VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

27.10.2008

Tid:

18:00 – 20:10

Til stede:

34 representanter.
Knut Tveita fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 112/08.
Til stede: 33 representanter.

 
Dokumenter utdelt:

 1. Oppdatert sakliste.

 2. Rundskriv 2/08 fra KS. Kontingentbrev 2009.

 3. Styrevedtak nr. 3 fra KS. Datert 21.10.08.

 4. KS mener nr. 5 datert 21.10.08.

 5. KS mener datert 15.10.08.

 6. KS mener nr. 4 datert 08.10.08.

  

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 
 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP-V

Torill Elverum

MEDL

AP-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Knut Snorre Sandnes

MEDL

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

MEDL

AP-V

Tomas Iver Hallem

VARAORDF

SP-V

Kjetil Bakkan

MEDL

AP-V

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP-V

Elin Tuseth

MEDL

AP-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

 
 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Torill Elverum

AP-V

Leif Roger Kolberg

Robert Eriksson

FRP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Kjell Woll Sigurdsen

AP-V

Rolf Tømmerås

Elin Tuseth

AP-V

Anne-Eli Kjesbu

Kjetil Bakkan

AP-V

Karin Irene Rekve

Tomas Iver Hallem

SP-V

Heidi Nora Sagaard Storstad

Jan Arne Solvang

FRP-V

Tor Ove Nesset

Knut Snorre Sandnes

H-V

Grete Borgen

Adrian K Wahlborg

SV-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Svein J. Svensson, som gruppeleder av det største partiet, ble enstemmig valgt som settevaraordfører.
 
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
102/08

Godkjenning av møteprotokoll
 


103/08 Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004 - Dekking av avkortingsbeløp
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Kopi av K-sak 102/06

Brev fra KLP Skadeforsikring A/S datert 26.08.2008


104/08 Utbygging av Vuku oppvekstsenter
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Utskrift av F-sak 123/08


105/08

Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun
Saksframlegg   (PDF)  
 

Vedlegg:  (PDF)
Skriv fra virksomhetsleder

Skriv fra leder inntaksnemnda


106/08
   

Omsorgsboligene på Reinsholm-endring av husleiesatser
Saksframlegg
   (PDF) 


107/08 

Verdalsboka "Heimer og folk", Inndal og Sul - forskuttering av utgivelse
Saksframlegg
   (PDF)


108/08 Verdal ASVO - søknad om kommunal garanti for lån til nytt trykkeriutstyr
Saksframlegg   (PDF)

109/08

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om kommunal garanti for lån til styrking av bedriftens finansielle situasjon
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)
Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS


110/08
   

Søknad om kjøp av areal til boligformål.
Saksframlegg
   (PDF) 


111/08 

Opprettelse av interkommunalt statlig asylmottak - konsekvenser for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Konkurransegrunnlag drift av statlig mottak, juli 2008 UDI
Vertskommune for statlig mottak, UDI


112/08 

Delegasjon av søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)
Brev datert 18.07.08 fra Barne- og likestillingsdepartementet


113/08 

John Hermann - søknad om videre permisjon fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


114/08 

Adrian K. Wahlborg - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden
Saksframlegg
   (PDF)


115/08 

Angelika Grande - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


116/08 

John Solvold - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


117/08
   

Orientering


118/08 

Interpellasjon fra Verdal Venstre: Åpen spørretime i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)


 

 


 

PS 102/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 29. september 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 29. september 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 103/08 Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004 - Dekking av avkortingsbeløp

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Refundert avkortingsbeløp etter brannen på Ørmelen skole 30.03.2004 pålydende  kr.1.718.790,-  avsettes på kommunens kapitalfond.

 

 

 

 

 

PS 104/08 Utbygging av Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av siste byggetrinn på Vuku oppvekstsenter.

 2. Prosjektet godkjennes innenfor en kostnadsramme på 57,0 mill.kr.

 3. Rådmannen bes innarbeide prosjektet ved framlegging av økonomiplanen for perioden 2009-2012.

 4. Ramme for øvrige skoleutbyggingsprosjekter (ref kommunestyresak PS 105/07) blir ikke redusert som følge av utvidet ramme for siste byggetrinn for Vuku oppvekstsenter.

