VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.05.2008

Tid:

18:00 – 22.15

Til stede:

33 representanter. Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 59/08. Til stede 32 representanter. Inga Berit Lein fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 60/08. Til stede 31 representanter.

 

Sak nr. 62/08 ble behandlet som sak nr. 1.

 

Dokumenter utdelt: (se alle dokumentene samlet i PDF-format her)

 1. Redigert interpellasjon fra Venstre v/Lars Gunnar Marken.

 2. Oppdatert kommunedelplan kultur (etter behandling i PUK 20.05.08) med målstruktur.

 3. Brev datert 30.04.08 fra Statens vegvesen ad. Økt produksjon i Tromsdalen kalksteinbrudd.

 4. Styrevedtak nr. 2 fra KS.

 5. ”KS mener” nr. 3.

 6. Kommunalnytt nr. 5 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP-V

Torill Elverum

MEDL

AP-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Kjell Woll Sigurdsen

MEDL

AP-V

Kjell Hilmar Karlsson

MEDL

FRP-V

Anita Karlsen

MEDL

SV-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Leif Roger Kolberg

Kjell Hilmar Karlsson

FRP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Torill Elverum

AP-V

Rolf Tømmerås

Ole Gunnar Hallager

AP-V

Anne-Eli Kjesbu

Kjell Woll Sigurdsen

AP-V

Heidi Nora Sagaard Storstad

Robert Eriksson

FRP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
053/08  

Godkjenning av møteprotokoll
 


054/08 
Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:
Årsrapport 2007   (pdf)
Regnskap 2007  (pdf)
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 20/08 og 21/08   (tif)

055/08   Disponering av regnskapsoverskudd 2007
Saksframlegg   (PDF)

056/08   

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008
Saksframlegg   (PDF) 
 
Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2008   (Word)


057/08
   

Frivillighetssentral - vegen videre
Saksframlegg
   (PDF)


058/08  
   

Handlingsplan for likestilling mellom menn og kvinner i Verdal kommune 2008-2011
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)

Handlingsplan for likestilling mellom kvinner og menn i Verdal kommune 2008-2011


059/08  
   

Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Kommunedelplan kultur 2008-2020 (med innarbeidede endringer i tråd med rådmannens vurderinger. Datert 13.05.2008)

Høringsuttalelser fra:


060/08  
   

Nasjonal transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013
Prosjektprioriteringer
Saksframlegg
   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   
Prosjektprioriteringer, dat. 06.05.2008


061/08  
   

Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Renovasjon ISK
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstilling sak nr. 23/08 i Kontrollutvalget
Rapport ”Selskapskontroll Innherred REnovasjon IKS – Eierskapskontroll utført 2007 for Verdal kommune.”


062/08  
   

KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)
Endret selskapsavtale for KomRev Trøndelag IKS
Særutskrift av representantskapssak 04/08. Endringer i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS


063/08  
   

Skatteoppkreverfunksjonen
Saksframlegg
   (PDF)


064/08  
   

Anita Walseth - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


065/08  
   

Orientering


066/08  
   

Interpellasjon fra Verdal Venstre- Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Verdal og Levanger kommune
Saksframlegg
   (PDF)


067/08  
   

Interpellasjon fra Verdal Senterparti - brukerundersøkelse fastlegeordningen
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 53/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:

 
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 28. april 2008 godkjennes”.

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 28. april 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 54/08 Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

KomRev v/Tove Melgård og Terje Wist var til stede ved behandling av saken.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 2.273.724,02.

 2. Rådmannens årsrapport for 2007 tas til orientering.

 

 

 

 

PS 55/08 Disponering ar regnskapsoverskudd 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til kulepunkt 2:

 1. Avsetting til forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomisk effekt, kr. 700.000. Forebyggende arbeid er tiltak rettet mot innbyggerne, er tiltak for å redusere sykefraværet og en økning av støttekontaktlønna til minste tarifflønn for arbeidstakere over 18 år, fra 01.07.08.

 2. Administrasjonen skal i enda større grad fokusere på tiltak for å redusere ufrivillig deltidsarbeid, innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet.

