VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

06.02.2008

Tid:

09:00-11:30

Til stede:

8 representanter

 

Møtet ble flyttet fra Herredshuset til kommunestyrsalen.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Marit Voll Skrove

MEDL

AP/SP

Anita Walseth

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Marit Voll Skrove

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

010/08 

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


011/08 

Godkjenning av møteprotokoll


012/08  
  

Energiplan for Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)   

Energiplan, datert oktober 2007


013/08  
   

Komplettering av kommunaltekniske anlegg Forbregd/Lein og Trones - Finansiering av arbeider utført i 2006/2007 samt planlagt utvidelse Leinsmoen(Forbregd/Lein)
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Kopi av K-sak 78/06


014/08  
   

Renovering av Fritidssenteret/Arken - Sluttrapport/finansiering
Saksframlegg
  (PDF)


015/08  
   

Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.1
Saksframlegg
  (PDF)


016/08  
   

Legetjenester i institusjoner i Verdal
Saksframlegg
  (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)

Legetjenesten i omsorg og velferd, anbefalinger datert desember 2007 fra kommunelegen


017/08  
   

Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i kommunale barnehager for perioden 2007-2011
Saksframlegg
  (PDF)


018/08  
   

Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2007-2011
Saksframlegg
  (PDF)


019/08

Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 

 

 

 

PS 10/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Saken utgikk pga sykdom.

 

 

 

 

  

PS 11/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 16.01.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 16.01.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

  

PS 12/08 Energiplan for Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Energiplan for Verdal kommune datert oktober 2007 legges ut på høring.

 

 

 

 

 

  

PS 13/08 Komplettering av kommunalteknsike anlegg Forbregd/Lein og Trones - Finansiering av arbeider utført i 2006/2007 samt planlagt utvidelse Leinsmoen(Forbregd/Lein)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre godkjenner at det igangsettes nødvendige arbeider på kommunaltekniske anlegg for opparbeidelse av de 20 resterende boligtomter på Leinsmoen, Forbregd/Lein.

2.      Kostnaden belastes ved bruk av kapitalfond tiltak 5123 Salg av boligtomter.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

 

 

  

PS 14/08 Renovering av Fritidssenteret/Arken - Sluttrapport/finansiering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Sluttrapport med regnskap for ombygging av det gamle Fritidssenteret til Arken godkjennes.

2.      Utbyggingskostnadene på kr.1.284.396,- finansieres på følgende måte:

·        Kr. 233.177,-  finansieres ved bruk av kapitalfondet

·        Kr. 1.051.219,- finansieres ved bruk av gjenstående lånemidler tiltak 5174 Enøktiltak.

 3.   Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

 

 

  

PS 15/08 Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.1

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

 

Det ble fremmet følgende forslag til endringer på Prosjektliste – prioritering av prosjekt på vegnettet. Verdal kommune datert 24.01.2008:

 

Tove Strand Trana – forslag til endringer ang. Gang- og sykkelveger langs fylkesveger:

Nr. 4, Fv. 169 Åkerhus-Trones, gang- og sykkelveg, prioriteres som nr. 2. Opprinnelig nr. 2 blir nr. 3 og nr. 3 blir nr. 4.

 

SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen – forslag til endringer ang. Stamveger:

Stamveger splittes i Ordinære stamveganlegg og Gang-/sykkelveger langs stamveger. Nr. 2 og nr. 4 under Stamveger flyttes dermed over til Gang-/sykkelveger langs stamveger.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus-Bjørga forlenges til Ørmelen.

 

 

Forslag til innstilling fra Kjell Woll Sigurdsen til nytt kulepunkt under strategiprioriteringer:

·        Stamvegen. Nr. 3 E6/Fv 173 Fleskhus. Kommunen ber Statens vegvesen gjennomføre strakstiltak for bedre sikkerhet inntil en kryssutbedring kan bli gjennomført.

