VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

2. etasje, rådhuset, Verdal Rådhus

Dato:

25.06.2008

Tid:

17:00 – 17:50

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
096/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


097/08 
 
PE-sak. Tilsetting av kommunalsjef Velferd
Saksframlegg
   (PDF)
 
 
Vedlegg:  (PDF)
Kunngjøring
Offentlig søkerliste (forenklet)

098/08 
 
PE-sak. Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2008
Saksframlegg
   (PDF)
 
 
Vedlegg:
Forslag til forhandlingsprotokoll

099/08
  

Orientering
  


100/08
  

B-sak Klage på parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  


 


 

PS 96/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 19. juni 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordføreres forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 19. juni 2008 godkjennes

 

 

 

 

 

PS 97/08 PE-sak. Tilsetting av kommunalsjef Velferd

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

 

Rådmannen orienterte om saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

I stillingen som kommunalsjef velferd tilsettes:

 

Tone S Haugan.

 

 

 

 

 

PS 98/08 PE-sak. Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Rådmann fratrådte møtet ved behandling av saken.

 

Brita Kleven Thorsvik reiste spørsmål om hun var inhabil i saken pga. vennskap med rådmann. Ved votering vedtok formannskapet med 8 mot1 stemme at Brita K. Thorsvik ikke er inhabil til å behandle saken.

 

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Formannskapet godkjenner vedlagte forslag til protokoll av fastsettelse av rådmannens lønns- og arbeidsbetingelser for året 2008.

 

Forhandlingsutvalgets leder signerer forhandlingsprotokollen på kommunens vegne.

 

 

 

 

 

PS 99/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Ingen orienteringer.

 

 

 

 

 

PS 100/08 B-sak Klage på parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 25.06.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte.

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.