VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Mediarommet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Dato:

22.05.2008

Tid:

09:00 – 11:15

Til stede:

9 medlemmer.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Brev datert 08.05.08 fra HelseGym1. Invitasjon til befaring.

  2. Brev fra Fagforbundet for industri og energi – Anmodning om oppslutning i forbindelse med industrikraftmarkering 13. juni foran Stortinget.

  3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Invitasjon til kurs. Ungdom med forhøyet risiko for skadelig rusmiddelbruk.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Trond Selseth

Kontroller


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
066/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


067/08 
 
Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Kommunedelplan kultur 2008-2020 (med innarbeidede endringer i tråd med rådmannens vurderinger. Datert 13.05.2008)

Høringsuttalelser fra:


068/08
 
Ny organisering konsolidert museum - organisering
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)
Brev fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter, datert 14.04.08: Ny organisering konsolidert museum – høring

069/08
 
Handlingsplan for likestilling mellom menn og kvinner i Verdal kommune 2008-2011
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)
Handlingsplan for likestilling mellom kvinner og menn i Verdal kommune 2008-2011

070/08
 
KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen
Saksframlegg
   (PDF) 
 
Vedlegg:  (PDF)
Endret selskapsavtale for KomRev Trøndelag IKS
Særutskrift av representantskapssak 04/08. Endringer i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS

071/08
 
Fylkesplan for Trøndelag - 2009 - 2012 - Høring
Saksframlegg
   (Word)
 

Vedlegg: (PDF)
Felles fylkesplan for Trøndelag 2009 -2012. Høringsversjon
Protokoll fra møtet i Trøndelagsrådet onsdag 9 .april.
Vedtak i Sør-Trøndelag fylkesting  22.4. 2008
Vedtak i Nord Trøndelag fylkesting 24.4 2008
.


072/08
 
Anita Walseth - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg
   (Word)

073/08
  

Orientering
  


 


 

PS 66/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 8. mai 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 8. mai 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 67/08 Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen og kommunedelplan kultur (revidert etter behandling i plan- og utviklingskomiteen 20.05.08) ble utlagt i møtet.

 

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Det tas inn i planen et nytt punkt under hovedstrategier, punkt 6: Utvikling av Olavsarven i aksen Stiklestad – Nidaros. Forslaget fra SNK bearbeides og legges fram til særskilt behandling.

2.      I forbindelse med at kommunestyret har vedtatt oppretting av enda en kommunalsjefstilling, gjennomgås den politiske organiseringen på nytt hvor det vurderes oppretting av et nytt utvalg som bl.a. skal ha ansvaret for gjennomføring av kommunedelplan Kultur.

 

Det ble først votert over forslaget fra Venstre pkt. 1 som falt med 2 mot 7 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra Venstre pkt. 2 som falt med 1 mot 8 stemmer.

Det ble til slutt votert over innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen som ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Kommunedelplan kultur 2008-2020 vedtas med følgende endringer:

 

1.4 Universell utforming.
Verdal kommune er pilotkommune for universell utforming.

Dette betyr at er vi er med i et nasjonalt utviklingsarbeid som skal gjøre hele Norge tilgjengelig for alle.

Det som er nødvendig for mennesker med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning er bra for oss alle.

Bygg og anlegg som skal benyttes til kultur- og idrettsformål skal være tilgjengelig for alle. Turister og andre tilreisende skal komme hit fordi alt i Verdal er tilgjengelig for alle.

 

Pkt. 5.3.e, nest siste kulepunkt:

·        Realisering av Kvernmo Motor som bygges ut som regionalt motorsportanlegg.

 

 

 

 

 

 

PS 68/08 Ny organisering konsolidert museum - organisering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Verdal kommune slutter seg til forslag til ny organisering av konsolidert museum.

 

 

 

 

 

PS 69/08 Handlingsplan for likestilling mellom menn og kvinner i Verdal kommune 2008-2011

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Handlingsplan for likestilling mellom kvinner og menn i Verdal 2008-2011 vedtas.

 

 

 

 

 

 

PS 70/08 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner at kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juli 2008

  2. Verdal kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS.

 

 

 

 

 

PS 71/08 Fylkesplan for Trøndelag - 2009 - 2012 - Høring

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Formannskapet slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2009 -2012 med de merknader som fremgår av saken.

 

 

 

 

 

 

PS 72/08 Anita Walseth - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til pkt. 2:

Nytt medlem i driftskomiteen: Heidi Nora Sagaard Storstad.

Nytt 3. varamedlem i driftskomiteen: Monika Sjømæling.

 

Det ble først votering over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslaget fra FRP v/Jan Arne Solvang som ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anita Walseth om fritak som medlem i driftskomiteen for resten av valgperioden.

  2. Nytt medlem i driftskomiteen: Heidi Nora Sagaard Storstad. Nytt 3. varamedlem i driftskomiteen: Monika Sjømæling.

 

 

 

 

 

PS 73/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.05.2008

BEHANDLING:
 

Anne Grete Wold orienterte om:

- Sykefraværet i Verdal kommune.

 

Ordfører orienterte om:

-         Invitasjon til formannskapet om befaring hos HelseGym1. Formannskapet er positiv til en slik befaring. Rådmannen ga her en kort redegjørelse for utviklingen av tjenestetilbudet innen fysioterapi ved HelseGym1. Det kommer egen sak om dette.

-         Fylkesmannen i Nord-Trøndelag går av i morgen. Under arrangementet vil ordfører og rådmann delta.

-         Byer i Midt-Norge. Verdal kommune vertskap for møte førstkommende mandag og tirsdag.

-         Utfordring til finansiering av utredning om Norsk Bane. Det er enighet mellom 5 kommuner i Nord-Trøndelag om å bli med. Det er gitt signal om at Verdal kommune vil yte et tilskudd på 50.000 kroner.

 

Rådmann orienterte om:

-         Revisjon av innrapporteringen av ressurskrevende brukere. Vi har fått tilbakemelding fra revisjonen som innebærer at det mangler dokumentasjon/diagnose for flere brukere. Vil bety en betydelig inntektssvikt i 2009.


 

Møtet ble lukket etter kommunelovens pgf. 31.3.

Rådmann orienterte om:

-         Endringsprosessen ved Verdalsøra ungdomsskole.