VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)  

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

25.06.2008

Tid:

18:00 – 21.05

Til stede:

34 representanter.
Knut Fortun tiltrådte til sak nr. 69/08.
Til stede: 35 representanter.
Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet f.o.m sak 72/08.
Til stede: 34 representanter.

 
Dokumenter utdelt:

 1. Rapport ”Effektivisering og omstilling i Verdal kommune.

 2. Manifest Frostating.

 3. Brosjyre fra KS.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

MEDL

KRF-V

Kjetil Aarstad

MEDL

AP-V

Marit Voll Skrove

MEDL

SP-V

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Lennart Johansson

MEDL

AP-V

Ove Morten Haugan

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Kjetil Aarstad

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Ole Gunnar Hallager

AP-V

Rolf Tømmerås

Lennart Johansson

AP-V

Karl Bernhard Hoel

Marit Voll Skrove

SP-V

Janne Stenbakk Grande

Kristin Johanne Hildrum

AP-V

Per Dyrnes

Ove Morten Haugan

AP-V

Håkon Hafell

Tor-Petter Abelsen

KRF-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

I starten av møtet takket ordføreren kommunalsjef Arvid Vada for godt samarbeid og sin innsats i Verdal kommune og overrakte blomster fra kommunestyret.

 

Sak nr. 78/08 utgår.


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
068/08  

Godkjenning av møteprotokoll
 


069/08 
Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)   
Rådmannens endelige forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal”
Høringsuttalelser
Retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune (vedtatt av Verdal kommunestyre 26.08.02)

070/08   Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole
Saksframlegg   (PDF)
 
 
 
Vedlegg: (PDF)
Høringsutkast til saksframlegg pkt 1 Planlegging, utbygging, organisering av skolene, flerbrukshallen og svømmehallen
Høringsuttalelsene

071/08   

Økning av elevenes læringsutbytte - konkrete tiltak og mål
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)
Tiltak for å øke elevenes utbytte av undervisninga i Verdalsskolen


072/08
   

Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09
Saksframlegg
   (PDF) 
 

Vedlegg: (PDF)
Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner
Sammendrag av høringsuttalelsene


073/08  
   

"Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6 - 16 år" Plan for perioden 2008 - 2009
Saksframlegg
   (PDF)

 
Vedlegg: (PDF)
"Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6 - 16 år" Plan for perioden 2008 – 2009


074/08  
   

Midlertidig økning av bemanningen i barnevernet
Saksframlegg
   (PDF)


075/08  
   

Ombygging av Stekke legesenter - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud
Saksframlegg
   (PDF)


076/08  
   

Samfunnshusdelen Garnes skole - Kommunal overtakelse
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)
Avtale mellom Verdal kommune og Inndal bygdelag A/L datert 19.06.1996

Referat fra representantskapsmøte/årsmøte Inndal bygdelag A/L avholdt den 16.04.2008


077/08  
   

RV757 Havnekrysset - Bygging av ny rundkjøring i Havnevegen knyttet til nordre rampe av E6 - Finansiering
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Brev fra Statens Vegvesen datert 17.10.2006

Mail fra Bengtsen Eiendommer AS datert 20.03.2007


078/08  
   

1721/37/232 - forespørsel om kjøp av friområde i Forbregd/Lein
Saksframlegg
   (PDF)  
 
Vedlegg: (PDF)  
Søknad dat. 12.05.2008
Klage dat. 03.06.2008
Kartutsnitt, dat. 05.06.2008


079/08  
   

1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål. Klage
Saksframlegg
   (PDF)  
 
Vedlegg: (PDF)   
Klage fra Tor Risan, dat. 29.05.2008


080/08  
   

Orientering


 

 

PS 68/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 28. mai 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 28. mai 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 69/08 Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Knut Fortun tiltrådte møtet. Til stede 35 representanter.

 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Venstre v/Lars G. Marken fremmet følgende strykningsforslag:

”Strykningsforslag pkt. 3 under nr. 6:

Skolen skal utformes slik at ansatte arbeider i team, og slik at skolen ledes av rektor og avdelingsledelse, trinnleder/områdeledere.”

 

Det ble først votert over Venstre sitt forslag som falt ved at det fikk 2 stemmer. 33 stemte i mot.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune”.

 

 

 

 

 

PS 70/08 Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

 • Pkt. 2 – vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

 • Pkt. 3 – vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Ved den videre utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole legges det vekt på en optimal bruk av felles lokaler for de to skolene.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede videre spørsmålet om en felles skole 1-10.

 3. Organiseringen av skolene fremmes som en egen sak før 15. oktober 2008.

 4. Ved valg ev utbyggingsmodell for skoleutbyggingen er det ønskelig at design er en del av konkurransen. Aktuelle utbyggingsmodeller vil være ”Konkurransepreget dialog, samspillmetoden” eller prekvalifisering av komplett arkitekt/rådgivingsgruppe med påfølgende designkonkurranse. Det tas endelig stilling til dette når funksjonsprogram for utbyggingen er ferdigstilt.

