VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

05.02.2008

Tid:

16:30-20:00

Til stede:

8 representanter

 

 

Utdelt i møtet:

Møteprotokoll fra møte 11.12.07.

 

Repr. Trine S. Hallem ba om forklaring på hvorfor det var kveldsmøte.

Kommunalsjefen redegjorde for grunnen.

Repr. Trine S. Hallem opplyste at hun ikke hadde mottatt sakspapirene.

Sekretæren svarte.

 

Sak 5/08 ble behandlet etter sak 2/08. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

AP/SP

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anne Grete Valbekmo

MEDL

FRP/H/KRF

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Anne Grete Valbekmo

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./konsulent


 

 

 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
001/08
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

002/08
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

003/08 
  

Prioritering av spillemiddelsøknader 2008
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)   
Brev fra Stiklestad&Vuku skytterlag og Verdal Søndre skytterlag, datert 09.01.08


004/08
 
  
  
  
Status for arbeidet med Universell utforming pr. 28.01.2008
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  
Organisering av pilotkommuneprosjektet innen Universell utforming.
Handlingsplan for kommunens UU-aktivitet 2008.
 

005/08
 
  
  
  
1721/21/18 - Stian Austad - Flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 - KLAGESAK
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Ny uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune

PUK-sak 95/07

Brev av 23.01.08 fra advokat M.N.A. Ola A. Storaker


006/08
 
  
  
  
1721/19/831 - Elvepromenaden Utbygging AS - Utbygging Stekke 3 – Klage på avslag på anmodning om ferdigattest
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
1721/19/831 - Elvepromenaden Utbygging AS - Avklaring vedrørende parkeringsplasser

007/08
 
  
1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15
Saksframlegg
   (PDF)

008/08
 
1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål
Saksframlegg
   (PDF)

009/08
 
  
  
  
Klage på behandling av reguleringsplan Ørin Nord
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  
Klage med vedlegg fra Naturvernforbundet i Verdal, datert 16. des. -07
Merknader vedrørende ny reguleringsplan Ørin Nord datert 27. okt. -07
Saksframlegg for reguleringsplan Ørin Nord 2.g behandling

010/08
 
  
  
  

Reguleringsplan Ørin Sør
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Planbeskrivelse 11.09.2007

Plankart datert 11.09.2007

Bestemmelser datert 11.09.2007

Sakspapir PUK-sak 75/07 (første gangs behandling)


011/08
 
  
  
  

Energiplan for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Energiplan, datert oktober 2007


012/08
 
Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.1
Saksframlegg
   (PDF)

013/08
 
  
  
  
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydsekorsen - Leklemsåsen
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Planbeskrivelse, dat. 14.08.07 og planbestemmelser, rev. 25.10.08

Plankart dat. 14.08.07 (forminsket)


014/08
 
  
  
  

Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Plankart dat. 07.11.2005 (forminsket)

Bestemmelser sist revidert 28.01.2008


015/08
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 1/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 11.12.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 11.12.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 2/08 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 3/08 Prioritering av spillemiddelsøknader 2008

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Ingvild Aasen redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknader til ordinære idrettsanlegg prioriteres som følgende:

1. Verdal kommune: Verdal stadion, tilbygg klubbhus

2. Stiklestad golfklubb: Trones golfbane, klubbhus

3. Stiklestad&Vuku skytterlag/Verdal Søndre skytterlag: Trollmyra, skytebane

4. Stiklestad golfklubb: Trones golfbane 10-18 hull + vanningsanlegg

5. Stiklestad idrettslag: Lyng stadion, rehabilitering gressbane

 

Søknader til nærmiljøanlegg prioriteres som følgende:

1. Stiklestad skole: Kunstgressbane

2. Ørmelen skole: Kunstgressbane

3. Leksdal skole: Kunstgressbane

 

 

 

 

 

 

PS 4/08 Status for arbeidet med Universell utforming pr. 28.01.2008

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Prosjektleder Kari Gregersen Næss redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken taes til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 5/08 1721/21/18 - Stian Austad - Flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 - KLAGESAK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Repr. Knut Tveita fremmet følgende forslag:

1.      Klagen tas til følge.

2.      Klager får tillatelse til flytting av stabbur og riving av uthus slik som omsøkt.

 

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Knut Tveita ble Knut Tveita sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens tilråding.

