VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

15.12.2008

Tid:

11:30 – 15:25.

Til stede:

28 representanter.
Kjell Karlsson møtte f.o.m. sak nr. 136/08.
Til stede 29 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Brev fra turnuslege Randi Iren Barli datert 13.12.08 ad. legehjemmel i Verdal kommune.
   

 2. Brev datert 21.11.08 fra Kommunal- og Regionaldepartementet. ”Meir opne kommunar og fylkeskommunar med ny offentleglov”.
   

 3. Kommunalnytt nr. 10/2008.
   

 4. Midt-Norsk Oljeavis

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Janne Stenbakk Grande

Medlem

AP-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

Grete Borgen

Medlem

SV-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP-V

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Kjetil Bakkan

MEDL

AP-V

Elin Tuseth

MEDL

AP-V

Lars Gunnar Marken

MEDL

V-V

Sverre Sundfær

MEDL

FRP-V

Lasse Hegge

MEDL

H-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Elin Tuseth

AP-V

Heidi Nora Sagaard Storstad

Robert Eriksson

FRP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 
 

Sak nr. 137/08 ble behandlet før sak nr. 136/08.

 

Det ble foreslått følgende taletid for budsjettsaken:

6 minutter på hovedinnlegg fra partiet, 4 minutter på første innlegg for de andre representantene og 2 minutter på påfølgende innlegg.

Forslaget om taletid på budsjettsak ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
135/08

Godkjenning av møteprotokoll
 


136/08 Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : (PDF)


137/08 Gebyr renovasjon og slamtømming 2009
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg : (PDF)


138/08

Beredskapsplan mot akutt forurensning - Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA)
Saksframlegg   (PDF) 


139/08
   

Kommunalt plansystem
Saksframlegg
   (PDF) 

 

Vedlegg : (PDF)


140/08 

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg : (PDF)


141/08 Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg:  (PDF)


142/08

Sentralidrettsanlegget - driftsavtale 2009-2012
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)


143/08
   

Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemsskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal
Saksframlegg
   (PDF) 

Vedlegg : (PDF)


144/08
   

Orientering


145/08
   

TILLEGGSSAK : Oppnevning av nytt medlem i styret for Innherred Boligbyggelag
Saksframlegg
   (PDF) 


 

 


 

PS 135/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

 

Protokoll fra møte 24. november 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 24. november 2008 godkjennes.

 

 

 


 

PS 136/08 Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Kjell Karlsson møtte.
Til stede 29 representanter.

 

Uttalelse fra Eldrerådet ble utdelt i møtet.

 

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt budsjettforslag:

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1.  Eiendomsskatt.

            2009- 2011: 15 300 000    Nytt: 2012-2013:  15 300 000

 

Sak om evt. endring i eiendomsskatt tas opp som egen sak.

 

 

2.  Rente og avdragsutgifter

            Renter:   2009: 27 852 988           2010:  27 500 000   Nytt:  2011 – 2013  27 500 000

            Avdrag:  2009: 16 200 000           2010:  18 500 000   Nytt:  2011 – 2013  18 500 000

 

Lån til utbygging/renovering av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, Flerbrukshall/gym.bygg og Verdal svømmehall legges inn i budsjettet når det er avklart hva som skal gjøres mht skolebyggene, hvor de skal ligge, størrelsen på tilskudd fra staten/pakke pga finanskrisen, rentenivå og tidspunkt for når det er økonomisk forsvarlig å legge utgiftene vedr. ulike bygg inn i budsjettet, sett opp imot kommunens samla driftsutgifter.

 

 

3. Oppvekst

            2009: 180 360 668 Nytt: 2010 – 2013: 180 500 000

 

Innsparinger pga evt. endringer i inntaksområdene og evt. nedlegging av skoler, må tas opp som egen sak.  Innholdet i skolen er førsteprioritet samt ekstra oppfølging av elevene de 3 første skoleårene.

 

 

Verbalforslag: Endringer av kulepunkt, legges inn i økonomiplanen.

Avstemmes enkeltvis.

