VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.01.2008

Tid:

18:00 – 21:15

Til stede:

34 representanter.
Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 12/08.
Til stede 33 representanter.

Sak nr. 11/08 og 12/08 ble behandlet til slutt.

Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Kommunalnytt 1/2008 – Nyhetsbrev.
 3. KS Mener nr. 1/2008.
 4. Hefte fra KS "Godt lokaldemokrati – ei plattform."
 5. Statistikk over taletider under budsjettdebatten i kommunestyret 10.12.07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

     

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Lennart Johansson

MEDL

AP-V

Knut Snorre Sandnes

MEDL

H-V

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP-V

Elin Tuseth

MEDL

AP-V

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV-V

     

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Lisbeth Kverkild

Anita Dagrun Steinkjer

AP-V

Leif Roger Kolberg

Robert Eriksson

FRP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Elin Tuseth

AP-V

Rolf Tømmerås

Lennart Johansson

AP-V

Anne Grete Valbekmo

Knut Snorre Sandnes

H-V

     

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Det ble foreslått 4 min på 1. innlegg og 2 min på 2. innlegg. Dette ble enstemmig vedtatt.

Sissel Overvik fra Stjørdal kommune orienterte om Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak og politiråd (sak 2/08)

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:  
Utvalgssaksnr Sakstittel  
001/08  

Godkjenning  av møteprotokoll
 

Se video

002/08 
Etablering av politiråd
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Skriv av 21.11.2007 fra Lensmannen i Verdal: Etablering av politiråd i Verdal kommune

Se video

003/08  
   
  
  
Klassifisering av Strådalsvegen
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   

Brev fra Inger Sofie Kvam og Hans Olav Holberg datert 11.11.2007

Kopi av K-sak 51/97 behandlet i Verdal kommunestyre den 16.06.1997

Se video

004/08   

Sluttrapport for utbygging av Ørmelen barnehage
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Økonomisk oversikt

Se video

005/08
   

Ad. delegasjon - oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på oppveksområder og kulturområdet
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

006/08  
   

Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

007/08  
   

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. mai 2008 - 31. desember 2012
Saksframlegg
   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)

Brev av 22.06.07 fra Domstoladministrasjonen.

Brev av 30.08.07 fra Stjør- og Verdal Tingrett.

Brev av 30.08.07 fra Frostating lagmannsrett.

Brev av 29.08.07 fra fra Nord-Trøndelag jordskifterett

Brev av 07.11.07 fra fra Nord-Trøndelag jordskifterett

Se video

008/08  
   

Søknad om fritak fra kommunalt verv - Tomas Iver Hallem
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

009/08  
   

Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marita Nergård Gustad
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

010/08  
   

Taletid i kommunestyret
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Brev datert 19.11.07 fra Brita Kleven Thorsvik, Venstre
Reglement for kommunestyret
Utdrag fra kommunelovens kommentarutgave

Se video

011/08  
   

Orientering

Se video

012/08  
   

Spørsmål: ad. etablering av NorFraKalk sin fabrikk på Ørin
Saksframlegg
   (PDF)

Se video

013/08  
   

Forslag på skjønnsmenn fra Verdal kommune for perioden 2008 - 2012
Saksframlegg
   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)

Brev av 26.10.07 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Brev av 04.01.08 fra Stjør- og Verdal tingrett

Se video

014/08  
   

Likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet - det europeiske charter
Saksframlegg
   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)

Oversendelsesbrev fra KS datert 17. januar 2008

Det europeiske charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet

Se video

 

 

PS 1/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
"Protokoll fra møte 10.12.07 godkjennes.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

Protokoll fra møte 10.12.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 2/08 Etablering av politiråd

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Sissel Overvik fra Stjørdal kommune orienterte om SLT og Politiråd.

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 3 og nytt pkt. 4:

"Tillegg pkt. 3: Leder for NAV anmodes om å bli fast medlem.
4. Ved opprettelse av et arbeidsutvalg skal en person med kunnskap om rusomsorgen, velges som medlem i arbeidsutvalget evt. i tillegg til de som er referert i saken. "

Det ble først votert over forslagene fra Venstre med følgende resultat:

Det ble så votert samlet over formannskapets innstilling i 3 pkt. med vedtatt pkt. 4 der alle pkt. ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Som et ledd i samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) opprettes det Politiråd i Verdal kommune.
 2. Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og psykiske problemer.
 3. Rådet består av ordfører, rådmann, lensmann, leder av Verdal næringsforum, leder av Verdal ungdomsråd og ungdomskontakten.
 4. Ved opprettelse av et arbeidsutvalg skal en person med kunnskap om rusomsorgen, velges som medlem i arbeidsutvalget evt. i tillegg til de som er referert i saken.

