VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

06.11.2008

Tid:

09:00 – 10:50

 

Dokument utdelt i møte:

Kvartalsrapport pr. 30.09.08.      Word-versjon

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

Elin Tuseth

Torill Elverum

AP/SP

Sverre Sundfær

Knut Snorre Sandnes

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
145/08
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


146/08
 
Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)

147/08
 
Oppnevning av forretningsførende overformynder for perioden 01.01.09 - 31.12.11
Saksframlegg
   (PDF)

148/08
 
Oppnevning av nytt medlem av Eldrerådet
Saksframlegg
   (PDF)

149/08
 
Møteplan 2009 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Forslag til møteplan for 2009

150/08
  

Orientering
  


 


 

PS 145/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.11.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 16. oktober 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 16. oktober 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 146/08 Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.11.2008

BEHANDLING:
 

Korrigert saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Torill Elverum om sykepermisjon inntil videre fra kommunale verv. Torill Elverum gis lønn under sykdom fram til opphør av rettigheter i sykepengeordningen.

 2. Janne Stenbakk Grande rykker inn som fast medlem i kommunestyret i permisjonstiden.

 3. Følgende oppnevnes i andre råd og utvalg i permisjonsperioden:

  Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
  Ny leder og medlem i driftskomiteen:
  Nytt 2. varamedlem i Innherred samkommunestyre:
  Nytt personlig varamedlem i KS sine organer:
  Nytt medlem i representantskapet Innherred Renovasjon:
  Ny personlig vara i Indre Trondheimfjord Havnevesen (ITH):
  Ny 1. vara i representantskapet KomSek Trøndelag IKS:
  Ny 1. vara i representantskapet KomRev Trøndelag IKS:
  Ny personlig vara i representantskapet til Innherred Interkommunale Legevakt IKS:


 

 

 

 

PS 147/08 Oppnevning av forretningsførende overformynder for perioden 01.01.09 - 31.12.11

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Inga Astrid Hildrum oppnevnes som forretningsførende overformynder for perioden 01.01.09 – 31.12.11.

 2. Vedtak i kommunestyresak 126/07 pkt. 2 ”godtgjørelse til forretningsførende overformynder” oppheves.

 

 

 

 

PS 148/08 Oppnevning av nytt medlem av Eldrerådet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.11.2008

BEHANDLING:
 

Forslag på nytt medlem vil bli fremmet i kommunestyrets møte.

 

 

 

 

 

PS 149/08 Møteplan 2009 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.11.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

”2. Formannskapets møter starter kl. 09.00.”

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og ordførers forslag til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2009.

 2. Formannskapets møter starter kl. 09.00.

 

 

 

 

PS 150/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.11.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører orienterte om:

 • Tema på siste møte i Politirådet.

 • Gjødselslager i Haukå.

 • Kommunen ilagt forelegg fra Riksantikvaren i forbindelse med graving på Stiklestad.

 • Lånegaranti til SNK. Kommunen vil følge opp saken.

Rådmann orienterte om:

 • Vegutbygging på Stiklestad går etter planen.

 • Rv 759 blitt omkjøringsveg i forbindelse med ras i Steinkjer.

 • Rundkjøring Havnevegen – prosjekt utsatt pga raset i Steinkjer – men sluttdato for ferdigstillelse står fast.

 • Ørin Nord – samarbeidet med SIVA – sak om dette vil bli lagt fram til behandling i formannskapet og kommunestyret så snart som mulig.

 • Rusomsorgen/rustjenesten. Sak om No 46 på Rinnleiret kommer til behandling i samkommunestyret på møte i november.

Spørsmål fra Jan Arne Solvang:

Ferdigbefaring på bygg der kommunen er byggherre – følges dette opp?

Rådmann vil i neste møte be fagfolk svare på dette spørsmålet.