Det ble først votert over alternativt forslag til kulepunkt 2 fra Venstre som falt med 2 mot 31 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2007 på kr. 2.273.724,02.

 • Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 573.124,02,-.

 • Avsetning til oppfølging av prosjektet Uønsket deltid, kr. 700.000,-.

 • Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 400.000,-.

 • Avsetning til å følge opp plan for Tidlig samordnet innsats overfor barn og unge 6 – 16 år, kr.  500.000,-.

 • Det avsettes kr 100.000,- til Trafikksikkerhetsutvalget.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer i samråd med driftskomiteen.

 

 

 

 

PS 56/08 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.

 2. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelte rammer understrekes.

 3. Kommunestyret presiserer at alle tiltak som medfører at virksomhetsområdenes budsjettrammer overskrides skal behandles politisk før ønsket tiltak evt. iverksettes.

 4. Kommunestyret ber om jevnlig orientering om utviklingen av sykefraværet i Verdal kommune, og hvilke tiltak som settes i verk.

 5. Det foretas slik fastsetting av priser for matombringing for 2008:

 • Middag                      kr 30,-

 • Middag med dessert    kr 35,-

 • Tørrmat pr døgn         kr 20,-

 • Full pensjon pr døgn    kr 70,-

 

 

 

 

PS 57/08 Frivillighetssentral - vegen videre

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal frivillighetssentral i nåværende form legges ned.

 2. Det tas initiativ overfor frivillige lag og organisasjoner om opprettelse av frivillighetssentral eid av organisasjoner.

 3. Før frivillighetssentralen opprettes på nytt og evt. driftstilskudd fra kommunen tildeles må saken opp til ny politisk behandling.

 

 

 

 

PS 58/08 Handlingsplan for likestilling mellom menn og kvinner i Verdal kommune 2008-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Handlingsplan for likestilling mellom kvinner og menn i Verdal 2008-2011 vedtas.

 

 

 

 

 

PS 59/08 Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 32 representanter.

 

Innstilling fra formannskapet og oppdatert kulturplan (etter møtet i plan- og utviklingskomiteen)  ble utdelt i møtet.

 

Virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen, orienterte om saken.

 

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Det tas inn i planen et nytt punkt under hovedstrategier, punkt 6: Utvikling av Olavsarven i aksen Stiklestad – Nidaros. Forslaget fra SNK bearbeides og legges fram til særskilt behandling.

 2. I forbindelse med at kommunestyret har vedtatt oppretting av en tredje kommunalsjefstilling, gjennomgås den politiske organiseringen på nytt hvor det vurderes oppretting av et nytt utvalg som bl.a. skal ha ansvaret for gjennomføring av kommunedelplan Kultur.

Høyre v/Lasse Hegge fremmet følgende tilleggsforslag:

”Nytt pkt. i 5.3.2 Hovedstrategi 3 delmål e)

- Realisering av sentralt skytebaneanlegg i Volhaugen for Verdal.”

 

Votering:

 • Forslag fra Venstre pkt. 1 falt med 4 mot 28 stemmer.

 • Forslag fra Venstre pkt. 2 falt med 3 mot 29 stemmer.

 • Forslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 1.4 under formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 5.3.e, nest siste kulepunkt under formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt

Det ble til slutt votert over innstillingen fra formannskapet med vedtatt endringer som ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:
 

Kommunedelplan kultur 2008-2020 vedtas med følgende endringer:

 

1.4 Universell utforming.
Verdal kommune er pilotkommune for universell utforming.

Dette betyr at er vi er med i et nasjonalt utviklingsarbeid som skal gjøre hele Norge tilgjengelig for alle.

Det som er nødvendig for mennesker med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning er bra for oss alle.

Bygg og anlegg som skal benyttes til kultur- og idrettsformål skal være tilgjengelig for alle. Turister og andre tilreisende skal komme hit fordi alt i Verdal er tilgjengelig for alle.

 

Pkt. 5.3.e, nest siste kulepunkt:

·        Realisering av Kvernmo Motor som bygges ut som regionalt motorsportanlegg.