 

 

 

 

 

PS 105/08 Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Fra 01.11.2008 reåpnes 4- 5 senger ved Verdal bo- og helsetun

 2. Merutgifter i 2008, kr 150.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond

 3. Utgifter for 2009 må innarbeides i økonomiplan/ budsjett

 4. Rådmannen bes gjøre en betenkning på de utfordringer kommunen står overfor i de nærmeste årene, fram til eldrebølgen kommer for fullt.

 5. Kommunestyret ber administrasjonen aktivt arbeide for å etablere intermediære/etterbehandlingssenger ved Verdal Bo- og Helsetun.

 

 

 

 

 

PS 106/08 Omsorgsboligene på Reinsholm-endring av husleiesatser

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Rådmannen ønsker å sette ut saken pga at vi må se den i en større sammenheng.

 

Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes med bakgrunn i rådmannens anmodning.

 

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken utsettes.

 

 

 

 

 

PS 107/08 Verdalsboka "Heimer og folk", Inndal og Sul - forskuttering av utgivelse

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bind av Verdalsboka utgis.

 2. Utsalgspris settes som følgende: Kr. 350 for kjøp av et bind, kr. 600 for kjøp av begge bindene samlet

 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr. 284.000. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

 

 

PS 108/08 Verdal ASVO - søknad om kommunal garanti for lån til nytt trykkeriutstyr

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Verdal ASVO om kommunal garanti for et lån på kr. 245.000,- til innkjøp av nytt trykkeriutstyr.

 2. Verdal kommune garanterer med simpel kausjon for lånet.

 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 245.000,- med tillegg av 10 % til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr. 269.500,-.

 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 5 år med tillegg på inntil 2 år.

 

 

 

 

 

PS 109/08 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om kommunal garanti for lån til styrking av bedriftens finansielle situasjon

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 7 stemmer.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) om kommunal garanti for lån på kr 2 500 000,-.

 2. Verdal kommune garanterer for simpel garanti for lån kr 2 500 000,- som SNK tar opp i Sparebanken Midt-Norge.

 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 2 500 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 2 750 000,-.

 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 6.

 

 

 

 

 

PS 110/08 Søknad om kjøp av areal til boligformål.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Søknad av 11.09.08 fra Bjarne Flakk om kjøp av deler av kommunens eiendommer gnr. 19, bnr. 288 og 289, for oppføring av bolig, imøtekommes forutsatt kjøp innen 01.02.09.

 2. Arealprisen fastsettes til kr. 500,- pr. m2.

 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

 

PS 111/08 Opprettelse av interkommunalt statlig asylmottak - konsekvenser for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tatt til orientering.

 

 

 

 

 

PS 112/08 Delegasjon av søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Knut Tveita fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 33 representanter.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

I henhold til kommunelovens § 23.4 delegerer kommunestyret søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker til rådmann.

 

 

 

 

 

PS 113/08 John Hermann - søknad om videre permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra John Hermann om videre permisjon som medlem i kommunestyret for perioden 29.10.08 til 29.10.09.

 2. Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Fremskrittspartiet.

 

 

 

 

 

PS 114/08 Adrian K. Wahlborg - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

SV v/Anita Karlsen opplyste om at forslag på nye medlemmer/varamedlemmer vil komme til neste kommunestyremøte.

 

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Adrian K. Wahlborg om fritak som medlem i kommunestyret og plan- og utviklingskomiteen og som varamedlem i formannskapet/- administrasjonsutvalget/valgstyret og samkommunestyret for resten av valgperioden.

 2. Grete Borgen rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti for resten av valgperioden.

 

 

 

 

 

PS 115/08 Angelika Grande - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

SV v/Anita Karlsen opplyste om at forslag på nye medlemmer/varamedlemmer vil komme til neste kommunestyremøte.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Angelika Grande om fritak som 1. varamedlem i kommunestyret for SV og 2. varamedlem i Plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.

 2. Resten av varamedlemmene for Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret rykker opp tilsvarende.

 

 

 

 

PS 116/08 John Solvold - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra John Solvold om fritak som 1. varamedlem i kommunestyret for resten av valgperioden.

 2. Resten av varamedlemmene for Sosialistisk Venstreparti rykker opp tilsvarende.

 

 

 

 

 

PS 117/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører orienterte om:

 • Samferdselsprosjekt - E6 med motorveistandard på strekningen Trondheim og utbedring av jernbanen med mål om 1 time reisetid på strekningen Trondheim - Steinkjer.