 

 

 

 

PS 3/08 Klassifisering av Strådalsvegen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

SP v/Marit V. Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
"Ut i fra et distriktspolitisk hensyn tar Verdal kommune over vintervedlikeholdet på Strådalsvegen så lenge det er fast bosetting der."

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og nytt pkt. 3:
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede forhandlinger, hvor kommunen tilbyr Hans Olav Holberg et økonomisk vederlag med inntil kr 30.000,- for vedlikehold på
Strådalsvegen.

3. Omklassifisering av Strådalsvegen legges fram til ny behandling og vurdering når gårdsdrift med husdyrhold blir gjenopptatt."

Venstre v/Lars G. Marken fremmet følgende forslag til vedtak:
"Strådalsvegen omklassifiseres tilbake til kommunal veg, jfr. vedtak i K-sak 51/97. Vegen opprettholdes som kommunal veg så lenge det er fastboende i Strådalen."

H v/Lasse Hegge fremmet forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget falt med 3 mot 31 stemmer.

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt med 6 mot 28 stemmer.

Det ble så votert over forslaget fra SP som falt med 13 mot 21 stemmer.

Det ble videre votert punktvis over FRPs forslag til nytt pkt. 2 og 3 med følgende resultat:

Det ble til slutt votert over driftskomiteens innstilling med vedtatt nytt pkt. 2 og 3 som ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Strådalsvegen i Vera opprettholdes som privat veg.
 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede forhandlinger, hvor kommunen tilbyr Hans Olav Holberg et økonomisk vederlag med inntil kr 30.000,- for vedlikehold på Strådalsvegen.
 3. Omklassifisering av Strådalsvegen legges fram til ny behandling og vurdering når gårdsdrift med husdyrhold blir gjenopptatt.

 

 

 

 

 

PS 4/08 Sluttrapport for utbygging av Ørmelen barnehage

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Sluttrapport med regnskap for utbygging av Ørmelen barnehage godkjennes.

 2. Ubrukte midler overføres til fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

 

 

PS 5/08 Ad. delegasjon - oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på oppveksområder og kulturområdet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

Oppnevning av representanter til

blir lagt til formannskapet fra og med inneværende valgperiode.

 

 

 

 

PS 6/08 Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2007-2011.
 2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyret/samevalgstyret.
 3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.

 

 

 

 

PS 7/08 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. mai 2008 - 31. desember 2012

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Saksopplysning: Formannskapets innstilling har ligget ut til offentlig ettersyn og det har ikke kommet innsigelser på de navn som er foreslått.

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 
VEDTAK:

Meddommere til Stjør- og Verdal Tingrett.

Utvalg kvinner:

 1. Rektor Brit Fredriksen
 2. Ass. butikksjef Toril Åbotnes Iversen
 3. Skoleassistent Lise Tiller
 4. Konsulent Turi Eitrem
 5. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 6. Gruppeleder Inger Åse L. Evenmo
 7. Førstesekretær Inger Grete Hjelde
 8. Hjelpepleier Solveig Myrland
 9. Pensjonist Kari Sundby
 10. Ped. leder Hege Kolsrød Sagvold
 11. Daglig leder Marit Amdal Vikan
 12. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 13. Elevassistent Brit Ness
 14. Husmor Karen Olsen
 15. Daglig leder Anne Grete Wold Olsen
 16. Lærer Rønnaug Aune
 17. Psyk. helsearbeider Kjellrun Lundsaunet Myhre
 18. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg
 19. Rådgiver Inga Astrid Hildrum
 20. Ass. rektor Aud Segtnan
 21. Sekretær Rita Svarva Ness
 22. Sykepleier Laila Fikse Enes
 23. Kontorleder Kari Frøseth Myhre
 24. Lærer Trude Holm
 25. Pensjonist Kari Nordli
 26. Barnepleier Marit Voll Skrove
 27. Pensjonist Unni Julnes
 28. Kontaktlærer Annlaug Evensen Woll
 29. Journalist Marit Arnesen Veimo
 30. Assistent/markeds- og info.ansvarlig Anette Tiller
 31. Avd.leder Trine Lise Valstad
 32. Uførepensjonist Eli Kluken Moene
 33. Kommunikasjonsrådgiver Kari Forberg Prestvik

Utvalg menn:

