VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

17.04.2008

Tid:

10:00 – 12:15

Til stede:

9 representanter

   

Dokumenter utdelt i møte:

Utskrift av vedtak i Levanger kommunestyre den 16.04.08 ad. samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommune – forstudie.

 
 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Marit Voll Skrove

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Torill Elverum

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

   

Sak nr. 52/08 ble behandlet som siste sak.

 

Merknad til innkalling: Hvis tilleggssaker er kjent når sakliste sendes ut bes det om at de settes opp på saklista selv om saksframlegg ikke er klart for utsending før møtedag.

 


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
049/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


050/08 
 
Torghandel Minsaas plass. Endring av prisstruktur mv.
Saksframlegg
   (PDF)

051/08
 
Orientering - Utbygging Vuku ungdomsskole - Kostnadsbilde
Saksframlegg
   (PDF)

052/08
  

Orientering
  


053/08 
 
Høringsuttalelse – Forvaltningsreformen - tilleggssak
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Fylkesrådets innstilling og vurdering

054/08 
 
Jon Sellæg: Søknad om fritak som leder i forliksrådet - oppnevning av ny leder - tilleggssak
Saksframlegg
   (PDF)

055/08 
 
Utviklingsmidler Stiklestad Nasjonale Kultursenter – disponering - tilleggssak
Saksframlegg
   (PDF)

 


 

PS 49/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 3. april 2008 godkjennes”.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 3. april 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 50/08 Torghandel Minsaas plass. Endring av prisstruktur mv.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

  1. I henhold til ”Forskrift om torghandel i Verdal kommune” §4,3. avsnitt, vedtar Verdal formannskap ny prisstruktur for torghandelen.

  2. Leieprisen beregnes og fastsettes i henhold til tildelt leietid slik det framgår av saksframlegget.

  3. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.05.08.

 

 

 

 

PS 51/08 Orientering - Utbygging Vuku ungdomsskole - Kostnadsbilde

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

Rådmannen orienterte om kostnadsbilde ved utbygging av Vuku ungdomsskole.

Skal nå ut på anbud. Kalkylen for prosjektet er 50 mill. kroner. I økonomiplanen er det avsatt 42 mill. kroner. Rådmannen ble i forrige møte bedt om å komme med en kuttliste. Saken er gjennomgått og det er en veldig vanskelig oppgave hvis vi først skal gjøre ferdig skolen og gjøre den tilgjengelig og ta hensyn til universell utforming. Det som kan være mulig er at prosjektet er kalkulert høyt og at det ved anbud kan bli mindre. Saken blir nå gjort klart som den ligger og sendt ut på anbud og så må vi se i ettertid hva vi kan forhandle om hvis formannskapet slutter seg til det.

 

Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak pkt. 1:

”Formannskapet gir sin tilslutning til at anbudsprosessen ved Vuku ungdomsskole oppstartes.”

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak pkt. 2:

”Vuku ungdomsskole prosjekteres med vannbåren varme og at det benyttes fornybar oppvarmingskilde (Bioenergi) som grunnlag i anbudsdokumentene.”

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra SP til pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

  1. Formannskapet gir sin tilslutning til at anbudsprosessen ved Vuku ungdomsskole oppstartes.

  2. Vuku ungdomsskole prosjekteres med vannbåren varme og at det benyttes fornybar oppvarmingskilde (Bioenergi) som grunnlag i anbudsdokumentene.

 

 

 

 

 

PS 52/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

Rådmannen orienterte om:

-         Planprosesser i forbindelse med Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Er nå i planleggingsfasen og vi er i gang med å nedsette plangrupper ved begge skolene. De skal arbeide med spørsmålet om hvilken type skole vi skal ha – hvilken organisering. Mange av de ansatte ved de to skolene har nå vært på befaring i Trondheim og sette på forskjellige alternativ, både når det gjelder organisering og utforming av bygg. De har nå den ballasten med seg i det videre arbeidet de skal gjøre. Retningslinjer for skolebygg er også ute på høring. Vår oppgave nå er å se på hva som kan samordnes mellom de to skolene. Bl.a. evt. sambruk av en del spesialrom (forming, sløyd m.m). Plangruppene er invitert til en slik tenking på skolen (1-10 løsning – 1 skole). Hvis dette blir løsningen legger det føringer for hvordan vi skal bygge ut. Dette forslaget er nå sendt de to skolene. Det er store ting som blir rørt på, men alle alternativ må vurderes.
Framdriftsplan:
Prosesser nå på organisering – sak om dette før ferien.
Detaljprosjektering ut over høsten.
Sendes ut på anbud før jul.
Byggestart neste høst. 

-         Hovedtrekkene i kvartalsrapporten 1. kvartal 2008

-         Vennskapskommunebesøk. 21. – 25. juli. Formannskapet blir engasjert i å være med som vertskap. Det kommer tre par fra Sverige og tre par fra  Finland.