 

 

 

 

PS 71/08 Økning av elevenes læringsutbytte - konkrete tiltak og mål

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar tiltaksplanen for å øke elevenes læringsutbytte til orientering.

 2. Målet på økningen i læringsutbytte er at gjennomsnittlig grunnskolepoeng i kommunen er 42 i 2009 og 44 i 2013, slik at vi kommer opp på et gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Nord-Trøndelag.

 

 

 

 

PS 72/08 Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 34 representanter.

 

Driftskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling 2008/09 for personalet i grunnskolen i Verdal

 

 

 

 

 

PS 73/08 "Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6 - 16 år" Plan for perioden 2008 - 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Planen ”Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 – 16 år i perioden 2008 – 2012” vedtas.

 2. Kr 500 000,- av fjorårets overskudd, som er avsatt til arbeidet med denne planen, disponeres slik det framkommer i planens tiltaksdel.

 

 

 

 

PS 74/08 Midlertidig økning av bemanningen i barnevernet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”3. Videreføring av stillingen prioriteres i budsjettet for 2009.”

 

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra Venstre som falt med 8 mot 26 stemmer.

 
 

VEDTAK:

 1. Barnevernet i Verdal får engasjere en saksbehandler i 100 % stilling ut 2008 for å kunne avhjelpe den situasjonen som barnevernet i dag er i.

 2. Dette dekkes inn på enhetens eget budsjett.

 

 

 

 

PS 75/08 Ombygging av Stekke legesenter - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at ombyggingsarbeidene for Stekke legesenter utføres innenfor en total kostnadsramme på 2,0 mill.kr.

 2. Manglende finansiering på 1,0 mill.kr gjøres ved låneopptak. Låneopptaket for 2008 økes tilsvarende.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringer.

 

 

 

 

PS 76/08 Samfunnshusdelen Garnes skole - Kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune overtar samfunnshusdelen ved Garnes oppvekstsenter med tilhørende uteområde vederlagsfritt fra Inndal Bygdelag A/L

 2. Verdal kommune overtar restlån samt driftutgifter knyttet til samfunnhusdelen.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Inndal Bygdelag A/L for opprettelse av avtale i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 77/08 RV757 Havnekrysset - Bygging av ny rundkjøring i Havnevegen knyttet til nordre rampe av E6 - Finansiering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 4,5 mill.kr til bygging av ny rundkjøring i Havnevegen (RV757).

 2. Dersom kostnaden etter anbudsinnhenting viser at kostnaden overstiger ovennevnte beløp på 4,5 mill. kr ønsker Verdal kommunestyre at dette blir lagt fram for Verdal formannskap til godkjenning.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler.

 4. Verdal kommunes del av forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av Verdal kommunes kapitalfond.

 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

 

PS 78/08 1721/37/232 - forespørsel om kjøp av friområde i Forbregd/Lein

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Saken utgår. Sendt tilbake til administrasjonen i plan- og utviklingskomiteens møte.

 

 

 

 

 

PS 79/08 1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål. Klage

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Plan- og utviklingskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet.

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

”Kommunestyret imøtekommer klage fra Tor Risan, dat. 29.05.2008, og går inn for at eiendom 23/25 på ca 9 dekar omreguleres til boligformål.”

 

Det ble votert alternativt mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslaget fra FRP, der plan- og utviklingskomiteens innstilling ble vedtatt med 24 stemmer. 10 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunen avviser klage fra Tor Risan, dat. 29.05.2008.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunen at det ikke fremmes plan for å regulere eiendommen 1721/23/25 til boligformål.

 

 

 

 

 

PS 80/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Svenn Frøseth fra Tindved kulturhage orienterte om året 2007 og videre arbeid.

 

Ordføreren orienterte om:

 

-         Brosjyre fra KS ”Felles ledelse i skole og oppvekstsektoren – på kryss og tvers. Gir Verdal kommune heder og trekker oss fram som en eksempelkommune for den organiseringen vi har på våre oppvekstområder (virksomhetsområder).

-         NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) har mange fokusvirksomheter rundt i landet. Verdal kommune er den første fokuskommunen for NAFO. Samarbeid med Verdal kommune som innebærer at kommunen skal jobbe helhetlig med likeverdig opplæring for minoritetsspråklige barn, ungdom og voksne.

-         Møte med Saab Gripen – intensjonsavtale med sju nordtrønderske bedrifter, deriblant 5 bedrifter fra Verdal.

-         Innbedt til dialogmøte på Aker Verdal – den nye ledelsen fortsetter den gode tradisjonen for å holde myndighetene orientert om det som foregår.

-         Tines etablering er en kraftig industriell satsing i Verdal.

-         Har hatt ”stand” på Verdalsmartnan. Fokus på sentrumsutvikling.

-         19. juni var administrasjonssjefen i ISK og samkommuneordføreren og orienterte 5 kommuner (midtre-namdal regionråd) om samkommunemodellen.

-         Vedtatt Manifest - Frostating 16. og 17. juni 2008.