 1. Avdelingsleder Harry Halland
 2. Brannsjef Arnstein Kvelstad
 3. Pensjonist Ola Anders Sagvold
 4. Bedriftssykepleier John Landsem Løseth
 5. Avdelingsleder Brynjar Aksnes
 6. Produksjonsass. Kjell Gunnar Ottermo
 7. Kontaktlærer Knut Wass
 8. Fagleder Husbank Svein Arne Flyum
 9. Sjåfør Sturla Martin Østgård
 10. Kontaktlærer Knut Henrik Tveita
 11. Pensjonist Ingolf Dillan
 12. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 13. Student Lars Gunnar Marken
 14. Idrettsfaglærer Modulf Slapgård
 15. Avdelingsleder Dagfinn Brendmo
 16. Bedriftseier Jonny Myhre
 17. Avdelingsleder Joar Harry Aksnes
 18. Rådgiver Håkon Lyngsmo
 19. Økonomikonsulent Knut Langdal
 20. Kundebehandler/konsulent Knut Gunnar Brenne
 21. Pensjonist Leiv Håskoll
 22. Trafikklærer Kåre Norum
 23. Daglig leder Roar Forbord
 24. Håndverker/fagarbeider Morten E. Haga
 25. Pensjonist Tor-Petter Abelsen
 26. Arbeidsformann Bjørn Kjesbu
 27. Daglig leder Arvid Woll
 28. Bonde/regnskapsfører Arne Holan
 29. Gårdbruker Øystein Lynum
 30. Avdelingsleder Hans Robert Hynne
 31. Prosjektleder Paul Sverre Røe
 32. Pensjonist Johannes Overmo
 33. Avdelingsleder Per Steinar Raaen

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.

Utvalg kvinner:

 1. Pensjonist Turid Margaret Nordli
 2. Daglig leder Kari Woll
 3. Husmor Arnhild Oline Brustad
 4. Daglig leder Ingegerd Eggen Sellæg
 5. Lærer Elbjørg Holmvik
 6. Ped.psyk.rådgiver Solveig Aamdal
 7. Rådgiver Marit Helga Steinsli
 8. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
 9. Kulturskolelærer Maj Brit Slapgaard Larsen
 10. Nestleder Trine Wohlen

Utvalg menn:

 1. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli
 2. Daglig leder Jon Sellæg
 3. Skogsarbeider Arnt Kjesbu
 4. Økonomileder Aage Rostad
 5. Daglig leder Torolf Kvello
 6. Pensjonist Petter Iver Krokstad
 7. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 8. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
 9. Avdelingsleder Rune Storstad
 10. Student Tore Granum

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli
 2. Pensjonist Magnus Tiller
 3. Varaordfører Tomas Iver Hallem
 4. Pensjonist Morten Olaf Green
 5. Pensjonist Ingvald Lein
 6. Avløser Atle Vikan
 7. Prosjektleder Paul Sverre Røe
 8. Gårdbruker Jørleiv Kvakland
 9. Gårdbruker Trygve Hofstad
 10. Bonde Knut Voll
 11. Avdelingsingeniør Kurt Sturla Ness
 12. Bonde Inge Skavhaug
 13. Bonde Siri-Gunn Vinne
 14. Førstesekretær Inger Grete Hjelde
 15. Laborant Synnøve Lian
 16. Lærer Anne Lise Melhus
 17. Ekspeditør Berit Gustad Nessø
 18. Daglig leder/assistent Inga Berit Lein
 19. Barnepleier Marit Voll Skrove
 20. Elevassistent Brit Ness

 

 

 

 

 

PS 8/08 Søknad om fritak fra kommunalt verv - Tomas Iver Hallem

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
2. Marit Voll Skrove går inn som medlem og leder i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tomas Iver Hallem om fritak som medlem og leder i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.

 2. Marit Voll Skrove går inn som medlem og leder i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden

 

 

 

 

PS 9/08 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marita Nergård Gustad

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marita Nergård Gustad om permisjon som medlem i samkommunestyret for perioden 01.01.08-30.09.08.
 2. Rigmor Hafell (KRF) går inn som medlem i permisjonstiden.

 

 

 

 

 

PS 10/08 Taletid i kommunestyret

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak der forslag nr. 1 fremmes først, faller dette så fremmes forslag nr. 2:

"Forslag 1:

Som hovedregel praktiseres det ingen form for begrensing i taletiden.

Forslag 2:

Det settes ingen begrensing i taletiden for hovedinnlegget fra hvert parti.
Øvrige talere gis 4 minutters taletid. Andre gangs innlegg settes til 2 minutter."

Ordfører og varaordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Normal taletid settes til 4 min. pr. innlegg pr. sak.
 2. Andre gangs innlegg i samme sak settes til 2 min.
 3. Kommunestyret kan særskilt vedta endringer i ovenstående taletidsbestemmelser i enkeltsaker.
 4. Ovenstående bakes inn i vedtatt reglement.
 5. Ordningen evalueres midtveis i perioden.

