VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

19.11.2008

Tid:

09:00 – 11:25

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Medlem

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

Siv Engelin

Medlem

NSF-V

Lise Heggdal

Medlem

FAG-V

Ihna Waade

Medlem

UTD-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Torill Elverum

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Knut M. Baglo fra Proneo orienterte i starten av møtet.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Saksnr Innhold
014/08 
  
Godkjenning av møteprotokoll
 

015/08
  
Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2009-2012 og Budsjett 2009.      Word-versjon
Kommunale betalingssatser og gebyrer

Forslag til økonomireglement for 2009      Word-versjon
Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune

016/08
 
Orienteringer
 

 


 

PS 14/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 8. mai 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte 8. mai 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 15/08 Økonomiplan 2009 - 2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2008

BEHANDLING:
 

Arbeidsmiljøutvalgets behandling i saken ble utdelt.

 

Rådmann orienterte om saken.

 

Rådmannen hadde følgende saksopplysning:

2 linjer falt ut av avgiftsdokument. Gjelder gebyr biblioteket. Disse er nå tatt inn og de er med i det dokumentet som blir lagt ut til offentlig ettersyn.

 

AP/SP v/Svein Svensson fremmet følgende verbalforslag:

1.      Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti konstaterer med tilfredshet at rådmannen balanserer sitt forslag til økonomiplan blant annet ved å legge inn de føringer posisjonspartiene fremmet ved første gangs behandling i formannskapet i september 2008 med hensyn til løpende effektiviseringskrav i organisasjonen, nedtrapping av momskompensasjonen i driftsbudsjettet, frys av eiendomsskattenivået og bevaring av skolestrukturen i inneværende valgperiode.

2.      Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti har ingen planer om endringer i skolestrukturen utover de eventuelle reguleringer av kretsgrensene som framgår av forslag til Økonomiplan 2009-2012. Formannskapet vil komme tilbake til nødvendige balanseringstiltak ved behandlingen av de enkelte årsbudsjett.

 

AP/SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende verbalforslag:

1.      Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti bidrar til framføring av bredband til innbyggerne i de øvre deler av kommunen med inntil kr 1,5 mill. i løpet av planperioden. Inndekning innarbeides i kapitalbudsjettet.

2.      Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti presiserer at oppretting av nye stillinger, stillingsutvidelser, nye driftstiltak m.v. i all hovedsak skjer i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanrulleringene.

3.      Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser behovet for en styrking av bevilgningen til gjennomføringen av Verdal kommunes offensive kulturplan. Posisjonspartiene vil komme tilbake til dette ved disponeringen av årsresultatet for 2008.

 

 

Verdal Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:

”Oppvekst

5.1.1.3 Endring av første kulepunkt.

·        Endring av dagens inntaksområder og reglene knyttet til dette. Legge avgjørende vekt på avstand til skolen og hvilken skole barnet ”naturlig” sogner til.

 

Helse, omsorg og velferd

5.1.2.3 Nytt kulepunkt:

·        Utrede muligheten for etablering av Helsestasjon for eldre

 

Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø

5.2.1.3 Nytt kulepunkt

·        Vurdere hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne sertifisere kommunen som en Miljøkommune

 

Organisasjon

5.2.1.3 Nytt kulepunkt

·        Gjennomgå den politiske strukturen i god tid før neste valg, hvor en vurderer en utvidelse av fagutvalg til 3, samt at avlønning av de politiske lederstillingene vurderes på nytt.”

 

Det ble først votert samlet over rådmannens forslag til innstilling som ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

 

Det ble så votert punktvis over forslaget fra AP/SP v/Svein Svensson med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

 • Pkt. 2 – Vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over forslaget fra AP/SP v/Tomas I. Hallem med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Enstemmig.

 • Pkt. 2 – Enstemmig.

 • Pkt. 3 – Enstemmig.

Det ble til slutt votert over forslaget fra Venstre med følgende resultat:

 • Kulepunkt 1 – Falt med 12 mot 1 stemme.

 • Kulepunkt 2 – Falt med 12 mot 1 stemme.

 • Kulepunkt 3 – Falt med 12 mot 1 stemme.

 • Kulepunkt 4 – Falt med 12 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2009-2012 og budsjett 2009 for Verdal kommune.

 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2009 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsrammer.

 

Budsjett

 

2009

Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.

244 500 000

Rammetilskudd mv.

