VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

27.03.2008

Tid:

18:00 – 20:50

Til stede:

35 representanter.
Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 30/08.
Til stede 34 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP-V

Trine Synnøve Hallem

MEDL

AP-V

Kjell Woll Sigurdsen

MEDL

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP-V

Inga Berit Lein

MEDL

SP-V

Brita Kleven Thorsvik

MEDL

V-V

Lasse Hegge

MEDL

H-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Trine Synnøve Hallem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Kristin Johanne Hildrum

AP-V

Karl Bernhard Hoel

Inga Berit Lein

SP-V

Janne Stenbakk Grande

Anita Dagrun Steinkjer

AP-V

Odd Erling Lyngås

Kjell Woll Sigurdsen

AP-V

Johannes Rosvold

Brita Kleven Thorsvik

V-V

Tor Ove Nesset

Lasse Hegge

H-V

Grete Borgen

Adrian K Wahlborg

SV-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

 

 

Ordfører foreslo at sak nr. 29/08 kjøres uten taletidsbegrensning. Dette ble enstemmig vedtatt.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
027/08  

Godkjenning av møteprotokoll
 


028/08
Forvaltningsrevisjon - rapport "opplæringstilbudet til barn som har et annet språk enn norsk som morsmål"
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :  (PDF)   

Rapport ”Opplæringstilbudet til barn som har et annet språk enn norsk som morsmål”.
Samlet saksframstilling fra kontrollutvalgets behandling, sak 18/08


029/08
   
  
  
Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner - forstudiet
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   
Notat fra forstudien – Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner etter 2010.
Samlet saksframstilling fra møte 6. mars 2008, sak nr. 40/08

030/08

Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - fordeling av opptrappingsmidler 2008
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Plan for psykisk helse 2007 - 2011
K-sak 13/07


031/08
   

Utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun - Sluttrapport
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Kopi av K-sak 130/06


032/08
   

Utbygging av Vuku Bo og Helsetun - Sluttrapport
Saksframlegg
   (PDF)


033/08
   

Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2007
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2007


034/08
   

Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsrapport 2007
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Årsrapport 2007


035/08
   

Årsmelding for Eldrerådet 2007
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Eldrerådets årsmelding for 2007


036/08  
   

Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Årsrapport for 2007
Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling


037/08  
   

Aud Segtnan - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)


038/08  
   

Orientering


 

 


 

PS 27/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 25. februar 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Møteprotokoll fra møte 25. februar 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 28/08 Forvaltningsrevisjon - rapport "opplæringstilbudet til barn som har et annet språk enn norsk som morsmål"

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:


KomRev v/Sigrid Hynne orienterte om rapporten.

 

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

 1. Kommunestyret ber rådmannen om en orientering om status om ”opplæringstilbudet til barn som har et annet språk enn norsk som morsmål” etter kontrollutvalgets desembermøte.

 

Det ble først votert over kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

 2. Kommunestyret ber rådmannen om en orientering om status om ”opplæringstilbudet til barn som har et annet språk enn norsk som morsmål” etter kontrollutvalgets desembermøte.

 

 

 

 

PS 29/08 Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner - forstudie

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Det ble enstemmig vedtatt at saken kjøres uten taletidsbegrensninger.

 

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og nytt pkt. 3:

 1. Verdal kommunestyre ber rådmannen legge frem for kommunestyret plan for avvikling av samkommuneforsøket innen juni 2008.

 2. Verdal kommunestyre ber rådmannen legge frem for kommunestyret plan for videreføring av samarbeid mellom Levanger kommune og Verdal kommune i annen, lovregulert form innen november 2008. Ny
   samarbeidsform skal være innført før samkommuneforsøket avvikles.

AP v/Bjørn Iversen fremmet på vegne av Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti følgende forslag til vedtak:

 

”Verdal kommunestyre viser til at Innherred Samkommune er et politisk initiert pilotprosjekt innen interkommunalt samarbeid. Kommunestyret understreker at målsettingen om full politisk styring av prosjektet ligger fast.

 

Verdal kommunestyre vil framholde at Samkommuneforsøket i høy grad har bidratt til å forbedre samarbeidsklimaet mellom Levanger og Verdal kommuner. Det er kommunestyrets oppfatning at det er en selvstendig politisk målsetting å ivareta denne samhandlingen framover.

 

 1. Verdal kommunestyre åpner for under bestemte forutsetninger å søke om et nytt ISK 3–prosjekt etter at inneværende toårsperiode er avsluttet.

 2. ISK 3 bør innholdsmessig legge stor vekt på å prøve ut samkommunen som interkommunal samarbeidsmodell. Eksempelvis kan dette skje ved å prøve ut ISK som vertskommune, ved endringer i samkommunens organisasjonsform eller ved å vurdere sider av arbeidsgiverpolitikken. Arbeidslivets spilleregler skal selvfølgelig respekteres.

 3. Verdal kommunestyre inntar en i utgangspunktet restriktiv holdning til å flytte nye driftsområder fra morkommunene og inn i Innherred Samkommune. Det vises i denne forbindelse til at samkommunemodellen ikke er lovregulert. Det er heller ikke registrert signaler om slik lovregulering fra sentralt politisk hold. Kommunestyret ser likevel at mindre justeringer av porteføljen kan være nødvendig i en framtidig ISK 3 – søknad.

 4. Verdal kommunestyre viser til uttalelser fra Kommunal- og Regionaldepartementet gitt i møte med Varaordførerne 25/2–08 der det ble sett på som gunstig å samkjøre en eventuell ISK 3–søknad med mulige andre samkommuneforsøk. Departementet understreket videre at en ISK–søknad vil bli behandlet når den kommer. En tidsmessig samordning med en eventuell søknad fra Midtre Namdal regionråd vil være naturlig.