 

4.  Oppvekst

5.1.1.3 Endring av første kulepunkt.

·        Endring av dagens inntaksområder og reglene knyttet til dette. Legge avgjørende vekt på avstand til skolen og hvilken skole barnet ”naturlig” sogner til.

 

5.  Helse, omsorg og velferd

5.1.2.3 Nytt kulepunkt:

·        Utrede muligheten for etablering av Helsestasjon for eldre

 

6. Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø

5.2.1.3 Nytt kulepunkt

·        Vurdere hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne sertifisere kommunen som en Miljøkommune

 

Oversendelsesforslag:

 

Gjennomgå den politiske strukturen i god tid før neste valg, hvor en bl.a. vurderer en utvidelse av fagutvalg til 3.”


Brita K. Thorsvik trakk pkt. 1 og 5 i sitt forslag.

 

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende alternative budsjett-/økonomiplanforslag:

 

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende verbalforslag:

 

1)   Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en egen sak for kommunestyret der man foretar en helhetlig gjennomgang av hvilke stillinger/sektorer som har betalt matpause. Saken bør inneholde forslag til lik praktisering av en eventuell fjerning av betalt matpause, samt hvilke tariffavtaler som er gjeldende. Det bes videre om at saken fremlegges i forbindelse med rullering av økonomiplanen, høsten 2009.

 

2)   Kommunestyret ber administrasjonen foreta en kritisk gjennomgang av alle drifts- og samarbeidsavtaler innen kultursektoren. Det bes videre om at det legges frem en egen sak for kommunestyret med en oversikt over alle inngåtte avtaler. Oversikten bør også omfatte når avtalene skal reforhandles på nytt, og når og hvordan avtalene kan sies opp.

 

3)   Kommunestyret stadfester at satsene for eiendomsskatt for perioden 2009 – 2012 ikke skal økes.

 

4)   Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2009 fremme en konkret og realistisk nedtrappingsplan med formål om å avvikle eiendomsskatten i Verdal kommune.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag til vedtak:

1.     Kommunestyret vedtar fortsatt drift i kinokjelleren tre dager i uka, og at det vil bli funnet rom for dette innenfor de økonomiske rammene som ligger til driftsområdet.

 

2.     Kommunestyret vedtar at gjeldsrådgiver opprettholdes i Verdal kommune. Midler taes fra Disposisjonsfond i 2009 og innarbeids i økonomiplan for 2010-2013.

 

Anita Karlsen trakk pkt. 2 i sitt forslag.

 

VOTERING:

·        Alternativt budsjett-/økonomiplanforslag fra FRP – falt med 26 mot 3 stemmer.

 

Verbalforslag fra FRP:

·        Pkt. 1 – falt med 22 mot 7 stemmer.

·        Pkt. 2 – falt med 26 mot 3 stemmer.

·        Pkt. 3 – falt med 26 mot 3 stemmer.

·        Pkt. 4 – falt med 26 mot 3 stemmer.

 

Forslag fra Venstre:

·        Pkt. 1 – trukket.

·        Pkt. 2 – falt med 28 mot 1 stemme.

·        Pkt. 3 – falt med 28 mot 1 stemme.

 

Verbalforslag fra Venstre:

·        Pkt. 4 – falt med 28 mot 1 stemme.

·        Pkt. 5 – trukket.

·        Pkt. 6 – falt med 26 mot 3 stemmer.

 

·        Oversendelsesforslag fra Venstre – falt med 26 mot 3 stemmer.

 

·        Alternativt budsjett-/økonomiplanforslag fra Høyre – falt med 25 mot 4 stemmer.

 

Verbalforslag fra Sosialistisk Venstreparti:

·        Pkt. 1 – falt med 20 mot 9 stemmer.

·        Pkt. 2 – trukket.

 

Formannskapet innstilling:

·        Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 16 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 17 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 18 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 19 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 20 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 21 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 22 – enstemmig vedtatt.

·        Pkt. 23 – enstemmig vedtatt.

