VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)  

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

01.09.2008

Tid:

18:00 – 21.25

Til stede:

35 representanter.
Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 85/08.
Til stede: 34 representanter.
 
 

 
Dokumenter utdelt:

 1. Oppdatert sakliste.

 2. Psykisk helse etter 2008 – et politisk ansvar. Informasjon.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP-V

Lennart Johansson

MEDL

AP-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Lennart Johansson

AP-V

Rolf Tømmerås

Knut Henrik Tveita

AP-V

Grete Borgen

Adrian K Wahlborg

SV-V

Leif Roger Kolberg

Robert Eriksson

FRP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

     
     

Lasse Hegge hadde følgende merknader til utlagt tilleggsak 90/08:

Foreslår at tilleggsak nr. 90/08 utsettes. Ordføreren foreslo at dette forslaget behandles når saken åpnes. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til det.

 

Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, kommunalsjef velferd, Tone Haugan og kommunalsjef Samfunnsutvikling, Inger Marie Bakken presenterte seg for kommunestyret.

 

 

 

Oppdatert sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
081/08  

Godkjenning av møteprotokoll
 


082/08 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)   
Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

083/08   Åpning av barnebolig - økonomiske konsekvenser ut over budsjettramme
Saksframlegg   (PDF)

084/08   

Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - fordeling av opptrappingsmidler 2008 - rest
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)
Rapport Fylkesmannen 2007

Mail økonomi, restbeløp


085/08
   

Reguleringsplan TINE med naboområder. 2. gangs behandling
Saksframlegg
   (PDF) 
 

Vedlegg: (PDF)
Reguleringsplanforslag dat. 02.05.08
Reguleringsbestemmelser
Beskrivelse dat. 02.05.08
Illustrasjoner av utbygging TINE

Statens Vegvesens uttalelse


086/08  
   

Endring av navn for det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksframlegg
   (PDF)


087/08  
   

Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2007
Saksframlegg
   (PDF)  
 
Vedlegg: (PDF)
Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2007
Revisjonsberetning for regnskap 2007


088/08  
   

Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag
Saksframlegg
   (PDF)


089/08  
   

Orientering


090/08  
   

TILLEGGSSAK : Opprettelse av interkommunalt asylmottak.
Saksframlegg
   (PDF)


 

 


 

 

PS 81/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 25.06.08 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 25.06.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 82/08 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2008 tas til orientering.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta følgende budsjettjusteringer:

Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt reserve lønnsoppgjør

 

7,0 millioner kroner

Redusert momsrefusjon

 

2,0 millioner kroner

Økte rammer virksomheter

ca.

1,0 million kroner

Finansiering:

 

 

Økt skatt, eiendomsskatt

 

3,0 millioner kroner

Effektivisering virksomheter

 

4,0 millioner kroner

Bruk av disposisjonsfond

ca.

3,0 millioner kroner

 

 

 

 

 

 

 

PS 83/08 Åpning av barnebolig - økonomiske konsekvenser ut over budsjettramme

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Det bevilges inntil kr 1 100 000,- til drift av barnebolig i 8 måneder i 2008.

 2. Kr 1 100 000,- dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

 3. For 2009 må kostnadene innarbeides i virksomhetsområdets budsjett.

 

 

 

 

 

PS 84/08 Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - fordleing av opptrappingsmidler 2008 - rest

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

SP v/Trude Holm fremmet følgende alternativt forslag til kulepunkt 2:

”Kr. 214.000,- benyttes til miljøarbeider/terapeut innen oppvekst der behovet er størst.”

 

Det ble først votert over formannskapets innstilling 1. linje, med første kulepunkt som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom formannskapets innstilling kulepunkt 2 og forslaget fra Trude Holm, der forslaget ble vedtatt med 27 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.

 
 

VEDTAK:
 

Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler, restmidler på kr 264 000 fordeles slik:

 • Økt bruk av morsmålslærere/tospråklige assistenter/tolk i barnehager og skoler med kr 50 000,-

 • Kr. 214.000,- benyttes til miljøarbeider/terapeut innen oppvekst der behovet er størst.

 

 

 

 

 

PS 85/08 Reguleringsplan TINE med naboområder. 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 34 representanter.

 

Følgende dokumenter ble utdelt:

Rådmann orienterte om saken.

 

SP v/Marit V. Skrove fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt:

”Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med aktørene for å få til en tilfredsstillende løsning for partene.”

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet forslag om at saken utsettes.

