VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

25.02.2008

Tid:

18:00 – 21:15

Til stede:

35 representanter.
Karl B. Hoel fratrådte som inhabil i sak 16/08.
Til stede 34 representanter.
Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 19/08.
Til stede 34 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjetil Aarstad

MEDL

AP-V

Trude Holm

MEDL

SP-V

Tomas Iver Hallem

VARAORDF

SP-V

Kjetil Bakkan

MEDL

AP-V

Tove Strand Trana

MEDL

AP-V

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Kjetil Aarstad

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Kjetil Bakkan

AP-V

Rolf Tømmerås

Tove Strand Trana

AP-V

Karl Bernhard Hoel

Trude Holm

SP-V

Olav Dahl Karmhus

Tomas Iver Hallem

SP-V

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

I forbindelse med at varaordfører har forfall skal det velges settevaraordfører. Ordfører fremmet forslag på Svein J. Svensson. Vet votering ble Svein J. Svensson enstemmig valgt.

Jon Olav Skrove orienterte om landbrukslaga i Verdal.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
015/08  

Godkjenning av møteprotokoll
 

Se video

016/08 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydsekorsen - Leklemsåsen
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :  (PDF)   

Reguleringsplan for gang-/sykkelveg Ydse-Fleskhus
Beskrivelse og bestemmelser

Se video

017/08  
   
  
  
Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   
Plankart dat. 07.11.2005
Bestemmelser sist revidert 28.01.2008
Se video

018/08   

Reguleringsplan Ørin sør
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Planbeskrivelse 11.09.2007
Plankart datert 11.09.2007
Bestemmelser datert 11.09.2007
Sakspapir PUK-sak 75/07 (første gangs behandling)

Se video

019/08
   

Komplettering av kommunaltekniske anlegg Forbregd/Lein og Trones - Finansiering av arbeider utført i 2006/2007 samt planlagt utvidelse Leinsmoen(Forbregd/Lein)
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)

Samlet saksframstilling sak 78/06.

Se video

020/08  
   

Renovering av Fritidssenteret/Arken - Sluttrapport/finansiering
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

021/08  
   

Budsjett 2008 - virksomheten ved Arken
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

022/08  
   

Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.1
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Prosjektliste - prioritering av prosjekt på vegnettet

Se video

023/08  
   

Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune
2002 - 2007. Årsrapport 2007 og akkumulert resultat.

Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Nyskapings- og utviklingsprogram i Verdal og Levanger 2002 - 2007

Presentasjon, Knut M. Baglo, orientering til kommunestyret

Se video

024/08  
   

Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2007-2011
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Godtgjørelse for fjellstyrets medlemmer
Vedtak i sak 24/07 i Fjellstyret

Se video

025/08  
   

Marit Voll Skrove - søknad om fritak fra vervet som medlem i
driftskomiteen
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

026/08  
   

Orientering

Se video

 

 

PS 15/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
"Protokoll fra møte 28.01.08 godkjennes."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 28.01.08 godkjennes.

 

 

 

PS 16/08 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydsekorsen - Leklemsåsen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Karl B. Hoel fratrådte som inhabil. Er grunneier. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ydse – Fleskhus, dat. 14.08.2007 og bestemmelser revidert 25.01.2008.

 

 

 

PS 17/08 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt dat. 07.11.2005 med bestemmelser sist revidert 28.01.2008.

 

 

 

PS 18/08 Reguleringsplan Ørin sør

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1 og nytt pkt. 2.

 1. Kryss Fættenvegen/E6, tas opp med Vegsjefen. Som en straksløsning bør kommunen foreslå at krysset utbedres med avkjøringslommer på begge sider av E6, evt. bare på østsiden av E6.

 2. Områder i Fættaskogen som pr. i dag ikke er gitt til industriformål - til en konkret næringsdrivende eller som det ikke er inngått festeavtale med grunneieren om, tas ut av planen og reguleres som friområde.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:

Administrasjonen bes vurdere på nytt, følgende punkter:

 1. Gjenværende skogbelte fra E6 til strandområdet som ikke er regulert til industri, gis grønn farge på kartet og omtales som friområde og ikke som buffersone mot industriområdet.

 2. Det som i dag er regulert som industriområde sør for Havnevegen blir grensen for industriområdet sørover. Administrasjonen bes aktivt finne alternative industriareal til Ørinområdet på annet område i kommunen, samt lage en plan for fortetning på eksisterende industriområde på Ørin. Det vurderes å tilby eksisterende bedrifter som ikke må ligge på Ørin, alternative tomter, for eksempel i Skjørdalen ved Ecopro.

