VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Verdal bo- og helsetun

Dato:

05.03.2008

Tid:

09:00-12:40

Til stede:

8 representanter

 

Sak 26/08 ble behandlet før sak 25/08. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Inga Berit Lein

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tove Strand Trana

MEDL

AP/SP

Torill Elverum

LEDER

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

AP/SP

Anita Walseth

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Lennart Johansson

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Torill Elverum

AP/SP

Karin Rekve

Tove Strand Trana

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent/møtesekretær


 

 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

020/08 

Godkjenning av møteprotokoll


021/08 

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


022/08  
  

Utbygging av Vuku Bo- og helsetun - sluttrapport
Saksframlegg
  (PDF)


023/08  
   

Melding om brannvernet 2007
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Årsmelding 2007


024/08  
   

Utbygging av Ørmelen Bo- og helsetun - sluttrapport
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)   

Kopi av K-sak 130/06


025/08  
   

Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - fordeling av opptrappingsmidler 2008
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)   

Plan for psykisk helse 2007 - 2011

K-sak 13/07


026/08

Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


 

 

PS 20/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra Driftskomiteens møte 06.02.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Møteprotokoll fra Driftskomiteens møte 06.02.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 21/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:
 
Det ble orientert om følgende:
 

·        Tjenestene som er lokalisert ved Verdal bo- og helsetun:
Virksomhetsleder Kristin Bratseth – litt generell info.
Avd.leder Inger Helmo om 1. og 2. etasje i institusjonen.
Avd.leder Rannveig Rotmo om hjemmetjenesten.
Avd.leder Leif Erik Reinan om kjøkkendrifta.
Avd.leder Agnes Zetlitz om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 

·        Kvalitetskommuneprosjektet:
Prosjektleder Anne Grete Wold orienterte generelt om prosjektet.
Une Hallem, prosjektleder for delprosjektet uønsket deltid, og medansvarlig Elin Tuseth informerte om nevnte delprosjekt.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:
 

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 22/08 Utbygging av Vuku Bo og Helsetun - Sluttrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:
 

1.      Sluttrapport med regnskap for utbygging av Vuku Bo- og Helsetun godkjennes.

2.      Budsjettramme for utbyggingen var kr.11.000.000,-. Regnskap viser et merforbruk på kr.918.657,-. Dette foreslås finansiert på følgende måte.

·        Bruk av gjenværende lånemidler Utbygging ØBH:            Kr. 521.975,-

·        Merinntekter oppstartingstilskudd:                                    Kr. 169.600,-

·        Bruk av ubrukte lånemidler utbygging pleie/omsorg:          Kr. 227.082,-

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

 

PS 23/08 Melding om brannvernet 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:

 

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Rådmannen tilrår at driftskomiteen tar årsmeldingen for 2007 til etterretning.

 

 

 

 

 

PS 24/08 Utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun - Sluttrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:

 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

  1. Sluttrapport med regnskap for utbygging av Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes.

  2. Gjenstående lånemidler/oppstartingstilskudd på kr.691.575,- overføres for dekning av merforbruk tiltak 5164 Vuku Bo- og Helsetun.

  3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 25/08 Helhetlig plan for psykisk helsearbeid 2007-2011 - fordeling av opptrappingsmidler 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:

 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler på kr 410 000 fordeles slik:

·        Styrking aktivitetsavdelingen ved Verdal bo- og helsetun: kr 120 000

·        Oppbemanning av Kontakten: kr 200 000

·        Styrking av TIGRIS: kr 50 000

·        Skolehelsetilbud minoritetsspråklige barn: kr 40 000

 

 

 

 

 

PS 26/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.03.2008

BEHANDLING:

 

Spørsmål fra Karin Rekve:

  • Rusboligene på Reinsholm.
    Hva gjør kommunen?
  • De (5) bostedsløse.
    Hva gjør kommunen?

 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken svarte.

 

Inga Berit Lein:
Dårlig brøyting i sentrum med tanke på Universell utforming (rullatorbrukere).

Administrasjonen bes ta saken videre.