VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

31.01.2008

Tid:

10:00 – 11.20

Til stede:

9 representanter.
Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 19/08.
Til stede 8 representanter. 

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Protokoll fra møte 18.01.08.

  2. Prosjektplan ”effektivisering og omstilling i Verdal kommune”.

  3. Brev datert 07.01.08 ad. Verdal stasjon.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Sverre Sundfær

Knut Snorre Sandnes

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
014/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


015/08 
 
HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :
Brev fra Kommunaldepartementet av 03.desember 2007


016/08
 

Klage på avslag om kommunale viltfondsmidler
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :
Klage fra HINT datert 6.7.07


017/08
 
Miljøleder for Verdal kommune - oversendelsesforslag til formannskapet
Saksframlegg
   (PDF)

018/08
 
Klimaplan for Verdal kommune - oversendelsesforslag til formannskapet
Saksframlegg
   (PDF)

019/08
  

Orientering
  


 


 

PS 14/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.01.2008

 
BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 18.01.08 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 18.01.08 godkjennes.

 

 

 

 

PS 15/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.01.2008

 
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune har vurdert forslagene til endret regnskapsføring av merverdi-avgiftskompensasjon fra investeringer, og kommet til at vedleggets forslag 2 samlet sett er det beste. Forslag 2 innebærer at kompensasjonsinntektene fra investeringer i perioden 2009-2012 trinnvis overføres fra drifts- til investeringsregnskapet, før en endrer regnskapsføringen f.o.m. 2013.

 

 

 

 

PS 16/08 Klage på avslag om kommunale viltfondsmidler

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.01.2008

 
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Klagen tas ikke til følge. For nærmere begrunnelse vises til saksframlegg.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

 

 

PS 17/08 Miljøleder for Verdal kommune - oversendelsesforslag til formannskapet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.01.2008

 
BEHANDLING:

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      I forbindelse med pågående gjennomgang av kommunens drift og organisasjon, vurderes muligheten for å etablere en egen stilling som Miljøleder, evt. i samarbeid med Levanger kommune.

2.      Miljølederen skal bl.a. ha som ansvar å arbeide for at kommunen kan sertifiseres som en Miljøkommune etter ISO 14001, og ha ansvaret for Miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn og være en pådriver for utarbeiding og gjennomføring av tiltakene i energi- og miljøplanen.
 

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Formannskapet finner ikke rom for å ansette miljøleder p.g.a. den vanskelige økonomiske situasjonen i åra framover.”

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Venstre og forslaget fra AP, der forslaget fra AP ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra V.

 

VEDTAK:

Formannskapet finner ikke rom for å ansette miljøleder p.g.a. den vanskelige økonomiske situasjonen i åra framover.

 

 
 
  

PS 18/08 Klimaplan for Verdal kommune - oversendelsesforslag til formannskapet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.01.2008

 
BEHANDLING:

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

”Klimaplan utarbeides som del 2 av energi- og miljøplanen som er under arbeid.

  • Det settes forpliktende mål for reduksjon av klimagasser

  • Verdal skal framstå som en foregangskommune for teknologiutvikling som kan bidra til reduserte klimagassutslipp.”

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Det vises til kommunens igangsatte arbeid med Energi- og miljøplan.”

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Venstre og forslaget fra ordføreren, der forslaget fra ordføreren ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.

 

VEDTAK:

Det vises til kommunens igangsatte arbeid med Energi- og miljøplan.

 

 
 
  

PS 19/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.01.2008

 
BEHANDLING:

Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 8 representanter.

Ordfører orienterte om:

-         Rådmannens arbeidsavtale. Det skal gjennomføres medarbeidersamtale 1 gang i året. Formannskapet slutter seg til den ordningen som har vært tidligere med at samtalen gjennomføres av ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen (Jan Arne Solvang).

Rådmannen orienterte om:

-         Sykefravær 4. kvartal 2007 – en negativ utvikling. Blir gjennomført en analyse for å finne ut hvorfor vi har fått denne økningen. Kommer som sak til administrasjonsutvalget.

-         Prosjektplan ”effektivisering og omstilling i Verdal kommune”. Gjennomgikk organisering av prosjektet, bemanning på prosjektgruppene og mandatet. Har som mål å være ferdig med dette i mai. Første møte i styringsgruppa ble bestemt av formannskapet til torsdag 7. februar. Innkalling blir sendt ut snarest. Formannskapets medlemmer bør til møtet gå igjennom økonomiplandokumentet.

-         Innherred samkommune (samarbeid Levanger og Verdal kommuner) – videre samarbeid ut over de 2 årene prosjektet er forlenget.

-         Foreløpige tall fra regnskapsavslutningen 2007.

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Formannskapet registrerer det foreløpige regnskapsresultatet for 2007 med tilfredshet.

2.      Formannskapet ber om at virksomheten ved Arken tilbakeføres til 2007-nivå så snart som mulig. Finansiering skjer via disponering av overskudd for 2007.

Ved votering ble forslaget fra ordføreren enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Formannskapet registrerer det foreløpige regnskapsresultatet for 2007 med tilfredshet.

  2. Formannskapet ber om at virksomheten ved Arken tilbakeføres til 2007-nivå så snart som mulig. Finansiering skjer via disponering av overskuddet for 2007.