VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, Reinsholm barnehage

Dato:

03.12.2008

Tid:

09:00-12:40

Til stede:

7 representanter når møtet ble satt.
Repr. Kjell Woll Sigurdsen møtte f.o.m. sak 85/08 og repr. Inga Berit Lein fikk permisjon f.o.m. samme sak.
Til stede 7 representanter. 
Repr. Inga Berit Lein møtte igjen f.o.m. sak 87/08.
Til stede 8 representanter.

 
 

Etter at møtet var satt var det orientering om barnehagen v/styrer Ellen Vinne. Etterpå var det omvisning i lokalene.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Leder

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tove Strand Trana

MEDL

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Tove Strand Trana

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

Kommunalsjef oppvekst

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

085/08 

Godkjenning av møteprotokoll


086/08 

Driftskomiteen - arbeidsform, oppgaver m.m
Saksframlegg
  (PDF)


087/08  
  

Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg:  (PDF)


088/08 

Gebyr renovasjon og slamtømming 2009
Saksframlegg
  (PDF)  
 

Vedlegg : (PDF)


089/08 

Sentralidrettsanlegget - driftsavtale 2009-2012
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg : (PDF)


090/08 

Orientering - Servicekontoret og service overfor eldre
Saksframlegg
  (PDF)


091/08  
  

Andre saker
 


 


 

PS 85/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 12.11.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra Driftskomiteens møte 12.11.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 86/08 Driftskomiteen - arbeidsform, oppgaver m.m.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:
 

Medlemmene redegjorde for sine syn. Stikkord:

 • Bra med årsplan.

 • Møte brukerne – bra, men må da huske å ta informasjonen med seg tilbake og bruke den! Får bedre forståelse for sakene som skal behandles videre ut over.

 • Brukermedvirkning.

 • Prøve å møte brukerne med løsninger som ikke nødvendigvis koster penger.

 • Møte de som produserer tjenestene.

Lederen fremmet følgende forslag:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 87/08 Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune aksepterer å dekke 25% av kostnaden ved bygging av ny gang/sykkelveg på strekningen FV173 Ydse – Fleskhus. Resterende 75 % dekkes av Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

 2. Etter ferdigstillelse av gangveg overtar Verdal kommune gang/sykkelvegen inkl. vebelysning til framtidig drift og vedlikehold.

 

 

 

 

PS 88/08 Gebyr renovasjon og slamtømming 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 økes ordinert renovasjonsgebyr med 4% fra 2008 til 2009. Det gis mulighet til differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.

 2. Det vedtas følgende økning av slamprisene fra 2008 til 2009:(Prisene er eks.mva)

 • Transportprisen økes fra 214 kr/m3 til 224 kr/m3.

 • Behandlingsprisen økes fra 276 kr/m3 til 290 kr/m3.

 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

 

PS 89/08 Sentralidrettsanlegget - driftsavtale 2009-2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:
 

På vegne av AP og SP fremmet repr. Trine S. Hallem følgende felles tilleggsforslag til nytt pkt. 3:

3.   Det forutsettes en total gjennomgang av leiesatser for både sommer- og vinterbaneleie i løpet av våren 2009.  Driftskomiteen ber styringsgruppa vurdere om økte leieinntekter på sentralidrettsanlegget kan føre til en omfordeling av driftstilskudd til idrettslaga i Verdal.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Rådmannens innstilling til pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

 2. Rådmannens innstilling til pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 3. Tilleggsforslaget fra AP og SP til nytt pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet avtaleforsalg, datert 19.11.2008, mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole.

 2. Det framlagte forslaget til leiesatser for 2009 vedtas.

 3. Det forutsettes en total gjennomgang av leiesatser for både sommer- og vinterbaneleie i løpet av våren 2009.  Driftskomiteen ber styringsgruppa vurdere om økte leieinntekter på sentralidrettsanlegget kan føre til en omfordeling av driftstilskudd til idrettslaga i Verdal. 

 

 

 

 

PS 90/08 Orientering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder for Servicekontoret, Sølvi Melvold, redegjorde for hvordan servicekontoret er organisert, hva et servicekontor er og hvordan de gir service generelt og til eldre spesielt.

Sølvi Melvold sa seg også villig til å komme i Eldrerådet og informere. Dette bringer sekretæren videre.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 91/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 03.12.2008

BEHANDLING:

 
Innspill fra administrasjonen til årsplan for Driftskomiteen.
Forslag/grovutkast ble utdelt i møtet. Rådmannen informerte om bakgrunnen for forslaget. Det ble presisert av komiteen at det er viktig med samarbeid og samhandling.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslaget tas til foreløpig orientering og saken settes på sakskartet til Driftskomiteens møte i januar 2009.
 
 
VEDTAK:
 

Forslaget tas til foreløpig orientering og saken settes på sakskartet til Driftskomiteens møte i januar 2009.


Repr. Trine S. Hallem: Oversendelsesforslag til administrasjonen:
Ganske nøyaktig 75% av alle saker kommunestyret i Verdal behandler er på ulike vis berørt av Norges EØS-avtale.
Uavhengig av hvilket syn en har på forholdet til EU, må det kunne være enighet om at kunnskapsnivået vårt vedrørende dette viktige og komplekse saksområdet sannsynligvis er for mangelfullt.
Ikke minst vil det være interessant for komiteen å få belyst nærmere det handlingsrom som ligger her, bl.a. i forhold til ulike prosjektmidler, kompetansehevingstiltak, evt. samarbeidsavtaler m.m.
På bakgrunn av dette ber Driftskomiteen administrasjonen om å komme tilbake med en orienteringssak som belyser EØS-avtalens muligheter og handlingsrom for kommunen vår, så snart det faglig sett lar seg gjøre.

 

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Ganske nøyaktig 75% av alle saker kommunestyret i Verdal behandler er på ulike vis berørt av Norges EØS-avtale.
Uavhengig av hvilket syn en har på forholdet til EU, må det kunne være enighet om at kunnskapsnivået vårt vedrørende dette viktige og komplekse saksområdet sannsynligvis er for mangelfullt.
Ikke minst vil det være interessant for komiteen å få belyst nærmere det handlingsrom som ligger her, bl.a. i forhold til ulike prosjektmidler, kompetansehevingstiltak, evt. samarbeidsavtaler m.m.
På bakgrunn av dette ber Driftskomiteen administrasjonen om å komme tilbake med en orienteringssak som belyser EØS-avtalens muligheter og handlingsrom for kommunen vår, så snart det faglig sett lar seg gjøre.