VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

 

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.04.2008

Tid:

18:00 – 21:40

Til stede:

35 representanter.
Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 41/08.
Til stede 34 representanter.
Elin Tuset fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 46/08.
Til stede 33 representanter.
Inga Berit Lein fikk permisjon f.o.m. sak 51/08 og forlot møtet.
Til stede 32 representanter.

 
Sak nr. 42/08 ble behandlet etter sak nr. 43/08.

 

Dokumenter utdelt:

Kommunalnytt nr. 4 fra Kommunal- og Regionaldepartementet.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP-V

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP-V

Trude Holm

MEDL

SP-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Lennart Johansson

MEDL

AP-V

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP-V

Lasse Hegge

MEDL

H-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

Anne Segtnan

MEDL

SP-V

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Berit Gustad Nessø

Ole Gunnar Hallager

AP-V

Leif Roger Kolberg

Jan Arne Solvang

FRP-V

Rolf Tømmerås

Lennart Johansson

AP-V

Karl Bernhard Hoel

Anne Segtnan

SP-V

Per Dyrnes

Kristin Johanne Hildrum

AP-V

Kirsten Johansson Malmo

Knut Henrik Tveita

AP-V

Heidi Nora Sagaard Storstad

Robert Eriksson

FRP-V

Anne Grete Valbekmo

Lasse Hegge

H-V

Jon Olav Skrove

Trude Holm

SP-V

Grete Borgen

Adrian K Wahlborg

SV-V

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
039/08

Godkjenning av møteprotokoll
 


040/08
Organisering av kommunens næringsarbeid
Saksframlegg
   (PDF)

041/08
   
  
  
Legetjenester i instititusjoner i Verdal
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   
Legetjenesten i omsorg og velferd, anbefalinger datert desember 2007 fra kommunelegen

042/08

Utbyggingsavtale Gartneriet, Haakon den VII Alle.
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Saksframlegg for sak 23/08, PUK


043/08
   

Reguleringsplan Gartneriet - Håkon den VII alle - Verdal. 2. gangs behandling.
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Reguleringsplan, sist rev. 7.4.08
Reguleringsbestemmelser, sist rev. 10.4.08
Illustrasjonsplan, sist rev. 7.4.08
Illustrasjonsskisse
Foreløpig utomhusplan
Saksframlegg, PUK 24.10.07.

Planbeskrivelse


044/08  
   

Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)

Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag


045/08  
   

Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating


046/08  
   

Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Brev fra Norsk Bane AS, dat. 17.03.2008


047/08  
   

Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Fylkesrådets innstilling og vurdering


048/08  
   

Jon Sellæg: Søknad om fritak som leder i forliksrådet - oppnevning av ny leder
Saksframlegg
   (PDF)


049/08  
   

Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.05.2008 - 01.01.2013
Saksframlegg
   (PDF)


050/08  
   

Orientering


051/08  
   

TILLEGGSSAK : Fairtrade - internasjonal merkevareordning
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:   (PDF)
Brev fra Lars Gunnar Marken vedrørende Verdal som Fairtrade kommune


052/08  
   

TILLEGGSSAK : Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal Kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:   (PDF)
Søknad utslippstillatelse for Tromsdal kalksteinsbrudd


 

 


 

PS 39/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 27. mars 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Møteprotokoll fra møte 27. mars 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 40/08 Organisering av kommunens næringsarbeid

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

”Oppgavene som i sak 40/08 er foreslått som hovedfokus til en ny kommunalsjefstilling ivaretas innenfor de personellressursene kommunen har og vurderes innenfor det omstillingsprosjektet som i dag pågår internt i kommunen.”

 

KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Opprettelse av stilling som kommunalsjef samfunnsutvikling utsettes. Saken behandles på nytt når kommunestyret skal behandle øvrige innsparinger.”

 

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 5 mot 30 stemmer.

 

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Venstre og formannskapets innstilling, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.