 

Til slutt ble samlet budsjett og økonomiplan vedtatt med 28 mot 1 stemme.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2009-2012 og budsjett 2009 for Verdal kommune.
   

 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2009 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsrammer.

 

Budsjett

 

2009

Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.

244 500 000

Rammetilskudd mv.

219 500 000

Sum skatt og rammetilskudd

464 000 000

Eiendomsskatt

15 300 000

Integreringstilskudd flyktninger

15 700 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

4 786 000

Kompensasjonstilskudd skoler

2 216 000

Momskompensasjon

10 000 000

Sum inntekter

512 002 000

Renteutgifter

27 852 988

Avdragsutgifter

16 200 000

Netto kapitalutgifter

44 052 988

Tidligere års overskudd

 

Bruk av fond

5 000 000

Ramme til fordeling

472 949 012

Avsatt lønnsoppgjør 2008 + 2009

16 000 000

Støttefunksjoner

21 048 775

Oppvekst

180 360 669

Pleie og omsorg

197 611 616

Kultur

13 294 016

Teknisk drift

11 114 500

Brann og beredskap

5 415 141

Kirken

5 663 295

Fordelt ramme ISK

22 441 000

Sum fordelt

456 949 012

Resultat

0

 1. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2009 for det enkelte område på detaljnivå.
   

 2. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2009.  Alle tall er i mill. kroner.

Investeringer

2009

 
 

IKT-utstyr.

2,0

 

Rehabilitering kommunal bygningsmasse.

2,0

 

Egenkapitalinnskudd KLP.

1,4

 

IKT-utstyr i grunnskole og barnehager.

1,0

 

Rehabilitering Vuku oppvekstsenter.

32,0

 

Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall

10,0

 

Mindre tiltak på skoler.

1,0

 

Mindre tiltak barnehager.

0,5

 

Idretts- og kulturanlegg.

1,0

 

Kirker og kirkegårder.

0,5

 

Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun.

2,0

 

Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd).

0,3

 

Enøk tiltak.

0,5

 

Utskifting PCB gatelys.

1,5

 

Kommunale veger.

2,0

 

Gang og sykkelveier.

2,0

 

Utvikling Stiklestad.

0,5

 

Maskiner.

0,3

 

Tiltak hovedplan vannforsyning.

6,0

 

Sanering av eksisterende kloakkanlegg.

5,0

 

Spredt avløp.

4,0

 

Sum investeringer

75,5

 

 

 

 

FINANSIERING:

75,5

 

Lån

73,7

 

Momskompensasjon

1,8

 
 1. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 73.700.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode
   
   

 2. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 9 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2009 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
   

 3. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
   

 4. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2009. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
   

 5. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2009 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
   

 6. Det er avsatt 16 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2009 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
   

 7. Det er avsatt 1,2 mill. kroner til samordnet innsats for gruppen 6-16 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene.
   

 8. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak 0-6 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene.
   

 9. Kapasiteten ved skolene i Verdal bør utnyttes best mulig. Det igangsettes et arbeid med vurdering og eventuell endring av dagens inntaksområder og reglene knyttet til dette.
   

 10. Elevene i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette utarbeides det en ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Verdal. Modellen legges til grunn for ressurstildeling seinest fra budsjettåret 2010, helst fra skolestart høsten 2009.
   

 11. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.
   

 12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2009.
   

 13. Rammen for Innherred samkommune settes til 22.411.000 kroner.
   

 14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2009 vedtas.
   

 15. Verdal kommunestyre konstaterer med tilfredshet at rådmannen balanserer sitt forslag til økonomiplan blant annet ved å legge inn de føringer posisjonspartiene fremmet ved første gangs behandling i formannskapet i september 2008 med hensyn til løpende effektiviseringskrav i organisasjonen, nedtrapping av momskompensasjonen i driftsbudsjettet, frys av eiendomsskattenivået og bevaring av skolestrukturen i inneværende valgperiode.
   

 16. Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen utover de eventuelle reguleringer av kretsgrensene som framgår av forslag til Økonomiplan 2009-2012. Formannskapet vil komme tilbake til nødvendige balanseringstiltak ved behandlingen av de enkelte årsbudsjett.
   

