VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Dato:

21.08.2008

Tid:

10:00 – 13.45

Til stede:

9 representanter.
Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet under sak 105/08.
Til stede: 8 representanter.
Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 106/08.
Til stede 7 representanter.
Bjørn Iversen tiltrådte møtet f.o.m. sak 112/08.
Til stede 8 representanter.

 

Sak nr. 116/08 ble behandlet etter sak nr. 107/08.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Konferanse ”kjekt å ha”.

 2. KS’ folkevalgtprogram – tilbud om folkevalgtdag.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Torill Elverum

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
104/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


105/08 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)   
Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

106/08 
 
Prosjekt Effektivisering og omstilling i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
 
Vedlegg: (PDF)
Rapport om Effektivisering og omstilling i Verdal kommune

107/08 
 
Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)
Rapport Fylkesmannen 2007

Mail økonomi, restbeløp


108/08 
 
Driftsavtale lokalisert til Leklemsåsen
Saksframlegg
   (PDF)

109/08 
 
Bosetting i omsorgsboliger Kassefabrikkveien 2
Saksframlegg
   (PDF)

110/08 
 
Reglement for godtgjøring av brukerrepresentanter i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)

Forslag til reglement for godtgjøring

111/08 
 
Konsolidert museum i Søndre del av Nord-Trøndelag - Stiklestadmuseene
Saksframlegg
   (PDF)

112/08 
 
Høring - strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Høringsutkast Strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag.


113/08 
 
Høring - forslag til endringer i valgloven og kommunelovene
Saksframlegg
   (PDF)

114/08 
 
Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag
Saksframlegg
   (PDF)

115/08
  

Orientering
  


116/08
  

B-sak Klage på parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 


 


 

 

PS 104/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 21. juli 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Møteprotokoll fra møte 21. juli 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 105/08 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 8 representanter.
Varaordfører tiltrådte som ordfører.

 

Rådmann gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2008 tas til orientering.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta følgende budsjettjusteringer:
   

Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt reserve lønnsoppgjør

 

7,0 millioner kroner

Redusert momsrefusjon

 

2,0 millioner kroner

Økte rammer virksomheter

ca.

1,0 million kroner

Finansiering:

 

 

Økt skatt, eiendomsskatt

 

3,0 millioner kroner

Effektivisering virksomheter

 

4,0 millioner kroner

Bruk av disposisjonsfond

ca.

3,0 millioner kroner

 

 

 

 

 

 

PS 106/08 Prosjekt Effektivisering og omstilling i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Kontroller Trond Selseth kommenterte en del punkter i rapporten.

Rådmannen orienterte om hvordan det videre arbeidet skal organiseres.

Formannskapet gjennomfører økonomiplanseminar for å starte arbeidet med økonomiplan på grunnlag av rapporten. Seminaret avvikles den 18. september.

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Saken tas til orientering.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 107/08 Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 

Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler, restmidler på kr 264 000 fordeles slik:

·        Økt bruk av morsmålslærere/tospråklige assistenter/tolk i barnehager og skoler med kr 50 000,-

·        Alle virksomhetsområder innen oppvekst skal ha tilgang på miljøarbeider-/terapeut med kr 214 000,-

 

 

 

 

 

PS 108/08 Driftsavtale lokalisert til Leklemsåsen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Brev fra Norsk Fysioterapeutforening ble utdelt i møtet.

 

AP v/Svein Svensson fremmet forslag om at saken utsettes.

 

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

 

 

VEDTAK:

 

Saken utsettes.

 

 

 

 

 

PS 109/08 Bosetting i omsorgsboliger Kassefabrikkveien 2

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Innstilling driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

1.         Omsorgsboligene på Reinsholm benyttes til bosetting av personer med rusproblemer og som ønsker å gjøre noe med sitt problem, men som ikke har kommet så langt at de greier å følge et behandlingsopplegg uten hjelp til skjerming og støtte ennå.  Det skal sørges for bosetting i minst 2 av boenhetene i løpet av september 2008 innenfor dagens økonomiske ramme for oppfølgningsressurser.
 

2.         Det må jobbes mot full utnyttelse av boligmassen.  Økonomiske konsekvenser av dette legges frem som egen sak.

 

3.         Administrasjonen pålegges i forkant av bosetting å sørge for at det utarbeides:

·        Felles regler/ forventninger til de som taes inn i boligene.

·        Husleiekontrakter som hjemler konsekvenser ved brudd på regler/forventninger

·        Klare rutiner og ansvarsforhold for iverksetting av konsekvenser, og at det finnes ”konsekvensbolig” tilgjengelig.

·        Klare rutiner og ansvarsforhold i forhold til oppfølging av den enkelte bruker mellom de aktørene som er inne i saken.

 

4.         Administrasjonen må vurdere en endring av husleienivået på sikt.  Eventuelle økonomiske konsekvenser legges frem som egen sak.

 

 

 

 

 

PS 110/08 Reglement for godtgjøring av brukerrepresentanter i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Reglement for godtgjøring av brukerrepresentanter i Verdal kommune vedtas.

 

 

 

 

 

PS 111/08 Konsolidert museum i Søndre del av Nord-Trøndelag - Stiklestadmuseene

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommune gir sin tilslutning til den skisse til framdrift som styret i SELS BA som styret vedtok i møte 23.6.08.

 

 

 

 

 

PS 112/08 Høring - strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Bjørn Iversen tiltrådte møtet.
Til stede 8 representanter.