 

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre går inn for at det opprettes en stilling som kommunalsjef samfunnsutvikling.

 2. Stillingen finansieres av budsjetterte midler avsatt til næringsutvikling/tilskott Innherred Vekst.

 

 

 

 

 

PS 41/08 Legetjenester i instititusjoner i Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune skal øke tilgangen på legetjenester på institusjoner slik det er vist i kommunelegens utredning av desember 2007.

 2. Endringer som kan gjøres innenfor eksisterende økonomiske rammer, settes i gang i henhold til nevnte plan.

 3. Endringer som krever økte økonomiske ressurser, tas inn i arbeidet med økonomiplan for 2009-12

 

 

 

 

 

PS 42/08 Utbyggingsavtale Gartneriet, Haakon den VII Alle.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Utbyggingsavtale mellom Front Eiendomsutvikling AS og Verdal kommune vedtas.

 

 

 

 

 

 

PS 43/08 Reguleringsplan Gartneriet - Håkon den VII alle - Verdal. 2. gangs behandling.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 - 2 vedtas reguleringsplan for Gartneriet med bestemmelser.

Vedtaket forutsetter følgende oppfølging:

 

Reguleringsplan: 

 • Heishuset reduseres slik at avstanden mellom bygget og gangvegen blir 3,5 m.
 • Frisiktsone endres til 6 x 45 m.
 • Parkering langs atkomsten på Gresseths eiendom.
 • Boligbygget flyttes 1 m sørover.

 

Endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Bestemmelsene endres i tråd med fylkesmannens kommentarer når det gjelder §§ 2.2 og 3.1 og 6.0. Ordlyden i § 2.6 endres slik at det ikke kan oppstå misforståelser.
 • Formuleringen om saltak som bebyggelsens hovedform inntas i bestemmelsene § 2.2
 • Teksten ” Åpen svalgang tillates med inntil 1,5 m høy lysåpning. Åpent rekkverk i svalgang tillates ikke....” tilføyes i § 2.2
 • Teksten ”Primærvegens kjørebane bør være synlig i hele sikttrekanten” innføres i bestemmelsene § 5.

 

Generelt:

 • Grunnundersøkelse ihht kommunelegens forslag med evt. tiltaksplan framlegges i forbindelse med byggesaksbehandlingen
 • Støyberegningen med tiltak for Fokus Park godkjennes for bruk for Gartneriet. Evt. støyskjermingstiltak skal være dokumentert ved søknad om igangsettingstillatelse.
 • Med hjemmel i kommunal vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 settes krav om utarbeidelse av utomhusplan i forbindelse med byggesaksbehandlingen.
 • Utomhusanleggene skal utformes etter prinsippene om Universell utforming.

 

 

 

 

 

 

PS 44/08 Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune inngår Partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag sammen med Levanger kommune og Innherred samkommune.

 2. Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.

 

 

 

 

 

PS 45/08 Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommune gir sin tilslutning til de nye vedtektene for regionsamarbeidet Frostating.

 

 

 

 

 

 

 

PS 46/08 Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Elin Tuset fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

 

Ved votering ble administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommune ser positivt på at det blir gjennomført en utredning om høyhastighetstog.

Finansiering av utredningsarbeidet må tas opp som egen sak når eventuelt regionalt samarbeid om prosjektet blir besluttet.

 

 

 

 

 

 

PS 47/08 Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Verdal kommune slutter seg til innstillingen fra Fylkesrådet i 7 punkt.

2.      Kommunen vil fremheve viktigheten av at reformen fører til at statlige oppgaver som ligger under fylkesmannen kommer under folkevalgt beslutning på mellomnivå. Det innebærer at Fylkesmannen (staten) vil beholde kontrolloppgavene mens de fagmiljøene som i dag er bygd opp både hos fylkesmannen og i fylkeskommunen slås sammen.

3.      Fylker som ønsker det må gis muligheter til å innføre Enhetsfylke. Ingen fylker må slås sammen uten at dette er fylkenes ønske. Det legges til rette for utstrakt samarbeid over fylkesgrensene der dette er ønsket av begge parter.

