VERDAL KOMMUNE

 
Møteprotokoll

 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

03.04.2008

Tid:

11:50 – 13.10

 

Dokumenter utdelt i møtet:

Brev datert 13. mars 2008 fra Barnombudet ad. stemmerett for 16-åringer.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ove Morten Haugan

Trude Holm

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
042/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


043/08 
 
Orientering: Vuku ungdomsskole - utbygging
Saksframlegg
   (PDF)

044/08
 

Organisering av kommunens næringsarbeid
Saksframlegg
   (PDF)


045/08
 
Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating

046/08
  

Orientering
  


047/08
  

B-SAK : Klage på søknad om ledsagerbevis
 


048/08

B-SAK : Klage på avslag om transporttjeneste for funksjonshemmede


 


 

 

PS 42/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 6. mars 2008 godkjennes”.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Protokoll fra møte den 6. mars 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 43/08 Orientering: Vuku ungdomsskole - utbygging

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Letnes Arkitektkontor v/Gyda Løken orienterte om planstatus økonomi og framdrift for utbyggingen av Vuku oppvekstsenter (ungdomsskole). Trykk her for å lese presentasjonen.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 44/08 Organisering av kommunens næringsarbeid

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling i saken ble utdelt.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 
INNSTILLING:

  1. Verdal kommunestyre går inn for at det opprettes en stilling som kommunalsjef samfunnsutvikling.

  2. Stillingen finansieres av budsjetterte midler avsatt til næringsutvikling/tilskott Innherred Vekst.

 

 

 

 

PS 45/08 Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 
INNSTILLING:

 
Verdal kommune gir sin tilslutning til de nye vedtektene for regionsamarbeidet Frostating.

 

 

 

 

 

PS 46/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Ordfører orienterte om:

Verdal kommune forhandler med to oppsittere i forbindelse med skoleutbygging på Verdalsøra. Den ene av oppsitterne har kjøpt boligen til rådmannens datter.  Rådmannen har i den forbindelse erklært seg inhabil, noe som medfører at hele organisasjonen blir inhabil. Ordføreren har derfor engasjert et privat advokatfirma for å gjennomføre forhandlingene i saken.

 

Svein Svensson fremmet følgende spørsmål:

Sak om Tromsdalen og Verdalskalk (konsesjonssøknad om økning av uttak) skal opp til behandling i samkommunestyret til uka. Mener dette angår innbyggerne i dette området så mye at saken bør behandles i Verdal kommunestyre. Rådmannen mener det er rimelig at saken skal behandles i kommunestyret.

 

Tomas Iver Hallem fremmet følgende spørsmål:

Mediadebatt om Reinsholm. Varaordfører er blitt utfordret til å redegjøre hvilken planer kommunen har i forbindelse med denne saken. Han mener det er mest riktige er at det må gis et mer formelt svar fra administrasjonen i kommunen. Rådmann mener kommunen må være forsiktig i slike sammenhenger, dette er privatrettslige forhold, men skal se på det som evt. må være kommunens anliggende.

 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om Leklemsåsen og varmebassenget.

HelseGym1 har drevet der i 3 ½ år. Timeplan ble utdelt får å vise aktiviteten der. Eiendomsselskapet Grande Eiendom AS ønsker nå å selge bassenget og HelseGym1 ønsker å kjøpe.

Det er dyrt å drive varmebasseng og det er hittil blitt drevet av en person. Dette er en sårbart organisering. HelseGym1 har et ønske med dialog med kommunen for å sikre videre drift i varmebassenget, men med en mer robust ordning. Kommunen har 20 % hjemmel for fysioterapeut der som er knyttet til varmebassenget. Kommunen får bra uttelling i forhold til hva vi legger inn. Får 100 % refusjon for 20 % hjemmel. Skal kommunen gi opp drift av varmebasseng eller gå inn med mer ressurser for å sikre mer robust drift? 

HelseGym1 ønsker flere inn på fysioterapisiden for å gjøre det bærekraftig og det er bare kommunen som har fullmakt til å opprette fysioterapeutstillinger. Skal vi bruke det virkemiddelet? Minimum 20 % som må opprettes.

Signal fra formannskapet:

- det som skjer på Leklemsåsen er viktig i forhold til brukerne

- må ikke favorisere noen (konkurransevridning)

- ønsker å fortsette innenfor akseptable rammer

- ønsker å få seg forelagt forskjellige skisser til løsning før de tar noe standpunkt

 

 

 

 

 

PS 47/08 B - sak Klage på søknad om ledsagerbevis

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Saksframlegg med vedlegg ble utdelt i møtet.

Enhetsleder Sølvi Melvold orienterte om ordningen.

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

”Ut i fra en totalvurdering av innkommet klage fra NN vedr NN over vedtak 07.01.08 vedrørende avslag på ledsagerbevis tas til følge. Ledsagerbevis innvilges. Vedtaket kan ikke påklages.”

 

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra SP og rådmannens forslag til vedtak, der rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemme ble avgitt for forslaget fra SP.

 

 
VEDTAK:

 
Innkommet klage fra NN vedr NN over vedtak 07.01.08 vedrørende avslag på ledsagerbevis tas ikke til følge og rådmannens avslag opprettholdes. Vedtak kan ikke påklages.

 

 

 

 

 

PS 48/08 B-sak. Klage på avslag om transporttjeneste for funksjonshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Saksframlegg med vedlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

 
Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 1/2008   i møte den 06.03.08  .

 

Vedtaket kan ikke påklages.