VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

16.01.2008

Tid:

09:00-12:05

Til stede:

9 representanter.
Repr. Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget permisjon etter at sak 4/08 var behandlet.
Til stede 8 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

Anita Walseth

Medlem

FRP/H/KRF

   

Varamedlemmer som møtte:
Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef Oppvekst

Inger Storstad

Konsulent (møtesekr.)


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

001/08 

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


002/08 

Godkjenning av møteprotokoll


003/08  
  

Riksveg 758 - Østnesbakkan
Saksframlegg
  (PDF)


004/08  
   

Klassifisering av Strådalsvegen
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Brev fra Inger Sofie Kvam og Hans Olav Holberg datert 11.11.2007

Kopi av K-sak 51/97 behandlet i Verdal kommunestyre den 16.06.1997


005/08  
   

Sluttrapport for utbygging av Ørmelen barnehage
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Økonomisk oversikt


006/08  
   

Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet
Saksframlegg
  (PDF)


007/08  
   

Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i kommunale barnehager for perioden 2007-2011
Saksframlegg
  (PDF)


008/08  
   

Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2007-2011
Saksframlegg
  (PDF)


009/08

Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


 

PS 1/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 2/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 21.11.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 21.11.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 3/08 Riksveg 758 - Østnesbakkan

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Arealplanlegger Åge Isaksen orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunen tar svaret fra Statens vegvesen til orientering.

Aktuelle tiltak på riksveg 758 må vurderes i forbindelse med Nasjonal Transportplan 2010 – 2019.

 

 

 

PS 4/08 Klassifisering av Strådalsvegen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til innstilling:
Ut i fra et distriktspolitisk hensyn tar Verdal kommune over vintervedlikeholdet på Strådalsveien så lenge det er fast bosetting der.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove og rådmannens innstilling.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

 

INNSTILLING:

Strådalsvegen i Vera opprettholdes som privat veg.

 

 

 

 

PS 5/08 Sluttrapport for utbygging av Ørmelen barnehage

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:
 

Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget permisjon.
Til stede 8 representanter.

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport med regnskap for utbygging av Ørmelen barnehage godkjennes.

 2. Ubrukte midler overføres til fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

PS 6/08 Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Felles forslag fra AP og SP:

 • Leder og et medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:
  Leder: Ole Gunnar Hallager
  Medlem: Pål Sverre Fikse Pedersen.
 • Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgard minnefond :
  Leder: Gjermund Haga
  Medlemmer: Trude Holm og Maj Brit S. Larsen.
 • Et medlem i samarbeidsutvalget for Verdal kulturskole:
  Anita Karlsen.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Første prikkpunkt: Enstemmig vedtatt.

 • Andre prikkpunkt: Enstemmig vedtatt.

 • Tredje prikkpunkt: Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 • Leder og et medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:
  Leder: Ole Gunnar Hallager
  Medlem: Pål Sverre Fikse Pedersen
 • Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgard minnefond:
  Leder: Gjermund Haga
  Medlemmer: Trude Holm og Maj Brit S. Larsen
 • Et medlem i samarbeidsutvalget for Verdal kulturskole:
  Anita Karlsen

 

 

PS 7/08 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i kommunale barnehager for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer som skal komme med forslag på representanter til neste møte i driftskomiteen.
 
Medlemmer:

 • Kjell Woll Sigurdsen, leder

 • Pål Sverre Fikse Pedersen

 • Kjell Karlsson

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer som skal komme med forslag på representanter til neste møte i driftskomiteen.
 
Medlemmer:

 • Kjell Woll Sigurdsen, leder

 • Pål Sverre Fikse Pedersen

 • Kjell Karlsson

 

 

 

 

PS 8/08 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer som skal komme med forslag på representanter til neste møte i driftskomiteen.
 
Medlemmer:

 • Kjell Woll Sigurdsen, leder

 • Pål Sverre Fikse Pedersen

 • Kjell Karlsson

 

VEDTAK:

Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer som skal komme med forslag på representanter til neste møte i driftskomiteen.
 
Medlemmer:

 • Kjell Woll Sigurdsen, leder

 • Pål Sverre Fikse Pedersen

 • Kjell Karlsson

 

 

 

PS 9/08 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 16.01.2008

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Foreslåtte møtesteder for resten av vårhalvåret 2008 vedtas – med forbehold om at møtedatoene passer virksomhetene:

 • 6. februar:      Ørmelen bo- og helsetun
 • 5. mars:          Verdal bo- og helsetun
 • 16. april:         Ringveien Nord
 • 7. mai:            Arken
 • 11. juni:          Vuku bo- og helsetun

I tillegg prøver driftskomiteen å få til omvisning ved Reinsholm, Kvisla, Lysgård og FMS Innherred.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Foreslåtte møtesteder for resten av vårhalvåret 2008 vedtas – med forbehold om at møtedatoene passer virksomhetene:

 • 6. februar:        Ørmelen bo- og helsetun
 • 5. mars:           Verdal bo- og helsetun
 • 16. april:          Ringveien Nord
 • 7. mai:             Arken
 • 11. juni:           Vuku bo- og helsetun

I tillegg prøver driftskomiteen å få til omvisning ved Reinsholm, Kvisla, Lysgård og FMS Innherred.