4.      Det må være et mål at beslutningene skal tas så nært borgerne som mulig. Offentlige oppgaver bør derfor løses på lavest mulig forvaltningsnivå, underlagt folkevalgt styring. Det innebærer at det må arbeides for at flere oppgaver flyttes fra stat til Enhetsfylke og fra fylkesnivå til kommunenivå.

 

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt med 2 mot 31 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Høringsuttalelse Forvaltingsreformen fra Verdal kommune:

Verdal kommune kan vanskelig se at Høringsnotatet følger opp regjeringens målsetting fra St. meld nr. 12, og dermed heller ikke Stortingets behandling. Det har vært bred tilslutning til disse målene, både Stortinget selv og den brede høringen sluttet seg til målene. Det er derfor bemerkelsesverdig at de forslagene som nå fremmes avviker så mye fra intensjonene.

 

Selv om de oppgavene som nå foreslås lagt til det regionale nivået representerer en klar styrking av mellomnivået, ser ikke Verdal kommune at dette er tilstrekkelig for å diskutere en endret geografisk inndeling. Oppgaveporteføljen er ikke omfattende og helhetlig nok til å få i gang prosesser med sammenslåing av fylker noe sted i landet. Resultatet blir derfor trolig modellen ”forsterket fylkeskommune” og uendret geografisk inndeling.

 

Verdal kommune har som utgangspunkt at det hadde vært ønskelig med etablering av større regioner, men på bakgrunn av at det er foreslått overført så lite oppgaver ses ikke dette som noe reelt alternativ i dag.

 

Verdal kommune slutter seg for øvrig til vedlagte innstilling fra Fylkesrådet i 7 pkt. (opplistet nedenfor)

 

 1. Høringsnotatet står ikke i forhold til regjeringens og Stortingets uttrykte mål og ambisjoner for reformen. Høringsnotatet følger ikke opp Stortingets behandling av St.meld nr 12, og på flere politikkområder representerer notatet en reversering i forhold til stortingsmeldingen. Når de fleste oppgavene blir liggende i direktorat og statlig regionalforvaltning blir det ingen demokratireform. Organisering som ”enhetsfylke” kan ev kompensere noe for dette

 

 1. Høringsnotatet preges av en sektorvis tilnærming og fylkestinget forventer at regjeringen tar et mer helhetlig grep når proposisjonen fremmes. Alle betydelige beslutninger som er utsatt og utredninger som er varslet, må være gjennomført i god tid før reformen trer i kraft i 2010.

 

 1. Fylkestinget er positiv til de oppgavene som foreslås overført på miljø- og landbruksområdet. Med støtte i Stortingets føringer mener imidlertid fylkestinget at de fleste oppgavene på disse områdene som i dag ligger hos fylkesmannen må overføres til fylkeskommunen. I tillegg må det overføres tilgrensende oppgaver innenfor Olje- og energidepartementets ansvarsområde, når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering
  Hvis den foreslåtte oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen på miljøområdet, og eventuelt også på landbruksområdet, blir stående innebærer det dårlig utnyttelse av den samlede fagkompetansen, fortsatt splittede fagmiljøer og fare for kompetansestrid.

 

 1. Fylkestinget støtter forslaget om omklassifisering av riksveger til regionveier, men forventer at det blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet. Det personalet i Statens vegvesen som i dag arbeider med overordnet planlegging, utbyggingspakker og årlige budsjetter må overføres til fylkeskommunene.
 2. Fylkestinget er svært positiv til forslagene om

·        etablering av regionale forskningsfond som en styrking av den nasjonale forskningsinnsatsen Fondene må finansieres med betydelige friske midler.

