VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Det er dessverre ikke noe video-opptak fra dette møtet ettersom det var feil med lyden, slik at
opptaket ble uten lyd - og dermed uinteressant.

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

24.11.2008

Tid:

18:00 - 21.40

Til stede:

35 representanter.
Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 124/08.
Til stede: 34 representanter.
Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 125/08.
Ole Gunnar Hallager tiltrådte møtet f.o.m. sak 125/08.
Til stede 34 representanter.

Trine S. Hallem fratrådte som inhabil i sak 127/08, jfr. forvaltingslovens pgf. 6, 2. ledd.
Til stede: 33 representanter

 
Dokumenter utdelt:

Oppdatert sakliste.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP-V

Torill Elverum

MEDL

AP-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

Ole Gunnar Hallager *

MEDL

AP-V

Lennart Johansson

MEDL

AP-V

Kjell Hilmar Karlsson

MEDL

FRP-V

* Møtte f.o.m. sak 125/08.
 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Ole Gunnar Hallager

AP-V

Leif Roger Kolberg

Knut Fortun

FRP-V

Grete Borgen

Adrian K. Wahlborg

SV-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Lennart Johansson

AP-V

Janne Stenbakk Grande

Torill Elverum

AP-V

Heidi Nora Sagaard Storstad

Kjell Hilmar Karlsson

FRP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Orienteringer i starten av møtet:

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
119/08

Godkjenning av møteprotokoll
 


120/08 Kvartalrapport 3. kvartal 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 - Verdal kommune      Word-versjon


121/08 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2009
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg : (PDF)

Forslag til budsjett for 2009 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag


122/08

Bosetting av flyktninger 2009 - 2010
Saksframlegg   (PDF) 


123/08
   

Rehabiliteringsplan 2008-2011  Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF) 

 

Vedlegg : (PDF)
Rehabiliteringsplan 2008 - 2011

Kortversjon av tiltaksdelen i planen

Høringsuttalelser:  Eldrerådet, Resurssenter Oppvekst, Helse Nord-Trøndelag Rehabiliteringsklinikken, Resurssenter Helse, Omsorg og Velferd og Ergo- og fysioterapitjenesten, Stekke.
Oversikt over private og offentlige rehabiliteringstjenester i Verdal kommune.


124/08 

Driftsavtale lokalisert til Leklemsåsen
Saksframlegg
   (PDF)


125/08 Plan for legetjenesten i Verdal - justering
Saksframlegg   (PDF)

126/08

Møteplan 2009 - Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg : (PDF)
Forslag til møteplan for 2009


127/08
   

Oppnevning av forretningsførende overformynder for perioden 01.01.09 - 31.12.11
Saksframlegg
   (PDF) 


128/08 

Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


129/08 

Oppnevning av nytt medlem av Eldrerådet
Saksframlegg
   (PDF)


130/08 

Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra kommunale verv - Angelika Grande
Saksframlegg
   (PDF)


131/08 

Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra kommunale verv (unntatt kommunestyret) - Adrian Wahlborg
Saksframlegg
   (PDF)


132/08
   

Orientering


133/08 

TILLEGGSSAK: Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Forslag til plan for selskapskontroll i Verdal kommune for 2008 - 2011 med vedlegg


134/08 

TILLEGGSSAK: Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


 

 


 

PS 119/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 27. oktober 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 27. oktober 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 120/08 Kvartalrapport 3. kvartal 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Høyre v/Lasse Hegge fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:

”2. Kommunestyret ser med bekymring på at rådmannen ikke har skissert sparetiltak fra flere av virksomhetsområdene tilsvarende 1 % av lønnsbudsjettene, og at de sparetiltak som er beskrevet i liten eller ingen grad har varig spareeffekt.”

 

Det ble først votert alternativt mellom formannskapets innstilling pkt. 2 og forslaget fra Høyre, der forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt endring pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar kvartalsrapporten pr 30.09.2008 for Verdal kommune til etterretning.
   

 2. Kommunestyret ser med bekymring på at rådmannen ikke har skissert sparetiltak fra flere av virksomhetsområdene tilsvarende 1 % av lønnsbudsjettene, og at de sparetiltak som er beskrevet i liten eller ingen grad har varig spareeffekt.
   

 3. Økte overføringer til Innherred samkommune på kr 382.000,- dekkes over posten reserverte bevilgninger. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer.

 

 

 

 

 

PS 121/08 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for 2009 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
   

 2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag forskutterer den kommunale egenandelen av finansieringen for 2009.  Verdal kommune krever refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut fra folketallet i den enkelte kommune.

