VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

19.06.2008

Tid:

08:00 – 13.25. (Møtet ble satt 08.30 etter avviklet generalforsamling i Verdal ASVO).

Til stede:

9 representanter.
Bjørn Iversen og Torill Elverum fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. 83/08.
Til stede 7 representanter.
Tomas Iver Hallem tiltrådte som ordfører.
Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil i sak nr. 95/08. Er medlem i styret. Svein Svensson ble valgt som setteordfører
Til stede 6 representanter.

 
 

Dokumenter utdelt:

Oppdatert sakliste.

 1. Endret saksopplysning og tilråding i sak 89/08 – Fornyelse av salgsbevillinger.

 2. Brev datert 14. januar 2008 fra Det Kriminalforebyggende råd til nyvalgte kommunepolitikere ad. innstramming i alkohol- og skjenkepolitikken.

 3. Invitasjon til konferanse om interkommunalt samarbeid.

 4. Rapport ”Effektivisering og omstilling i Verdal kommune.”

 5. Midt-Norsk Oljeavis nr. 2/2008

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Møtet startet med generalforsamling i Verdal ASVO.

Sak nr. 95/08 ble behandlet etter sak 91/08.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
078/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


079/08 
 
Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)   
Rådmannens endelige forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal”
Høringsuttalelser
Retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune (vedtatt av Verdal kommunestyre 26.08.02)

080/08
 
Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole
Saksframlegg
   (PDF)
 
 
Vedlegg: (PDF)
Høringsutkast til saksframlegg pkt 1 Planlegging, utbygging, organisering av skolene, flerbrukshallen og svømmehallen
Høringsuttalelsene

081/08 
 
Økning av elevenes læringsutbytte - konkrete tiltak og mål
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Tiltak for å øke elevenes utbytte av undervisninga i Verdalsskolen

082/08 
 
Ombygging av Stekke legesenter - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud
Saksframlegg
   (PDF)

083/08 
 
Økt bemanning ved legesentrene
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Rammeavtale ASA 4310 mellom KS og Dnlf

084/08 
 
Midlertidig økning av bemanningen i barnevernet
Saksframlegg
   (PDF)

085/08 
 
Samfunnshusdelen Garnes skole - Kommunal overtakelse
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)
Avtale mellom Verdal kommune og Inndal bygdelag A/L datert 19.06.1996

Referat fra representantskapsmøte/årsmøte Inndal bygdelag A/L avholdt den 16.04.2008


086/08 
 
RV757 Havnekrysset - Bygging av ny rundkjøring i Havnevegen knyttet til nordre rampe av E6 - Finansiering
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:  (PDF)

Brev fra Statens Vegvesen datert 17.10.2006

Mail fra Bengtsen Eiendommer AS datert 20.03.2007


087/08 
 
Søknad om investeringsmidler til Trollmyra skytebane
Saksframlegg
   (PDF)

088/08 
 
Verdal taxisentral - vurdering av antall løyver
Saksframlegg
   (PDF)

089/08 
 
Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2012 og fastsettelse av salgstider
Saksframlegg
   (PDF)

090/08 
 
Søknader om fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2012
Saksframlegg
   (PDF)

091/08 
 
Vinmonopolet: Søknadom fornyelse av salgsbevilling for bevillingsperioden 01.07.08 - 30.06.12
Saksframlegg
   (PDF)

092/08
  

Orientering
  


093/08
  

B-SAK: Åpning av barnebolig - søknad om økt tildeling
Saksframlegg
   (PDF)


094/08
  

B-SAK: Stiklestadprisen 2008
Saksframlegg
   (PDF)


095/08
  

TILLEGGSSAK: Kvernmo Motor BA. Avtale om leie av grunn til motorsortssenter.
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 78/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 5. juni 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 5. juni 2008 godkjennes.

 

 

 

 

PS 79/08 Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteen innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune”.

 

 

 

 

PS 80/08 Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utdelt i møtet.

 

Rådmannen orienterte om prosessen rundt denne saken.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternative forslag som vedlegges saken ved videre behandling:

1.      Barneskolen og ungdomsskolen opprettholdes som to atskilte skoler. Det utredes videre hvilke lokaler som kan disponeres felles for begge skolene. Det legges avgjørende vekt på at sambruk må være funksjonelt for begge skolene.