 

Pkt. i 5.3.2 Hovedstrategi 3 delmål e)

- Realisering av sentralt skytebaneanlegg i Volhaugen for Verdal

 

 

 

 

PS 60/08 Nasjonal transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013 Prosjektprioriteringer

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Inga Berit Lein fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 31 representanter.

 

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Venstre v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende endringsforslag under Riksveger/ordinære anlegg og forsterkninger:

Nr. 13, Rv ? Haga-Ness, Ny bruforbindelse, flyttes opp som nr. 4. nr. 4 blir nr. 5 osv.

 

Høyre v/Lasse Hegge fremmet følgende endringsforslag under Riksveger/gang- og sykkelveger:

Nytt pkt. 9 Rv ? Haga-Ness, Ny bruforbindelse for gang-/sykkelveg.

 

Votering:

 • Forslag fra Venstre falt med 2 mot 29 stemmer.

 • Forslag fra Høyre falt med 6 mot 25 stemmer.

 • Tilleggspkt. 1 i innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt.

 • Tilleggspkt. 2 i innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over plan- og utviklingskomiteens innstilling med vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Verdal kommune vedtar prosjektprioriteringer slik det framgår av vedlegg dat. 06.05.2008, som kommunens innspill når det gjelder handlingsplan til Nasjonal transportplan 2010 - 2019 og utkast til Fylkesvegplanen 2010 – 2013 med følgende endringer:

 

Tillegg under Stamveger/ordinære anlegg, Nr. 1:

Kommunestyret ber Statens vegvesen spesielt vurdere rundkjøring som det mest aktuelle tiltak vedr. krysset E6/RV 72, Graven, Vinne.

 

Stamveger/gang- og sykkelveger:

Nr. 3 – E6/kv 34, Fætten, fotgjengerundergang, flyttes opp som nr. 2 på prioriteringslita.

(Nr. 2 blir nr. 3.)

 

 

 

 

 

PS 61/08 Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Renovasjon ISK

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS – Eierskapskontroll utført 2007 for Verdal kommune” til orientering.

 2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en eierskapsmelding som omhandler mål og resultatkrav (eierstrategi) for kommunens ulike eierskap i selskaper. Kommunestyret ser det som naturlig at eierstrategiene sees i sammenheng med kommunens øvrige virksomhet, planer og lovpålagte krav.

 

 

 

 

PS 62/08 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juli 2008

 2. Verdal kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS.

 

 

 

 

 

PS 63/08 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 64/08 Anita Walseth - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anita Walseth om fritak som medlem i driftskomiteen for resten av valgperioden.

 2. Nytt medlem i driftskomiteen: Heidi Nora Sagaard Storstad.
  Nytt 3. varamedlem i driftskomiteen: Monika Sjømæling.

 

 

 

 

PS 65/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

HMS-koordinator Anne Grete Wold orienterte om:

-         kommunekvalitetsprosjektet.

 

Ordfører orienterte om:

-         Skifte av fylkesmann i Nord-Trøndelag. Inger Lise Gjørv har gått av og Oddbjørn Nordseth er konstituert.

-         Verdal var vertskap for ”Byer i Midt-Norge” 26. og 27. mai. Sak om samarbeidsavtale kommer i neste kommunestyremøte.

-         Generalforsamlingstider. Rapport fra Tindved kulturhage v/Sven Frøseth blir i junimøte og rapport fra SNK v/Turid Hofstad blir etter sommerferien. Ønsker kommunestyret en annen rapportering fra generalforsamling så ønsker ordfører tilbakemelding om det.

 

Inger Marie Bakken orienterte om:

-         Generalforsamling Naboer AB.

 

 

 

 

 

 

PS 66/08 Interpellasjon fra Verdal Venstre- Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Verdal og Levanger kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

Venstre v/Lars Gunnar Marken la fram sin interpellasjon.

 

Ordføreren svarte slik:

Jeg takker for interpellasjonen.

 

Interpellanten tar opp en viktig problemstilling som det er all grunn til å reflektere over.

