VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

04.12.2008

Tid:

09:00 – 10:45

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
162/08
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


163/08
 
Beredskapsplan mot akutt forurensning - Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA)
Saksframlegg
   (PDF)

164/08
 
Gebyr renovasjon og slamtømming 2009
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg : (PDF)


165/08
 
Sentralidrettsanlegget - driftsavtale 2009-2012
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)

166/08
 
Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)


167/08
 
Ørin Sør. Festeavtale med grunneier for parseller av 1721/277/1 - 2
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)

168/08
  

Orientering
  


169/08
 
TILLEGGSSAK : Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemsskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)

170/08
 
TILLEGGSSAK : Midt-Norsk Betong Verdal AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør
Saksframlegg
   (PDF)

 


 

 

PS 162/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:

 
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 19. november 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 19. november 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 163/08 Beredskapsplan mot akutt forurensning - Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA)

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Brann og beredskap, Arnstein Kvelstad, orienterte om planen.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Beredskapsplan mot akutt forurensning vedtas.

 

 

 

 

 

PS 164/08 Gebyr renovasjon og slamtømming 2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 økes ordinert renovasjonsgebyr med 4% fra 2008 til 2009. Det gis mulighet til differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.

 2. Det vedtas følgende økning av slamprisene fra 2008 til 2009:(Prisene er eks.mva)

 • Transportprisen økes fra 214 kr/m3 til 224 kr/m3.

 • Behandlingsprisen økes fra 276 kr/m3 til 290 kr/m3.

 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

 

 

PS 165/08 Sentralidrettsanlegget - driftsavtale 2009-2012

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet avtaleforsalg, datert 19.11.2008, mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole.
   

 2. Det framlagte forslaget til leiesatser for 2009 vedtas.
   

 3. Det forutsettes en total gjennomgang av leiesatser for både sommer- og vinterbaneleie i løpet av våren 2009.  Formannskapet ber styringsgruppa vurdere om økte leieinntekter på sentralidrettsanlegget kan føre til en omfordeling av driftstilskudd til idrettslaga i Verdal. 

 

 

 

 

PS 166/08 Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune aksepterer å dekke 25% av kostnaden ved bygging av ny gang/sykkelveg på strekningen FV173 Ydse – Fleskhus. Resterende 75 % dekkes av Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

 2. Etter ferdigstillelse av gangveg overtar Verdal kommune gang/sykkelvegen inkl. vebelysning til framtidig drift og vedlikehold.

 

 

 

 

PS 167/08 Ørin Sør. Festeavtale med grunneier for parseller av 1721/277/1 - 2

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal formannskap godkjenner at det inngås festekontrakt for deler av gnr. 277, bnr. 1 -2, mellom Verdal kommune og Reidar Berg slik det framgår midlertidig avtale og av situasjonskart som er vedlagt saken.

 2. Festeavgiften for 2008 og senere år innarbeides i det ordinære driftsbudsjett.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten og foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

 4. Verdal formannskap tar til orientering at det er kommet fram til tilfredsstillende løsninger for berørte parter i forbindelse med TINEs nyetablering og vedtatt reguleringsplan.

 

 

 

 

PS 168/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren orienterte om:

-         Innherred samkommunestyre vedtok å legge ned no 46 på Rinnleiret i går. Et vedtak som fører til at dette tilbudet erstattes av et nytt tilbud (se rådmannens orientering).

-         25.11.08 ble det avviklet generalforsamling i det nye Innherred Vekst.

-         Ønsker signal fra formannskapet på om vi ønsker å arrangere sommertinget 2009 (fylkestinget). Kostnad fra kommunen er en festmiddag og underholdning for fylkestinget. Formannskapet positiv til dette – stor og viktig samarbeidspartner for Verdal kommune.

-         Budsjettmøte i kommunestyret 15.12.08. foreslår start 11.30 med lunsj.

-         Samferdselsprosjektet. Kr 30.000,- i kostnad for Verdal kommune til forprosjektet.

 

Rådmann orienterte om:

-         I forbindelse med ordførerens første orientering, presenterte rådmann ”ATA sentret” – Fra ide til handling? ATA står for Aktivitet-Tiltak-Arbeid. Det ble diskutert litt rundt saken og formannskapet ønsker flere alternativer vurdert i denne forbindelse.

-         Arrangement for ansatte på SNK før jul som en del av HMS-pakken vår. Formannskapet er velkommen til dette arrangementet. Enorm påmelding. Formannskapet synes dette er veldig positivt.

 

Knut Snorre Sandnes:

- Møteformer.

 

 

 

 

 

PS 169/08 Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemsskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Iderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS med endringer godkjennes.

 2. Mosvik kommune innlemmes som deltaker i IIL IKS innen 1. kvartal 2009, eller så snarest mulig etter 1. kvartal 2009.

 

 

 

 

PS 170/08 Midt-Norsk Betong Verdal AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.12.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Midt-Norsk Betong Verdal AS om feste av ca. 10 da næringsareal på Ørin Sør, gnr 283, bnr. 181, imøtekommes.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre avtale om framfeste med basis i standard festevilkår.