2.      Inndeling av virksomhetsområder vurderes på nytt, hvor et alternativ kan være at Verdalsøra barneskole og ungdomsskolen utgjør et felles virksomhetsområde.

3.      I den videre planleggingen av ny Verdalsøra barneskole legges det til grunn et elevtall på 420 elever.

4.      I de nye arealene på ungdomsskolen og barneskolen tas de nyeste metodene for energiløsninger i bruk, for å spare miljø og for å redusere driftsutgiftene maksimalt.

5.      For å oppnå gode energiløsninger og for å få en mest mulig funksjonell og framtidsrettet barneskole utredes riving av hele eller det meste av barneskolen, og erstattes av et nybygg.

6.      Det bygges ikke flerbrukshall ved ungdomsskolen. Det utarbeides planer for et moderne gymnastikkbygg som tilfredsstiller behovet for kroppsøving for begge skolene og behovet for ei storstue som kan samle alle elevene.

7.      Utearealene for elevene er en viktig del av skolehverdagen og må være en integrert del av den videre planleggingen. Spesielt må det finnes gode løsninger for fellesbruk av arealer og atskilte aktivitetsområder for ulike aldersgrupper.

 

Formannskapet vedtok enstemmig å vedlegge forslaget fra Venstre videre behandling uten realitetsbehandling.

 

Det ble først votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling pkt. 2 som ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Det ble deretter votert samlet over pkt. 1, 3 og 4 som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING:

 1. Ved den videre utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole legges det vekt på en optimal bruk av felles lokaler for de to skolene.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede videre spørsmålet om en felles skole 1-10.

 3. Organiseringen av skolene fremmes som en egen sak før 15. oktober 2008.

 4. Ved valg ev utbyggingsmodell for skoleutbyggingen er det ønskelig at design er en del av konkurransen. Aktuelle utbyggingsmodeller vil være ”Konkurransepreget dialog, samspillmetoden” eller prekvalifisering av komplett arkitekt/rådgivingsgruppe med påfølgende designkonkurranse. Det tas endelig stilling til dette når funksjonsprogram for utbyggingen er ferdigstilt.

 

 

 

PS 81/08 Økning av elevenes læringsutbytte - konkrete tiltak og mål

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Representanten Tomas I. Hallem fremmet følgende tillegg til pkt. 2:

”.. slik at vi kommer opp på et gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Nord-Trøndelag.”

 

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Tomas I. Hallem som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over driftskomiteens innstilling med vedtatt tillegg som ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar tiltaksplanen for øke elevenes læringsutbytte til orientering.

 2. Målet på økningen i læringsutbytte er at gjennomsnittlig grunnskolepoeng i kommunen er 42 i 2009 og 44 i 2013, slik at vi kommer opp på et gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Nord-Trøndelag.

 

 

 

 

PS 82/08 Ombygging av Stekke legesenter - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at ombyggingsarbeidene for Stekke legesenter utføres innenfor en total kostnadsramme på 2,0 mill.kr.

 2. Manglende finansiering på 1,0 mill.kr gjøres ved låneopptak. Låneopptaket for 2008 økes tilsvarende.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringer.

 

 

 

PS 83/08 Økt bemanning ved legesentrene

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Bjørn Iversen og Torill Elverum fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 7 representanter.
Tomas Iver Hallem tiltrådte som ordfører.
Rudolf Holmvik fratrådte møtet under behandlingen av denne sak.

 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Det opprettes 0,8 årsverk helsesekretær i Verdal kommune, med arbeidssted for tiden ved Stekke legesenter

 2. Det foretas en totalgjennomgang av fordelingen av hjelpepersonell ved alle legesentrene innen utgangen av 2008

 3. Ved eventuell ledighet i hjelpestillinger, vurderes kontinuerlig muligheten for innsparing

 

 

 

PS 84/08 Midlertidig økning av bemanningen i barnevernet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”3. Videreføring av stillingen prioriteres i budsjettet for 2009.”

 

Det ble først votert driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble så votert over forslaget fra Venstre til nytt pkt. 3 som falt ved at det fikk 2 stemmer. 5 stemte imot.

 

 

INNSTILLING:

 1. Barnevernet i Verdal får engasjere en saksbehandler i 100 % stilling ut 2008 for å kunne avhjelpe den situasjonen som barnevernet i dag er i.