 

SP/AP v/Svein Svensson fremmet følgende alternativ forslag til pkt. 2 og tilføyelse til pkt. 4:

2. Kvernmo motorsportsanlegg omtales som et mindre anlegg i plandokumentet. Dette er misvisende da det foreligger planer for utbygging av anlegget til ca 45 mill. kroner. Første byggetrinn er startet og man ber styringsgruppen undersøke nærmere før man konkluderer på hva som blir regionanlegg for motorsport. Verdal kommune oppfatter at planene som foreligger for Kvernmo motorsportsanlegg kvalifiserer dette anlegget til å kunne være et regionanlegg for motorsport i Midt-Norge. Dette underbygges av det faktiske forhold at første byggetrinn er startet.

 

4. ...Verdal er et slikt lokaleringssted.”

 

Ordføreren fremmet følgende skjerping av ingressen:

Verdal kommune synes det er positivt at det utarbeides en samlet strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag, men beklager at planen framstår som mangelfull. Verdal kommune har følgende merknader til planforslaget:”

 

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag og innkomne forslag med følgende resultat:

 • Det ble først votert alternativt mellom rådmanns ingress og forslaget fra ordfører, der ordfører sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 1 i rådmannens forslag - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 i rådmannens forslag alternativt mot forslaget fra AP/SP, der forslaget fra AP/SP ble enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 i rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.
 • Pkt 4 i rådmannens forslag alternativt mot forslaget fra AP/SP, der forslaget fra AP/SP ble enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 i rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.

 

 • Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag med vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommune synes det er positivt at det utarbeides en samlet strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag, men beklager at planen framstår som mangelfull. Verdal kommune har følgende merknader til planforslaget:
 

1.   Stiklestad golfklubb sitt anlegg på Trones i Verdal må inngå og framstilles i planen som et regionalt anlegg for golfsporten.

2.   Kvernmo motorsportsanlegg omtales som et mindre anlegg i plandokumentet. Dette er misvisende da det foreligger planer for utbygging av anlegget til ca 45 mill. kroner. Første byggetrinn er startet og man ber styringsgruppen undersøke nærmere før man konkluderer på hva som blir regionanlegg for motorsport. Verdal kommune oppfatter at planene som foreligger for Kvernmo motorsportsanlegg kvalifiserer dette anlegget til å kunne være et regionanlegg for motorsport i Midt-Norge. Dette underbygges av det faktiske forhold at første byggetrinn er startet.

3.   Omfattende rehabilitering av Verdal svømmehall og bygging av ny svømmehall i Levanger, vil sammen med et svært aktivt svømmemiljø være et godt utgangspunkt for å utvikle et regionalt senter for svømmesporten.

4.   Lokalisering av en regional ishall må gis en optimal plassering i forhold til befolkningskonsentrasjon slik at den kan betjene aksen Stjørdal – Steinkjer. Verdal er et slikt lokaleringssted.

5.   Ny flerbrukshall i Verdal registreres i anleggsoversikten. 

 

 

 

 

 

PS 113/08 Høring - forslag til endringer i valgloven og kommuneloven

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse i saken”.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse i saken.

 

 

 

 

 

PS 114/08 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2009 også holdes valg søndag 13. september 2009.

 

 

 

 

 

PS 115/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.08.2008

BEHANDLING:

 

Ordfører orienterte om:

-         Folkevalgtopplæring. Det er vedtatt 5 dager i inneværende valgperiode. Har avviklet 2 dager. 3 dager igjen. Har mottatt skriv fra KS som ønsker tilbakemelding på dag og tema. Formannskapet gir ordfører, varaordfører og rådmann får fullmakt til å se på dette og ber de komme med ulike forslag som blir presentert på neste formannskap den 4. september.

-         Kvernmo Motor har reoppnevnt Tomas Hallem som kommunens representant i styret.

-         Konferanse Steinkjer 4. september ”Kjekt å ha”. Formannskapet blir påmeldt. Leder av kontrollutvalget har også meldt seg på.

-         Vennskapskommunebesøket i Olsokuka. Fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltakende vennskapskommuner. Videre vennskapskommunesamarbeid – andre alternativ.

 

Rådmann orienterte om:

-         Brann Ørmelen skole. Verdal kommune har vunnet i retten.

-         Anmodet om mottak av flere flyktninger. Kommer egen sak på dette.

-         Akutt behov for Asylmottak i Norge. Kan etableres av private uten godkjenning av kommunen. Kan bli overstyrt. Levanger og Verdal kommune må se på evt. samarbeid.

-         Møteplan for formannskapet framover. Det blir satt opp bedriftsbesøk 3.10 og 6.11. Aktuelle steder: Bobyn,  Inn-Tre med fjernvarmeanlegget, utbygging Tine, Ecoproanlegget, Grande/Vangstad, bilbransjen, VIP-senteret, Aker, Kalkanlegget.

-         Byggeplaner for gangvei og rundkjøring Havneveg skal være ferdig 1. november – start 1. mai neste år.

 

Spørsmål fra Jan Arne Solvang

Når blir 60-sonen Baglan-Valstad opphevet. Gang- og sykkelsti er ferdig.

Svar: Kommunen har kontaktet Statens Vegvesen om saken før sommeren. Kommer som sak ganske snart.

 

Spørsmål fra Knut Snorre Sandnes:

SNK sine regnskapstall for 2007 viser et stort underskudd og at likviditeten er presset. Verdal kommune er 50 % eier – hvilke konsekvenser vil det få for eier? Må vi inn med midler til drift?

Svar: Ikke fått forespørsel fra bedriften. Likviditeten er mer anstrengt, men soliditeten er sterk. Vi følger med og blir informert. Direktøren på SNK kommer på kommunestyret 1. september for å orientere om bedriften.

 

 

 

 

 

PS 116/08 B-sak Klage på parkeringstillatelse for forflytningshemmede -

Unntatt offentlighet.