VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF  

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

20.08.2008

Tid:

09:00-11:00.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

Heidi Nora Sagaard Storstad

Medlem

FRP/H/KRF

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tove Strand Trana

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

Tove Strand Trana

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Randi Segtnan

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

056/08 

Godkjenning av møteprotokoll


057/08 

Bosetting i omsorgsboliger Kassefabrikkveien 2
Saksframlegg
  (PDF)


058/08  
  

Brukerundersøkelse fastlegeordningen - analyser basert på HUNT 3
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg:  (PDF)

Brukerevaluering av fastlegeordning i Levanger og Verdal kommune. Analyser basert på HUNT 3


059/08 

Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - Fordeling av opptrappingsmidler 2008, rest
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg:  (PDF)
Rapport Fylkesmannen 2007

Mail økonomi, restbeløp


060/08  
  

Andre saker
 


061/08  
  

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)   
Kvartalsrapport 2. kvartal 2008


 


 

 

PS 56/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 20.08.2008

BEHANDLING:
 

Merknad:

Anita Walseth står oppført. Skal være Heidi Nora Sagaard Storstad.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 18.06.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

Protokoll fra møte 18.06.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 57/08 Bosetting i omsorgsboliger Kassefabrikkveien 2

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 20.08.2008

BEHANDLING:
 

Joar Akses, NAV, redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

1.         Omsorgsboligene på Reinsholm benyttes til bosetting av personer med rusproblemer og som ønsker å gjøre noe med sitt problem, men som ikke har kommet så langt at de greier å følge et behandlingsopplegg uten hjelp til skjerming og støtte ennå.  Det skal sørges for bosetting i minst 2 av boenhetene i løpet av september 2008 innenfor dagens økonomiske ramme for oppfølgningsressurser.
 

2.         Det må jobbes mot full utnyttelse av boligmassen.  Økonomiske konsekvenser av dette legges frem som egen sak.

 

3.         Administrasjonen pålegges i forkant av bosetting å sørge for at det utarbeides:

- Felles regler/ forventninger til de som taes inn i boligene.

- Husleiekontrakter som hjemler konsekvenser ved brudd på regler/forventninger

- Klare rutiner og ansvarsforhold for iverksetting av konsekvenser, og at det finnes ”konsekvensbolig” tilgjengelig.

- Klare rutiner og ansvarsforhold i forhold til oppfølging av den enkelte bruker mellom de aktørene som er inne i saken.

 

4.        Administrasjonen må vurdere en endring av husleienivået på sikt.  Eventuelle økonomiske konsekvenser legges frem som egen sak.

 

 

 

 

 

PS 58/08 Brukerundersøkelse fastlegeordningen - analyser basert på HUNT 3

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 20.08.2008

BEHANDLING:

Kommunelege Karin De Ridder redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

 

SP v/Inga Berit Lein fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

2. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse på fastlegeordningen annet hvert år. Neste

    undersøkelse i 2010. Spørsmålene legges fram for driftskomiteen til godkjenning.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

1.      Rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.      Forslaget fra SP v/Inga Berit Lein til nytt pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

  • Saken tas til orientering.

  • Det skal gjennomføres brukerundersøkelse på fastlegeordningen annet hvert år. Neste undersøkelse i 2010. Spørsmålene legges fram for driftskomiteen til godkjenning.

 

 

 

 

 

PS 59/08 Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - Fordeling av opptrappingsmidler 2008, rest

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 20.08.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler, restmidler på kr 264 000 fordeles slik:

·        Økt bruk av morsmålslærere/tospråklige assistenter/tolk i barnehager og skoler med kr 50 000,-

·        Alle virksomhetsområder innen oppvekst skal ha tilgang på miljøarbeider-/terapeut med kr 214 000,-

 

 

 

 

 

PS 60/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 20.08.2008

BEHANDLING:

 

Lederen opplyste at det vil bli tatt kontakt med FMS Innnherred med tanke på at driftskomiteen kan dit i neste møte (september).

 

 

 

 

 

PS 61/08 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 20.08.2008

BEHANDLING:

Arnstein Kjeldsen, økonomienheten, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING: 

  • Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2008 tas til orientering.

  • Rådmannen gis fullmakt til å foreta følgende budsjettjusteringer:

Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt reserve lønnsoppgjør

 

7,0 millioner kroner

Redusert momsrefusjon

 

2,0 millioner kroner

Økte rammer virksomheter

ca.

1,0 million kroner

Finansiering:

 

 

Økt skatt, eiendomsskatt

 

3,0 millioner kroner

Effektivisering virksomheter

 

4,0 millioner kroner

Bruk av disposisjonsfond

ca.

3,0 millioner kroner