 2. Dette dekkes inn på enhetens eget budsjett.

 

 

 

PS 85/08 Samfunnshusdelen Garnes skole - Kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune overtar samfunnshusdelen ved Garnes oppvekstsenter med tilhørende uteområde vederlagsfritt fra Inndal Bygdelag A/L

 2. Verdal kommune overtar restlån samt driftutgifter knyttet til samfunnhusdelen.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Inndal Bygdelag A/L for opprettelse av avtale i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 86/08 RV757 Havnekrysset - Bygging av ny rundkjøring i Havnevegen knyttet til nordre rampe av E6 - Finansiering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 4,5 mill.kr til bygging av ny rundkjøring i Havnevegen (RV757).

 2. Dersom kostnaden etter anbudsinnhenting viser at kostnaden overstiger ovennevnte beløp på 4,5 mill.kr ønsker Verdal kommunestyre at dette blir lagt fram for Verdal formannskap til godkjenning.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler.

 4. Verdal kommunes del av forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av Verdal kommunes kapitalfond.

 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessig endringer.

 

 

 

PS 87/08 Søknad om investeringsmidler til Trollmyra skytebane

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:
 

Kommunalt tilskudd til ny skytebane på Trollmyra vurderes i forbindelse med budsjett 2009.

 

 

 

 

PS 88/08 Verdal taxisentral - vurdering av antall løyver

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Verdal kommune mener en bedre utnytting av reserveløyvene må prøves før det tas stilling til eventuell oppretting av nye ordinære drosjeløyver.

 

 

 

 

PS 89/08 Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2012 og fastsettelse av salgstider

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Endret saksopplysning og tilråding i sak 89/08 for søker nr. 3:

 

Rådmannen har den 6. juni 2008 mottatt søknad fra ICA Detalj AS om overføring av salgsbevillingen for ICA Supermarked Verdal pga at Verdal Mat AS pr. 2. juni ble innfusjonert i ICA Detalj AS.

 

Ut i fra dette blir saksopplysning for søker 3 slik:

 

3.   ICA Supermarked Verdal v/ICA Detalj AS – org. nr. 963 132 794

Salgsvirksomheten drives av ICA Detalj AS.

Styrets Leder: Hans Andreas Limi.

Daglig leder: Trond Kongrød.

Bevillingsinnehaver: ICA Detalj AS v/daglig leder Trond Kongrød

Styrer for salgsbevillingen: Dag Musum

Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.

 

 

Tilråding endres slik:

3.   ICA Supermarked Verdal v/ICA Detalj AS – org. nr. 963 132 794

ICA Supermarked Verdal v/ ICA Detalj AS med Trond Kongråd som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

 

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: ICA Detalj AS v/daglig leder Trond Kongrød

Styrer for salgsbevillingen: Dag Musum

Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til endret pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over tilrådinga med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

1.   Coop Inn-Trøndelag BA – org. nr. 938 548 005

Coop Inn-Trøndelag BA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:

 

      Coop Mega Verdal

      Filialen Vuku

      Filialen Leksdal

      Filialen Inndal

      Filialen Skjækerfossen

      Coop Prix Ørmelen

      Coop Prix Vinne

 

      Bevillingen gis i perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012.

 

      Formannskapet godkjenner som:

      Bevillingsinnehaver: Coop Inn-Trøndelag BA v/Bjørn Storhaug som daglig leder.

 

      Styrere og stedfortredere slik:

Coop Mega Verdal 

Styrer for salgsbevillingen:       Dag Gøran Lyng

Stedfortreder for styreren:       Olav Ingebrigtsen

 

Filialen Vuku

Styrer for salgsbevillingen:       Leif Haugan

Stedfortreder for styreren:       Turid Lundgren

 

Filialen Leksdal

Styrer for salgsbevillingen:       Otto Rydning

Stedfortreder for styreren:       Aud Sjøli

 

Filialen Inndal

Styrer for salgsbevillingen:       Thure Olsson

Stedfortreder for styreren:       Aud Sjøli

 

Filialen Skjækerfossen

Styrer for salgsbevillingen:       Ulla Aksnes

Stedfortreder for styreren:       Berit Gomo

 

Coop Prix Ørmelen

Styrer for salgsbevillingen:       Ørnulf Kvello

Stedfortreder for styreren:       Tove Flyum

 

Coop Prix Vinne

Styrer for salgsbevillingen:       Terje Svendsen

Stedfortreder for styreren:       Rita Larsson (under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

 

2.   Rema 1000 Verdal Anders Juberg AS – org. nr. 976 842 510

Rema 1000 Anders Juberg AS med Anders Juberg som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1.

