VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

18.01.2008

Tid:

08:30 – 10.05

Til stede:

9 representanter.
Tomas I. Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 6/08.
Til stede: 8 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
001/08 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


002/08
 

Kunstgressporsjekt ved skolene i Verdal - Leksdal skole
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Kommunestyresak 4/07 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal”


003/08
 

Invitasjon til medstifting av Nord-Trøndelag kunstmuseum
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Utkast til vedtekter for Kunstmuseene i Nord-Trøndelag (Nord-Trøndelag Kunstmuseum), datert 21.12.07


004/08
 

AØ Eiendom Verdal as. Forlengelse av leiekontrakt for Ørmelen legesenter
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Utkast til leiekontrakt mellom AØ Eiendom Verdal as og Verdal kommune


005/08
 

Normisjon. Utearealer ved Verdalsøra bedehus
Saksframlegg
   (PDF)


006/08
 

Inntektssystemet for kommunene - høring
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag


007/08
 

Sluttrapport for utbygging av Ørmelen barnehage
Saksframlegg
   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   

Økonomisk oversikt


008/08
 

Etablering av politiråd
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Skriv av 21.11.2007 fra Lensmannen i Verdal: Etablering av politiråd i Verdal kommune


009/08
 

Ad. delegasjon - oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på oppveksområder og kulturområdet
Saksframlegg
   (PDF)


010/08
 

Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder
Saksframlegg
   (PDF)


011/08
 

Søknad om fritak fra kommunalt verv - Tomas Iver Hallem
Saksframlegg
   (PDF)


012/08
 

Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marita Nergård Gustad
Saksframlegg
   (PDF)


013/08
  

Orientering
  


 


 

PS 1/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 13. desember 2007 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 13. desember 2007 godkjennes.

 

 

 

PS 2/08 Kunstgressporsjekt ved skolene i Verdal - Leksdal skole

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Leksdal skole.

 2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr. 668.000 kroner. Av dette finansieres kr. 120.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anlegget.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 3/08 Invitasjon til medstifting av Nord-Trøndelag kunstmuseum

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:
”Verdal kommune tegner seg for en andel på kr 10.000,- ved stiftingen av Nord-Trøndelag kunstmuseum.”

Ved votering ble forslaget fra AP vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte i mot.

 

VEDTAK:

Verdal kommune tegner seg for en andel på kr 10.000,- ved stiftingen av Nord-Trøndelag kunstmuseum.

 

 

 

PS 4/08 AØ Eiendom Verdal as. Forlengelse av leiekontrakt for Ørmelen legesenter.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Framforhandlet leiekontrakt mellom AØ Eiendom Verdal as og Verdal kommune om lokaler for Ørmelen legesenter, gjeldende fra 11.02.08, godkjennes.

 2. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre avtalen.

 

 

 

 

PS 5/08 Normisjon. Utearealer ved Verdalsøra bedehus

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”Saken utsettes.
Saken sendes over til Plan- og utviklingskomiteen med tanke på omregulering av arealet til lekeareal/friareal.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP, ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte for forslaget fra SP.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune ønsker ikke å avhende eiendom gnr. 18, bnr. 682.

 2. Normisjon tilbys å leie kommunens eiendom gnr. 18, bnr. 682 for utelekeplass for barnehage.

 3. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide leieavtale basert på 10 års leietid med rett til 5 årige forlengelser og gjensidig 12 måneders oppsigelse. Årlig leiepris settes til 6 % av tomtepris for aktuelle formål, kr. 250,- pr. m2. For øvrig legges standard leievilkår til grunn for leieavtalen.

 

 

 

 

PS 6/08 Inntektssystemet for kommunene - høring

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Tomas I. Hallem fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 8 representanter.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. For øvrig støttes hovedtrekkene i utvalgets innstilling.”

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslaget til nytt pkt. 4 fra AP med følgende resultat:

 • Pkt. 1 i rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 i rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3 i rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.

 • Alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 4 og forslaget fra AP til pkt. 4 – der forslaget fra AP ble vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens forslag.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune gir denne høringsuttalelse til Sørheimutvalgets innstilling:

 2. Velferdstjenestene i kommunene i Norge er nå for avhengige av skattenivået i den enkelte kommunene. Verdal kommune foreslår at utjevning av skatteinngang i den symmetriske modellen endres til 80 prosent mot utvalgets 60 prosent.

 3. Verdal kommune støtter forslaget om at all selskapsskatt skal være statsskatt.

 4.  Forslaget om inntektsgaranti ved store systemendringer støttes.

 5. For øvrig støttes hovedtrekkene i utvalgets innstilling.

 

 

 

 

PS 7/08 Sluttrapport for utbygging av Ørmelen barnehage

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport med regnskap for utbygging av Ørmelen barnehage godkjennes.

 2. Ubrukte midler overføres til fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

 

PS 8/08 Etablering av politiråd

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Som et ledd i samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) opprettes det Politiråd i Verdal kommune.

 2. Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og psykiske problemer.

 3. Rådet består av ordfører, rådmann, lensmann, leder av Verdal næringsforum, leder av Verdal ungdomsråd og ungdomskontakten.

 

 

 

 

PS 9/08 Ad. delegasjon - oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på oppveksområder og kulturområdet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Oppnevning av representanter til

 • - to medlemmer til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen

 • - leder og medlem i Spelnemnda

 • - to medlemmer til innstillingskomiteen til kandidat til Verdal kommunes kulturpris

blir lagt til formannskapet fra og med inneværende valgperiode.

 

 

 

 

PS 10/08 Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2007-2011.

 2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyret/samevalgstyret.

 3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.

 

 

 

PS 11/08 Søknad om fritak fra kommunalt verv - Tomas Iver Hallem

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tomas Iver Hallem om fritak som medlem og leder i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.

 

 

 

 

PS 12/08 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marita Nergård Gustad

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag:
”Rigmor Hafell (KRF) går inn som medlem i samkommunestyret i permisjonstiden.”

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra FRP enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marita Nergård Gustad om permisjon som medlem i samkommunestyret for perioden 01.01.08-30.09.08.

 2. Rigmor Hafell (KRF) går inn som medlem i permisjonstiden.

 

 

 

 

PS 13/08 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2008

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

- Prosjekt ”Balansert økonomiplan for perioden 2008- 2011.”   Formannskapet ingen innvendinger til det som er skissert.

 

Representanten Brita K. Thorsvik hadde følgende spørsmål:

1.      I forbindelse med etablering av NorFraKalk sin fabrikk på Ørin, vedtok kommunestyret i juni 2007, med basis i et generelt føre-var-prinpp, at det opprettes et overvåkingsprogram for å fremskaffe kontinuerlig miljødokumentasjon gjennom et prøvetakingsprogram.  De første prøvene skulle tas før driften startet.

Kjenner ordføreren til om slike prøver ble tatt før bedriften startet og vil ordføreren bidra til at resultatene legges fram for politikerne til orientering?

På hvilken måte har ordføreren planlagt å holde kommunestyret orientert om hvordan forurensingene påvirker nærmiljøet i årene framover?

2.      Det er vedtatt at bedriften NorFraKalk AS, Verdalskalk AS og Verdal kommune skal inngå en utbyggingsavtale knyttet til tiltak relatert til trafikk, støy, støv og kvalitetsheving av nærliggende friområde.  Avtalen skulle legges fram i kommunestyret innen 01.12.07.  Hvorfor er avtalen forsinket?  Når forventes det at en slik avtale legges fram for kommunestyret?

Ordføreren svarte:

Saken legges fram som spørsmål til ordfører i førstkommende møte i kommunestyret (28. januar 2008).