VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

08.05.2008

Tid:

11:40 – 13:40

Til stede:

9 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.

 2. Brev fra Verdal Røde Kors. Nattevandring.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tomas Iver Hallem

VARAORDF

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Tomas Iver Hallem

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
056/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


057/08 
 
Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune
Saksframlegg
   (Word)
 
Vedlegg:
Årsrapport 2007   (pdf)
Regnskap 2007  (pdf)
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 20/08 og 21/08   (tif)

058/08
 
Disponering ar regnskapsoverskudd 2007
Saksframlegg
   (Word)

059/08
 
Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008
Saksframlegg
   (Word)
 
Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2008   (Word

060/08
 
Vann/avløpsanlegg Garnes - Utvidelse av anlegget
Saksframlegg
   (Word) 
 
Vedlegg: 
Oversiktskart med utkast til nye ledningstraseer   (tif)

061/08
 
Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08. Gjelder 1. - 4. årstrinn
Saksframlegg
   (Word)
 

Vedlegg: (PDF)

Høringsbrev datert 04.02.2008 fra Kunnskapsdepartementet om utvidet timetall på barnetrinnet 2008

Tabeller som viser foreslått fag- og timefordeling fra høsten 2008 for Verdal kommune

Brev datert 16.02.2007 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om bl.a. midtskyss (tidlig heimkjøring av elever)

E-poster av 14.04.2008 fra fylkeskommunen og TrønderBilene om midtskyss ved Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole og`Vinne skole


062/08
 
Frivillighetssentral - vegen videre
Saksframlegg
   (Word)

063/08
  

Orientering
  


064/08
 
Kommunenettverket Livskraftige kommuner - kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling - klima og energi
Saksframlegg
   (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)
Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi, fra KS november 2007 med to vedlegg 

065/08
 
Valg av politisk representant til Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning for valgperioden 2007-2011
Saksframlegg
   (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstilling av kommunestyresak nr. 29/00

 


 

PS 56/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 17. april 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 17. april 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 57/08 Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.273.724,02.

 2. Rådmannens årsrapport for 2007 tas til orientering.

 

 

 

 

PS 58/08 Disponering ar regnskapsoverskudd 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

AP v/Torill Elverum fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt 5 under pkt. 1 og alternativt forslag til pkt. 2:

”Nytt kulepunkt 5 – Det avsettes kr 100.000,- til Trafikksikkerhetsutvalget. Etablering Driftsfond virksomhetsområdene reduseres tilsvarende.”

”2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer i samråd med driftskomiteen.”

 

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til kulepunkt 2:

”Avsetning til forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomisk effekt, kr 700.000,-.”

 

Det ble først votert over Venstres alternative forslag til kulepunkt 2 som falt ved at det fikk 1 stemme. 8 stemte i mot.

 

Det ble deretter votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling pkt. 1 og alternativt forslag fra AP der forslaget fra AP ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte i mot.

 

Det ble til slutt votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling pkt. 2 mot AP sitt forslag til pkt. 2 der forslaget fra AP ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte i mot.

 

 

INNSTILLING:

 1. 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2007 på kr. 2.273.724,02.

 • Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 573.124,02,-.

 • Avsetning til oppfølging av prosjektet Uønsket deltid, kr. 700.000,-.

 • Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 400.000,-.

 • Avsetning til å følge opp plan for Tidlig samordnet innsats overfor barn og unge 6 – 16 år, kr.  500.000,-.

 • Det avsettes kr 100.000,- til Trafikksikkerhetsutvalget.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer i samråd med driftskomiteen.

 

 

 

 

 

 

PS 59/08 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til vedtak:

”Formannskapet er svært bekymret over det høye sykefraværet i kommunen og ber rådmannen i formannskapets møte 22. mai redegjøre for problematikken rundt dette.”

 

Det ble først votert over forslaget til vedtak fra SP som ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble deretter votert over driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet er svært bekymret over det høye sykefraværet i kommunen og ber rådmannen i formannskapets møte 22. mai redegjøre for problematikken rundt dette.

 

 

INNSTILLING:
 

1.      Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.

2.      Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelte rammer understrekes.

3.      Kommunestyret presiserer at alle tiltak som medfører at virksomhetsområdenes budsjettrammer overskrides skal behandles politisk før ønsket tiltak evt. iverksettes.

4.      Kommunestyret ber om jevnlig orientering om utviklingen av sykefraværet i Verdal kommune, og hvilke tiltak som settes i verk.