 

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Rema 1000 Verdal Anders Juberg SA med Anders Juberg som daglig leder.

Styrer for salgsbevillingen: Anders Juberg.

Stedfortreder for styreren: Lars Røstad

           

3.   ICA Supermarked Verdal v/ICA Detalj AS – org. nr. 963 132 794

ICA Supermarked Verdal v/ ICA Detalj AS med Trond Kongråd som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

 

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: ICA Detalj AS v/daglig leder Trond Kongrød

Styrer for salgsbevillingen: Dag Musum

Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.

 

4.   Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223

Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

 

      Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012.

 

      Formannskapet godkjenner som:

      Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.

      Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.

      Stedfortreder for styreren: Stian Røtvold.

 

5.   Rimi Verdal v/ICA Detalj AS – org. nr. 963 132 794

Rimi Verdal v/ICA Detalj AS v/daglig leder Trond Kongrød gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

 

      Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012.

 

      Formannskapet godkjenner som:

      Bevillingsinnehaver: ICA Detalj AS v/daglig leder Trond Kongrød.

      Styrer for salgsbevillingen: Ronny Myhre.

      Stedfortreder for styreren: Heidi Helene Bakk.

 

6.   Meny Verdal v/Norgesgruppen Meny Midt-Norge – org. nr. 989 917 692

Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS v/daglig leder Kjell Nustad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

 

      Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012.

 

      Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS v/daglig leder Kjell Nustad.

      Styrer for salgsbevillingen: Unni Kummernes.

      Stedfortreder for styreren: Kristin Reistad.

 

7.   Joker Verdal v/IMCE Indgaard AS – org. nr. 983 901 980

IMCE Indgaard AS v/daglig leder Ivar Arne Indgaard gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

 

      Bevillingen gis for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012.

 

      Formannskapet godkjenner som:

      Bevillingsinnehaver: IMCE Indgaard AS v/daglig leder Ivar Arne Indgaard.

      Styrer for salgsbevillingen: Ivar Arne Indgaard.

      Stedfortreder for styreren: Randi Finanger.

 

Formannskapet fastsetter følgende salgstider for samtlige bevillingsinnehavere for bevillingsperioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012:

 

-    Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

 

-     På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00
.

 

-     Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 15.00.

 

-     På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

 

-     Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken.

 

 

 

 

PS 90/08 Søknader om fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2012

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Rådmann fremmet følgende forslag til nytt pkt. 13:

 

Formannskapet fastsetter følgende generelle skjenketider i Verdal kommune for bevillingsperioden

1. juli 2008 – 30. juni 2012:

 

For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):                Fra kl. 13.00 til kl. 01.00

For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2)           Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

 

Det ble votert samlet over tilrådinga med nytt pkt. 13 der alle punkt ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 
1. Stiklestad Park Hotell A/S – org.nr. 984 631 324

Stiklestad Park Hotell v/Wenche N. Wiborg gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i hotellets lokaler samt skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i spisesal, bar, galleri, møterom og showrom.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                        Stiklestad Park Hotell AS v/daglig leder Wenche N. Wiborg.

      Skjenkestyrer:                               Wenche N. Wiborg.        

      Stedfortreder for skjenkestyreren:  Svein Erik Wiborg.

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:       Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

                  Alkoholholdig drikk gruppe 3:               Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 
2. Petra drift AS – org.nr. 985 459 541

Petra drift AS v/daglig leder Eva R. Walberg gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens 1. og 2. etasje, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 på inngjerdet området på framsiden av lokalet.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                                   Petra Drift AS v/daglig leder Eva Randi Walberg.

Skjenkestyrer:                                       Eva Randi Walberg.

Stedfortreder for skjenkestyreren:      Per Anders Arntsen

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:               Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:      Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.

                                Alkoholholdig drikk gruppe 3:              Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

3. China Palace – org.nr. 977 108 985 

China Palace v/ Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

                           

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                           China Palace v/Lu Dexiong

Skjenkestyrer:                                   Lu Dexiong

Stedfortreder for skjenkestyreren:      Li Cui Yi

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:                                    Mandag – fredag:   Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.

                                                     Lørdag:                   Fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

                                                     Søndag:                   Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.