 5. Med bakgrunn i mangelen på lovregulering og med bakgrunn i et eventuelt avslag på søknaden ser Verdal kommunestyre det som hensiktsmessig også å utrede en videreføring av dagens samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner innenfor de lovregulerte modellene vertskommune og Interkommunale Selskaper.”

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over forslaget fra Høyre som falt med 8 mot 27 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over fellesforslaget fra AP og SP som ble vedtatt med 23 stemmer. 12 stemte i mot.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommunestyre tar notat fra forstudien om kommunesamarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK 3) til orientering.

 

Verdal kommunestyre viser til at Innherred Samkommune er et politisk initiert pilotprosjekt innen interkommunalt samarbeid. Kommunestyret understreker at målsettingen om full politisk styring av prosjektet ligger fast.

 

Verdal kommunestyre vil framholde at Samkommuneforsøket i høy grad har bidratt til å forbedre samarbeidsklimaet mellom Levanger og Verdal kommuner. Det er kommunestyrets oppfatning at det er en selvstendig politisk målsetting å ivareta denne samhandlingen framover.

 

 1. Verdal kommunestyre åpner for under bestemte forutsetninger å søke om et nytt ISK 3–prosjekt etter at inneværende toårsperiode er avsluttet.

 

 1. ISK 3 bør innholdsmessig legge stor vekt på å prøve ut samkommunen som interkommunal samarbeidsmodell. Eksempelvis kan dette skje ved å prøve ut ISK som vertskommune, ved endringer i samkommunens organisasjonsform eller ved å vurdere sider av arbeidsgiverpolitikken. Arbeidslivets spilleregler skal selvfølgelig respekteres.

 

 1. Verdal kommunestyre inntar en i utgangspunktet restriktiv holdning til å flytte nye driftsområder fra morkommunene og inn i Innherred Samkommune. Det vises i denne forbindelse til at samkommunemodellen ikke er lovregulert. Det er heller ikke registrert signaler om slik lovregulering fra sentralt politisk hold. Kommunestyret ser likevel at mindre justeringer av porteføljen kan være nødvendig i en framtidig ISK 3 – søknad.

 

 1. Verdal kommunestyre viser til uttalelser fra Kommunal- og Regionaldepartementet gitt i møte med Varaordførerne 25/2–08 der det ble sett på som gunstig å samkjøre en eventuell ISK 3–søknad med mulige andre samkommuneforsøk. Departementet understreket videre at en ISK–søknad vil bli behandlet når den kommer. En tidsmessig samordning med en eventuell søknad fra Midtre Namdal regionråd vil være naturlig.

 

 1. Med bakgrunn i mangelen på lovregulering og med bakgrunn i et eventuelt avslag på søknaden ser Verdal kommunestyre det som hensiktsmessig også å utrede en videreføring av dagens samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner innenfor de lovregulerte modellene vertskommune og Interkommunale Selskaper.

 

 

 

 

 

 

PS 30/08 Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - fordeling av opptrappingsmidler 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler på kr 410 000 fordeles slik:

·        Styrking aktivitetsavdelingen ved Verdal bo- og helsetun: kr 120 000

·        Oppbemanning av Kontakten: kr 200 000

·        Styrking av TIGRIS: kr 50 000

·        Skolehelsetilbud minoritetsspråklige barn: kr 40 000

 

 

 

 

 

PS 31/08 Utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:
 

1.      Sluttrapport med regnskap for utbygging av Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes.

2.   Gjenstående lånemidler/oppstartingstilskudd på kr.691.575,- overføres for dekning av merforbruk tiltak 5164 Vuku Bo- og Helsetun.

3.   Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

 

PS 32/08 Utbygging av Vuku Bo og Helsetun - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:
 

1.      Sluttrapport med regnskap for utbygging av Vuku Bo- og Helsetun godkjennes.

2.   Budsjettramme for utbyggingen var kr.11.000.000,-. Regnskap viser et merforbruk på kr.918.657,-. Dette foreslås finansiert på følgende måte.

·        Bruk av gjenværende lånemidler Utbygging ØBH:          Kr. 521.975,-

·        Merinntekter oppstartingstilskudd:                                  Kr. 169.600,-

·        Bruk av ubrukte lånemidler utbygging pleie/omsorg:        Kr. 227.082,-

     3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

 

 

PS 33/08 Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Ordføreren orienterte om ungdomskonferansen som skal være 18. april og oppfordrer de av kommunestyrets medlemmer som har mulighet til å delta.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Kommunestyret tar meldinga for 2007 for Verdal Ungdomsråd til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 34/08 Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsrapport 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Årsrapport 2007 fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 35/08 Årsmelding for Eldrerådet 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Kommunestyret tar meldingen fra Eldrerådet for 2007 til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 36/08 Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 37/08 Aud Segtnan - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

 
V v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende forslag på nytt 3. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen:

Ingunn Leirset.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Venstre enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:
 

1.   Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Aud Segtnan om fritak som 5. varamedlem i kommunestyret og 3. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen.

2.   Ingunn Leirset går inn som 3. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen.

 

 

 

 

 

 

PS 38/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2008

 
BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

- Venstre har bedt om en sak ad. Fairtrade-kommune. Det er tidligere sagt at sak om dette ville bli lagt fram i kommunestyrets marsmøte. Økonomiavdelingen har ikke denne saken klar ennå, men vil legge den frem i løpet av våren.