219 500 000

Sum skatt og rammetilskudd

464 000 000

Eiendomsskatt

15 300 000

Integreringstilskudd flyktninger

15 700 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

4 786 000

Kompensasjonstilskudd skoler

2 216 000

Momskompensasjon

10 000 000

Sum inntekter

512 002 000

Renteutgifter

27 852 988

Avdragsutgifter

16 200 000

Netto kapitalutgifter

44 052 988

Tidligere års overskudd

 

Bruk av fond

5 000 000

Ramme til fordeling

472 949 012

Avsatt lønnsoppgjør 2008 + 2009

16 000 000

Støttefunksjoner

21 048 775

Oppvekst

180 360 669

Pleie og omsorg

197 611 616

Kultur

13 294 016

Teknisk drift

11 114 500

Brann og beredskap

5 415 141

Kirken

5 663 295

Fordelt ramme ISK

22 441 000

Sum fordelt

456 949 012

Resultat

0

 1. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2009 for det enkelte område på detaljnivå.
   

 2. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2009.  Alle tall er i mill. kroner.

Investeringer

2009

 
 

IKT-utstyr.

2,0

 

Rehabilitering kommunal bygningsmasse.

2,0

 

Egenkapitalinnskudd KLP.

1,4

 

IKT-utstyr i grunnskole og barnehager.

1,0

 

Rehabilitering Vuku oppvekstsenter.

32,0

 

Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall

10,0

 

Mindre tiltak på skoler.

1,0

 

Mindre tiltak barnehager.

0,5

 

Idretts- og kulturanlegg.

1,0

 

Kirker og kirkegårder.

0,5

 

Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun.

2,0

 

Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd).

0,3

 

Enøk tiltak.

0,5

 

Utskifting PCB gatelys.

1,5

 

Kommunale veger.

2,0

 

Gang og sykkelveier.

2,0

 

Utvikling Stiklestad.

0,5

 

Maskiner.

0,3

 

Tiltak hovedplan vannforsyning.

6,0

 

Sanering av eksisterende kloakkanlegg.

5,0

 

Spredt avløp.

4,0

 

Sum investeringer

75,5

 

 

 

 

FINANSIERING:

75,5

 

Lån

73,7

 

Momskompensasjon

1,8

 

 

 1. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 73.700.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
   

 2. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 9 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2009 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
   

 3. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
   

 4. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2009. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
   

 5. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2009 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
   

 6. Det er avsatt 16 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2009 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
   

 7. Det er avsatt 1,2 mill. kroner til samordnet innsats for gruppen 6-16 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene.
   

 8. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak 0-6 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene.
   

 9. Kapasiteten ved skolene i Verdal bør utnyttes best mulig. Det igangsettes et arbeid med vurdering og eventuell endring av dagens inntaksområder og reglene knyttet til dette.
   

 10. Elevene i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette utarbeides det en ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Verdal. Modellen legges til grunn for ressurstildeling seinest fra budsjettåret 2010, helst fra skolestart høsten 2009.
   

 11. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.

 1. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2009.
   

 2. Rammen for Innherred samkommune settes til 22.411.000 kroner.
   

 3. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2009 vedtas.
   

 4. Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti konstaterer med tilfredshet at rådmannen balanserer sitt forslag til økonomiplan blant annet ved å legge inn de føringer posisjonspartiene fremmet ved første gangs behandling i formannskapet i september 2008 med hensyn til løpende effektiviseringskrav i organisasjonen, nedtrapping av momskompensasjonen i driftsbudsjettet, frys av eiendomsskattenivået og bevaring av skolestrukturen i inneværende valgperiode.
   

 5. Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti har ingen planer om endringer i skolestrukturen utover de eventuelle reguleringer av kretsgrensene som framgår av forslag til Økonomiplan 2009-2012. Formannskapet vil komme tilbake til nødvendige balanseringstiltak ved behandlingen av de enkelte årsbudsjett.
   

 6. Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti bidrar til framføring av bredband til innbyggerne i de øvre deler av kommunen med inntil kr 1,5 mill. i løpet av planperioden. Inndekning innarbeides i kapitalbudsjettet.
   

 7. Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti presiserer at oppretting av nye stillinger, stillingsutvidelser, nye driftstiltak m.v. i all hovedsak skjer i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanrulleringene.
   

 8. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser behovet for en styrking av bevilgningen til gjennomføringen av Verdal kommunes offensive kulturplan. Posisjonspartiene vil komme tilbake til dette ved disponeringen av årsresultatet for 2008.

 

 

 

 

PS 16/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2008

BEHANDLING:
 

Ingen saker.