlingen
 • Støyberegningen med tiltak for Fokus Park godkjennes for bruk for Gartneriet. Evt. støyskjermingstiltak skal være dokumentert ved søknad om igangsettingstillatelse.
 • Med hjemmel i kommunal vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 settes krav om utarbeidelse av utomhusplan i forbindelse med byggesaksbehandlingen.
 • Utomhusanleggene skal utformes etter prinsippene om Universell utforming.

 

 

 

 

 

 

PS 31/08 Utbyggingsavtale Gartneriet, Haakon den VII Alle.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Utbyggingsavtale mellom Front Eiendomsutvikling AS og Verdal kommune vedtas.

 

 

 

 

 

 

PS 32/08 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydsekorsen - Leklemsåsen. Klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Det ble foretatt befaring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Klage på kommunestyrets vedtak i sak nr. 16/08 – reguleringsplan for gang-/sykkelveg Ydse – Leklemsåsen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for behandling.

 

 

 

 

 

 

PS 33/08 NVE - Søknad om forlenget drift av massetaket i Klinga ved Rv 759

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Driftstiden i Klinga steinuttak forlenges fram til 2013, og uttaket skal da være avsluttet med nødvendig etterbehandling i følge plan fra 1999 og i samråd med kommunen og Fylkesmannen.

 2. Dersom NVE selv ikke har behov for all steinen som forutsettes uttatt i henhold til planen, må det åpnes for at også andre kan få tilgang til stein fra bruddet.

 

 

 

 

 

PS 34/08 Reklameskilting

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:

 

Fagsjef miljø, Øivind Holand, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i veglovens § 33 kreves løsfot reklameskilt som firma Gunn & Roses har plassert ved avkjørsel til Jernbanegata fjernet.

 2. Kommunens vegstyremakt i henhold til veglovens § 33 delegeres fra plan- og utviklingskomiteen til rådmannen.

 

 

 

 

 

PS 35/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:
 

Trine Hallem:

Status for radmannbygget.

Forslag:

Administrasjonen bes redegjøre for status for radmannbygget i neste møte i PUK.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:
 

Administrasjonen bes redegjøre for status for radmannbygget i neste møte i PUK.

 

 

 

 

 

 

PS 36/08 1721/283/179 - Midt-Norsk Betong Verdal A/S - søknad om dispensasjon for oppføring av betongfabrikk

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.04.2008

BEHANDLING:

Repr. Karl B. Hoel ble erklært inhabil. Jfr. kommunelovens § 40 pkt. 4.

Saksbehandler Oddvar Govasmark redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:
 

Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 31 (virkninger av reguleringsplan) vedrørende reguleringsplanens bestemmelser om maksimale høyder og formål med begrepet lettere industri, innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Som begrunnelse for dispensasjon vises det til vurderinger i saksframlegget.

Dispensasjon innvilges under forutsetning av at det ikke kommer vesentlige innvendinger etter høring hos andre myndigheter.