 

 

 

 

 

PS 122/08 Bosetting av flyktninger 2009 - 2010

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det er foretatt en konsekvensutredning i forhold til boliger, skole, helse, barnehage og barnevern.

 

Ved votering falt utsettelsesforslaget med at det fikk 5 stemmer. 30 stemte i mot.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

 
 

VEDTAK:

 1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av inntil 70 flyktninger i perioden 2009 – 2010.
   

 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

 

 

 

 

 

PS 123/08 Rehabiliteringsplan 2008-2011  Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Verdal kommunestyre registrerer at de økonomiske rammene for å gjennomføre rehabiliteringsplanen for perioden 2008-2011 ligger langt høyere enn hva det legges opp til i økonomiplanen for 2009-2012.

 

Kommunestyret ber om at rehabiliteringsplanen utsettes til økonomiplanen for kommende periode er politisk vedtatt.

 

Det bes om at rehabiliteringsplanen justeres i henhold til vedtatt økonomiplan før den fremlegges for kommunestyret til endelig behandling.”

 

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 18 stemmer. 17 stemte i mot.

 

 

VEDTAK:
 

Verdal kommunestyre registrerer at de økonomiske rammene for å gjennomføre rehabiliteringsplanen for perioden 2008-2011 ligger langt høyere enn hva det legges opp til i økonomiplanen for 2009-2012.

 

Kommunestyret ber om at rehabiliteringsplanen utsettes til økonomiplanen for kommende periode er politisk vedtatt.

 

Det bes om at rehabiliteringsplanen justeres i henhold til vedtatt økonomiplan før den fremlegges for kommunestyret til endelig behandling.

 

 

 

 

 

PS 124/08 Driftsavtale lokalisert til Leklemsåsen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 34 representanter.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

Punkt 1 i rådmannens forslag til innstilling vedtas. Punkt 2 – 5 utsettes til kommunen har full oversikt over endringer i refusjonstakstene som vil bli iverksatt fra 1. juli 2009.

 

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 2 mot 32 stemmer.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune ønsker å opprettholde tilbudet i varmebassenget i Leklemsåsen.

 2. Det opprettes et nytt 40 % driftstilskudd lokalisert til varmebassenget i Leklemsåsen, under forutsetning av inngåelse av samarbeidsavtale med Inderøy kommune på 3-5 år.

 3. Økte kostnader dekkes gjennom disposisjonsfondet.

 4. Fysioterapeut Jarle Nesbø får utvidet sitt driftstilskudd fra 20 til 40 % i varmebassenget i Leklemsåsen.

 5. Før evt. ytterligere økning av driftsavtaler i Leklemsåsen – med tilsvarende reduksjon i de kommunale stillingene, må det avklares nærmere hvilke arbeidsoppgaver de kommunalt tilsatte fysioterapeutene i dag utfører som kan overføres til fysioterapeut knyttet til varmebassenget i Leklemsåsen.

 6. Saken sendes tilbake til kommunestyret til politisk behandling etter at punkt 5 er gjennomført.

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Venstre, der forslaget fra Venstre ble vedtatt med 31 mot 3 stemmer

 

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune ønsker å opprettholde tilbudet i varmebassenget i Leklemsåsen.

 2. Det opprettes et nytt 40 % driftstilskudd lokalisert til varmebassenget i Leklemsåsen, under forutsetning av inngåelse av samarbeidsavtale med Inderøy kommune på 3-5 år.

 3. Økte kostnader dekkes gjennom disposisjonsfondet.

 4. Fysioterapeut Jarle Nesbø får utvidet sitt driftstilskudd fra 20 til 40 % i varmebassenget i Leklemsåsen.

 5. Før evt. ytterligere økning av driftsavtaler i Leklemsåsen – med tilsvarende reduksjon i de kommunale stillingene, må det avklares nærmere hvilke arbeidsoppgaver de kommunalt tilsatte fysioterapeutene i dag utfører som kan overføres til fysioterapeut knyttet til varmebassenget i Leklemsåsen.

 6. Saken sendes tilbake til kommunestyret til politisk behandling etter at punkt 5 er gjennomført.

 

 

 

 

 

PS 125/08 Plan for legetjenesten i Verdal - justering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet.
Ole Gunnar Hallager tiltrådte møtet.
Til stede 34 representanter.

 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

AP v/Kjetil Aarstad fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. For å sikre stabil dekning av fastlege flyttes fastlegehjemlene i Vuku til Stekke og Verdal legesenter.

