VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Herredshuset, møterommet 3. etasje

Dato:

07.05.2008

Tid:

1145-1330

Til stede:

8 representanter.

Repr. Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget permisjon etter at sak 35/08 var behandlet.

Til stede 7 representanter.

 
Kl 0900 – 1100 var det opplæring på kommunestyresalen av medlemmer av samarbeidsutvalg ved skoler og barnehager.  Rektorene ved grunnskolene, styrerne ved kommunale barnehager, politiske representanter og foreldrerepresentanter – samt medlemmer fra driftskomiteen – møtte. Tilsammen 28 deltakere.

 

Sak 36/08 ble behandlet etter sak 32/08. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Hilmar Karlsson

MEDL

FRP/H/KRF

Anita Karlsen

MEDL

SV/V

Anita Walseth

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Heidi Nora Sagaard Storstad

Kjell Hilmar Karlsson

FRP/H/KRF

Johannes Rosvold

Anita Karlsen

SV/V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (Word)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

032/08 

Godkjenning av møteprotokoll


033/08 

Regnskap og årsrapport 2007 for Verdal kommune
Saksframlegg
  (word)  
 
Vedlegg:
Årsrapport 2007   (pdf)
Regnskap 2007  (pdf)
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 20/08 og 21/08   (tif)


034/08  
  

Disponering av regnskapsoverskudd 2007
Saksframlegg
  (word)


035/08 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008
Saksframlegg
  (PDF)  
 
Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2008   (Word)


036/08  
  

Vann/avløpsanlegg Garnes - Utvidelse av anlegget
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: 
Oversiktskart med utkast til nye ledningstraseer   (tif)


037/08  
  

Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08. Gjelder 1. - 4. årstrin
Saksframlegg
  (PDF)

Vedlegg: (PDF)

Høringsbrev datert 04.02.2008 fra Kunnskapsdepartementet om utvidet timetall på barnetrinnet 2008

Tabeller som viser foreslått fag- og timefordeling fra høsten 2008 for Verdal kommune

Brev datert 16.02.2007 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om bl.a. midtskyss (tidlig heimkjøring av elever)

E-poster av 14.04.2008 fra fylkeskommunen og TrønderBilene om midtskyss ved Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole og`Vinne skole


038/08  
  

Frivillighetssentral - vegen videre
Saksframlegg
  (PDF)


039/08  
  

Andre saker
 


 


 

PS 32/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

Anita Walseth står oppført som fast medlem som møtte. Hun hadde forfall.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 16. april 2008 godkjennes med den endring at Anita Walseth registreres som fast medlem som ikke møtte.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Møteprotokoll fra møte 16. april 2008 godkjennes med den endring at Anita Walseth registreres som fast medlem som ikke møtte.

 

 

 

 

 

PS 33/08 Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.273.724,02.

 2. Rådmannens årsrapport for 2007 tas til orientering.

 

 

 

 

PS 34/08 Disponering ar regnskapsoverskudd 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2007 på kr. 2.273.724,02.

 • Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 673.124,02,-.

 • Avsetning til oppfølging av prosjektet Uønsket deltid, kr. 700.000,-.

 • Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 400.000,-.

 • Avsetning til å følge opp plan for Tidlig samordnet innsats overfor barn og unge 6 – 16 år, kr.  500.000,-.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 35/08 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

 1. Kommunestyret presiserer at alle tiltak som medfører at virksomhetsområdenes budsjettrammer overskrides skal behandles politisk før ønsket tiltak evt. iverksettes.

AP v/Tove Strand Trana fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4.

 1. Kommunestyret ber om jevnlig orientering om utviklingen av sykefraværet i Verdal kommune, og hvilke tiltak som settes i verk.

(Opprinnelig pkt. 3 blir pkt. 5.)

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 • Nytt pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

 • Nytt pkt. 4: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 5 (opprinnelig pkt. 3): Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.

 2. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelte rammer understrekes.

 3. Kommunestyret presiserer at alle tiltak som medfører at virksomhetsområdenes budsjettrammer overskrides skal behandles politisk før ønsket tiltak evt. iverksettes.

 4. Kommunestyret ber om jevnlig orientering om utviklingen av sykefraværet i Verdal kommune, og hvilke tiltak som settes i verk.

 5. Det foretas slik fastsetting av priser for matombringing for 2008:

 • Middag                      kr 30,-

 • Middag med dessert    kr 35,-

 • Tørrmat pr døgn         kr 20,-

 • Full pensjon pr døgn    kr 70,-

 

 

 

 

PS 36/08 Vann/avløpsanlegg Garnes - Utvidelse av anlegget

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Verdal formannskap gir tilslutning til at arbeidene med utvidelse av ledningsanlegg Garnes/Inndalen oppstartes innenfor en budsjettramme på 3,0 mill.kr.

 2. Utgiften dekkes ved bruk av ordinære investeringsmidler tiltak 5420 Spredt avløp og tiltak 5400 Hovedplan vannforsyning.

 

 

 

 

PS 37/08 Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08. Gjelder 1. - 4. årstrinn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

Repr. Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

 1. Foreliggende forslag til ny fag- og timefordeling for 1. – 4. årstrinn i grunnskolen i kommunen gjøres gjeldende for skoleåret 2008-09.  Hver skole stilles fritt til å benytte foreslått alternativ Alt. 1 eller Alt. 2.  (Se vedlegg)
   

 2. Ved skoler som legger opp til midtskyssordninger skoleåret 2008-09, settes det opp skolebuss eller annen skyssordning etter behov. Kostnadene høsten 2008, inntil kr 220.000, fordeles på oppvekstområdene etter antall elever som benytter midtskyss.

 

 

 

 

PS 38/08 Frivillighetssentral - vegen videre

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:
 

AP v/Tove Strand Trana fremmet følgende alternative forslag til siste linje i rådmannens forslag som pkt. 3:

 1. Før frivillighetssentralen opprettes på nytt og evt. driftstilskudd fra kommunen tildeles må saken opp til ny politisk behandling.

Første linje i rådmannens tilråding blir pkt. 1, andre linje blir pkt. 2 og tredje linje blir pkt. 3.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3: Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og AP v/Tove Strand Trana sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal frivillighetssentral i nåværende form legges ned.

 2. Det tas initiativ overfor frivillige lag og organisasjoner om opprettelse av frivillighetssentral eid av organisasjoner.

 3. Før frivillighetssentralen opprettes på nytt og evt. driftstilskudd fra kommunen tildeles må saken opp til ny politisk behandling.

 

 

 

 

PS 39/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.05.2008

BEHANDLING:

Spørsmål fra Pål Sverre Fikse Pedersen:
Når SU-medlem får spørsmål i SU-møter – hvor skal de bringes videre?

Svar: De skal til driftskomiteen.