VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF  

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

18.06.2008

Til stede:

9 representanter.

Tid:

09:00-12:15

 

Sakene 52/08 og 53/08 ble behandlet etter at sak 48/08 var behandlet. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Til slutt ble kommunalsjef oppvekst, Arivd Vada, som hadde sitt siste møte med driftskomiteen, takket av for sitt arbeid opp mot driftskomiteen.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

Anita Walseth

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

Lennart Johansson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

040/08 

Godkjenning av møteprotokoll


041/08 

Ombygging av Stekke legesenter - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud
Saksframlegg
  (PDF)


042/08  
  

RV757 Havnekrysset - Bygging av ny rundkjøring i Havnevegen knyttet til nordre rampe av E6 - Finansiering
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg:  (PDF)

Brev fra Statens Vegvesen datert 17.10.2006

Mail fra Bengtsen Eiendommer AS datert 20.03.2007


043/08 

Samfunnshusdelen Garnes skole - Kommunal overtakelse
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg:  (PDF)
Avtale mellom Verdal kommune og Inndal bygdelag A/L datert 19.06.1996

Referat fra representantskapsmøte/årsmøte Inndal bygdelag A/L avholdt den 16.04.2008


044/08  
  

Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF) 
 
Vedlegg: (PDF)   
Rådmannens endelige forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal”
Høringsuttalelser
Retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune (vedtatt av Verdal kommunestyre 26.08.02)


045/08  
  

Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole
Saksframlegg
  (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Høringsutkast til saksframlegg pkt 1 Planlegging, utbygging, organisering av skolene, flerbrukshallen og svømmehallen
Høringsuttalelsene


046/08  
  

Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09
Saksframlegg
  (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner
Sammendrag av høringsuttalelsene


047/08  
  

Tiltaksplan for matematikkfaget 2008 - 2010
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)
Tiltaksplan for matematikkfaget 2008 – 2010 ”Vi skal bli flinke i matte!”  


048/08  
  

"Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6 - 16 år" Plan for perioden 2008 - 2009
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
"Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6 - 16 år" Plan for perioden 2008 – 2009


049/08  
  

Økning av elevenes læringsutbytte - konkrete tiltak og mål
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Tiltak for å øke elevenes utbytte av undervisninga i Verdalsskolen


050/08  
  

Kompetanseplan for helse- og sosialpersonell Verdal kommune 2008 - 2011
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg:  (PDF)
Kompetanseplan for sosial- og helsepersonell Verdal kommune 2008 – 2011


051/08  
  

Søknad om investeringsmidler til Trollmyra skytebane
Saksframlegg
  (PDF)


052/08  
  

Økt bemanning ved legesentrene
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Rammeavtale ASA 4310 mellom KS og Dnlf


053/08  
  

B-SAK: Åpning av barnebolig – økonomiske konsekvenser ut over budsjettramme
Saksframlegg
  (PDF)


054/08  
  

Midlertidig økning av bemanningen i barnevernet
Saksframlegg
  (PDF)


055/08  
  

Andre saker
 


 


 

PS 40/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra driftskomiteens møte 7. mai 2008 godkjennes.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra driftskomiteens møte 7. mai 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 41/08 Ombygging av Stekke legesenter - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at ombyggingsarbeidene for Stekke legesenter utføres  innenfor en total kostnadsramme på 2,0 mill.kr.

 2. Manglende finansiering på 1,0 mill.kr gjøres ved låneopptak. Låneopptaket for 2008 økes tilsvarende.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringer.

 

 

 

 

PS 42/08 RV757 Havnekrysset - Bygging av ny rundkjøring i Havnevegen knyttet til nordre rampe av E6 - Finansiering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 4,5 mill.kr til bygging av ny rundkjøring i Havnevegen (RV757).

 2. Dersom kostnaden etter anbudsinnhenting viser at kostnaden overstiger ovennevnte beløp på 4,5 mill.kr ønsker Verdal kommunestyre at dette blir lagt fram for Verdal formannskap til godkjenning.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler.

 4. Verdal kommunes del av forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av Verdal kommunes kapitalfond.

 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessig endringer.

 

 

 

 

PS 43/08 Samfunnshusdelen Garnes skole - Kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune overtar samfunnshusdelen ved Garnes oppvekstsenter med tilhørende uteområde vederlagsfritt fra Inndal Bygdelag A/L

 2. Verdal kommune overtar restlån samt driftutgifter knyttet til samfunnhusdelen.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Inndal Bygdelag A/L for opprettelse av avtale i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 44/08 Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ”Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune”.

 

 

 

 

PS 45/08 Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

KFUGV v/Trine Reitan og Nina Stamnes Myhr var i møtet og fikk uttale seg før debatten begynte.

 

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende alternative forslag:

1.      Ved den videre utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole legges det vekt på en optimal bruk av felles lokaler for de to skolene.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å utrede videre spørsmålet om en felles skole 1-10.