 2. Vuku legesenter legges ned. Saken underlegges ny vurdering når legedekningen bedrer seg.

 3. Administrasjonen utreder muligheten for å drive senteret som helsesenter/helsestasjon.

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra AP, der forslaget ble vedtatt med 32 stemmer. 2 stemte for formannskapets innstilling.

 
 

VEDTAK:

 1. For å sikre stabil dekning av fastlege flyttes fastlegehjemlene i Vuku til Stekke og Verdal legesenter.

 2. Vuku legesenter legges ned. Saken underlegges ny vurdering når legedekningen bedrer seg.

 3. Administrasjonen utreder muligheten for å drive senteret som helsesenter/helsestasjon.

 

 

 

 

 

PS 126/08 Møteplan 2009 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2009.

 2. Formannskapets møter starter kl. 09.00.

 

 

 

 

PS 127/08 Oppnevning av forretningsførende overformynder for perioden 01.01.09 - 31.12.11

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Trine S. Hallem fratrådte som inhabil etter forvaltingslovens pgf. 6, 2. ledd. Til stede: 33 representanter.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Inga Astrid Hildrum oppnevnes som forretningsførende overformynder for perioden 01.01.09 – 31.12.11.

 2. Vedtak i kommunestyresak 126/07 pkt. 2 ”godtgjørelse til forretningsførende overformynder” oppheves.

 

 

 

 

PS 128/08 Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag under pkt. 3 og nytt pkt. 4:

Innstillingens punkt 3:

Nytt medlem i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyret:      Kristin Hildrum

Ny leder og medlem i Driftskomiteen:                                        Trine Synnøve Hallem

Nytt  2. varamedlem i Samkommunestyret:                                 Janne Stenbakk Grande

Nytt personlig varamedlem i KS sine organer:                             Trine Synnøve Hallem

Nytt medlem i representantskapet i Innherred renovasjon:           Kjell Woll Sigurdsen

                                                           Pers. vara:                     Anita D. Steinkjer

Ny personlig vara i Indre Trondheinfjord Havnevesen:               Trine Synnøve Hallem

Ny 1. vara i representantskapet KomSek Trøndelag IKS:         Trine Synnøve Hallem

Ny 1. vara i representantskapet KomRev Trøndelag IKS:          Trine Synnøve Hallem

Ny personlig vara i representantskapet til

Innherred Interkommunale Legevakt IKS:                                 Trine Synnøve Hallem

 

Nytt punkt 4

Ny nestleder i PUK:                                                                  Ole Gunnar Hallager

Nytt medlem av PUK:                                                               Ove Morten Haugan

Ny 1 vara:                                                                                 Janne Stenbakk Grande

Ny 4 vara (rykker ned fra 2. varaplass. 3. og 4. vara rykker opp til 2. og 3. varaplass): Kristin Johanne Hildrum

 

Ny leder i råd for likestilling av funksjonshemmede:                     Rolf Tømmerås

Nytt medlem og nestleder:                                                          Einar Asbjørn Tromsdal

Ny 1 vara:                                                                                 Ove Morten Haugan

 

Ny 4 varamedlem i Samkommunestyre:                                       Anita D. Steinkjer

  

Ved votering ble formannskapets innstilling og forslagene fra AP enstemmig vedtatt. Alle punkt og alle forslag på nye representanter ble avstemt særskilt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Torill Elverum om sykepermisjon inntil videre fra kommunale verv. Torill Elverum gis lønn under sykdom fram til opphør av rettigheter i sykepengeordningen.

 2. Janne Stenbakk Grande rykker inn som fast medlem i kommunestyret i permisjonstiden.

 3. Følgende oppnevnes i andre råd og utvalg i permisjonsperioden:

Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Kristin J. Hildrum
Ny leder og medlem i driftskomiteen: Trine Synnøve Hallem
Nytt 2. varamedlem i Innherred samkommunestyre: Janne Stenbakk Grande
Nytt personlig varamedlem i KS sine organer: Trine Synnøve Hallem
Nytt medlem i representantskapet Innherred Renovasjon: Kjell Woll Sigurdsen

Ny personlig vara i rep.skapet Innherred Renovasjon: Anita D. Steinkjer.
Ny personlig vara i Indre Trondheimfjord Havnevesen (ITH): Trine Synnøve Hallem
Ny 1. vara i representantskapet KomSek Trøndelag IKS: Trine Synnøve Hallem
Ny 1. vara i representantskapet KomRev Trøndelag IKS: Trine Synnøve Hallem
Ny personlig vara i representantskapet til Innherred Interkommunale Legevakt IKS: Trine Synnøve Hallem.

