VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Verdal Rådhus

Dato:

12.11.2008

Tid:

09:00-14.30

Til stede:

9 representanter

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

LEDER

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

AP/SP

Tove Strand Trana

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Torill Elverum

AP/SP

Einar Asbjørn Tromsdal

Tove Strand Trana

AP/SP

Karin Irene Rekve

Lennart Johansson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

Kommunalsjef oppvekst

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

074/08 

Godkjenning av møteprotokoll


075/08

Orientering/drøfting – Eldreomsorgen i Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)


076/08  
  

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg:  (PDF)

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 - Verdal kommune      Word-versjon


077/08 

Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)  
 

Vedlegg : (PDF)
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2009-2012 og Budsjett 2009.      Word-versjon
Kommunale betalingssatser og gebyrer

Forslag til økonomireglement for 2009      Word-versjon
Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune


078/08 

Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2009
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg : (PDF)

Forslag til budsjett for 2009 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag


079/08 

Bosetting av flyktninger 2009 - 2010
Saksframlegg
  (PDF)


080/08 

Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune - Revidering
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg:  (PDF)
Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune – forslag til endring


081/08 

Plan for legetjenesten i Verdal - justering
Saksframlegg
  (PDF)


082/08 

Rehabiliteringsplan 2008-2011 Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg : (PDF)
Rehabiliteringsplan 2008 - 2011

Kortversjon av tiltaksdelen i planen

Høringsuttalelser:  Eldrerådet, Resurssenter Oppvekst, Helse Nord-Trøndelag Rehabiliteringsklinikken, Resurssenter Helse, Omsorg og Velferd og Ergo- og fysioterapitjenesten, Stekke.
Oversikt over private og offentlige rehabiliteringstjenester i Verdal kommune.


083/08 

Driftsavtale lokalisert til Leklemsåsen
Saksframlegg
  (PDF)


084/08  
  

Andre saker
  

 

PS 74/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra Driftskomiteens møte 15.10.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra Driftskomiteens møte 15.10.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 75/08 Orientering/drøfting

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, redegjorde for ”ståa” i eldreomsorgen i Verdal kommune i dag og hvilke utfordringer man ser i fremtiden.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 76/08 Kvartalrapport 3. kvartal 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar kvartalsrapporten pr 30.09.2008 for Verdal kommune til etterretning.
    

 2. Kommunestyret ser med bekymring på at flere av virksomhetslederne ikke har skissert sparetiltak tilsvarende 1 % av lønnsbudsjettene, og at de sparetiltak som er beskrevet i liten eller ingen grad har varig spareeffekt.
   

 3. Økte overføringer til Innherred samkommune på kr 382.000,- dekkes over posten reserverte bevilgninger. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer.

 

 

 

 

PS 77/08 Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Kontroller Trond Selseth redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

 

SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 78/08 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2009 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
   

 2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag forskutterer den kommunale egenandelen av finansieringen for 2009.  Verdal kommune krever refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut fra folketallet i den enkelte kommune.

 

 

 

 

 

PS 79/08 Bosetting av flyktninger 2009 - 2010

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

FRP v/Kjell Karlsson fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det er foretatt en konsekvensutredning i forhold til boliger, skole, helse, barnehage og barnevern.

Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget.

 

Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

 
 

INNSTILLING:

 1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av inntil 70 flyktninger i perioden 2009 – 2010.
   

 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

 

 

 

 

 

PS 80/08 Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune - Revidering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune vedtas med de endringer som er foreslått.

 

 

 

 

 

PS 81/08 Plan for legetjenesten i Verdal - justering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

 
 

INNSTILLING:

 1. For å sikre stabil dekning av fastlege flyttes fastelegehjemlene i Vuku til Stekke og Verdal legesenter.
   

 2. Vuku legesenter legges ned.

 

 

 

 

PS 82/08 Rehabiliteringsplan 2008-2011  Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd Tone Haugan og virksomhetsleder Turid Krizak orienterte om saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til hovedtrekkene i rehabiliteringsplan for perioden 2008 – 2011.

 2. Planens tiltaksdel bearbeides videre og undergis en strammere prioritering i planperioden.

 3. I økonomiplanperioden er det innlagt totalt 1.25 mill kroner
  Det kan ikke forventes økte ressurser ut over dette til gjennomføring av planen i planperioden. Nye tiltak forutsetter i hovedsak omfordeling innenfor eksisterende ramme.

 

 

 

 

 

PS 83/08 Driftsavtale lokalisert til Leklemsåsen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd Tone Haugan orienterte om saken.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

Punkt 1 i rådmannens forslag til innstilling vedtas. Punkt 2 – 5 utsettes til kommunen har full oversikt over endringer i refusjonstakstene som vil bli iverksatt fra 1. juli 2009.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:

1.      Kommunen må kartlegge det reelle behovet av fysioterapitjenester og opprette driftstilskudd i samsvar med dette.

2.      Den nye Rehabiliteringsplanen for 2008-2011 vektlegging av forebyggende- og helsefremmende tiltak må ihensyntakes i bedømmelsen av behov.

 

SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen fremmet følgende forslag til endring av pkt. 5:

”Kr. 30.000,- strykes”.

 

Det ble først votert over pkt. 1 i rådmannens innstilling (samme ordlyd som første setning i forslaget fra SV) som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over utsettelsesforslaget fra SV, 2. setning i forslaget, som falt med 8 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med følgende resultat:

 • pkt. 2 – falt, fikk ingen stemmer.

 • pkt. 3 – vedtatt med 8 mot 1 stemmer.

 • pkt. 4 – falt, fikk ingen stemmer.

 • pkt. 5 alternativt mot forslaget til pkt. 5 fra SP, der forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt vedtatt med 8 mot 1 stemme å oversende oversendelsesforslaget fra Anita Karlsen til administrasjon.

 

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune ønsker å opprettholde tilbudet i varmebassenget i Leklemsåsen.

 2. Det opprettes et nytt 40 % driftstilskudd lokalisert til varmebassenget i Leklemsåsen, under forutsetning av inngåelse av samarbeidsavtale med Inderøy kommune på 3-5 år.

 3. Økte kostnader dekkes gjennom disposisjonsfondet.

Oversendelsesforslag til administrasjon:

 1. Kommunen må kartlegge det reelle behovet av fysioterapitjenester og opprette driftstilskudd i samsvar med dette.

 2. Den nye Rehabiliteringsplanen for 2008-2011 vektlegging av forebyggende- og helsefremmende tiltak må ihensyntakes i bedømmelsen av behov.

 

 

 

 

 

PS 84/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 12.11.2008

BEHANDLING:
 

Repr. Inga Berit Lein:

·        Teknisk Drift må sørge for også å brøyte fotgjengeroverfeltene, slik at det blir greit for de med rullator å komme seg over.

 

·        Servicekontoret – bedre service overfor de eldre når saksbehandlerne de skal ha tak i på telefonen ikke er tilstede. Servicekontoret bes tilby seg å be saksbehandlerne ringe tilbake når de er ledig.