VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF  

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

15.10.2008

Tid:

09:00-10:20

Til stede:

8 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Lennart Johansson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Selseth

Kontroller

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

067/08 

Godkjenning av møteprotokoll


068/08 

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


069/08  
  

Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004 - Dekking av avkortingsbeløp
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg:  (PDF)

Kopi av K-sak 102/06

Brev fra KLP Skadeforsikring A/S datert 26.08.2008


070/08 

Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg:  (PDF)
Skriv fra virksomhetsleder

Skriv fra leder inntaksnemnda


071/08 

Omsorgsboligene på Reinsholm - endring av husleiesatser
Saksframlegg
  (PDF)


072/08 

Delegasjon av søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg:  (PDF)
Brev datert 18.07.08 fra Barne- og likestillingsdepartementet


073/08  
  

Andre saker
 


 


 

 

PS 67/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.09.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 10.09.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 68/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

Rektor ved Vinne skole, Frode Kvittem, redegjorde for Foreldreskolen i Vinne.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 69/08 Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004 - Dekking av avkortingsbeløp

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Refundert avkortingsbeløp etter brannen på Ørmelen skole 30.03.2004 pålydende  kr.1.718.790,-  avsettes på kommunens kapitalfond.

 

 

 

 

PS 70/08 Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, redegjorde for saken.
 

AP v/Kjell Woll Sigurdsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

4. Rådmannen bes gjøre en betenkning på de utfordringer kommunen står overfor i de nærmeste

   årene, fram til eldrebølgen kommer for fullt.

 

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt

Det ble deretter votert over forslaget fra AP v/Kjell Woll Sigurdsen til nytt pkt. 4 som også ble enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Fra 01.11.2008 reåpnes 4- 5 senger ved Verdal bo- og helsetun

  2. Merutgifter i 2008, kr 150.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond

  3. Utgifter for 2009 må innarbeides i økonomiplan/ budsjett

  4. Rådmannen bes gjøre en betenkning på de utfordringer kommunen står overfor i de nærmeste årene, fram til eldrebølgen kommer for fullt.

 

 

 

 

PS 71/08 Omsorgsboligene på Reinsholm - endring av husleiesatser

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Husleiesatsene ved omsorgsboligene på Reinsholm reduseres til kr. 4700,- pr måned fra

1. november 2008.

 

 

 

 

 

PS 72/08 Delegasjon av søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

I henhold til kommunelovens § 23.4 delegerer kommunestyret søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker til rådmann.

 

 

 

PS 73/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.10.2008

BEHANDLING:
 

·        Kjell Woll Sigurdsen: Ang. mangfoldighetsuka – arrangementet på Minsaas plass.
Driftskomiteen ønsker å besøke Møllegt. 12. (Innvandrerundervisninga). Lederen undersøker muligheten for besøk/orientering der i november-møtet.

 

·        Pål Sverre Fikse Pedersen: Møte/besøk ved Reinsholm barnehage.
Lederen undersøker muligheten for møte/besøk der i desember.