 

VEDTAK:
 

1.      Klagen tas til følge.

2.      Klager får tillatelse til flytting av stabbur og riving av uthus slik som omsøkt.

 

 

 

 

 

 

PS 6/08 1721/19/831 - Elvepromenaden Utbygging AS - Utbygging Stekke 3 - Parkeringsplasser

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot forslaget.

 

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegget og i kommunens brev av 14.12.2007, opprettholdes kommunens vedtak.

Det er hittil ikke framlagt dokumentasjon på at samtlige av de 40 parkeringsplassene i parkeringskjelleren til enhver tid er tilgjengelige. Derfor anser ikke kommunen at parkeringsforholdene på eiendommen er endelig avklaret, og finner derfor at det ikke er grunnlag for utstedelse av ferdigattest – jfr. plan- og bygningslovens § 99, samt Forskrift til plan – og bygningsloven om saksbehandling og kontroll § 34 m.fl.

 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

 

 

 

PS 7/08 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Forslag fra AP v/Trine Hallem:

Saken utsettes i påvente av befaring.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Trine Hallem enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes i påvente av befaring.

 

 

 

 

 

 

PS 8/08 1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen redegjorde.

FRP v/Knut Fortun fremmet følgende forslag til vedtak:

Området omreguleres til bolig/kontor/forretning.

 

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra FRP ble rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for FRP sitt forslag.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 tilrås det ikke igangsatt planarbeid for regulering av eiendommen 1721/23/25 til boligformål.

 

 

 

 

 

 

PS 9/08 Klage på behandling av reguleringsplan Ørin Nord

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen tar ikke klagen til følge.

Klagen sendes fylkesmannen til behandling.

 

 

 

 

 

 

PS 10/08 Reguleringsplan Ørin sør

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

Veg-geometri justeres jfr. råd fra Statens vegvesen i brev av 02.11.07.

 

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

Punkt 3.3: ”Før byggeområder langs jernbanen kan tas i bruk, skal det oppføres gjerde mot jernbanesporet. Type gjerde, plassering og høyde vurderes i hver enkelt sak. Gjerdet bør plasseres sydvest for vegetasjonsbeltet omtalt i punkt 3.1.”

 

Punkt 3.4: ”Ved søknad om tiltak skal det legges fram dokumentasjon på at nødvendige sikkerhetskrav i fht. flom- og rasfare er ivaretatt. Det må foretas nødvendige grunnundersøkelser, for å klarlegge områdets stabilitet.”

 

Punkt 3.5: ”Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av administrasjonsbygg og publikumsrettede bygninger.”

 

Endring punkt 4.1, 1.ledd: ... Den enkelte tomt kan ha maks %-BYA = 45 %. Minimum %-BYA = 15 %. ...

 

Punkt 4.2: ”Bygninger og anlegg skal bygges slik at de ikke skades ved en 200-årsflom. Laveste kotehøyde for overkant gulv, inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5 m, settes til 4,1 m for hele planområdet. Maks høyde på grunnmur er 0,5 meter over ferdig planert terrengnivå.”

 

 

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak: Reguleringsplan for Ørin sør, datert 11.09.2007, og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

 

 

 

 

 

 

PS 11/08 Energiplan for Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Forslag fra SP v/Marit Voll Skrove:

Planens navn endres til Klima- og energiplan.

 

Oversendelsesforslag fra SP v/Marit Voll Skrove til formannskapet:

Verdal kommune deltar i kommunenettverk igjennom KS, der tema er klima og miljøspørsmål.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP. Forslagene ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble så votert over oversendelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Energiplan for Verdal kommune datert oktober 2007 legges ut på høring.

Planens navn endres til Klima- og energiplan.

 

Oversendelsesforslag til formannskapet:

Verdal kommune deltar i kommunenettverk igjennom KS, der tema er klima og miljøspørsmål.

 

 

 

 

 

 

PS 12/08 Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Det ble fremmet følgende forslag til endringer på Prosjektliste – prioritering av prosjekt på vegnettet. Verdal kommune datert 24.01.2008:

 

AP v/Ole Gunnar Hallager - nytt nr. 4 under Ordinære riksveganlegg:

RV 757 Vuku sentrum – Volden, forsterkning/asfalt.