 17. Verdal kommunestyre bidrar til framføring av bredband til innbyggerne i de øvre deler av kommunen med inntil kr 1,5 mill. i løpet av planperioden. Inndekning innarbeides i kapitalbudsjettet.
   

 18. Verdal kommunestyre presiserer at oppretting av nye stillinger, stillingsutvidelser, nye driftstiltak m.v. i all hovedsak skjer i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanrulleringene.
   

 19. Verdal kommunestyre ser behovet for en styrking av bevilgningen til gjennomføringen av Verdal kommunes offensive kulturplan. Kommunestyret vil komme tilbake til dette ved disponeringen av årsresultatet for 2008.

 

 

 

 

 

PS 137/08 Gebyr renovasjon og slamtømming 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 økes ordinert renovasjonsgebyr med 4% fra 2008 til 2009. Det gis mulighet til differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.

 2. Det vedtas følgende økning av slamprisene fra 2008 til 2009:(Prisene er eks.mva)

 • Transportprisen økes fra 214 kr/m3 til 224 kr/m3.

 • Behandlingsprisen økes fra 276 kr/m3 til 290 kr/m3.

 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

 

PS 138/08 Beredskapsplan mot akutt forurensning - Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Beredskapsplan mot akutt forurensning vedtas.

 

 

 

 

 

PS 139/08 Kommunalt plansystem

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

”Kommunalt plansystem” dat. 15.09.08. vedtas

 

”Kommunalt plansystem” anses å være et første steg på veien mot en fullstendig kommunal planstrategi. Dokumentet tas opp til ny behandling etter at revidert plan- og bygningslov har trådt i kraft i 2009.

 

 

 

 

 

PS 140/08 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Samkommunestyrets forslag til kommuneplan vedtas.

 

 

 

 

 

PS 141/08 Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune aksepterer å dekke 25 % av kostnaden ved bygging av ny gang/sykkelveg på strekningen FV173 Ydse – Fleskhus. Resterende 75 % dekkes av Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

 2. Etter ferdigstillelse av gangveg overtar Verdal kommune gang/sykkelvegen inkl. vegbelysning til framtidig drift og vedlikehold.

 

 

 

 

 

PS 142/08 Sentralidrettsanlegget - driftsavtale 2009-2012

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet avtaleforsalg, datert 19.11.2008, mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole.
   

 2. Det framlagte forslaget til leiesatser for 2009 vedtas.
   

 3. Det forutsettes en total gjennomgang av leiesatser for både sommer- og vinterbaneleie i løpet av våren 2009. Kommunestyret ber styringsgruppa vurdere om økte leieinntekter på sentralidrettsanlegget kan føre til en omfordeling av driftstilskudd til idrettslaga i Verdal. 

 

 

 

 

PS 143/08 Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemsskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Iderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS med endringer godkjennes.

 2. Mosvik kommune innlemmes som deltaker i IIL IKS innen 1. kvartal 2009, eller så snarest mulig etter 1. kvartal 2009.

 

 

 

 

PS 144/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører orienterte etter forespørsel om hvor søknad om ISK 3 ligger i Kommunal- og Regionaldepartementet. Det har ikke kommet svar ennå, men vi vet at Midtre Namdal (4 kommuner)søker om samkommuneforsøk og at dette kan være viktig i forhold til vår søknad.

 

 

 

 

 

PS 145/08 Oppnevning av nytt medlem i styret for Innherred Boligbyggelag

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag på nytt medlem i styret (etter at Knut Tveita har bedt seg fritatt) for Innherred Boligbyggelag med funksjonstid fram til 31.12.09:

 

Knut Snorre Sandnes.

 

Ved votering ble Knut Snorre Sandnes enstemmig valgt.

 

VEDTAK:
 

Nytt medlem i styret for Innherred Boligbyggelag med funksjonstid (etter at Knut Tveita har bedt seg fritatt) fram til 31.12.09:

 

Knut Snorre Sandnes.