VERDAL KOMMUNE

  Møteprotokoll  
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

04.03.2008

Tid:

09:00-13:15

Til stede:

8 representanter.
Repr. Adrian Wahlborg ble innvilget permisjon etter at sak 24/08 var behandlet.
Til stede 7 representanter.
Repr. Elin Tuseth ble innvilget permisjon kl 1300, før sak 25/08 var ferdigbehandlet.

 

   Etter at det ordinære møtet var ferdig var det politikeropplæring fram til kl 1400.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

AP/SP 

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV/V

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent/møtesekr.

 

   I tillegg møtte barnerepr. Lars Einar Karlsen.
 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
017/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

018/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

019/08 
  
1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15
Saksframlegg
   (PDF)

020/08
 
  
  
  
Reguleringsplan for Nedre Tindveg 63 og Tindvegen 70
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  
Plankart, sist revidert 19.11.07
Bestemmelser, datert 18.01.08

Beskrivelse, datert 18.01.08

021/08
 
  
  
  
Reguleringsplan Lektor Musumsgt 11 og 13
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Plankart, datert 29.01.08

Bestemmelser, sist rev. 08.02.08

Beskrivelse, datert 31,01.08


022/08
 
Reklameskilting
Saksframlegg
   (PDF)

023/08
 
Utbyggingsavtale Gartneriet, Haakon den VII Alle
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  
Forslag til utbyggingsavtale "Gartneriet", Haakon den VII Alle

024/08
 
Strategisk kulturplan for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020 (Strategisk kulturplan for Verdal kommune)

025/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 17/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra 05.02.08 og 08.02.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Møteprotokoll fra 05.02.08 og 08.02.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 18/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

 

VEDTAK:

 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 19/08 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Det ble foretatt befaring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg, innvilges ikke dispensasjon fra reguleringsplanen Ørmelen Syd (tegning nr 7) med plan-id 1973001. Avslaget hjemles i Plan- og bygningslovens § 31 (Virkninger av reguleringsplan).

 

Vedtaket kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

 

 


 

 

PS 20/08 Reguleringsplan for Nedre Tindveg 63 og Tindvegen 70

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

  

Fagsjef miljø, Øivind Holand, orienterte om saken før det var befaring.

Utdelt i møtet:

Notat av 21.02.08 fra kommunelege I til PBOM v/saksbehandler Bernt Arne Helberg.

 

Lederen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes med følgende begrunnelse: Jordlegging av høytspentlinje må avklares.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Saken utsettes med følgende begrunnelse: Jordlegging av høytspentlinje må avklares.

 

 

 

 

 

PS 21/08 Reguleringsplan Lektor Musumsgt 11 og 13

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Det ble foretatt befaring.

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt under Forslag til bestemmelser sist. rev. 08.02.08:

 • Takoppløft tillates kun oppført med saltak.
   

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra AP v/Trine S. Hallem som også ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Forslag til plankart datert 29.01.08 endres på følgende punkt:

 • Areal avsatt til felles avkjørsel nordover fra linje med garasjefront endrer formål til felles gangareal.
 • Det avsettes fortau 2,25 cm bredt fa eksisterende vegkant, langs østsiden av Lektor musums gate.

 

Forslag til bestemmelser sist rev. 08.02.08 endres på følgende punkt:

 • Ny bestemmelse: ”Felles gangareal er felles for boligene innefor planområdet. Arealet kan benyttes til nødvendig kjøring, som for eksempel syketransport og frakt av større varer.”
 • Ny bestemmelse; ”Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40 % av boligene skal oppføres med livsløpsstandard. Før bygg i planområdet er ferdigstilt og tatt i bruk, skal utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk.”
 • Maks takvinkel økes fra 37 til 40 grader.
 • Maks mønehøyde reduseres fra 9,5 til 8 meter og maks gesimshøyde reduseres fra 6,5 til 5 meter.
 • Formuleringen; Garasje/bod tillates oppført med flatt tak”, tas ut av bestemmelsene.
 • Takoppløft tillates kun oppført med saltak.

   

Deretter legges forslag til bebyggelsesplan for Lektor Musums gate 11 og 13 ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

 

Det tas forbehold om godkjent utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Verdal kommune.

 

Med hjemmel i kommunal vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 settes krav om utarbeidelse av utomhusplan. Utomhusplanen innleveres og godkjennes samtidig med byggesøknaden. Utomhusplanen skal vise terrengforming, kantavgrensninger, fast dekke, vegetasjon, belysning, avfallshåndtering, lekeutstyr og annen utemøblering.

 

 

 

 

 

PS 22/08 Reklameskilting

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Fagsjef miljø, Øivind Holand, orienterte.

Utdelt i møtet:

FOR 0000-00-00 nr. 416: Vedtekter til bygningsloven for Verdal kommune.

 

AP v/Knut Tveita fremmet følgende alternative forslag til rådmannens forslag til pkt. 2:

Pkt. 2 i rådmannens forslag utgår.

 

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:

PUK ber administrasjonen komme tilbake med sak angående totalforbud med løstfot-reklame i Verdal sentrum/kommune.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og AP v/Knut Tveita sitt forslag ble AP v/Knut Tveita sitt forslag enstemmig vedtatt.

Nytt pkt. 2: AP v/Ole Gunnar Hallager sitt forslag ble enstemmig vedtatt

.

VEDTAK:

 

 1. Kommunens administrasjon bes følge opp bestemmelsene om bruk av reklameskilt og lignende innretninger slik det framgår av plan- og bygningslovens § 107 med vedtekter, veglovens § 33, naturvernlovens § 15 og politivedtekter.

 2. PUK ber administrasjonen komme tilbake med sak angående totalforbud med løsfot-reklame i Verdal sentrum/kommune.

 

 

 

 

 

PS 23/08 Utbyggingsavtale Gartneriet, Haakon den VII Alle

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag som bes tatt inn i utbyggingsavtalen: Garasje må følge salget av hver enkelt leilighet.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove som også ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Foreliggende utbyggingsavtale - vedrørende ”Gartneriet”, Haakon den VII Alle, med følgende tillegg  legges ut til offentlig ettersyn:

Garasje må følge salget av hver enkelt leilighet.

 

 

 

 

 

PS 24/08 Strategisk kulturplan for Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Virksomhetsleder Ingvild Aasen orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020 (Strategisk kulturplan for Verdal kommune) sendes ut på høring før endelig politisk behandling.

 

 

 

 

 

PS 25/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 04.03.2008

BEHANDLING:

 

Repr. Adrian Wahlborg ble innvilget permisjon før denne saken ble åpnet. Til stede 7 representanter.

Repr. Elin Tuseth ble innvilget permisjon kl 1300, under behandlinga av saken. Til stede 6 representanter.

  

PUK sitt møte i april.
Møtet flyttes fra 15. april til 22. april.

 

Tidligere spørsmål ang. Tromsdalen.
Utdelt i møtet:
E-post datert 19.02.08 fra Franzefoss v/Håkon Mork til Øivind Holand.
I tillegg redegjorde Øivind Holand.


PUK fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK anmoder administrasjonen om å starte arbeidet med en kommunedelplan i Tromsdalen. Igangsatte reguleringsplaner videreføres.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
Tidligere spørsmål ang. parkering ved Verdalselva.
Øivind Holand redegjorde.

 

VEDTAK:

 

PUK anmoder administrasjonen om å starte arbeidet med en kommunedelplan i Tromsdalen. Igangsatte reguleringsplaner videreføres.