-         Tine-utbygging. Er i forhandlinger med Tommen Gram omflytting av tomt. Krever reguleringsendring. Vi legger opp til utbyggingsavtale med Tine.

 

Ordføreren orienterte om:

-         Selvangivelse – Stor fortvilelse hos innbyggerne over tilbudet fra ligningsmyndighetene i kommunen. Servicen er under en hver kritikk. Hva gjør vi?

Svar: Viktig med trykk på saken. Hovedutfordringen er å få bemannet kontoret godt nok i denne perioden. Ordfører må stå på og holde trykk på denne saken.

-         1. mai-arrangement. I år kommer den russiske ambassadøren personlig.

-         Det lengste kysset går over all forventning.. Billettinntekter langt over det budsjetterte. Ordfører leste opp kort fra Jesper Halle som har skrevet stykket.

 

Spørsmål fra Brita K. Thorsvik:

Formannskapet bør få orientert om hvor skoleutbyggingen (Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole) står skriftlig (alternativ som diskuteres og aktuelle problemstillinger).

Tilbakemelding fra formannskapet: Klarert med formannskapet at slike saker kommer over bordet og diskutere undervegs. Skriftligheten blir som en følge av det dårligere. Formannskapet er et strategiforum med politisk innspill og drøfting tidlig i prosessene.

Veldig viktig å gi slike orienteringer til formannskapet så tidlig som mulig når informasjon allerede er gitt til andre. Slike drøftinger i formannskapet er et grunnlag for det skriftlige som blir lagt fram til behandling. Viktig å lufte ting på forhånd for det videre arbeidet i administrasjonen.

 

 

 

 

 

PS 53/08 Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Verdal kommune slutter seg til innstillingen fra Fylkesrådet i 7 punkt.

2.      Kommunen vil fremheve viktigheten av at reformen fører til at statlige oppgaver som ligger under fylkesmannen kommer under folkevalgt beslutning på mellomnivå. Det innebærer at Fylkesmannen (staten) vil beholde kontrolloppgavene mens de fagmiljøene som i dag er bygd opp både hos fylkesmannen og i fylkeskommunen slås sammen.

3.      Fylker som ønsker det må gis muligheter til å innføre Enhetsfylke. Ingen fylker må slås sammen uten at dette er fylkenes ønske. Det legges til rette for utstrakt samarbeid over fylkesgrensene der dette er ønsket av begge parter.

4.      Det må være et mål at beslutningene skal tas så nært borgerne som mulig. Offentlige oppgaver bør derfor løses på lavest mulig forvaltningsnivå, underlagt folkevalgt styring. Det innebærer at det må arbeides for at flere oppgaver flyttes fra stat til Enhetsfylke og fra fylkesnivå til kommunenivå.

 

Ordføreren fremmet den nedsatte gruppens forslag til høringsuttalelse.

 

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt med 1 mot 8 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget til høringsuttalelse fra den nedsatte gruppen som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

Høringsuttalelse Forvaltingsreformen fra Verdal kommune:

Verdal kommune kan vanskelig se at Høringsnotatet følger opp regjeringens målsetting fra St. meld nr. 12, og dermed heller ikke Stortingets behandling. Det har vært bred tilslutning til disse målene, både Stortinget selv og den brede høringen sluttet seg til målene. Det er derfor bemerkelsesverdig at de forslagene som nå fremmes avviker så mye fra intensjonene.

 

Selv om de oppgavene som nå foreslås lagt til det regionale nivået representerer en klar styrking av mellomnivået, ser ikke Verdal kommune at dette er tilstrekkelig for å diskutere en endret geografisk inndeling. Oppgaveporteføljen er ikke omfattende og helhetlig nok til å få i gang prosesser med sammenslåing av fylker noe sted i landet. Resultatet blir derfor trolig modellen ”forsterket fylkeskommune” og uendret geografisk inndeling.

 

Verdal kommune har som utgangspunkt at det hadde vært ønskelig med etablering av større regioner, men på bakgrunn av at det er foreslått overført så lite oppgaver ses ikke dette som noe reelt alternativ i dag.

 

Verdal kommune slutter seg for øvrig til vedlagte innstilling fra Fylkesrådet i 7 pkt. (opplistet nedenfor)

 

1.      Høringsnotatet står ikke i forhold til regjeringens og Stortingets uttrykte mål og ambisjoner for reformen. Høringsnotatet følger ikke opp Stortingets behandling av St.meld nr 12, og på flere politikkområder representerer notatet en reversering i forhold til stortingsmeldingen. Når de fleste oppgavene blir liggende i direktorat og statlig regionalforvaltning blir det ingen demokratireform. Organisering som ”enhetsfylke” kan ev kompensere noe for dette

 

2.   Høringsnotatet preges av en sektorvis tilnærming og fylkestinget forventer at regjeringen tar et mer helhetlig grep når proposisjonen fremmes. Alle betydelige beslutninger som er utsatt og utredninger som er varslet, må være gjennomført i god tid før reformen trer i kraft i 2010.

