VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

16.10.2008

Tid:

10:00 – 14:30

Til stede:

9 representanter.
Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 144/08.
Til stede: 8 representanter.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Merknader til innkalling: En av representantene fikk sakene i posten dagen før møtet.

 

Sak nr. 136/08 ble behandlet etter sak nr. 144/08 og sak nr. 141/08 ble behandlet til slutt.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
133/08
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


134/08
 
Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004 - Dekking av avkortingsbeløp
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Kopi av K-sak 102/06

Brev fra KLP Skadeforsikring A/S datert 26.08.2008


135/08
 
Utbygging av Vuku oppvekstsenter
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Utskrift av F-sak 123/08


136/08
 
Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)
Skriv fra virksomhetsleder

Skriv fra leder inntaksnemnda


137/08
 
Omsorgsboligene på Reinsholm-endring av husleiesatser
Saksframlegg
   (PDF)

138/08
 
Verdal ASVO - søknad om kommunal garanti for lån til nytt trykkeriutstyr
Saksframlegg
   (PDF)

139/08
 
Verdalsboka "Heimer og folk", Inndal og Sul - forskuttering av utgivelse
Saksframlegg
   (PDF)

140/08
 
Angelika Grande - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)

141/08
  

Orientering
  


142/08
 
John Hermann - søknad om videre permisjon fra kommunale verv
Saksframlegg
   (PDF)

143/08
 
Adrian K. Wahlborg - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden
Saksframlegg
   (PDF)

144/08
 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om kommunal garanti for lån til styrking av bedriftens finansielle situasjon
Saksframlegg
   (PDF)

 

 

PS 133/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 3. oktober 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 3. oktober 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 134/08 Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004 - Dekking av avkortingsbeløp

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Refundert avkortingsbeløp etter brannen på Ørmelen skole 30.03.2004 pålydende  kr.1.718.790,-  avsettes på kommunens kapitalfond.

 

 

 

 

 

PS 135/08 Utbygging av Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

”4. Ramme for øvrige skoleutbyggingsprosjekter (ref kommunestyresak PS 105/07) blir ikke redusert som følge av utvidet ramme for siste byggetrinn for Vuku oppvekstsenter. ”

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjon:

”På bakgrunn av vurderinger som er gjort vedr. bygningsmassen ved Verdalsøra ungdomsskole, må utredning av skoleløsning for Verdalsøra også inneholde en grundig vurdering av følgende alternativ:

 

Det bygges ny ungdomsskole for 5 paralleller ved videregående skole.

Ny flerbrukshall bygges i samarbeid med Verdal videregående skole.

Ny barneskole:

Alt. 1 – Det bygges helt ny barneskole på eksisterende skoleområde.

Alt. 2 – Det bygges ny barneskole, men nybygget på ungdomsskolen inkluderes i den nye skolen.”

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Høyre til nytt pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.

Til slutt vedtok formannskapet med 8 mot 1 stemme å ikke oversende oversendelsesforslaget fra Venstre.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av siste byggetrinn på Vuku oppvekstsenter.

 2. Prosjektet godkjennes innenfor en kostnadsramme på 57,0 mill.kr.

 3. Rådmannen bes innarbeide prosjektet ved framlegging av økonomiplanen for perioden 2009-2012.

 4. Ramme for øvrige skoleutbyggingsprosjekter (ref kommunestyresak PS 105/07) blir ikke redusert som følge av utvidet ramme for siste byggetrinn for Vuku oppvekstsenter.

 

 

 

 

PS 136/08 Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, orienterte om saken.

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

”5. Formannskapet ber administrasjonen aktivt arbeide for å etablere intermediære/etterbehandlingssenger ved Verdal Bo- og Helsetun.”

 

Det ble først votert over driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Fra 01.11.2008 reåpnes 4- 5 senger ved Verdal bo- og helsetun

 2. Merutgifter i 2008, kr 150.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond

 3. Utgifter for 2009 må innarbeides i økonomiplan/ budsjett

 4. Rådmannen bes gjøre en betenkning på de utfordringer kommunen står overfor i de nærmeste årene, fram til eldrebølgen kommer for fullt.