3.      Organiseringen av skolene fremmes som en egen sak før 15. oktober 2008.

4.      Ved valg ev utbyggingsmodell for skoleutbyggingen er det ønskelig at design er en del av konkurransen. Aktuelle utbyggingsmodeller vil være ”Konkurransepreget dialog, samspillmetoden” eller prekvalifisering av komplett arkitekt/rådgivingsgruppe med påfølgende designkonkurranse. Det tas endelig stilling til dette når funksjonsprogram for utbyggingen er ferdigstilt.

 

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP v/Anita Steinkjer. AP v/Anita Steinkjer sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble så votert punktvis over AP v/Anita Steinkjer sitt forslag med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2: Vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.

 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 4: Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Ved den videre utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole legges det vekt på en optimal bruk av felles lokaler for de to skolene.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede videre spørsmålet om en felles skole 1-10.

 3. Organiseringen av skolene fremmes som en egen sak før 15. oktober 2008.

 4. Ved valg ev utbyggingsmodell for skoleutbyggingen er det ønskelig at design er en del av konkurransen. Aktuelle utbyggingsmodeller vil være ”Konkurransepreget dialog, samspillmetoden” eller prekvalifisering av komplett arkitekt/rådgivingsgruppe med påfølgende designkonkurranse. Det tas endelig stilling til dette når funksjonsprogram for utbyggingen er ferdigstilt.

 

 

 

PS 46/08 Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling 2008/09 for personalet i grunnskolen i Verdal

 

 

 

 

PS 47/08 Tiltaksplan for matematikkfaget 2008 - 2010

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Driftskomiteen vedtar tiltaksplan for matematikkfaget 2008 – 2010 ”Vi skal bli flinke i matte!”

 2. Kostnadene innpasses årsbudsjettet

 

 

 

PS 48/08 "Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6 - 16 år" Plan for perioden 2008 - 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Rådmannen opplyste at tiltaksplanen gjelder for perioden 2008 – 2012.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Planen ”Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 – 16 år i perioden 2008 – 2012” vedtas

 2. Kr 500 000,- av fjorårets overskudd, som er avsatt til arbeidet med denne planen, disponeres slik det framkommer i planens tiltaksdel.

 

 

 

PS 49/08 Økning av elevenes læringsutbytte - konkrete tiltak og mål

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar tiltaksplanen for øke elevenes læringsutbytte til orientering.

 2. Målet på økningen i læringsutbytte er at gjennomsnittlig grunnskolepoeng i kommunen er 42 i 2009 og 44 i 2013.

 

 

 

 

PS 50/08 Kompetanseplan for helse- og sosialpersonell Verdal kommune 2008 - 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kompetanseplan for sosial- og helsepersonell Verdal kommune 2008 -2011vedtas.

 

 

 

PS 51/08 Søknad om investeringsmidler til Trollmyra skytebane

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Kommunalt tilskudd til ny skytebane på Trollmyra vurderes i forbindelse med budsjett 2009.

 

 

 

 

PS 52/08 Økt bemanning ved legesentrene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ordføreren la fram følgende endrede tilråding i møtet:

 1. Det opprettes 0,8 årsverk helsesekretær i Verdal kommune, med arbeidssted for tiden ved Stekke legesenter

 2. Det foretas en totalgjennomgang av fordelingen av ved alle legesentrene innen utgangen av 2008

 3. Ved eventuell ledighet i hjelpestillinger, vurderes kontinuerlig muligheten for innsparing

Ved votering ble ordførerens endrede tilråding enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Det opprettes 0,8 årsverk helsesekretær i Verdal kommune, med arbeidssted for tiden ved Stekke legesenter

 2. Det foretas en totalgjennomgang av fordelingen av ved alle legesentrene innen utgangen av 2008

 3. Ved eventuell ledighet i hjelpestillinger, vurderes kontinuerlig muligheten for innsparing

 

 

 

PS 53/08 Åpning av barnebolig - søknad om økt tildeling

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Det ble vedtatt å behandle saken i lukket møte.

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Det bevilges inntil kr 1 100 000,- til drift av barnebolig i 8 måneder i 2008.

 2. Kr 1 100 000,- dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

 3. For 2009 må kostnadene innarbeides i virksomhetsområdets budsjett.

 

 

 

PS 54/08 Midlertidig økning av bemanningen i barnevernet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Barnevernet i Verdal får engasjere en saksbehandler i 100 % stilling ut 2008 for å kunne avhjelpe den situasjonen som barnevernet i dag er i.

 2. Dette dekkes inn på enhetens eget budsjett.

 

 

 

PS 55/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.06.2008

Behandling:

Anita Karlsen:

Er det noe på gang om rusboligene på Reinsholm?

Svar: Det vil bli orientert i formannskapets møte 19.06.08.