VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)  

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

29.09.2008

Tid:

18:00 – 19:50

Til stede:

33 representanter.
Kristin Hildrum fratrådte som inhabil i sak nr. 95/08. Til stede 32 representanter

 

Dokumenter utdelt:

Hefte fra KS: Til debatt i kommunestyre: KS’ langtidsstrategier 2008-2012

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

MEDL

KRF-V

Knut Fortun

MEDL

FRP-V

Trude Holm

MEDL

SP-V

Torill Elverum

MEDL

AP-V

Lennart Johansson

MEDL

AP-V

Kjetil Bakkan

MEDL

AP-V

Tove Strand Trana

MEDL

AP-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Kjetil Bakkan

AP-V

Rigmor Hafell

Tor-Petter Abelsen

KRF-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Torill Elverum

AP-V

Rolf Tømmerås

Tove Strand Trana

AP-V

Karl Bernhard Hoel

Trude Holm

SP-V

Grete Borgen

Adrian K Wahlborg

SV-V

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Sak 97/08 ble behandlet som siste sak.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
091/08

Godkjenning av møteprotokoll
 


092/08 Finansiering av merforbruk investeringsregnskap 2007
Saksframlegg
   (PDF)

093/08 Tilskudd politiske parti - endring av fordelingsordning som følge av ny tolkning av partiloven
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)
Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet med vedlegg datert 27.08.07.

Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet datert 04.01.08


094/08

Salg av kommunale eiendommer. Veslefrikk barnehage og Ørmelen grendehus
Saksframlegg   (PDF) 


095/08
   

Reguleringsplan Sandvika
Saksframlegg
   (PDF) 


096/08 

Energi- og miljøplan for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008-2011).
Uttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal datert 28.03.2008

Uttalelse fra Levanger og Verdal Landbruksforum datert 28.04.2008
Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 28.07.2008


097/08
   

Orientering


098/08 Utvidelse av NAV-kontorer – tilleggssak
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Brev fra tillitsvalgte datert 29.2. Kinogården og Fokusbygget

099/08

Økt bemanning ved legesentrene – tilleggssak
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)
Rammeavtale ASA 4310 mellom KS og Dnlf


100/08
   

Utviklingsmidler Stiklestad Nasjonale Kultursenter – disponering – tilleggssak
Saksframlegg
   (PDF) 


101/08 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011 - tilleggssak
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011 – utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS


 

 


 

PS 91/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 1. september 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 1. september 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 92/08 Finansiering av merforbruk investeringsregnskap 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunestyret tar rådmannens forslag til finansiering av merforbruk i investeringsregnskapet for 2007 til etterretning.

 

 

 

 

 

 

PS 93/08 Tilskudd politiske parti - endring av fordelingsordning som følge av ny tolkning av partiloven

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Fordeling av kommunal støtte til politiske parti blir fra 01.01.2009 slik:

20 % fordeles som flat støtte og 80 % fordeles forholdsmessig etter valgresultat.

 

 

 

 

 

 

PS 94/08 Salg av kommunale eiendommer. Veslefrikk barnehage og Ørmelen grendehus

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19, bnr. 560 annonseres for salg.

 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget og foreta de budsjettendringer saken måtte tilsi.

 

 

 

 

 

PS 95/08 Reguleringsplan Sandvika

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Kristin Hildrum er part i saken og fratrådte som inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6, pkt. a.
Til stede 32 representanter

 

FRP v/Sverre Sundfær fremmet forslag til nytt kulepunkt 6 under ”plankart”:

”BRA innvilges til 140 m².”

 

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt med 6 mot 26 stemmer.

 

Det ble deretter votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Det gjøres følgende endringer i planforslaget:

Bestemmelser:

 • Bestemmelsen:”I Halla sør for Rv 756, skal samlet bruksareal (BRA) ikke overstige 100 m2.”tas ut.