 3. Vegføringen til/fra Fættenområdet vurderes på nytt i samarbeid med vegsjefen. Fættenkrysset må ikke stenges før en har funnet en løsning som er tilfredsstillende for innbyggerne på Fætten. Før en stenger krysset må en utrede flere alternative løsninger, blant annet muligheten for å legge en veg langs E6 fram til vegkryss RV 72 i tillegg til vegen nordover til industriområdet. En bør videre utrede muligheten for å lage en undergang under E6 som kan ta gang/sykkeltrafikken samt finne en løsning for landbruksmaskiner som i dag krysser E6.

 

VOTERING:

Oversendelsesforslag fra Venstre

 • Pkt. 1 – falt med 4 mot 31 stemmer

 • Pkt. 2 – falt med 4 mot 31 stemmer

 • Pkt. 3 – falt med 4 mot 31 stemmer.

Forslag til nytt pkt. 1 og nytt pkt. 2 fra Venstre:

 • Pkt. 1 – falt med 2 mot 33 stemmer.

 • Pkt. 2 – falt med 4 mot 31 stemmer.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

 

VEDTAK:

Reguleringsplan for Ørin sør, datert 11.09.2007, og med endringer som anført nedenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

Veg-geometri justeres jfr. råd fra Statens vegvesen i brev av 02.11.07.

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

 • Punkt 3.3: "Før byggeområder langs jernbanen kan tas i bruk, skal det oppføres gjerde mot jernbanesporet. Type gjerde, plassering og høyde vurderes i hver enkelt sak. Gjerdet bør plasseres sydvest for vegetasjonsbeltet omtalt i punkt 3.1."

 • Punkt 3.4: "Ved søknad om tiltak skal det legges fram dokumentasjon på at nødvendige sikkerhetskrav i fht. flom- og rasfare er ivaretatt. Det må foretas nødvendige grunnundersøkelser, for å klarlegge områdets stabilitet."

 • Punkt 3.5: "Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av administrasjonsbygg og publikumsrettede bygninger."

 • Endring punkt 4.1, 1.ledd: ... Den enkelte tomt kan ha maks %-BYA = 45 %. Minimum %-BYA = 15 %. ...

 • Punkt 4.2: "Bygninger og anlegg skal bygges slik at de ikke skades ved en 200-årsflom. Laveste kotehøyde for overkant gulv, inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5 m, settes til 4,1 m for hele planområdet. Maks høyde på grunnmur er 0,5 meter over ferdig planert terrengnivå."

 

 

 

PS 19/08 Komplettering av kommunalteknsike anlegg Forbregd/Lein og Trones - Finansiering av arbeider utført i 2006/2007 samt planlagt utvidelse Leinsmoen(Forbregd/Lein)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det igangsettes nødvendige arbeider på kommunaltekniske anlegg for opparbeidelse av de 20 resterende boligtomter på Leinsmoen, Forbregd/Lein.
 2. Kostnaden belastes ved bruk av kapitalfond tiltak 5123 Salg av boligtomter.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

PS 20/08 Renovering av Fritidssenteret/Arken - Sluttrapport/finansiering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Sluttrapport med regnskap for ombygging av det gamle Fritidssenteret til Arken godkjennes.
 2. Utbyggingskostnadene på kr.1.284.396,- finansieres på følgende måte:
  • Kr. 233.177,- finansieres ved bruk av kapitalfondet
  • Kr. 1.051.219,- finansieres ved bruk av gjenstående lånemidler tiltak 5174 Enøktiltak.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 21/08 Budsjett 2008 - virksomheten ved Arken

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Virksomheten ved Arken tilbakeføres til 2007-nivå.

 2. Utgiften, på kr. 450.000,-, dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 22/08 Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.1

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Høyre v/Lasse Hegge fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Veginvesteringene i Nord-Trøndelag må i løpet av neste planperiode fermdobles i forhold til dagens nivå.
 • E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorveistandard og vurderes prosjektfinansiert gjennom offentlig privat samarbeid (OPS)

Representanten Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:

Stamveger splittes i ordinære stamveganlegg og gang-/sykkelveger langs stamveger.

 1. Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus – Bjørga.

 2. Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus – Ørmelen.

 3. E6/kv 34 Fætten Fotgjengerundergang.

Representanten Kristin J. Hildrum fremmet følgende oversendelsesforslag som følger saken:

"Gang- og sykkelveier langs fylkesveier. Fv 166 prioriteres som nr. 2."

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende alternative forslag til kulepunkt 3:

 • E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard, og finansieres med statlige midler, uten bomvegfinansiering.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:

Verdal kommunestyre mener at arbeidet med utbedring av jernbanenettet mellom Trondheim og Steinkjer må oppstartes i planperioden:

 • Det må bygges ny dobbelsporet tunnel gjennom Gevingåsen og Forbordfjellet.
 • Trønderbanen må elektrifiseres.
 • Det må legges flere dobbeltspor på strekningen.

Disse tiltakene vil både bedre tilbudet til godstransporten og gjøre det mulig å korte ned reisetida for persontrafikken.

Venstre v/Lars G. Marken fremmet følgende oversendelsesforslag som følger saken:

"Ny bru/vei over Verdalselva mellom Haga og Ness settes som prioritet 4 under ordinære riksveganlegg".