 • Fredag 31.10.08 skal rådmenn og ordførere i Levanger og Verdal kommuner og fylkesmann til kommunal- og regionaldepartementet for å drøfte søknad om ISK 3 med politisk ledelse i departementet.

 • Denne uka er det møte i nettverket Byer i Midt-Norge. Fokuserer bl.a. på erfaringer på NAV reformen så langt og kultursamarbeid. Dette nettverket et av de viktigste Verdal kommune er deltaker i.

 • Ordfører har denne uken holdt foredrag for geografistudenter på HINT. Dette er et nettbasert studie med studenter fra hele landet. Tema denne gang var stedsutvikling og identitetsbygging.

 • Ekstraordinær generalforsamling SNK den første uken i november. Valg fra våren ble utsatt og skal tas opp nå. Dette pga. utvidelse av styret og utskifting 3 andre styremedlemmer.

 • Ordfører har meldt inn Verdal kommune i en organisasjon som heter Norsk Kulturarv. Dette er en organisasjon som har som siktemål å verne kulturarven gjennom aktiv bruk.

 • Ressurssenter helse, omsorg og velferd minner om åpen dag på Stekke 28. oktober 2008. 

 

 

 

 

 

PS 118/08 Interpellasjon fra Verdal Venstre: Åpen spørretime i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Lars Gunnar Marken leste opp sin interpellasjon.

 

Ordføreren svarte slik.

Jeg takker for interpellasjonen Lars Gunnar Marken.

 

Som Ordfører har jeg stor forståelse for det jeg oppfatter er bakgrunnen for Verdal Venstres interpellasjon. Det er også Verdal kommunes ønske at kontakten med innbyggerne er best mulig og at alle forhold legges til rette for dette. Som ordfører opplever jeg hver eneste dag å få henvendelser i en eller annen form fra kommunens innbyggere. Dette opplever jeg som udelt positivt. Det er til hjelp i mitt daglige arbeid som ombud samtidig som vi som folkevalgte har en klar forpliktelse til å bidra til at det lokale demokratiet til enhver tid fungerer best mulig.

 

Det er blant annet dette som er en sentral del av bakgrunnen for den nye Driftskomitemodellen Verdal kommune har iverksatt i inneværende periode. Her er det nettopp slik at Driftskomiteen har fått et særskilt ansvar for å ” møte publikum, ” for å si det på overskriftsnivå.

 

Interpellanten spør om hvordan ordføreren stiller seg til å ” utrede et forum hvor innbyggerne lettere får en mulighet til å bringe frem sitt ærend til kommunepolitikerne, eksempelvis i form av et åpent tidsrom i forkant av kommunestyremøtet.”

 

Ordføreren er positiv til å innføre en slik ” åpen spørretime ” i forkant av kommunestyremøtene.  Jeg vil derfor be Rådmannen forberede en sak for politisk behandling med henblikk på dette. På denne måten vil vi forhåpentligvis kunne skape nok en positiv arena for kontakt mellom politikk og samfunn.

 

Samtidig minner jeg kommunestyret om at Verdal kommune også tidligere har hatt en liknende ordning. I K – sak 78/92, vedtatt i kommunestyret 24. juni 1992. Jeg refererer retningslinjene fra den gang i sin helhet:

 

Retningslinjer: Eget vedlegg.

 

Denne ordningen viste seg dessverre å bli meget lite benyttet og døde derfor mer eller mindre ut etter noen år. Det er intet som tyder på at det var svakheter ved selve ordningen som lå til grunn for dette skuffende resultatet.

 

Det kan også nevnes at vår nabokommune Levanger i flere perioder har hatt en ordning som den som etterspørres fra Verdal Venstre. Erfaringene derfra opplyses å være tilsvarende dem vi gjorde i Verdal kommune for en del år siden.

 

Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at man prøver igjen enten i form av et identisk opplegg eller i form av et modifisert opplegg. Det har blant annet gått mange år siden sist Verdal kommune gjorde et forsøk av den type som nå etterspørres.

 

Som ordfører gir jeg Verdal Venstre v/ Lars Gunnar Marken honnør for å ha tatt et godt initiativ. 

 

Representanten Marken takket for svaret.