 

Oversendelsesforslag fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen til administrasjonen:

Administrasjonen bes framforhandle ny avtale med NVE om videre steinuttak i Klinga.  Det må da presiseres at masseuttaket skjer med tanke på kurveutbedring på vegen.

 

Votering:

1.      Oversendelsesforslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen ble enstemmig vedtatt.

2.      Forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen ble enstemmig vedtatt.

3.      Forslaget fra Tove Strand Trana ble vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte mot forslaget.

4.      Forslaget fra Kjell Woll Sigurdsen ble enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

Verdal kommune vedtar følgende prioriteringer for Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplanen:

 

Strategiprioriteringer.

·        Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyest i planperioden 2010–2019.

·        På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.

·        E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard med bomvegfinansiering.

·        Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.

·        Stamvegen. Nr. 3 E6/Fv 173 Fleskhus. Kommunen ber Statens vegvesen gjennomføre strakstiltak for bedre sikkerhet inntil en kryssutbedring kan bli gjennomført.

 

 

Prosjektprioriteringer.

Prosjekt på vegnettet prioriteres i henhold til vedlagte prosjektliste dat. 24.01.08 med følgende endringer:

 

Stamveger:

Stamveger splittes i Ordinære stamveganlegg og Gang-/sykkelveger langs stamveger. Nr. 2 og nr. 4 under Stamveger flyttes dermed over til Gang-/sykkelveger langs stamveger.

Gang- og sykkelveg E6 Fleskhus-Bjørga forlenges til Ørmelen.

 

Gang- og sykkelveger langs fylkesveger:

Nr. 4 , Fv. 169 Åkerhus-Trones, gang- og sykkelveg, prioriteres som nr. 2. Opprinnelig nr. 2 blir nr. 3 og nr. 3 blir nr. 4.

 

 

 

VEDTAK:

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

Administrasjonen bes framforhandle ny avtale med NVE om videre steinuttak i Klinga.  Det må da presiseres at masseuttaket skjer med tanke på kurveutbedring på vegen.

 

 

 

 

  

PS 16/08 Legetjenester i institusjoner i Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde.

Lederen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og administrasjonen bes legge saken frem for driftskomiteen

igjen så snart som mulig.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes og administrasjonen bes legge saken frem for driftskomiteen igjen så snart som mulig.

 

 

 

 

 

  

PS 17/08 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i kommunale barnehager for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Utvalgets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Barnehage:                                                   Representant

 1. Forbregd-Lein barnehage, Andev. 1.            Pål Sverre Fikse Pedersen 

 2. Reinsholm barnehage, Volhaugv. 9.             Ole Gunnar Hallager
  (erstatter Veslefrikk barnehage)   

 3. Vinne barnehage, Åkerv. 1                             Kjell Karlsson

 4. Ørmelen barnehage, Feldmakerv. 16            Anita Karlsen

 5. Kanutten barnehage, Flåttaenget 38              Maj Brit S. Larsen

 6.  Leksdal barnehage, Sendesv. 151                 Inga Berit Lein

 

 

 

 

 

PS 18/08 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Utvalgets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Skoler/oppvekstsentra                                    Representanter:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage)  Ove Morten Haugan

 2. Leksdal skole                                                      Grete Borgen

 3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage)      Johannes Rosvold

 4. Stiklestad skole                                                  Pål Sverre Fikse Pedersen

 5. Verdalsøra barneskole                                       Sverre Sundfær

 6. Verdalsøra ungdomsskole                                 Lars Gunnar Marken

 7. Vinne skole                                                         Heidi Nora Sagaard Storstad

 8. Volden skole                                                       Bjarne Haugan

 9. Vuku oppvektsenter (skole og barnehage)       Marit Voll Skrove

 10. Ørmelen skole                                                    Anita Steinkjer

 

 


 

 

 

PS 19/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 06.02.2008

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde om følgende:

 • Boliger
 • Reinsholm
 • Bostedsløse

 

Kontroller Trond Selseth orienterte kort om prosjektet effektivisering og omstilling i Verdal kommune.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.