 

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 2 mot 32 stemmer.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende 2 tilleggspunkt:

 • Den foreslåtte grensen som utgjør gang/sykkelvei i reguleringsplan – Tine, blir den absolutte grensen mot Fættaskogen.

 • Gang- og sykkelvei langs Havneveien og Kometveien anlegges og ferdigstilles før eller samtidig som stenging av Havfruveien.

Det ble først votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Det ble så votert over forslaget fra Sp til nytt kulepunkt som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag fra SV første kulepunkt som falt med 4 mot 28 stemmer.

Det ble til slutt votert over forslag fra SV andre kulepunkt som falt med 4 mot 28 stemmer.

 
 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 – 2 nr. 1 vedtas Reguleringsplan TINE med naboområder, datert 2.5.08, og med endringer som anført nedenfor:

     

Bestemmelsene:

 

·     Ny tekst for fellesbestemmelser, § 3.1, 1. ledd: Samtidig med byggesøknad skal det framlegges utomhusplan for den ubebygde tomta. Utomhusområdene skal i størst mulig grad være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen eller senest 1 år etter at tomta tas i bruk.

 

·     Ny tekst for fellesbestemmelser, § 3.1, 2. ledd: Av hensyn til nærmiljø og klima skal det etableres vegetasjonsbelter i tomtedeler. Bredden på vegetasjonsbeltet skal være min. 3,0 m på hver side av tomtedele eller min. 5 m hvor tomta ikke grenser mot annet byggeområde. For industri- og lagerarealer skal vegetasjonsskjermen få funksjon som innsynsskjerm. Vegetasjonsbeltet tillates ikke benyttet til lagring.

 

·     Ny tekst for fellesbestemmelser § 3.2: Bygninger og anlegg skal bygges slik at de ikke skades ved stormflo/200-årsflom. Laveste kotehøyde for overkant golv i 1.etasje, settes til kotehøyde 4,1 m for hele planområdet. Bygninger skal fortrinnsvis oppføres uten kjeller. Kjeller bygges bare når prosesstekniske grunner tilsier det.

 

·     Ny bestemmelse § 4.1, 2. ledd: Bygninger tillates oppført med maksimumshøyde 42,0 m på møne eller gesims 40,0 m hvor det benyttes flatt tak. Mindre bygningskropper for tekniske anlegg kan plasseres inne på takene og kan oppføres i tillegg til vedtatte høydebegrensninger.

 

·     Bestemmelsene i § 4.1, siste ledd, tas ut. 

 

·     Rekkefølgebestemmelse § 7: Gangvegen mot Fættaskogen skal på strekningen TINE – Aker barnehage anlegges i samme tidsrom som anlegget for TINE, og ferdigstilles senest 1 år etter igangsetting av mysefabrikken. Gangvegen skal tilsluttes trafikkarealet ved Aker barnehage.

 

·     Bestemmelsene § 4.2: Administrasjonsbygg skal ved oppføring av nybygg eller ved større utbygginger/rehabiliteringer tilrettelegges i forhold til prinsippene om universell utforming.
 

·     Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med aktørene for å få til en tilfredsstillende løsning for partene.

 

Plankartet:

·        Omriss av bygninger innføres som veiledende i tegnforklaringen.

 

 

 

 

 

 

PS 86/08 Endring av navn for det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne endrer fra 1. september 2008 navn til: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.

 

 

 

 

 

 

PS 87/08 Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2007 til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 88/08 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2009 også holdes valg søndag 13. september 2009.

 

 

 

 

 

 

PS 89/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Turid Hofstad, orienterte i starten av møtet om virksomheten i forhold til hva de har gjort og hva de skal gjøre framover.

 

Ordføreren orienterte om:

Folkevalgtopplæringspakke på 5 dager i hver 4 års periode. Har brukt 2 dager. Skal ha 1 dag i året de tre siste år av perioden. Planlegger en dag utpå senhøsten. Kommunestyret bes om å komme med forslag i forhold til tema, tidspunkt o.l.

 

 

 

 

 

 

PS 90/08 Opprettelse av interkommunalt asylmottak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.09.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Rådmann orienterte om saken.

 

Lasse Hegge, H, fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Saken utsettes. Det skal foretas en konsekvensutredning som belyser de sosiale og økonomiske konsekvenser før saken fremmes for kommunestyret.”

 

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 18 stemmer. 16 stemte i mot.

 

 

VEDTAK:
 

Saken utsettes. Det skal foretas en konsekvensutredning som belyser de sosiale- og økonomiske konsekvenser før saken fremmes for kommunestyret.