5.      Det foretas slik fastsetting av priser for matombringing for 2008:

§         Middag                      kr 30,-

§         Middag med dessert    kr 35,-

§         Tørrmat pr døgn         kr 20,-

§         Full pensjon pr døgn    kr 70,-

 

 

 

 

 

PS 60/08 Vann/avløpsanlegg Garnes - Utvidelse av anlegget

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Verdal formannskap gir tilslutning til at arbeidene med utvidelse av ledningsanlegg Garnes/Inndalen oppstartes innenfor en budsjettramme på 3,0 mill.kr.

 2. Utgiften dekkes ved bruk av ordinære investeringsmidler tiltak 5420 Spredt avløp og tiltak 5400 Hovedplan vannforsyning.

 

 

 

 

PS 61/08 Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08. Gjelder 1. - 4. årstrinn

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Foreliggende forslag til ny fag- og timefordeling for 1. – 4. årstrinn i grunnskolen i kommunen gjøres gjeldende for skoleåret 2008-09.  Hver skole stilles fritt til å benytte foreslått alternativ Alt. 1 eller Alt. 2.  (Se vedlegg)

 2. Ved skoler som legger opp til midtskyssordninger skoleåret 2008-09, settes det opp skolebuss eller annen skyssordning etter behov. Kostnadene høsten 2008, inntil kr 220.000, fordeles på oppvekstområdene etter antall elever som benytter midtskyss.

 

 

 

 

 

PS 62/08 Frivillighetssentral - vegen videre

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal frivillighetssentral i nåværende form legges ned.

 2. Det tas initiativ overfor frivillige lag og organisasjoner om opprettelse av frivillighetssentral eid av organisasjoner.

 3. Før frivillighetssentralen opprettes på nytt og evt. driftstilskudd fra kommunen tildeles må saken opp til ny politisk behandling.

 

 

 

 

PS 63/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren orienterte om

 • Sunndal kommune fra Nord-Møre har vært her på besøk. De ønsket å vite mer om vår samhandling med næringslivet og sentrumsutvikling.

 • Det er lagt ut skriv fra Røde Kors om nattevandring. Ordfører oppfordrer så mange som mulig til å være med på dette.

 • Generalforsamlingstider. Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Tindved Kulturhage står for tur. Innspill kan leveres ordfører.

 • Det er et ønske fra ordfører og fra næringslivet at formannskapet til høsten arbeider inn besøk til bedrifter i Verdal. Møtene i formannskapet kan da starte kl. 09.00 og avslutte til lunsjtider og at det blir bedriftsbesøk etterpå. Rådmann legger opp et program.

 • Ordfører og rådmann skal møte i Trøndelagsrådet i dag i forbindelse med deltakelse fra et fransk oljeselskap.

 • Oppfordrer alle til å gå i 17. mai-tog.

 

Trude Holm fremmet følgende oversendelsesforslag/spørsmål til administrasjonen:

”For at alle i Verdal skal kunne få tilgang til bredband, må det settes i gang en offensiv fra administrasjonens side, slik at man er med når fylkeskommunens midler i 2008 skal fordeles. Administrasjonen må utarbeide en strategi sammen med de impliserte partene, NTE, representanter fra de områdene som ikke har bredbandsdekning og evt. private næringslivsaktører.”

 

Knut Snorre Sandnes stilte spørsmål ad. oppslag til Trønder-Avisa om eiendomsskatt i forbindelse med prosessen rundt prosjektet ”Effektivisering og omstilling.”. Rådmann svarte.

 

 

Møtet ble lukket etter kommunelovens pgf. 31.3.

Rådmann orienterte om:

- Verdalsøra ungdomsskole.

 

Svein Svensson:

- Samarbeidsutvalg i kulturskolen.

 

 

 

 

PS 64/08 Livskraftige kommuner - kommunnettverk for miljø og samfunnsutvikling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Verdal kommune vedtar å delta i kommunenettverket Livskraftige kommuner – kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling.

 

 

 

 

 

 

PS 65/08 Valg av politisk representant til Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning for valgperioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Ordfører redegjorde for saken.

 

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag på representant til representantskapet fra Verdal kommune:

”Ordfører blir Verdal kommunes representant til Inntrøndelag Interkommunale utvalg Mot Akuttforurensning for valgperioden 2007­-2011.

Varaordfører blir vara for ordføreren.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Ordfører blir Verdal kommunes representant til Inntrøndelag Interkommunale utvalg Mot Akuttforurensning for valgperioden 2007­-2011.

Varaordfører blir vara for ordføreren.