 

4. Stiklestad Hotell AS og Holmen Gård – org.nr. 889 583 002 

Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Ingegerd Eggen Sællæg gis alminnelig bevilling for:

 

-         skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:

·        Stiklestad Kultursenters lokaler

·        Stiklestad Hotells lokaler

·        Molåna

·        Holmen Gårds lokaler, driftsbygget og grishuset.

 

-         skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:

·        Stiklestad Kultursenters lokaler

·        Stiklestad Hotells lokaler

·        Holmen Gårds lokaler, driftsbygget og grishuset.

 

-         skjenking av brennevin i Molånas lokaler til sluttede selskaper.

 

-         utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:

·        Bord og benker utenfor kultursenteret med veggrense mot parkeringsplass.

·        Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).

·        Grillområdet ved stua på tunet i Holmen Gård.

 

-         skjenking av brennevin til sluttede selskap på grillområdet ved stua på tunet i Holmen Gård.

 

-         skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:

 

·        Hærmannshuset

·        Vegvokterboligen

·        Husmannsplassen

·        Almåsstuggu

·        Moxneslåna

·        Kongsstuggu

·        Gjersinghuset

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Ingegerd Eggen Sællæg

Skjenkestyrer: Jens Tore Mandal (under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven).

Stedfortreder for skjenkestyreren:         Tore Sundfær

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:     Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:             Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

                      Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:             Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).


5. Aboteke Restaurantdrift AS (Gilroy) – org. nr. 977 189 799 

Aboteke Restaurantdrift AS v/daglig leder Svenn Robert Berg gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Abotekets lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                           Gilroy Verdal AS v/daglig leder Svenn Robert Berg

Skjenkestyrer:                                  Svenn Robert Berg

Stedfortreder for skjenkestyreren:     Janne Nøst

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:     Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:             Fra kl. 09.00 til kl. 02.00.

                      Alkoholholdig drikk gruppe 3:                     Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

6. Siciliana AS – org.nr. 984 778 384

Siciliana AS v/styreleder og daglig leder Necati Tavukcu, Saupstadringen gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                           Siciliana AS v/styreleder og daglig leder Necati Tavukcu.

Skjenkestyrer:                                  Necati Tavukcu

Stedfortreder for skjenkestyreren:     Ibrahim Balci

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:     Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00

 

7. Verdal Auto-Kro AS – org. nr. 939 180 109

Verdal Auto-Kro AS v/styreleder og daglig leder Asbjørn Fossum gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i kroas lokaler og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 til sluttet selskap.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                           Verdal Auto-Kro A/S v/daglig leder Asbjørn Fossum

Skjenkestyrer:                                  Asbjørn Fossum

Stedfortreder for skjenkestyreren:     Trude Balgård

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:     Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:             Fra kl. 09.00 til kl. 21.00

                      Alkoholholdig drikk gruppe 3:                     Fra kl. 13.00 til kl. 21.00


8. Palmen Pizzeria DA – org. nr. 988 785 059

Palmen Pizzeria DA v/daglig leder Eger Muhammed Sherif gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt utendørs skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 innenfor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                           Palmen Pizzeria DA v/daglig leder Eger Muhammed Sherif.

Skjenkestyrer:                                   Eger Muhammed Sherif.

Stedfortreder for skjenkestyreren:     Akbari Sisan Vahid.

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:     Mandag – torsdag          Fra kl. 14.00 – 23.00

                      Fredag – lørdag              Fra kl. 13.00 – 23.30

                      Søndag/helligdag             Fra kl. 13.00 – 23.00

 

9. Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafè – org. nr. 938 548 005 

Coop Inn-Trøndelag BAs Minsaas Cafè ved Bjørn Storhaug gis alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i kafeens lokaler i 1. etasje, samt bevilling for uteskjenking på et nærmere avgrenset område.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                           Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafe v/Bjørn Storhaug

Skjenkestyrer:                                  Øyvind Dahle

Stedfortreder for skjenkestyreren:     Marthe Pedersen

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:     Mandag – fredag:       Fra kl. 10.00 – 19.00

                                     Lørdag:       Fra kl. 10.00 – 16.00

 

10. Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge – org. nr. 937 901 003 

Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/daglig leder Finn Haugan gis

bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til sluttet selskap i følgende lokaler ved Sandvika fjellstue:

-         salonger og spisesaler i hovedbygningen

-         samt bevilling for utendørs skjenking på et avgrenset område utenfor hovedbygningen (Tunet på gårdsplass og Ildsted haven).