 1. Ny nestleder i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden: Ole Gunnar Hallager

Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen:  Ove Morten Haugan

Ny 1 vara i plan- og utviklingskomiteen: Janne Stenbakk Grande

Ny 4 vara i plan- og utviklingskomiteen (rykker ned fra 2. varaplass. 3. og 4. vara rykker opp til 2. og 3. varaplass):           Kristin Johanne Hildrum

Ny leder i råd for likestilling av funksjonshemmede: Rolf Tømmerås

Nytt medlem og nestleder i rådet for likestilling av funksjonshemmede: Einar Asbjørn Tromsdal

Ny 1 vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede: Ove Morten Haugan

Ny 4 varamedlem i Samkommunestyret: Anita D. Steinkjer

 

Alle for permisjonstiden.

 

 

 

 

 

 

PS 129/08 Oppnevning av nytt medlem av Eldrerådet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til vedtak:

 

Nytt medlem: Ragnhild Sundby

Ny personlig vara: Alfrida Minde Abelsen.

 

Det ble votert særskilt og begge ble enstemmig valgt.

 
 

VEDTAK:
 

Nytt medlem: Ragnhild Sundby

Ny personlig vara: Alfrida Minde Abelsen.

 

 

 

 

 

PS 130/08 Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra kommunale verv - Angelika Grande

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag på nytt 2. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen:

2. Kersti Hasund

 

Ved votering ble forslaget fra SV enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Nytt 2. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen (etter Angelika Grande):

2. Kersti Hasund

 

 

 

 

 

PS 131/08 Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra kommunale verv (unntatt kommunestyret) - Adrian Wahlborg

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag til nye medlemmer/varamedlemmer etter fritak Adrian Wahlborg:

 

Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen: Modulf Dagfinn Slapgård.

Ny 1. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anita Karlsen.

Ny 3. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Grete Borgen.

Ny 1. vara i samkommunestyret: Anita Karlsen.

Ny 3. vara i samkommunestyret: Grete Borgen.

 

Ved votering ble forslaget på nye medlemmer og varamedlemmer enstemmig vedtatt ved særskilte valg.

 
 

VEDTAK:
 

Nye medlemmer/varamedlemmer etter innvilget fritak for Adrian K. Wahlborg:

Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen: Modulf Dagfinn Slapgård.

Ny 1. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anita Karlsen.

Ny 3. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Grete Borgen.

Ny 1. vara i samkommunestyret: Anita Karlsen.

Ny 3. vara i samkommunestyret: Grete Borgen.

 

 

 

 

 

PS 132/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører orienterte om:

-         Status storprosjekt E6 – jernbane fra Stjørdal til Steinkjer.

-         Fin tur til Polen forrige uke. Næringslivet og kommunens ledelse (Levanger og Verdal). Viktig nettverksbygging.

-         Ordførerstafett mot klasebomber. Tromsø kommune som har tatt initiativ til stafetten. Ordfører kommer til å skrive under.

 

 

 

 

 

PS 133/08 Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar til Plan for selskapskontroll i Verdal kommune for 2008-2011 med følgende prioriteringsliste:

 

Prioritering

Selskapets navn

Eierandel

Bokført

1

Tindved Kulturhage

47,2 %

5.002.000

2

Verdal Arbeidssamvirke

100 %

   100.000

3

Innherred Produkter

12,35%

   299.000

 1. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden

 2. Endelig vedtak om valg av leverandør av selskapskontroll fremmes som egen sak til kommunestyret

 

 

 

 

PS 134/08 Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.11.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

 

Nytt medlem i driftskomiteen: Anita Steinkjer

1. vara driftskomiteen: Einar A. Tromsdal.

2. vara driftskomiteen: Torill Å. Iversen.

3. vara driftskomiteen: Bjarne Haugan

4. vara driftskomiteen: Brit L. Kverkild

3. vara samkommunestyret: Kjell W. Sigurdsen

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslag AP enstemmig vedtatt. Alle punkt og forslag på representanter ble avstemt særskilt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lennart Johansson om permisjon fra kommunale verv i perioden 24.11.08 til 30.04.09.

 2. Einar Asbjørn Tromsdal rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden.

 3. Nytt medlem i driftskomiteen: Anita Steinkjer
  Ny 1. vara driftskomiteen: Einar A. Tromsdal.
  Ny 2. vara driftskomiteen: Torill Å. Iversen.
  Ny 3. vara driftskomiteen: Bjarne Haugan
  Ny 4. vara driftskomiteen: Brit L. Kverkild
  Ny 3. vara samkommunestyret: Kjell W. Sigurdsen

Alle for permisjonstiden.