VOTERING:

 • Oversendelsesforslag fra Venstre v/Marken – vedtatt oversendt med 33 mot 1 stemme.
 • Oversendelsesforslag fra repr. Kristin J. Hildrum – enstemmig vedtatt oversendt.
 • Plan- og utviklingskomiteens innstilling første kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Plan- og utviklingskomiteens innstilling andre kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Ved alternativ votering mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling tredje kulepunkt og FRP sitt forslag til tredje kulepunkt ble innstillinga vedtatt med 26 stemmer. 8 stemte for forslaget fra FRP.
 • Plan- og utviklingskomiteens innstilling fjerde kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Plan- og utviklingskomiteens innstilling femte kulepunkt – vedtatt med 18 stemmer. 16 stemte i mot.
 • Tilleggsforslag fra Venstre v/Brita K. Thorsvik – enstemmig vedtatt.
 • Tilleggsforslag fra Høyre v/Lasse Hegge:
       - Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
       - Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Plan- og utviklingskomiteens forslag til prosjektprioriteringer ble foreslått tatt ut av innstillingen og følge som oversendelsesforslag til saken:
       - nytt pkt. 4 – ved alternativ votering mellom at punktet følger saken som innstilling eller som oversendelsesforslag – ble det med 25 stemmer vedtatt oversendt. 9 stemte for innstillinga.
       - stamveger – ved alternativ votering mellom at punktet følger saken som innstilling eller som oversendelsesforslag – ble det med 25 stemmer vedtatt oversendt. 9 stemte for innstillinga.
       - Tilleggsforslag fra repr. Marit Voll Skrove ble enstemmig vedtatt oversendt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune vedtar følgende prioriteringer for Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplanen:

Strategiprioriteringer.

 • Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyest i planperioden 2010–2019.
 • På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.
 • E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard med bomvegfinansiering.
 • Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.
 • Vil gjerne at vegskuldre blir bredere slik at de også fungerer som gang-/sykkelveg.
 • Verdal kommunestyre mener at arbeidet med utbedring av jernbanenettet mellom Trondheim og Steinkjer må oppstartes i planperioden:

- Det må bygges ny dobbelsporet tunnel gjennom Gevingåsen og Forborfjellet.
- Trønderbanen må elektrifiseres.
- Det må legges flere dobbeltsport på strekningen.

Disse tiltakene vil både bedre tilbudet til godstransporten og gjøre det mulig å korte ned reisetida for persontrafikken.

 • Veginvesteringene i Nord-Trøndelag må i løpet av neste planperiode fermdobles i forhold til dagens nivå.
 • E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorveistandard og vurderes prosjektfinansiert gjennom offentlig privat samarbeid (OPS)

Oversendelsesforslag som skal følgen saken:

 • Ny bru/vei over Verdalselva mellom Haga og Ness settes som prioritet 4 under ordinære riksveganlegg.

 • Gang- og sykkelveier langs fylkesveier. Fv 166 prioriteres som nr. 2.

 • Prosjektprioriteringer.

Prosjekt på vegnettet prioriteres i henhold til vedlagte prosjektliste dat. 24.01.08 med følgende endringer:

 • Nytt nr. 4 under Ordinære riksveganlegg:

RV 757 Vuku sentrum – Volden, forsterkning/asfalt.

Opprinnelig foreslåtte nr. 4 i prosjektlista blir nr. 5, nr. 5 blir nr. 6 osv.

 • Stamveger:

Stamveger splittes i Ordinære stamveganlegg og Gang-/sykkelveger langs stamveger. Nr. 2 og nr. 4 under Stamveger flyttes dermed over til Gang-/sykkelveger langs stamveger.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus-Bjørga forlenges til Ørmelen.

 • Stamveger splittes i ordinære stamveganlegg og gang-/sykkelveger langs stamveger.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus – Bjørga.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus – Ørmelen.

E6/kv 34 Fætten Fotgjengerundergang.

 

 

 

PS 23/08 Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002 - 2007. Årsrapport 2007 og akkumulert resultat.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Daglig leder i Innherred Vekst, Knut Baglo, orienterte om saken.
Se orienteringen ved å klikke her.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Kommunestyret tar årsrapport 2007 og samlet rapport Nyskapings- og utviklingsprogram for Levanger og Verdal kommuner 2002-2007 til orientering.

 

 

 

PS 24/08 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 11. desember 2007 angående godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2011.

 

 

 

PS 25/08 Marit Voll Skrove - søknad om fritak fra vervet som medlem i driftskomiteen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Voll Skrove om fritak som medlem i driftskomiteen for resten av valgperioden.

Nytt medlem i Driftskomiteen: Inga Berit Lein.

Ny 5. varaperson i Driftskomiteen: Karin Rekve.

 

 

 

PS 26/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2008

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.