VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

05.06.2008

Tid:

10:00 – 11:50

Til stede:

8 representanter.

 

Dokumenter utdelt:

Oppdatert sakliste.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjell Hilmar Karlsson

Knut Snorre Sandnes

FRP/H/KRF

Sverre Sundfær

Jan Arne Solvang

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

COOP Inn-Trøndelag v/Bjørn Storhaug orienterte om Coop og sentrumsutvikling.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
074/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


075/08 
 
verdalsbilder.no - søknad om økonomisk støtte
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Søknad mottatt på epost den 15. april med 4 vedlegg

076/08
  

Orientering
  


077/08
  

TILLEGGSSAK: Norsk Bane: Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til Nasjonal Transportplan 2010-2019
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Søknad fra Norsk Bane AS datert 17.03.2008
Samlet saksframstilling av saken (behandling i sakommunestyret, Verdal kommunestyre og Levanger kommunestyre).


 


 

PS 74/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 22. mai 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 22. mai 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 75/08 Verdalsbilder.no - søknad om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2008

BEHANDLING:
 

Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

”4. Beløpet belastes funksjon 3250 Næringsutvikling. ”

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

  1. Ole Morten Larsen gis en støtte på kr 120 000 for utvikling og drift av www.verdalsbilder.no

  2. Verdal kommune gis rett til å bruke alle bildene som ligger på siden vederlagsfritt, men med angivelse av fotograf. Ole Morten Larsen innhenter tillatelse fra de andre fotografene skriftlig til slik bruk. Tillatelsene skal foreligge før støtten utbetales.

  3. Avtalen gjelder til 1. juli 2009

  4. Beløpet belastes funksjon 3250 Næringsutvikling.

 

 

 

 

 

PS 76/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2008

BEHANDLING:
 

COOP Inn-Trøndelag v/Bjørn Storhaug orienterte om Coop og sentrumsutvikling.

 

Rådmann orienterte om:

-         Kommunens arbeid i forbindelse med sentrumsutvikling.

-         Resultat etter møte med Jernbaneverket den 4. juni 2008. Rådmann, ordfører og Øivind Holand deltok.

 

Ordføreren orienterte om:

-         Martnasbu. De to komitelederne samordner en plan for å være representert her. Formannskapet oppfordres til å bidra. Åpner onsdag 18. juni.

-         Formannskapets møte 19. juni kolliderer med et møte på Namsos i forbindelse med samkommunemøte/orientering – nytt forsøk. Kan møte startes kl. 08.00 i stedet for kl. 10.00? Formannskapet enig i dette.

-         Vennskapskommunebesøk 21.7 – 25.7. Jobber med program. Ønsker at formannskapet har en rolle under vennskapsbesøket. Blir invitert med ledsagere under en del av arrangementene.

 

Møtet ble lukket etter kommunelovens pgf. 31.3:

Rådmann orienterte om:

- Veier Stiklestad.

- Verdalsøra ungdomsskole.

 

 

 

 

 

PS 77/08 Norsk Bane: Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til Nasjonal Transportplan 2010-2019

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

  1. Verdal kommune bevilger kroner 50.000,- til utredning av høyhastighetstog.

  2. Beløpet belastes funksjon 3250 Næringsutvikling.