 5. Formannskapet ber administrasjonen aktivt arbeide for å etablere intermediære/etterbehandlingssenger ved Verdal Bo- og Helsetun.

 

 

 

 

PS 137/08 Omsorgsboligene på Reinsholm-endring av husleiesatser

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Rådmann la fram forslag til nytt pkt 2:

2. Husleiesatsene for boligene på Reinsholm justeres til enhver tid i samsvar med tilskuddsgrensene for bostøtte.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling og rådmannens forslag til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Husleiesatsene ved omsorgsboligene på Reinsholm reduseres til kr. 4700,- pr måned fra 1. november 2008.

 2. Husleiesatsene for boligene på Reinsholm justeres til enhver tid i samsvar med tilskuddsgrensene for bostøtte.

 

 

 

 

 

PS 138/08 Verdal ASVO - søknad om kommunal garanti for lån til nytt trykkeriutstyr

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Verdal ASVO om kommunal garanti for et lån på kr. 245.000,- til innkjøp av nytt trykkeriutstyr.

 2. Verdal kommune garanterer med simpel kausjon for lånet.

 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr. 245.000,- med tillegg av 10 % til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr. 269.500,-.

 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 5 år med tillegg på inntil 2 år.

 

 

 

 

PS 139/08 Verdalsboka "Heimer og folk", Inndal og Sul - forskuttering av utgivelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bind av Verdalsboka utgis.

 2. Utsalgspris settes som følgende: Kr. 350 for kjøp av et bind, kr. 600 for kjøp av begge bindene samlet

 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr. 284.000. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

 

PS 140/08 Angelika Grande - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Angelika Grande om fritak som 1. varamedlem i kommunestyret for SV og 2. varamedlem i Plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.

 2. Resten av varamedlemmene for Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret rykker opp tilsvarende.

 

 

 

 

PS 141/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Kontroller Trond Selseth orienterte om:

 • Hovedpunktene i forslaget til statsbudsjett for 2009 og virkning for Verdal kommune.

Ordfører orienterte om:

 • Eiendommen Møllegata 11. Det har kommet inn mange publikumsreaksjoner og klager både til kommune og lensmannsetaten ad. uakseptabel forhold rundt denne eiendommen. På denne bakgrunn har det vært møte med bl.a. lensmann og huseier.  Etter dette møte har vi lov til å forvente en aktiv holdning i forhold til å bedre forholdene ved eiendommen.

Trude Holm stilte følgende spørsmål:

 • Hvor står saken om forsterket skole og kretsgrenser?

Rådmann svarte at aktuell skole som forsterket skole er drøftet.

Kretsgrensene ligger i skoleutbyggingssaken som vil kreve en del justering av inntaktsområdene. Dette arbeidet starter så snart som mulig.

 

 

 

 

 

PS 142/08 John Hermann - søknad om videre permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra John Hermann om videre permisjon som medlem i kommunestyret for perioden 29.10.08 til 29.10.09.

 2. Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Fremskrittspartiet.

 

 

 

 

 

PS 143/08 Adrian K. Wahlborg - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Adrian K. Wahlborg om fritak som medlem i kommunestyret og plan- og utviklingskomiteen og som varamedlem i formannskapet/- administrasjonsutvalget/valgstyret og samkommunestyret for resten av valgperioden.

 2. Grete Borgen rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti for resten av valgperioden.

 

 

 

 

PS 144/08 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om kommunal garanti for lån til styrking av bedriftens finansielle situasjon

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 8 representanter.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) om kommunal garanti for lån på kr 2 500 000,-.

 2. Verdal kommune garanterer for simpel garanti for lån kr 2 500 000,- som SNK tar opp i Sparebanken Midt-Norge.

 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 2 500 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 2 750 000,-.

 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 6.