 

3.   Fylkestinget er positiv til de oppgavene som foreslås overført på miljø- og landbruksområdet. Med støtte i Stortingets føringer mener imidlertid fylkestinget at de fleste oppgavene på disse områdene som i dag ligger hos fylkesmannen må overføres til fylkeskommunen. I tillegg må det overføres tilgrensende oppgaver innenfor Olje- og energidepartementets ansvarsområde, når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering
Hvis den foreslåtte oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen på miljøområdet, og eventuelt også på landbruksområdet, blir stående innebærer det dårlig utnyttelse av den samlede fagkompetansen, fortsatt splittede fagmiljøer og fare for kompetansestrid.

 

4.   Fylkestinget støtter forslaget om omklassifisering av riksveger til regionveier, men forventer at det blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet. Det personalet i Statens vegvesen som i dag arbeider med overordnet planlegging, utbyggingspakker og årlige budsjetter må overføres til fylkeskommunene.

5.   Fylkestinget er svært positiv til forslagene om

·        etablering av regionale forskningsfond som en styrking av den nasjonale forskningsinnsatsen Fondene må finansieres med betydelige friske midler.

·        oppgaveoverføringen innen marin sektor

·        veiledningsansvar, informasjonsansvar m.v. innen grunnskoleområdet

·        at folkehelse blir presisert som en ordinær oppgave for det regionale nivået

·         at tannhelse fortsatt skal være et regionalt ansvar

 

6.   Fylkestinget forventer at følgende merknader fra Stortingets behandling følges opp og behandles samlet i proposisjonen:

·        at de nye regionene bør ha en viktig samordningsfunksjon i forhold til den totale kollektivtrafikken i sin region, herunder jernbane og ekspressbuss, og at de utøvende aktørene i kollektivtrafikken må forpliktes til å delta i et regionalt samordningsarbeid.

·        at regionene skal ha det fulle ansvaret for forvaltning av spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg, og det fulle ansvaret for midler til regionale og lokale bygg og anlegg. 

·        turneleggingsansvaret for skolekonserter som i St. meld. nr 12 ble varslet overført til regionen.

·        gjennomgangen av Norsk kulturråds oppgaver med sikte på overføring av oppgaver til regionene, må gjennomføres også innenfor modellen med forsterket fylkeskommune.

 

7.   Inntektssystemet må bidra til at fylkeskommunene kan ivareta likeverdige tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. Inntektsutjevningen bør økes eller inntekter fra skatt reduseres, for å gi større likhet når det gjelder muligheter til å ivareta behovet for tjenester. Det vises bl.a. til at det ikke er noen automatisk kobling mellom behovet for tjenester og skatteinntektene. Inntektssystemet må utformes slik at kostnadene ved tjenesteproduksjonen synliggjøres, og ikke slik at systemet forblir relativisert. Det vil dels innbære nyutvikling av kostnadsnøkler. Utfordringene i deler av Nord-Trøndelag (Namdalen) er i stor grad like med utfordringene i deler av Nordland fylke. Det er på høy tid at dette blir representert i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Det forutsettes at forslag til kostnadsnøkler sendes på høring.

 

 

 

 

 

PS 54/08 Jon Sellæg: Søknad om fritak som leder i forliksrådet - oppnevning av ny leder

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag på ny leder i forliksrådet:

Ny leder i forliksrådet for perioden 01.05.08-01.01.13: Kjell Woll Sigurdsen

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert forslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jon Sellæg om fritak som leder i Verdal forliksråd.

  2. Ny leder i forliksrådet for perioden 01.05.08-01.01.13: Kjell Woll Sigurdsen

 

 

 

 

 

PS 55/08 Utviklingsmidler Stiklestad Nasjonale Kultursenter - disponering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.04.2008

BEHANDLING:
 

Det ble votert punktvis over forslaget til vedtak med følgende resultat:

  • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

  • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

  • Pkt. 3 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:
 

1.   Verdal formannskap ser positivt på at delprosjektene Stiklestadir og områdeutvikling  gjennomføres som del av utviklingsprogrammet Stiklestad 230 – 2030.

 

2.   Formannskapet vedtar følgene disponering av de avsatte midlene for 2008.

Realisering prosjekt Stiklestadir    kr.       300.000

Områdeutvikling fase 1                kr.       100.000

Reserve                                       kr.       100.000

 

3.   For 2009 vil formannskapet foreslå følgende disponering.

Realisering prosjekt Stiklestadir    kr.       100.000

Områdeutvikling                           kr.       250.000

Reserve                                        kr.       150.000