La meg først gjøre noen få innledende betraktninger.

 

Det er hevet over tvil at distribusjon av reklame i postkasser gir et negativt miljøregnskap.

Det er også gjennomført meningsmålinger som viser at det er til dels stort flertall i befolkningen for en ordning med ja – takk – til reklame – merker på postkassene i stedet for dagens ordning med nei – takk – merker.

Det er også slik at noen få kommuner har gått inn for en ”ja – takk – ordning” i egne kommuner. Så langt Ordføreren kjenner til får disse kommunene ikke lov å gjennomføre disse vedtakene. Dagens markedsføringslov hjemler ikke en slik lokal ordning.

 

Det er dessuten riktig å påpeke at dagens ordning med uadressert reklame i postkassen også har andre sider ved seg. HSH – Handels – og Servicenæringenes Hovedsammenslutning framholder eksempelvis at denne ordningen er de små distriktsbedriftenes, ikke minst de lokale butikkenes, viktigste reklamekanal. Det er for disse ingen alternative annonsekanaler som gir samme effekt til noenlunde samme kostnad.

 

Dagens markedsføringslov er under revisjon, og med Barne- og Likestillingsdepartementet som ansvarlig departement. Det foreslås flere innstramminger i forhold til eksisterende lovverk.

 

Barne- og Likestillingsdepartementet opplyser at prinsippet om speilvending ikke har vært på høring i forbindelse med revisjonen av Markedsføringsloven. Speilvendingsprinsippet er derfor ikke en del av det lovforslaget som legges fram for Stortinget i vårsesjonen 2008. Det legges heller ikke opp til en hjemmel for å gi lokal forskrift til den nye Markedsføringsloven som vil gjøre speilvending mulig.

Lovforslaget passerte forøvrig Statsråd 9. mai 2008.

 

Venstre v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune vil anmode departementet om at de i sitt forslag til ny markedsføringslov som forventes fremlagt for Stortinget i vår, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

 2. Dersom ny markedsføringslov ikke endres, bes ordføreren ta initiativ overfor regjeringen med sikte på en forsøksordning i Verdal kommune som innebærer at det etableres en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.”

Det ble votert punktvis over forslaget fra Venstre med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – falt med 8 mot 23 stemmer.

 • Pkt. 2 – falt med 7 mot 24 stemmer.

 

 

 

 

PS 67/08 Interpellasjon fra Verdal Senterparti - brukerundersøkelse fastlegeordningen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.05.2008

BEHANDLING:
 

SP v/Marit Voll Skrove la fram sin interpellasjon.

 

Ordføreren svarte slik:

 

Ordføreren takker for interpellasjonen.

 

La meg starte med å fastslå følgende:

 

En undersøkelse som beskrevet i interpellasjonen er politisk vedtatt og politisk ønsket. Den politiske bestillingen ble gjort for praktisk talt et år siden. Undersøkelsen er likevel ikke gjennomført som etterspurt. Dette er ikke tilfredsstillende sett fra politisk hold.

 

Fra Rådmannen får Ordføreren opplyst at et tilleggsspørreskjema fra HUNT 3 – undersøkelsen om ”Erfaringer med fastlegeordningen” og delt ut til 1000 tilfeldige deltakere i HUNT 3 i Verdal er analysert av kommunelegen og på det nærmeste er ferdig. Den administrative vurderingen er at denne undersøkelsen i stor grad vil dekke de problemstillinger som er politisk etterspurt, eksempelvis om tilgjengelighet.

Rådmannen beklager videre den lange saksbehandlingstiden.

 

Ordføreren er i tvil om den politiske bestillingen i sin helhet kan sies å bli dekket av HUNT 3 – undersøkelsen. Rådmannen legger derfor resultatene fra denne fram for politisk behandling i Kommunestyret så snart de foreligger. Dette ser pr. dato ut til å kunne skje på Kommunestyremøtet 25. juni.  Kommunestyrets vurdering her vil være avgjørende for sakens videre forløp.

 

SP v/Marit Voll Skrove takket for svaret og avventer svaret som vil komme i kommunestyret.