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vil også i fremtiden benytte seg av fastsatt taletid i saker hvor dette er hensiktsmessig.
 2. Det bes om at det fremlegges en egen sak om hvordan taletidsbestemmelsen skal håndheves i praksis. I den forbindelse bes det om at fylkeskommunen praktisering legges til grunn som en mal for utarbeidelse av reglementet for Verdal kommune.
 3. Det bes videre om at partiene står fritt i hvordan man vil fordele taletidsrammen som det enkelte parti tildeles.
 4. At saker hvor taletid skal benyttes behandles i formannskapet. Det samme gjelder taletidsrammen.

Det ble først votert over forslagene fra FRP som falt med 4 mot 30 stemmer.

Det ble så votert over forslag 1 fra Venstre som falt med 2 mot 32 stemmer.

Det ble da votert over forslag 2 fra Venstre som falt med 8 mot 24 stemmer.

Det ble så votert over forslaget fra ordfører og varaordfører som ble vedtatt med 32 stemmer. 2 stemte i mot.

 

VEDTAK:

 1. Normal taletid settes til 4 min. pr. innlegg pr. sak.
 2. Andre gangs innlegg i samme sak settes til 2 min.
 3. Kommunestyret kan særskilt vedta endringer i ovenstående taletidsbestemmelser i enkeltsaker.
 4. Ovenstående bakes inn i vedtatt reglement.
 5. Ordningen evalueres midtveis i perioden.

 

 

 

 

PS 11/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ordfører orienterte om:

 

 

 

 

 

PS 12/08 Spørsmål: ad. etablering av NorFraKalk sin fabrikk på Ørin

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Knut Fortun fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 33 representanter.

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik leste opp sine spørsmål.

 

Ordføreren svarte slik:

"Når det gjelder overvåkningsprogram forholder bedriften seg i første rekke til SFT som er tilsynsmyndighet. SFT har i utslippstillatelsen bedt om en struktur på dette som første omgang omfatter:

Deretter skal måleresultater fra støymålinger, utslippsmålinger og de andre elementene i overvåkningsprogrammet rapporteres til SFT. Til orientering ble det i løpet av siste sommer gjort en kartlegging av jordsmonnet i området omkring industriområdet på Verdal mht. tungmetallinnhold og dioksininnhold. Kommunen har fått oversendt rapportene fra denne kartleggingen tidligere. Jeg vil om et øyeblikk gjennomgå sammendraget.

Når det gjelder det som rapporteres inn til SFT så vil dette være noe bedriften også informerer kommunen om. Hvordan kommunen vil bruke denne informasjonen videre blir en løpende vurdering internt i kommunen. Kommunen saksbehandler følger saken. Hvis kommunestyret ønsker en regelmessig rapportering vil vi selvfølgelig etterkomme dette.

Videre har SFT også bedt bedriften om å gjøre en del utredninger. Dette er for eksempel bruk av spillvarme og muligheter for å redusere utslipp av dioksiner og tungmetaller.
Programmene som skal godkjennes hos SFT er det relativt korte frister på, mens fristene for rapportering naturlig nok er noe senere på året.

Norsk Jordforbedring har på oppdrag fra NorFraKalk gjennomført en kartlegging av tungmetaller, dioksiner og dioksinliknende PCB’er i mose og jord i området Verdalsøra i Verdal kommune. Undersøkelsen skulle primært avklare nåsituasjonen, "0-status", for området Verdalsøra før oppstart av den nye anlegget til NorFraKalk.

Mose er et godt analysemedium for kartlegging av luftforurensning over en kortere periode på noen år. Den gjennomførte kartleggingen rundt Verdalsøra avdekker en viss eksponering av tungmetaller i det nordlige området, som sannsynligvis kan tilskrives nedfall fra lokale punktkilder og veitrafikk. Verdiene ligger over bakgrunnsverdier referert fra Verdalsområdet og nærliggende kommuner. Verdiene av tungmetaller for disse stasjon vil etter våre betraktninger ikke utgjøre noen helserisiko. Konsentrasjonen for tungmetaller i mose syd på Verdalsøra, ved den nyetablerte barnehagen; er lave og ligger innenfor bakgrunnsnivåene. Det sees en trend til at innhodet av tungmetaller i årsskuddene fra de 2-3 siste årene er lavere enn for årsskuddene som representerer de siste 3-5 årene. Dette gjelder alle stasjonene.