·        oppgaveoverføringen innen marin sektor

·        veiledningsansvar, informasjonsansvar m.v. innen grunnskoleområdet

·        at folkehelse blir presisert som en ordinær oppgave for det regionale nivået

·         at tannhelse fortsatt skal være et regionalt ansvar

 

 1. Fylkestinget forventer at følgende merknader fra Stortingets behandling følges opp og behandles samlet i proposisjonen:

·        at de nye regionene bør ha en viktig samordningsfunksjon i forhold til den totale kollektivtrafikken i sin region, herunder jernbane og ekspressbuss, og at de utøvende aktørene i kollektivtrafikken må forpliktes til å delta i et regionalt samordningsarbeid.

·        at regionene skal ha det fulle ansvaret for forvaltning av spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg, og det fulle ansvaret for midler til regionale og lokale bygg og anlegg. 

·        turneleggingsansvaret for skolekonserter som i St. meld. nr 12 ble varslet overført til regionen.

·        gjennomgangen av Norsk kulturråds oppgaver med sikte på overføring av oppgaver til regionene, må gjennomføres også innenfor modellen med forsterket fylkeskommune.

 

 1. Inntektssystemet må bidra til at fylkeskommunene kan ivareta likeverdige tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. Inntektsutjevningen bør økes eller inntekter fra skatt reduseres, for å gi større likhet når det gjelder muligheter til å ivareta behovet for tjenester. Det vises bl.a. til at det ikke er noen automatisk kobling mellom behovet for tjenester og skatteinntektene. Inntektssystemet må utformes slik at kostnadene ved tjenesteproduksjonen synliggjøres, og ikke slik at systemet forblir relativisert. Det vil dels innbære nyutvikling av kostnadsnøkler. Utfordringene i deler av Nord-Trøndelag (Namdalen) er i stor grad like med utfordringene i deler av Nordland fylke. Det er på høy tid at dette blir representert i inntektssystemet for fylkeskommunene.
   
  Det forutsettes at forslag til kostnadsnøkler sendes på høring.

 

 

 

 

 

 

PS 48/08 Jon Sellæg: Søknad om fritak som leder i forliksrådet - oppnevning av ny leder

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jon Sellæg om fritak som leder i Verdal forliksråd.

 2. Ny leder i forliksrådet for perioden 01.05.08-01.01.13: Kjell Woll Sigurdsen

 

 

 

 

 

PS 49/08 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.05.2008 - 01.01.2013

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

1. Steinar Ravlo – enstemmig valgt.

2. Torstein Vada – enstemmig valgt.

 

 

VEDTAK:

 

Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.05.2008 – 01.01.2013:

1.      Steinar Ravlo

2.      Torstein Vada

 

 

 

 

 

 

PS 50/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Økonomikonsulent Berit Hakkebo og nestleder i ungdomsrådet, Nina Kjesbu, orienterte om arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel.

 

Kommunalsjef Arvid Vada orienterte om at vi i dag var utpekt som Nafo sin fokuskommune for  flerkulturell opplæring (mønsterkommune).

 

Ordfører orienterte om:

-         Tindved har fått kulturnæringshagestatus og SIVA har gått inn som eier.

-         Plassering av Nord-Trøndelag teater.

-         ISK 3 – veien videre. Mulig forsøk Midtre Namdal

-         Teaterstykket ”Det lengste kysset”. Betydelig suksess. Leste opp hilsen fra dramatikeren Jesper Halle som har skrevet teaterstykket.

-         Kommunestyrets møter i mai og juni må flyttes. Mai-møte blir onsdag 28. mai og juni-møte blir onsdag 25. juni.

 

Rådmann orienterte om:

- Årsrapport og Regnskap 2007.

 

 

 

 

 

 

PS 51/08 Fairtrade - internasjonal merkevareordning

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Inga Berit Lein fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 32 representanter.

 

Venstre v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Saken utredes nærmere av administrasjonen og kommer opp igjen til behandling før utgangen av 2008. Fairtrade Norge inviteres til å orientere kommunestyret.”