Opprinnelig foreslåtte nr. 4 i prosjektlista blir nr. 5, nr. 5 blir nr. 6 osv.

 

SP v/Marit Voll Skrove - endringer under Stamveger:

Stamveger splittes i Ordinære stamveganlegg og Gang-/sykkelveger langs stamveger. Nr. 2 og nr. 4 under Stamveger flyttes dermed over til Gang-/sykkelveger langs stamveger.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus-Bjørga forlenges til Ørmelen.

 

 

Forslag til innstilling fra Frp v/Knut Fortun til nytt kulepunkt under strategiprioriteringer:

·        Vil gjerne at vegskuldre blir bredere slik at de også fungerer som gang-/sykkelveg.

 

Det ble først votert over forslagene fra AP og SP til endringer på prosjektliste. Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra FRP som også ble enstemmig vedtatt.

 

Oversendelsesforslag:

 Fra SP v/Marit Voll Skrove til administrasjonen:

Administrasjonen bes framforhandle ny avtale med NVE om videre steinuttak i Klinga.  Det må da presiseres at masseuttaket skjer med tanke på kurveutbedring på vegen.

 

Fra FRP v/Knut Fortun til Driftskomiteen:

Verdal kommune undersøker om det er mulig å få ut steinmasser fra NVEs steinbrudd i Klinga uten omkostninger.

 

Ved votering ble oversendelsesforslagene enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune vedtar følgende prioriteringer for Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplanen:

 

Strategiprioriteringer.

·        Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyest i planperioden 2010–2019.

·        På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.

·        E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard med bomvegfinansiering.

·        Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.

·        Vil gjerne at vegskuldre blir bredere slik at de også fungerer som gang-/sykkelveg.

 

Prosjektprioriteringer.

Prosjekt på vegnettet prioriteres i henhold til vedlagte prosjektliste dat. 24.01.08 med følgende endringer:

Nytt nr. 4 under Ordinære riksveganlegg:

RV 757 Vuku sentrum – Volden, forsterkning/asfalt.

Opprinnelig foreslåtte nr. 4 i prosjektlista blir nr. 5, nr. 5 blir nr. 6 osv.

 

Stamveger:

Stamveger splittes i Ordinære stamveganlegg og Gang-/sykkelveger langs stamveger. Nr. 2 og nr. 4 under Stamveger flyttes dermed over til Gang-/sykkelveger langs stamveger.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus-Bjørga forlenges til Ørmelen.

 

 

VEDTAK:

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

Administrasjonen bes framforhandle ny avtale med NVE om videre steinuttak i Klinga.  Det må da presiseres at masseuttaket skjer med tanke på kurveutbedring på vegen.

 

Oversendelsesforslag til Driftskomiteen:

Verdal kommune undersøker om det er mulig å få ut steinmasser fra NVEs steinbrudd i Klinga uten omkostninger.

 

 

 

 

 

 

PS 13/08 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydsekorsen - Leklemsåsen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen redegjorde.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydse – Fleskhus, dat. 14.08.2007 og bestemmelser revidert 25.01.2008.

 

 

 

 

 

 

PS 14/08 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen redegjorde.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt dat. 07.11.2005 med bestemmelser sist revidert 28.01.2008.

 

 

 

 

 

 

PS 15/08 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 05.02.2008

BEHANDLING:

Knut Fortun:

Ballbingen på Tinden. Høyspenten.

Man må komme fram til en løsning slik at området kan brukes.

Kan kommunen sette inn et ”trykk” for å få saken i orden?

Ingvild Aasen lovte å gjøre et framstøt mot kommunen og Knut Fortun skal ta saken opp med bl.a. E-verket.

 

Spørsmål fra AP v/Trine S. Hallem:

AP ønsker en faglig vurdering av når det er mest hensiktsmessig – sett i et samfunnsmessig perspektiv – å stille krav om en helhetlig reguleringsplan i Tromsdalen?

Planlegger Åge Isaksen og kommunalsjef Inger Marie Bakken svarte.

 

Repr. Hallem forventer et svar i neste PUK-møte.