Den samme trenden som for tungmetaller sees også for dioksiner og dioksinliknende PCB’er.

Prøvene nord på Verdalsøra har noen flere påviste forbindelser og totalt noe høyer samlet toksisitetsekvivalenter, enn prøvene tall syd på Verdalsøra. Årsskuddene fra de siste 2-3 årene har noe lavere påviste innhold enn årsskuddene som representerer de siste3-5 årene. De påviste verdien og maksimum mulige verdier er lave og utgjør ingen helserisiko.

Det er analysert på jordprøver fra to stasjoner, en nord for elva og syd en syd på Verdalsøra.

Vår konklusjon, basert på analyseresultatene for jord, er at det ikke kan ses noen påvirkning av nedfall av tungmetaller som er avsatt i jordsmonnet over tid. Konsentrasjonen ligger innenfor bakgrunnsverdiene og godt under anbefalte normverdier for mest følsomme arealbruk og "Anbefalte kvalitetskriterier for jord i barnehager, lekeplasser og skoler basert på helsevurdering.

 
Ansvaret for denne forsinkelsen ligger utelukkende på Verdal kommunes side. Årsaken er at Enhet for Plan, Oppmåling, Byggsak og Miljø over tid har hatt et meget sterkt arbeidspress. Dette kommer i tillegg til at personalsituasjonen generelt er knapp.

Det bør i denne sammenhengen også minnes om at Rådmannen tidligere har informert i folkevalgte organer om at kommunen av ovennevnte årsaker ville få problemer med å overholde  den skisserte framdriften. Rådmannen beklager dette.

Den aktuelle saksbehandler er korttids sykmeldt for tiden. Arbeidet med utbyggingsavtalen starter opp så snart det er praktisk mulig. Politisk behandling skjer i forhold til dette".

Representanten Thorsvik takket for svaret.

 

 

 

 

PS 13/08 Forslag på skjønnsmenn fra Verdal kommune for perioden 2008 - 2012

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

Kommunestyret fremmer følgende forslag på skjønnesmenn-/kvinner fra Verdal kommune overfor Nord-Trøndelag fylkesting:

 1. Gårdbruker/daglig leder Gunnar Kvaal
 2. Byggmester Magnus Kolstad
 3. Bygningsingeniør/daglig leder Kåre K. Hynne
 4. Anleggsslusk/daglig leder Jon Sellæg
 5. Byggmester/jordbruker Roar Bjartnes
 6. Anleggsteknikker/prosjektleder Stig Selseth
 7. Jordbruker/pensjonist Jon A. Rostad
 8. Murmester/daglig leder Olav Gundersen
 9. Eiendomsmegler Stein Aksnes
 10. Ingeniør/prosjektleder Torbjørn Veie
 11. Bonde Jon Olav Skrove
 12. Byggmester/daglig leder Trond Lian
 13. Siv.ingeniør bygg/daglig leder Andor Inge Kjesbu
 14. Snekker/tømrer Erling Kvernmo
 15. Gårdbruker Snorre Løvstad
 16. Takstmann Tor Skrove
 17. Skogsarbeider Arnt Kjesbu
 18. Betongarbeider/arbeidsleder Steinar Vangstad
 19. Siv.ingeniør bygg og miljøteknikk Tore Ness
 20. Prosjektleder/økonomiansvarlig Kari Oddfrid Kvernmo
 21. Eiendomsrådgiver Gjertrud Vinne
 22. Gårdbruker/veterinær Ingeborg Østerås
 23. Forst.kandidat/skogbruksleder Anna Marie Bjørken
 24. Ingeniør/prosjektleder byggeanlegg Vigdis Skrove Evensen
 25. Siv.ingeniør bygg/prosjektleder Trine Hynne

 

 

 

 

PS 14/08 Likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet - det europeiske charter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2008

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

AP v/Torill Elverum fremmet følgende forslag på arbeidsgruppe:

 1. Trude Holm

 2. Knut S. Sandnes

 3. Torill Elverum

Torill Elverum trakk senere sitt forslag.

AP v/Svein J. Svensson fremmet følgende forslag på arbeidsgruppe under pkt. 2:

 1. Torill Elverum.

 2. Marit Voll Skrove.

 3. Knut Snorre Sandnes.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget på arbeidsgruppe enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune vil forplikte seg til oppnå større likestilling for innbyggerne i sine lokalsamfunn, jfr ordførerens underskrift på Det europeiske charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet

 2. For å utarbeide et første, enkelt utkast til Handlingsplan for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet, nedsettes det ei arbeidsgruppe på følgende 3 som innen 1. april leverer ei skisse til slik plan;