 • Tillegg til bestemmelsene pkt. 3.1: ”Nødvendig parkeringsareal inngår ikke i BRA”

Plankart:

 • Utnyttingsgrad innenfor område avsatt til Forretning settes til ”%- BRA = 10” 

 • Plankartet revideres ihht. forslag datert 10.07.08.

 • Linje for eksisterende bebyggelse som inngår i planen og tomtegrense vises likt i tegnforklaring og på plankart.

 • Det vises symbol for hytte i tegnforklaringen, og det presiseres at det kun er en illustrasjon.

 • Sikttrekanter vises med skravur.

Deretter vedtas reguleringsplan Sandvika.

 

 

 

 

 

PS 96/08 Energi- og miljøplan for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 • Energi- og klimaplan for Verdal kommune datert oktober 2007 vedtas.

 • Ved neste gangs rullering av planen utvides planen slik at det også blir lagt mer vekt på klimautfordringer.

 • Rådmannen bes ved utarbeidelse av forslag til økonomiplan for perioden 2009-2012 innarbeide midler slik at prioriterte tiltak til enøk og utfasing av oljekjeler i kommunale bygg kan iverksettes.

 

 

 

 

 

PS 97/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Janne Stenbakk Grande orienterte om prosjektet ”Tiltak mot bostedsløshet i Verdal”. - med utgangspunkt i rapporten fra prosjektet

 

Ordføreren orienterte om:

-         Folkevalgtopplæring 2008 – innkalling vil bli utsendt innen kort tid. Blir gjennomført som ekstraordinært møte 10.11.08. Tema omdømmebygging og evaluering av arbeidet i kommunestyret så langt i perioden.

 

Rådmann og ordfører orienterte om:

-         Skolesaken – Utbygging Vuku. Status i dag.

 

Rådmann orienterte om:

-         Status arbeidet med søknad om ISK 3.

 

 

 

 

 

PS 98/08 Utvidelse av NAV-kontorer

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 • Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige leiekontrakter som sikrer framdrift for utbedring av kontorforholdene for NAV Verdal.

 • Budsjettjustering i som følge av justerte leiekontrakter gjennomføres i forbindelse med halvårsrapporten 2008.

 • Kommunestyret ber rådmannen ta en totalgjennomgang av arealbruken i Kinobygget med tanke på å senke de kommunale kostnadene i etableringen av NAV-kontoret i Kinobygget.

 

 

 

 

 

PS 99/08 Økt bemanning ved legesentrene

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Rådmann fratrådte ved behandlingen av denne sak.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 • Det opprettes 0,8 årsverk helsesekretær i Verdal kommune, med arbeidssted for tiden ved Stekke legesenter

 • Det foretas en totalgjennomgang av fordelingen av hjelpepersonell ved alle legesentrene innen utgangen av 2008

 • Ved eventuell ledighet i hjelpestillinger, vurderes kontinuerlig muligheten for innsparing

 

 

 

 

 

PS 100/08 Utviklingsmidler Stiklestad Nasjonale Kultursenter - disponering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

FRP v/Robert Eriksson fremmet forslag om at pkt. 3 blir utsatt til budsjettbehandlingen.

 

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3 – falt med 0 mot 33 stemmer. Utsatt til budsjettbehandlingen.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre ser positivt på at delprosjektene Stiklestadir og områdeutvikling  gjennomføres som del av utviklingsprogrammet Stiklestad 230 – 2030.

 2. Kommunestyret vedtar følgene disponering av de avsatte midlene for 2008.
  Realisering prosjekt Stiklestadir    kr.       300.000
  Områdeutvikling fase 1                 kr.       100.000
  Reserve                                       kr.       100.000

 

 

 

 

 

PS 101/08 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar ”Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011”, med følgende prioritering av prosjekter:

Nr

Prosjekt

Gjennomføring

1

Innkjøp – investering

 

2

Rusomsorg

 

3

Barneverntjenesten

 

4

Plan-og byggesak

 

 

Tjenestetilbud Omsorg og velferd

 

 

Etiske retningslinjer

 

 1. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden