VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

16.04.2008

Tid:

09:15-11:15

Til stede:

5 representanter

   

Utdelt i møtet:

Oppdatert sakliste.

Sak 31/08: Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08.
Gjelder 1.-4. årstrinn.

 

  

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

LEDER

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

MEDL

AP/SP

Anita Walseth

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekretær/kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

027/08 

Godkjenning av møteprotokoll


028/08 

Orientering
Saksframlegg
  (PDF)


029/08  
  

Legetjenester i institusjoner i Verdal
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)

Legetjenesten i omsorg og velferd, anbefalinger datert desember 2007 fra kommunelegen

Brev fra ALU Verdal datert 10.03.2008


030/08 

Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


031/08  
  

TILLEGGSSAK : Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08. Gjelder 1. - 4. årstrinn
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)

Høringsbrev datert 04.02.2008 fra Kunnskapsdepartementet om utvidet timetall på barnetrinnet 2008

Tabeller som viser foreslått fag- og timefordeling fra høsten 2008 for Verdal kommune

Brev datert 16.02.2007 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om bl.a. midtskyss (tidlig heimkjøring av elever)

E-poster av 14.04.2008 fra fylkeskommunen og TrønderBilene om midtskyss ved Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole og`Vinne skole


 


 

PS 27/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.04.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 05.03.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Møteprotokoll fra møte 05.03.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 28/08 Orientering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.04.2008

BEHANDLING:
 

Eldrerådet v/Elisabet Voll (leder) og Arvid Hagen (nestleder) orienterte om hva Eldrerådet er opptatt av på vegne av de eldre i Verdal. 

 

Ungdomsrådet v/Arild K. Pedersen, leder, orienterte om ungdomsrådets arbeid og tanker for verdalsungdommen i framtida.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 29/08 Legetjenester i institusjoner i Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.04.2008

BEHANDLING:
 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

 

Frp v/Kjell Karlsson fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1:

  1. Verdal kommune skal øke tilgangen på legetjenester på institusjoner slik det er vist i kommunelegens utredning av desember 2007.

Votering:

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 1 og forslaget fra Frp.

Frp sitt forslag ble vedtatt med 4 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens forslag.

 

Det ble deretter votert samlet over rådmannens forslag til pkt. 2 og pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.


  

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune skal øke tilgangen på legetjenester på institusjoner slik det er vist i kommunelegens utredning av desember 2007.

  2. Endringer som kan gjøres innenfor eksisterende økonomiske rammer, settes i gang i henhold til nevnte plan.

  3. Endringer som krever økte økonomiske ressurser, tas inn i arbeidet med økonomiplan for 2009-12

 

 

 

 

 

 

PS 30/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.04.2008

BEHANDLING:
 

Ingen saker.

 

 

 

 

 

 

PS 31/08 Fag- og timefordeling og midtskyssordninger i grunnskolen fra 01.08.08. Gjelder 1. - 4. årstrinn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.04.2008

BEHANDLING:
 

Forsalg fra AP v/Lennart Johannson:

Saken utsettes til neste møte.

 
 

VEDTAK:
 

Saken utsettes til neste møte.