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                          Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/Finn Haugan

Skjenkestyrer:                                 Kjell Woll Sigurdsen

Stedfortreder for skjenkestyreren:    Kjell B. Gylland

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:                    For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:          Fra kl. 08.00 til kl. 02.00

                                     For alkoholholdig drikk gruppe 3:                  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00


11. Verdal Brød & Cirkus – org. nr. 989 537 598

Verdal Brød & Cirkus v/Trond Anders Holtan gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Verdal Brød & Cirkus:

-         Restaurant og Storsalen i 1. etasje.

-         Speilsalen i 2. etasje.

-         samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område ved siden av hovedinngangen på Tindved Kulturhage.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:                       Verdal Brød & Cirkus v/Trond Anders Holtan.

Skjenkestyrer:                               Trond Anders Lyngstad.

Stedfortreder for skjenkestyreren:  Trond Anders Holtan.

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:           For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 08.00 – 02.00

                            For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00

 

12. Stiklestad Golfklubb Drift AS – org. nr. 988 436 380 

Stiklestad Golfklubb Drift AS v/daglig leder Erling Fossum gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.

 

Bevillingen gis fra 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver:      Stiklestad Golfklubb Drift AS v/Erling Fossum.

Skjenkestyrer:             Erling S. Fossum (under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven).

Stedfortreder for skjenkestyreren:           Krav om stedfortreder fravikes pga. virksomhetens begrensede omfang.

 

Skjenketiden godkjennes slik:

Skjenketid:           For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00

                            For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00


13. Skjenketider. 

Formannskapet fastsetter følgende generelle skjenketider i Verdal kommune for bevillingsperioden

1. juli 2008 – 30. juni 2012:

 

For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):              Fra kl. 13.00 til kl. 01.00

For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2)         Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

 

 

 

 

PS 91/08 Vinmonopolet: Søknad om fornyelse av salgsbevilling for bevillingsperioden 01.07.08 - 30.06.12

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.08 – 30.06.12 i sin butikk i Amfisenteret, Jernbanegata 11.

 

 

 

 

PS 92/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde i starten av møtet om rusboligene på Reinsholm.

 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om:

- Leklemsåsen – evt. økning av fysioterapeutressursen

 

Rådmannen orienterte om:

-         Uravstemning forhandlingsresultat i årets lønnsoppgjør. Rådmannen er delegert fullmakt på dette området og har svart ja på uravstemningen.

-         Vennskapskommunebesøk. Invitasjon sendt ut til formannskapets medlemmer. Orienterte om programmet.

-         Vei Stiklestad – Anbudsåpning gjennomført. Anbud ligger under det som er kalkulert. Støyisolering er også kostnadsberegnet.

 

Ordføreren orienterte om:

-         Ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 25. juni 2008 kl. 17.00 på møterom ved siden av kommunestyresalen. Saker: ansettelse kommunalsjef Velferd og fastsettelse av rådmannens lønn.

 

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3:

Rådmann orienterte om Verdalsøra ungdomsskole.

 

 

 

 

PS 93/08 B-SAK. Åpning av barnebolig - søknad om økt tildeling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Møtet ble lukket etter kommunelovens pgf. 31.1, jfr. offentlighetslovens § 5 a.

 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Det bevilges inntil kr 1 100 000,- til drift av barnebolig i 8 måneder i 2008.

 2. Kr 1 100 000,- dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

 3. For 2009 må kostnadene innarbeides i virksomhetsområdets budsjett.

 

 

 

PS 94/08 B-SAK. Stiklestadprisen 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Møtet ble lukket etter kommunelovens pgf. 31.3, jfr. offentlighetslovens § 6 nr. 2.

 

Saksframlegg og innstilling fra innstillingskomiteen ble utlagt i møtet.

 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

”Stiklestadprisen for 2008 tildeles NN.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Stiklestadprisen for 2008 tildeles NN.

 

 

 

 

 

PS 95/08 Kvernmo Motor BA. Avtale om leie av grunn til motorsortssenter.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2008

BEHANDLING:
 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil. Er medlem i styret.
Svein Svensson ble valgt som setteordfører.
Til stede 6 representanter.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Verdal formannskap godkjenner framlagte forslag til avtale, med anførte tillegg, mellom Kvernmo Motor BA og Verdal kommune om leie av arealer til motorsportssenter på Seterneset, Inndalen.

 2. Administrasjonen får fullmakt til å sluttføre avtalen.