 

 

VEDTAK:

 

Saken utredes nærmere av administrasjonen og kommer opp igjen til behandling før utgangen av 2008. Fairtrade Norge inviteres til å orientere kommunestyret.

 

 

 

 

 

PS 52/08 Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal Kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2008

BEHANDLING:

 

Representanten Kjetil Bakkan (AP) fremmet følgende endringsforslag og forslag til nytt pkt 13 og ny siste setning under innstillinga:

-         Pkt. 10 endres til (ny formulering): Gjennomføre trafikksikkerhetsvurdering for å avdekke de trafikale og sikkerhetsmessige forhold langs hele vegstrekningen.

-         Pkt. 11 tilføyes: ...................og Rv 72.

-         Nytt pkt. 13 – Støyskjerming langs veg der transporten går gjennom tettbebyggelse.

-         Siste setning: Trafikale hensyn er av generell karakter.”

 

Venstre v/Lars G. Marken fremmet følgende tillegg til pkt. 4 og nytt pkt. 14:

”4........ingen økning i driftstid kan aksepteres uten at støykravene gjennomgående skjerpes.

14. Det bør vurderes å gå over til annet sprengstoff, eller evt. overgang til underjordisk drift.”

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Tilrådingas pkt. 1 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 2 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 3 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 4 alternativt mot Venstres forslag til pkt. 4, der tilrådinga ble vedtatt med 28 stemmer. 4 stemte for forslaget fra Venstre.

 • Tilrådingas pkt. 5 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 6 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 7 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 8 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 9 – enstemmig.

 • Tilrådingas pkt. 10 alternativt mot Bakkans forslag til pkt. 10, der Bakkans forslag ble vedtatt med 26 stemmer. 6 stemte for tilrådinga.

 • Tilrådingas pkt. 11 alternativt mot Bakkans forslag til pkt. 11, der Bakkans forslag ble vedtatt med 23 stemmer. 9 stemte for tilrådinga.

 • Tilrådingas pkt. 12 – enstemmig.

 • Nytt pkt. 13 – vedtatt med 23 mot 9 stemmer.

 • Nytt pkt. 14 – falt med 4 mot 28 stemmer.

 • Siste setning (forslag fra Bakkan) – enstemmig vedtatt

Det ble til slutt votert samlet over tilrådinga med vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommune ber fylkesmannen vurdere følgende ved inngåelse av ny utslippstillatelse for Verdalkskalk AS ved Tromsdal kalksteinsbrudd:

 1. Deling av utslippstillatelsen i to tidsintervall. En tillatelse før oppføring av nytt grovknuseanlegg og en ny utslippstillatelse etter at nytt anlegg er oppført.

 2. Impulsstøy ved sprengning styres til bestemte tidsområder.

 3. Boring og knusing styres til bestemte tidsområder hvor søn- og helligdager unntas.

 4. Programmet for støyovervåkning gjennomgås.

 5. Krav til sedimentasjonsbasseng med tilstrekkelig kapasitet for ved økt masseuttak.   Krav til retningslinjer for drift av sedimentasjonsbasseng.

 6. Vannprøveprogrammet gjennomgås og kvalitetssikres. Tiltak ved evt. lekkasjer fra Kvernhusbekken og Stormoengbekken vurderes også i forhold til samlet volum på sedimentasjonsbasseng.

 7. Tiltak ved nedsatt skogskvalitet i nærområdet.

 8. Tildekking av transport på offentlig veg

 9. Beplanting av skjermingsvollen mellom fylkesvegen og bruddet.

 10. Gjennomføre trafikksikkerhetsvurdering for å avdekke de trafikale og sikkerhetsmessige forhold langs hele vegstrekningen

 11. Utbygging av gang- og sykkelveg langs Havnevegen og Rv 72.

 12. Oppstart/videreføring av utredningsarbeidet for transportband.

 13. Støyskjerming langs veg der transporten går gjennom tettbebyggelse.

 

Trafikale hensyn er av generell karakter